Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
ТЕМА : 1 Психологията като наука . Място на психологията в системата на 
науките . Обект предмет и задачи на психологията . Връзка на психологията 
с естествознанието , философията и социалните науки.
            Психологията възниква като самостоятелна дисциплина и наука в края на 
19 век и носи старогръцко название – от „психе” /душа , дух / и „ логос” /слово , 
учение , знание/. Още от самота название на психологията  /„учение за душата”/ 
подсказва  , че съдържанието на нейния предмет на познание е вътрешният , 
психичен свят на човека . Изучаването на психичния живот на хората е 
необходимо не само за тяхното по – дълбоко опознаване , но и за развитие на 
обществото .
           При изучаване на психологията съществуват няколко проблема , като 
първият е свързан с усвояването на психични знания . Психологията е структура 
на философското познание до края на 19 век . В резултат на бурното развитие и 
напредък , психологията се отделя от философията . Отделяйки се от 
философията , психологията обособява свои характерни черти , а те са : запазва 
категориалния характер на философията ; използва философията като най – 
общ метод на познанието . Някои философски концепции , служат като основа на 
психологията , например „Хуманистична психология” , „ Битие”, „ съзнание”, 
„ причина” , „ следствие” са философски категорий . Философска методология 
има в почти всяка психологическа школа , това е философски инструмент за 
опознаване на човешката психика . 
           Вторият проблем е връзката на психологията с ежедневното съзнание , 
като това е речник на психологията и философията или уеднаквяване на 
понятията . Има връзка между психологията и естествознанието , например : 
физиология , генетика и дрПознанието е ядрото на човешката психика . По 
принцип в ежедневието се влага едно понятие , а в психологията друго . В 
психичния процес , усещането , интуицията не се влага достатъчно съдържание . 
Психичните познания се формират от раждането . 
           Третият проблем е индивидуалното психологическо личностно ниво на 
всеки човек . Началните знания , формирани още от раждането са стари , те 
формират разума . Думите са хипотеза , важен е експеримента . Новите знания 
могат да влязат в противоречие със старите „ Съмнявай се” ! – Маркс . 
Съмнението значи проверка на фактите , синтез , анализ на новите знания . 
          Четвъртият проблем е степента на познание на природата . Същността на 
хипотезата е , че степента на развитие на естествознанието е пряко 
пропорционално със степента на развитие на психологията . Не бихме познавали 
себе си , ако не познаваме развитието на естествознанието , за да не попаднем  в 
капана на парапсихологията . Човек е продукт на две реалности – природа и 
общество . „ Който е навсякъде , той е никъде” – Сенека . Истинският критерий е 
самият конкретен живот . Личностната мотивация е от голямо значение за всяка 
една дейност . Индикатор за това е степента на удоволствие от дадена работа . 
Парадокс на познанието – когато човек се ражда е в пълна тъмнина . Първите 
прояви на живот е виждането , разширява се светлината , формира се кръга от 
интелект . Парадоксът е , че колкото по – голямо става знанието , кръга на 
незнанието се увеличава . Интересът към психологията е заради заобикалящата 
среда , заради собственото „Аз”. 
           Петият проблем е нивата на психологеческо знание , като първото ниво е 
философско – знание получено чрез сетивата , знание свързано със 
съзнанието . То води началото си от Рене Декар . В психологията се прави 
анализ между емпиричното и сетивното познание . Второто ниво е теоретично – 
при него се търсят хипотези . Третото ниво  е експериментално – отделни факти 
и феномени , психоаналеза в самото начало . 
             Общите категорий се наричат още философски . Социалните психични 
качества са свързани с изучаването на психологията . Обектът и предметът се 
сливат в едно . Спрямо психологията се формират и много отрицателни нагласи . 
Компетентността в психологията се нарича самосъзнание . Въпреки всичко 
интересът на хората към техния душевен вътрешен живот , към света на 
собствените им мисли , чувства и желания е толкова стар , колкото и 
човечеството . От първоначалните смътни и наивни представи на древните хора , 
до подробните и задълбочени знания , с които днес разполага съвременната 
наука , познанието на човешката душевност е извървяла дълъг и сложен път . 
За пръв път термина „ психология” се поевява през Възраждането . През тази 
епоха , родила кулка към неповторимата човешка личност , създала културата на 
хуманизма , обяснимо нараства интересът към съкровения душевен свят на 
човека , засилва се нуждата от самостоятелна наука , която да изследва този 
вътрешен свят . Названието „ Наука за душата” се използва от края на 16 век , но 
науката „Психология”, която целенасочено изучава  психичните явления , тяхната 
същност и роля в цялостния живот на човека , възниква още по – късно  ­ през 
втората половина на 19 век . Появата на научната психология се свързва с 1878 
година когато Вилхелм Вундт открива първата лаборатория по експериментална 
психология . Терминът психология , както и съставляващият го термин психика 
лежат в основата на цялата общо психологическа терминология . За разлика от 
наименованията на много други науки и учебни дисциплини , терминът 
психология не е първият психологически термин с който хората се срещат в 
процеса на своето индивидуално развитие , познание и обучение . Значителна 
част от терминологията се оказва известна още преди да са започнали специално 
да я изучават . Всеки човек знае какво е това усещане , мислене , памет , 
чувство , воля , внимание . 
               Когато се търси мястото но психологията в системата на науките , може 
да се започне от там , че всичко което съществува е реалност . Към нея спадат 
природа , общество , човек . При поява на „ Хомо сапиенс” се появяват две 
реалности – обективна / битиеи субективна / съзнание/ . Съзнанието първо 
съществува като мит – религия – морал – изкуство – държава – наука . Нас ни 
интересува науката , като част от битието . Битието бива обективно и 
материално . Съзнанието е винаги на някого т.есубективно . Науката е 
субективно отражение на битието . На единия полюс е материалното , а на 
другия идеалното . Битието се състои от природа , психика на животни и хора , 
общество плюс човек , съзнание . Съзнанието се състои от природознание , 
психология , социология , педагогика , философия . Психиката се поевява при 
поява на първите животни , но не е тъждествена с психологията . Психологията 
не е чисто философска , психологическа природна наука . Тя ги интегрира . 
Психологията е най – старата и заедно с това най – новата наука , най – древната 
и същевременно най – модерната област на научното познание , може да се каже 
дори наука на бъдещето . Характеризира се като най – стара  , поради 
обстоятелството , че някакво психологическо познание е съществувало още от 
самата поява на човека . В най – древните документи на човешката цивилизация 
– ведите могат да се открият значителни психологически ценности които не само 
свидетелстват за подчертан интерес към психологическите явления , но и за 
едно твърде концентрирано последователно и методично психологическо 
наблюдение и разсъждение .  Може да се разглежда и като една от най­новите 
модерни бързо развиващи се и перспективни наукиДревногръцките философи 
са смятали психологическото познание за второстепенна  философска област
Психологията е един от най­новите отрасли на научното познаниезащото тя 
последна предявява и отстоява своите права за самостоятелно съществуване и 
развитиеЕдва през последната четвърт на 19­ти век тя се отделя от 
философията и се обособява като самостоятелна наукасъс свои собствени 
насоки на развитиесъс свои принципиметодикатегориикритерии и школи
Психологията като нова наука може д се открие във фактаче окончателните 
резултати отпсихологическите усилия се постигат твърде късноДвата основни 
проблема на психологията бяха решени едва с възникването на съвременния 
материализъм и чрез рефлекторната теория . В древността не е познаван нито 
един точен и обективен метод за изследване на психичните явления
Причисляването на психологията  към категориите на новите науки се основава и 
на товаче практическото й приложение до неотдавна бе крайно ограничено и 
почти не излизаше вън от педагогическата практика и от някой клонове на 
теоретичната медицина . Едва през последните десетилетия приложната 
психология получи едно бурно и експлозивно развитие . Действителното 
навлизане на психологичното познание във всички области на живота и на 
социалната практика може да се наблюдава в една или друга степен само в наши 
дни . Психологическото познание има давността на първобитния човек , но 
психологическата наука е млада , жизнена и плодоносна – тя е науката на нашето 
съвремие и наука на бъдещето . 
            Връзката на психологията сдругите науки се проявява от една страна в 
това , че тя използва техните открития които се отнасят до същността на 
психиката , а от друга страна , че тя ги обслужва със знания предимно за 
психиката начовека . Най – тясна връзка психологията има с философията . Тази 
връзка се определя от материалистическото или идеалистическото обяснение за 
психиката . Въздийствието на научната философия върху процеса на 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
staleff написа на 18 окт 2018 ОТГОВОРИ
потребител на 37 години от Пловдив
Тест test
 
Домашни по темата на материала
Същност и класификация на кризите
добавена от krasi__krasi 25.03.2020
0
43
ролеви категории,ролеви очаквания ,ролево напрежение
добавена от nevin.ahmed 17.02.2020
0
23
Психологични и личности особености на децата в Началното Училище
добавена от vania.stamatova 18.11.2015
0
112
способности и заложби
добавена от hacr.feim15 22.11.2019
1
22
Съпротива. Психологична защита. Механизми на психологичната защита.
добавена от karikirilova.95 08.10.2019
2
29
Подобни материали
 

Човешката мотивация

13 окт 2009
·
331
·
12
·
2,168

Човешката мотивация Мотивите са подбудите, които най-добре познаваме и на които се позоваваме твърде много във всекидневието.Когато обясняват подбудите си, хората са склонни да се позовават на мотивите.Това се разбира лесно от гледна точка на същността...
 

Същост и типове на конфликта

03 дек 2006
·
3,032
·
11
·
1,349
·
511
·
1
·
2

Самата дума "конфликт" води етимологията си от латинския термин "conflictus", който означава сблъсък.
 

Психология

06 май 2008
·
164
·
2
·
596

Връзката на психологията с природните науки възниква от необходимостта да се използват техните открития за доказване на материалния произход на психиката (биология, зоология, анатомия, неврофизиология и др.).
 

Предмет и задачи на психологията

21 фев 2009
·
348
·
21
·
7,124
·
385
·
1

Названието Психология произлиза от гръцките думи “психе” – душа и “логос” – учение, слово. В буквален превод психологията е наука за душата.
 

Човешката мотивация

26 май 2010
·
168
·
7
·
1,201

Какво е мотивацията? Мотивационният процес. Теории за мотивацията. Може ли да се мотивира с пари?...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
18
1
2 мин
17.10.2016
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
48
1
1 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Теми по психология

Материал № 800381, от 26 яну 2012
Свален: 7,461 пъти
Прегледан: 15,651 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 369
Брой думи: 142,321
Брой символи: 923,614

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
119

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
549

виж още преподаватели...
Последно видяха материала