Големина на текста:
2  .Определение за   
понятиетопочва” и 
почвено плодородие”.
Значение на почвата.
Почвообразуващи скали и 
минерали.
ПОЧВА ­ повърхностния 
рохкав слой от земната кора 
на сушатасъс сложен състав 
и структуракойто притежава 
свойството плодородие
ПОЧВЕНО ПЛОДОРОДИЕ ­ 
свойство на почвата да 
осигурява всички необходими 
условия (хранителни 
веществаводавъздух и 
топлина), безусловно 
необходими за развитието на 
растенията
Значение на почвата­
1.Необходима среда и условие 
за съществуването на всички 
сухоземни растенияживотни 
и микроорганизми
2. Влияние върху цялостното 
развитие на нашата планета ­ 
глобални регулиращи 
функции
ЛитосферниБиохимично 
преобразуване на външните 
слоеве на литосферата 
Хидросферни
­Преобразуване на 
повърхностните води в 
подпочвени
­Участие във формирането на 
речния отток
­Фактор в 
биопродуктивността на 
водоемите 
­Състав на хидросферата
­ глобални регулиращи 
функции
Атмосферни:
­Поглъщане и отразяване на 
слънчевата радиация 
­Регулиране на газовия режим 
на атмосферата
­Роля при изменението на 
климата
­Участие във формирането и 
регулирането на влагооборота 
в атмосферата
­Източник на твърди вещества 
и микроорганизми постъпващи 
в атмосферата
БиосферниСвързващо звено 
на биологичния и геологичния 
кръговрат.
3.Физична среда на обитаване 
на човека 
4.Основа за човешката 
дейност.
5.Значение за развитието на 
много области от науката – 
геологиястроителство
хуманна и ветмедицина и др.
СКАЛИ ­ агрегати от един или 
повече минераливъзникнали 
при застиването на магмата
утаяването на различни 
утайки и преобразуването на 
вече съществуващите скали
Видове скали:
МАГМЕНИ –изградени са 
основно от силикатни 
минерали 
­по условия на образуване
Интрузивни ­ образувани в 
резултат на затвърдяването 
на магмата в земната кора и 
Ефузивни (вулкански) ­ 
образувани при излив на 
магма на земната повърхност 
или в непосредствена близост 
до нея
­по съдържание на SiO2: 
ултракисели (над 75% SiO2), 
киселисредниосновни 
(базичнии ултраосновни (под 
40% SiO2). 
Най­разпространени групи 
магмени скали ­ гранити
сиенитидиорити и габро
СЕДИМЕНТНИ (УТАЕЧНИ) – 
образувани при утаяване и 
консолидиране на 
неконсолидирани акумулации 
от скални и минерални късове 
и органични останки
Според начина на 
образуването си биват
­механично утаени – 
образувани чрез утайване на 
раздробени скални частици 
носени от вятъра и водата ­ 
чакълпясъкльосглина
пясъчници и глинести лиски 
­химично утаени ­ образувани 
чрез утайване на разтворени 
минерални в­ва във водните 
басейни ­ каменна сол (NaCl), 
гипс (CaSO4.2H2O) и 
анхидрит (безводен гипс)
­органогенни скали – 
образувани при натрупване на 
растителни и животински 
остатъци ­ каменни въглища
торфваровици и др.
Най­разпространени 
седиментни скали ­ кремък 
SiO2, кредаваровикмергел
доломит и др
МЕТАМОРФНИ ­ продукт от 
преобразуването 
(метаморфозатана магмени и 
седиментни скали под влияние 
на фактори като висока 
температура и голямо 
налягане
Най­разпространените 
метаморфни скали са 
гнайситеслюдените шисти
кварцитите и мраморите
3.Видове изветряване
ИЗВЕТРЯНЕТО е геоложки 
процескойто включва 
съвкупността от всички 
процеси и явлениякоито 
водят до физичното
химичното и биохимичното 
разрушаване на скалите и 
изграждащите ги минерали
ВИДОВЕ ИЗВЕТРЯНЕ
ФИЗИЧНО ИЗВЕТРЯНЕ – 
механично раздробяване на 
скалите и минералите
превръщайки ги в късове с 
различна големинано без 
промяна на химичния им 
състав
ФАКТОРИ:
­температурните колебания
­налягане
­концентрация на веществата 
­вода 
­кореновите системи на 
висшите растения
­движещите се ледници
­вятър 
ХИМИЧНО ИЗВЕТРЯНЕ ­ 
процеспри който се изменя 
минералния и химичния 
съставструктурата и 
текстурата на скалите
ФАКТОРИ:
Химично действие на водата ­ 
разтваряне ,  хидратация 
(присъединяване на вода към 
минералитеи хидролиза 
(взаимодействие между 
йоните на водата (H+ и OH­) и 
йоните на минералните 
вещества).
Кислород (разтворен във 
водата и намиращ се във 
въздуха) – окисление
БИОЛОГИЧНО ИЗВЕТРЯНЕ – 
механично раздробяване и 
химично изменение на 
минералите настъпило под 
влияние на живеещите върху 
скалите организмина 
продуктите от жизнената 
дейност им дейност и на 
продуктите получени при 
разлагане на мъртвите 
органични остатъци
В зависимост от климатичните 
условия на протичане 
изветряването бива
­ сиалитен тип – протекло при 
умерен климат и средно 
количество на валежите с 
крайен продукт 
алумосиликатни минерали 
(глина). 
­ алитен тип – протекло при 
влажен тропичен климат с 
краен продукт хидроокисите 
на алуминия и желязото
4.Почвообразователен 
процес.Биологичен 
кръговрат на веществата.
Съвкупност от биологични
химични и физични процеси
чрез които 
почвообразуващата скала се 
превръща в почва
Етапи:
1.Образуване на органично 
вещество
2.Синтез и разрушаване на 
органо­минерални 
съединения
3.Натрупване и износ на 
органичнинеорганични и 
органо­минерални вещества
4.Разпадане на първичните 
минерали и образуване на 
вторични
5.Приемане на вода в почвата 
и нейното връщане в 
атмосферата чрез изпарение
6.Поглъщане на слънчевата 
радиация и затопляне на 
почвата
5.Биотични и абиотични 
фактори на 
почвообразуване
Биотични фактори
­растителен свят
­микроорганизми
­човешка дейност
­животински свят
Ролята на висшите зелени 
растения:
Те регулират :
­постъпването на органично 
вещество в почвата 
­постъпването на азот
­количеството и качеството на 
хумуса 
­мощността на хумусния 
хоризонт
­плодородието
­структурата
­водния режим
­топлинния режим 
­предпазват почвата от 
ерозия
Основни биоценози влияещи 
върху почвообразувателния 
процесдървесна и тревиста
РОЛЯ НА 
МИКРООРГАНИЗМИТЕ
По­значителна роля при 
почвообразуването играят 
няколко групи ­ БАКТЕРИИ
МИКРОСКОПИЧНИ ГЪБИ
АКТИНОМИЦЕТИ И 
ВОДОРАСЛИ
ФУНКЦИИ
­минерализация на 
органичното вещество до 
прости съединения ­  участие 
в биологичния кръговрат на 
веществата и в образуването 
на хумуса 
­азотфиксация 
­окисление и редукция на 
амоняка и сероводорода
желязото и мангана
­синтез на полизахариди
витаминиауксини
антибиотицитоксини
различни ензими
РОЛЯ НА ЖИВОТНИТЕ
Безгръбначнипърваци
кръгли и прешленести червеи
мекотеличленесто­ноги.
 Гръбначникласовете 
земноводнивлечугиптици и 
бозайници 
ФУНКЦИИ:
­използватпреразпределят и 
трансформират 
потенциалната енергия
синтезирана от растенията 
­обогатяват почвата с 
органична маса 
­оставят различни продукти от 
дейността си и изменят 
химичния състав на почвата 
­раздробяват органичните 
остатъци и съдействуват за 
тяхното преместване 
(оструктуряват почвата
­подобряват аерацията и 
водопроницаемостта на 
почвата
­уксоряват процесите на 
хумификация и 
минерализация 
Абиотични фактори
­скална основа
­климат
­време
­релеф
Почвообразуваща скала  ­ 
горната част от 
полуизветрялата скала , която 
под влияние на 
почвообразователния процес 
се превръща в почва
Механичниятминералният и 
химичният състав на 
основната скала определят
­водните 
­физичните 
­химични свойства на почвата 
КЛИМАТ 
Пряко влияние чрез:
­валежи ­  определят 
количеството на влага в 
почвата 
­температура на въздуха ­ 
определя посоката и 
скоростта на физичните
химичните и физикохимични 
процеси в почвата
­изпарение 
Косвено влияние ­ развитието 
на живите организми зависи 
от климатичните условия
особено развитието 
растителния свят.
Релефът отразява характера 
на неравностите по земната 
повърхностОпределя се от 
вида и разположението на 
геоморфоложките форми 
като планинидолини
каньониклисури и др
Обуславя:
­различен наклон 
­изложение 
Влияе предимно косвено чрез 
разпределението на:
­ температурата
­ валежите
­слънчевата радиация
­ повърхностните и 
подпочвените води  и от тук 
условията за развитие на 
растенията
Разделя се на:
­макрорелеф – отразява най­
високите форми на релефа 
­мезорелеф – средните 
форми на релефа 
­микрорелеф – най­малките 
неравности 
ВРЕМЕ (ВЪЗРАСТ
Продължителността на 
периодапрез който е 
протичал 
почвообразователния процес 
оставя оттенък върху 
формирането и еволюцията 
на почватаКолкото по­дълго 
време е протичал 
почвообразователния процес
толкова по­зрели са почвите 
т.еимат по­добре развити 
генетични хоризонтистроеж 
и свойства
Различават се два вида 
възраст на почвата:
­ абсолютна – годините от 
началото на 
почвообразуването досега 
­ относителна – отразява 
скоросттас която протича 
почвообразователния процес 
6.  М  орфологична   
характеристика на почвите.
МОРФОЛОГИЯ НА ПОЧВАТА:
външните признаци на 
почватакоито се възприемат 
чрез зрениетоосезанието и 
обонянието
ГЛАВНИ МОРФОЛОГИЧНИ 
ПРИЗНАЦИ:
­общ строеж на почвения 
профил 
­мощност на почвата 
­цвят 
­структура 
­механичен състав 
­сложение 
­новообразувания 
­включения 
ПОЧВЕНИЯТ ХОРИЗОНТ  ­ 
еднороден слой почва със 
специфични морфологични 
белезистроежсъстав 
(механичен и химичен), 
свойства и плодородие
ПОЧВЕНИЯТ ПРОФИЛ ­ 
вертикален разрез на почвата 
през всички хоризонти до 
почвообразуващата скала
изразяващ се с наличието на 
определени генетични 
хоризонти и с начина на 
тяхното редуване
ОБЩ СТРОЕЖ НА ПОЧВЕНИЯ 
ПРОФИЛ
За означаване на почвените 
хоризонти се използува 
система от символи и индекси
Основните хоризонти се 
отбелязват с латински букви
АВС и т.н.
ПОВЪРХНОСТНИ ПОЧВЕНИ 
ХОРИЗОНТИ
­А0 ­ органогенни хоризонти 
(горска постеля и чим
­А1 – хумусно акумулативен 
хоризонт
­Аорн. ­ Орен хоризонт 
­Аантр. ­ Антропогенен 
хоризонт 
­Аили Е – елувиален 
хоризонт
­Т ­  Торфен хоризонт 
ПОДПОВЪРХНОСТНИ 
ПОЧВЕНИ ХОРИЗОНТИ
­В – преходен хоризонт 
­С ­ почвообразуваща 
(материнскаскаласлабо 
засегната или незасегната от 
почвообразователния процес 
­D – постилаща скала 
(скалатакоято лежи под 
почвообразуващата скала и се 
различава от нея по 
петрографски и минерален 
състав
­R – основна скала (масивната 
скаланезасегната от 
изветрянето
ВИДОВЕ ПОЧВЕНИ 
ПРОФИЛИ
Според строежа профилите 
се разделят на прости и 
сложни
=ПРОСТИ ПРОФИЛИ ­ 
хоризонтите не са напълно 
развити и почвоообразуването 
е засегнало само част от 
почвообразуващата скала
Простите профили биват:
­ примитивни ­ когато върху 
почвообразуващата скала има 
образуван само един 
повърхностен хоризонт (А). 
­слабо развити ­ когато са 
образувани всички генетични 
хоризонтино са с малка 
мощност 
=СЛОЖНИ ПРОФИЛИ ­ 
образувани всички хоризонти
но е нарушена обикновено 
закономерността в 
подреждането имТе се 
подразделят на 3 вида
­ реликтов два или повече 
профилиналожени един над 
другТогава долният 
изглежда като погребан 
(реликтовот горния.
­ многочленен ­ образуван 
върху различни или 
постепенно променящи се 
почвообразуващи скали
­ нарушен ­ нарушена е 
закономерната 
последователност в 
подреждането на 
хоризонтитеОбикновено 
подповърхностните хоризонти 
са изнесени на повърхността
а повърхностните са в 
преходната зона
МОЩНОСТ НА ПОЧВАТА
Под МОЩНОСТ НА ПОЧВАТА 
се разбира нейната дебелина 
от повърхността надолу до 
почвообразуващата скала (С). 
Условно според мощността 
почвите се разделят на
­маломощни ­  до 50 cm; 
­средно мощни ­ 50 ­ 100 cm; 
­мощни – 100 ­ 150 сm; 
­свръхмощни ­ 150 ­ 200 cm. 
МОЩНОСТ НА ПОЧВЕНИЯ 
ХОРИЗОНТ ­ изразява 
дебелина му от горната до 
долната му границаНапример 
20 см (0 ­ 20 cm); 10 см (20 ­ 30 
cm) и др
ЦВЯТ НА ПОЧВАТА
черен,сив,бял,жълт,кафяв и 
червен
Отделните почвени хоризонти 
имат различно специфично 
оцветяванеЦветът на 
почвата е :
­индикатор за различните 
видове почви ­ въз основа на 
цвета са дадени повечето от 
наименованията на почвените 
типове – черноземкафява 
почважълтозем и др
­индикатор на някои физични 
и химични свойства на почвата 
Специфичното оцветяване на 
почвените хоризонти се 
свързва с техния съставПо 
отношение на химичния 
състав се различават три 
основни цвята
­черен ­ обуславя се от хумуса 
­кафяв (червенканелен
ръждив) ­ обуславя се от 
съединенията на желязото 
­сив (белезникав) ­ обуславя 
се от карбонатитекаолинът и 
силиция
СТРУКТУРА НА ПОЧВАТА
СПОСОБНОСТТА НА ПОЧВАТА ПРИ 
ИЗСЪХВАНЕ В ЕСТЕСТВЕНО 
СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ РАЗПАДА НА 
АГРЕГАТИ С  РАЗЛИЧНА ГОЛЕМИНА И 
ФОРМА. 
Според формата на 
агрегатите почвената 
структура се разделя на три 
основни типа
­кубовидна ­ когато 
структурните агрегати са 
развити приблизително 
однакво по трите си оси
Подразделя се набуцеста
троховиднаореховидна
зърнеста 
­призмовидна ­ когато 
агрегатите имат удължена 
вертикалната осТя бива
стълбовиднастълбчеста
призматична 
­плочковидна ­ структурните 
агрегати имат силно развита в 
хоризонтална оса е скъсена 
вертикалната осРазделя се 
на:  плочесталюспеста 
МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ НА 
ПОЧВАТА
Съотношението на 
различните по големина групи 
почвени частници (пясък
прахглина), изграждащи 
твърдата фаза на почвата
Пясък = 1 mm – 0.05 mm 
Прах = 0.05 mm – 0.001 mm 
Глина (ил) = < 0.001 mm
СЛОЖЕНИЕ НА ПОЧВАТА
СЛОЖЕНИЕТО НА ПОЧВАТА 
ХАРАКТЕРИЗИРА ВЪНШНИТЕ 
ПРИЗНАЦИ ПЛЪТНОСТ И 
ПОРЬОЗНОСТ НА ПОЧВАТА.
ПЛЪТНОСТ НА ПОЧВАТА
Според плътността 
(твърдосттасе различават 
следните типове почвено 
сложение: 
­много плътно ­ нож може да 
бъде вкаран само с помоща 
чук 
­плътно ­ нож може да бъде 
вкаран на дълбочина 1 ­ 2 cm; 
­уплътнено ­ ножът влиза на 
по­голяма дълбочина ­ 2 ­ 3 
cm; 
­слабо уплътнено ­ ножът 
влиза на дълбочина повече от 
3 cm; 
­рохкаво ­ почвата се разсипва 
при лек натиск
ПОРЬОЗНОСТ НА ПОЧВАТА
Определя се от количеството
формата и големината на 
порите в структурните 
агрегати или между тяхВ 
зависимост от това 
порьозността бива няколко 
вида:
1. Когато порите са вътре в 
структурните агрегатип о р е 
с т аг ъ б е с т аш у п л е с т 
ат р ъ б е с т а 
2. Когато порите са между 
структурните агрегати или 
когато има пукнатиниф и н о 
н а п у к а н ан а п у к а н ан 
а ц е п е н а
НОВООБРАЗУВАНИЯ ­ 
морфологично обособени 
натрупвания на вещества в 
почватакоито се отличават 
от останалата маса по състав 
и сложениено са резултат на 
почвообразуването
Според химичния състав и 
съдържанието на минерални 
или органични вещества 
химичните новообразувания 
се разделят на:
1. Натрупване на лесно 
разтворими соли.
2. Натрупване на гипс
3. Натрупване на карбонати 
4. Натрупване на окиси и 
хидроокиси на желязото и 
мангана.
5.Натрупвания на съединения 
на двувалентно желязо 
6. Натрупвания на свободна 
силициева киселина 
7. Натрупвания на органични 
вещества
ВКЛЮЧЕНИЯ ­  случайно 
попаднали тела в почвените 
хоризонти с органичен или 
минерален произходкоито не 
са свързани с 
почвообразуващия процес ­ 
скалиминералиживотински 
и растителни остатъци
съдове и други предмети
7.Органична съставна част 
на почвата.
Образуване,състав и 
значение на хумуса.
ОСНОВНИ СЪСТАВНИ 
ЧАСТИ (ФАЗИНА ПОЧВАТА 
газообразна (почвен въздух
­25%
течна(почвен разтвор)­25%
твърда­50%
ТВЪРДАТА ЧАСТ НА 
ПОЧВАТА се състои  от 
органични и минерални 
вещества:
­минерални вещества ­ 45% от 
твърдата фаза на почвата 
­органични вещества ­ 5% от 
твърдата фаза на почвата
ОРГАНИЧНА ЧАСТ НА 
ПОЧВАТА (ПОЧВЕНО 
ОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО ­ 
ПОВ) ­ съвкупността от всички 
органични съединения
съдържащи се в почвата
Разделя се на следните групи
1. Нехумусни вещества ­ 
пресни и непълно разложени 
растителни и животински 
остатъци ­ 15–20% от ПОВ 
2. Хумус – сложна смес от 
специфични органични 
съединениянякои от които 
притежават способност за 
полимеризацияв резултат на 
което техните молекули се 
уголемяват и уплътняват – 80­
85% от ПОВ.
СЪСТАВ НА ХУМУСА
ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ:
­ имат тъмен цвят
отрицателен заряд и висока 
хидрофилност 
­слабо разтворими  са във 
вода и киселини
­съдържат главноС – 50­
62%; О – 31­40%; Н – 2,8­6,6%; 
N – 2­6%
­имат колоиден строеж и 
голяма поглъщателна 
способност
­образуват соли с името 
ХУМАТИ
ФУЛВОКИСЕЛИНИ:
­светло оцветени (жълт цвят)
­разтворими са във вода
киселини и основи
­съдържат главноС – 40­
52%; О – 40­48%; Н – 4­6%; N 
– 2­6%
­образуват солинаречени 
ФУЛВАТИ
В зависимост от химичния 
състав на разлагащите се 
остатъци и характера на 
постъпването им в почвата се 
различават 3 типа хумус:
­мулхумус (зрялмек хумус) ­ 
образува се под тревна 
растителност при участието 
на бактериална микрофлора в 
присъствието на базични 
елементи и преди всичко 
калций
­морхумус (грубсуров хумус) ­ 
образува се под дървесна 
растителност (горска постеля
при участието на гъбна 
микрофлора и образуване на 
голямо количество органични 
киселини (кисела реакция). 
­модерхумус ­ междинно 
положение 
СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ 
ЗА ХУМУСООБРАЗУВАНЕТО
Новообразуване на хуминови 
киселини – окислително 
киселинообразуване с 
участието на микробния ензим 
оксидаза.
­По­нататъшна хумификация и 
консервация на хуминовите 
киселини – формиране на 
азотната част от молекулите 
на хуминовите киселини
­Постепенното бавно 
разрушаване на хуминовите 
киселини – след 
продължително пребиваване 
в почвата хуминовите 
киселини или се 
минерализират или образуват 
частицикоито участвуват в 
изграждането на нови 
молекули на хуминови 
киселини
УСЛОВИЯ НА 
ХУМУСООБРАЗУВАНЕТО 
1. Водно­въздушен и топлинен 
режим на почвата
­ аеробни условия ­ натрупва 
се относително малко хумус
но много хранителни 
елементи
­ анаеробни условия –
хумификацията се забавя и 
органичните остатъци се 
превръщат предимно в торф
2. Химичен състав на 
разлагащите се остатъци и 
характера на постъпването им 
в почвата – образуват се 3 
вида хумус (мулмор и модер
3. Механичен състав и 
физико­химични св­ва на 
почвата – от това зависи 
аерацията температурата
количеството на хранителните 
елементиреакцията на 
средата.
ЗНАЧЕНИЕ НА ХУМУСА ЗА 
ПЛОДОРОДИЕТО НА 
ПОЧВАТА
­Източник на хранителни 
вещества за растенията. ­
От количеството и състава на 
хумуса зависят до голяма 
степен свойствата на почвата
­Значимо влияние за 
регулиране на водния
въздушния и температурен 
режимрНпоглъщателната 
способност и биологичната 
активност на почвата.
­Значимо влияние за 
устойчивостта на почвата към 
неблагоприятни въздействия 
– замърсяне с неорганични и 
органични замърсители
засушаване и др
­Основен източник на енергия 
за почвените микроорганизми.
Мерки за намаляване загубите 
от органично вещество.
Наблюдава се трайна 
тенденция към намаляване на 
хумуса и запасите на почвено 
органично вещество в 
обработваемите земи!
За поддържане и повишаване 
на съдържанието на ПОВ и 
хумус в почвите се 
препоръчва въвеждане на 
практики като : 
­внасяните органични торове 
(оборски торкомпостзелено 
торене), органични материали 
и дрв обработваемите земи 
­преустановяване на 
изгарянето на растителните 
остатъци 
­прилагане на намалени или 
нулеви обработки на почвите 
­правилно торене и варуване 
на почвата 
­уплътняване на 
сеитбообръщението с 
включване на зимни 
предшественици и 
предкултури за зелено торене 
особено на ерозирали терени 
­внедряване на умерена 
интензификация в 
растениевъдството 
­въвеждане на специфични 
практики и препоръки за 
високо рискови райони по 
отношение предпазване на 
почвата от ерозия и 
деградация 
­прилагане на икономически 
способи и финансови стимули 
за опазване на почвеното 
органично вещество и 
внедряване на почвено 
защитни практики.
8.Минерален,химичен и 
механичен състав на 
почвата   .  
МИНЕРАЛЕН СЪСТАВ НА 
ПОЧВАТА
ПЪРВИЧНИ МИНЕРАЛИ
КВАРЦ (SiO2) ­съставлява 40 ­ 
60% от почвата
ФЕЛДШПАТИ­Алумосиликати 
на Na, Ca, K и Ba ­ 20% от 
почватаСъставляват до 90% 
от магмените и метаморфните 
скали и до 10% от 
седиментните скали.  
 СЛЮДИ 
Група на АМФИБОЛИТЕ­
Включва около 60 вида 
сложни силикатиОсновни 
катиони в състава им са Mg, 
Mn, Fe, Ca, Na. 
ПИРОКСЕНОВА група
Сложни силикати (Si2O6) на 
Mg, Fe, Ca, Mn, Na, Al, Li, 
моноклинна симетрия.Основни 
скалообразуващи минерали в 
магмените и метаморфни 
скали

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Почви и почвено плодородие

Определение за понятието "почва" и "почвено плодородие". Значение на почвата. Почвообразуващи скали и минерали. Почва - повърхностния рохкав слой от земната кора на сушата, със сложен състав и структура......
Изпратен от:
stanislav86_mail_bg
на 2012-01-25
Добавен в:
Пищови
по Почвознание
Статистика:
396 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Видове почви

27 яну 2009
·
196
·
2
·
554
·
349
·
1

Смолници – заемат равнините и котловините на южна българия; образувани са върху плиоценски плата и стари кватернерни тераси; климат – преходно континентален; заемат по-ниските акумулативни форми на релефа...
 

Почви

17 яну 2011
·
89
·
12
·
2,865
·
260

При прилагане на повече грижи плодородието и продуктивността на тези почви значително се повишава и на тях успешно могат да се отглеждат много земеделски култури...
 

Пищов по почвознание

30 май 2011
·
353
·
22
·
6,337
·
591

Подробен пищов по почвознание...
 

Характеристика на канелени горски почви

31 май 2011
·
97
·
5
·
1,136
·
285

Канелените горски почви са широко разпространени в Южна България. Заемат предимно ниските хълмисти и предпланински райони в тази зона. Стигат обикновено до 700 – 800м. надморска височина...
 

Почвено плодородие

16 мар 2013
·
56
·
5
·
870

Почвеното плодородие е научна дисциплина интегрираща основните принципи на почвена биология, химия и физика за развитие на практики за управление на хранителните вещества по подходящ и екологосъобразен начин...
1 2 »
 

Почви и почвено плодородие

Материал № 800129, от 25 яну 2012
Свален: 396 пъти
Прегледан: 782 пъти
Предмет: Почвознание
Тип: Пищов
Брой страници: 29
Брой думи: 23,045
Брой символи: 151,392

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Почви и почвено плодородие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала