Големина на текста:
1.Същност на ст-бет. Област на
прилож.
Стоманобетона представлява
сполочлива комбинация от бетон и
стомана. Бетонът е евтин и достъпен
продукт, а стоманата е скъп материал,
но се прилага в малко количество. В
комбинацията има компенсиране.
Бетон
– висока якост на натиск
- малка якост на опън
Стомана
– висока якост на опън
- при нужда успешно се съпротивлява
на натиск
Съчетани в стоманобетон поемат
напреженията на натиск и на опън.
в следствие на пукнатините гредата ще
се пречупи на две
При същото натоватване ще се появят
пукнатини напреженията ще се
прегрупират в една концентрирана сила
Момента е отгоре ->армировката е
отгоре и е добре закотвена в опората
Съвмесната работа на бетона и
стоманата е възможна благодарение не:
*при втвърдяване на бетона м/у него и
стоманените пръти се създава голямо
сцепление т.е.съседните частици на
бетона и стоманата получават еднакви
деформации.
*почити еднакав коефициент на
линеино температурни деформации – ?
на стоманата и бетона т.е. незначителни
вътрешни напрежения и не се намалява
якоста на бетона.
*бетона предпазва стоманата от
корозия. Бетонът трябва да е направен с
най – малко 250 – 270кг/м
3
цимент и
покритие с дебелина 1-3см.
Все по-голямо приложение намира
напрегнатия стоманобетон. Тои се
получава от обикновен бетон и
армировка от високоякостна стомана,
която предварително се напряга на
опън. След полагането и втвърдяването
на бетона в него се създават натискови
напрежения. Системата се оравновесява
– опън в армировката и натиск в бетона.
В зависимост от начина на изпълнение
стоманобетоновите конструкции са:
*монолитни – изливат се на обекта в
кофражни форми подпрени с скеле –
едновременно цялата конструкция
*сглобяеми – отделните елементи се
изливат отделно и се монтират, като
допълнително се свързват.
ПРЕДИМСТВА
- Съчетава наи добрите качества на
стомана и бетон. Голяма носеща
способност на опън и натиск
- висока достъпност и ниска цена
- голяма дълготраиност
- монолитните констрции са устоичиви
на хоризонтални сили от вятър и
земетръс
- незначителни разходи по подръжка
- пожароустоичивост
- голяма хигиеничност
НЕДОСТАТЪЦИ
- голямо собствено тегло може да
достигне до 70% от цялото натоварване.
Не е подходящ за големи подпорни
разстояния
- необходимост от кофражи и скелета
- необходими са специални добавки за
зимно време
- лоши изолационни своиства
- в зоните на опън се появяват
пукнатини
- голяма дълготраиност морално
остаряватбързо, а после трудно се
рециклират
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
* сгради – обществени, стопански,
жилищни, промишлени
*съоръжения – силози, бункери,
мостове
*енергетика – електроцентрали, атомни
установки
*минно строителство за укрепване на
галерии
Физико механични своиства на
бетона и стоманобетона
*видове бетон
-по структорен признак
-с плътна структура
- с неплътна структура за интериор
изолации
- по обемна маса
-тежки предпазват от радиация
-обикновени с ? = 2200 – 2400кг/м
3
- олекотен с плътна структура и
изкустверно меки добавъчни материли
? = 1800кг/м
3
-леки с неплътна структура
Физико механични своиства на
бетона
Бетона е многокомпомемтен материал,
който в процеса на втвърдяване изсъхва
и се превръща в твърд камък. Част от
водата изсъхва химически, а друга се
изпарява. Изпарилата се вода си
проправя път и бетона не е абсолютно
плътен.
Главните нормални напрежения се
изкривяват за да заобиколят въздуха. За
да се намали меблагоприятния ефект се
използва напречна армировка във
всички линеини елементи. Надлъжна
армировка винаги има за цел да намали
надлъжните деформациии на нея се
крепят стремената.
2. Якостни и деформационни
своиства на бетона. Класове на
бетона.
Под действие на натиск в бетона се
създава сложно напрегнато състояние.
Причина за това са поритеи шуплите в
бетона и различната якост и
деформируемост на съставките му.
Около всеки отвор (пора) се получава
концентрация на напрежение.
Напреженията на опън от съседните
участъци се сумират, като големината
им може да достигне опънната якост на
бетона и да доведе до пукнатини в
посока на външната сила. Якоста на
натиск на бетона зависи от неговата
структура, напречните деформации и
якостта му на опън. Най – голямо
влияние има структурата на бетона ->
получават се разлирни якости при
изпитване на тела с различна форма
изготвена от един и същ бетон.
Якостта на натиск се изследва с пробни
тела:
*кубчета 15/15/15 – BG, Russia, England
*цилиндри с d=15 h=30cm
Б зависимос от якоста се получава
марката бетон. Кубова якост –
изпитване на кубчета на 28 ден от
изливането им.
Купчетата се изпитват на осов натиск.
Разрушаване по диагонални
пукнатинисе получава в следствие
наличието на напречни сили на триене.
Те възпрепядстват свободно проявяване
на напречни деформации по цялата
височина на кубчето. Силите на триене
частично се отстраняват чрез смазка.
В7,5 ; В10 ; В 12 – за подложен бетон
В15; В20 ; В 25 – за масова консумация
В30; В35 – за по отговорни съоръжения
В40; В50 ; В 60 – за предварително
напрегнати конструкции
Якоста на бетона зависи както от
марката на цимента така и от
съотношението бода/цимент.
С течение на времето бетона увеличава
своята якост като важна роля играе
температурата и влажността.
Якост на опън – около 10 – 15 пъти по
малка от якоста на натиск.
Rbt – за изпитване се използват
цилиндри, които се изпитват на
разцепване
Bt1,6 ; Bt2 ; Bt2,4 ; Bt2,8 ; Bt3,2
Класификация по водонепропускливост
W0,2…………..W0,8
Класификацич по мразиустоичивост
F50 ; F70 ; F100 ; F150
ДЕФОРМАЦИОННИ СВОИСТВА
НА БЕТОНА
При бетона не е в сила закона на Нооке,
защото тои е еласто пластичен
материал. В него се развиват еластични
и пластични деформации.
?
??
?
В зависимост от характера на
натоварване има 3 вида деформации.
- деформации при еднократно и
кратковременно деиствие на товара. В
момента на прилагане на товара в
бетона се развиват само еластични
деформации, а пластичните деформации
се развиват през времето на задържане
на товара и зависи от
продължителността на натоварванетои
големината на създадените напрежения.
Еластичните и пластичните деформации
развиващи се при кратковременно
натоварване на бетона се наричат
парвични деформации на бетона. При
натоварване на пробно тяло се получава
стапаловидна диаграма. От съставянето
на вътрешните точки на стапаловидната
диаграма се получава плавна крива,
която изразявазависимоста на пълните
деформации с напреженията на бетона.
- деформации при деиствието на
многократно повтарящи се товати. При
голям брои натоварвания и
разтоварвания (последователни) се
извършва постепенно набиране на
пластичните деформации. Диаграмата
постепенно се изправя и когато
пластичните деформации достигнат
граничната си стоиност тя преминава в
права линия. Този характер на
диаграмата се запазва, ако при
многократно повтарящи се
натоварвания в бетона се създават
напрежения не по големи от якостта на
бетона на умора. В случеи на големи
натоварвания и достигане на стадии на
умора на бетона диаграмата сменя
своята изпъкналост.
- деформации от продължително
деистващи товари в бетона. Развиват се
значително по големи деформации в
бетона (пластични) които се проявяват в
сравнително дълък период от време.
Най-интензивно пластичните
деформации се проявяват през първите
3-4 месеца до 45-60% от максималната
им стойност, след което процесът
постепенно затихва. След 3-4год
парвоначалната деформация се
увеличава 2-4 пъти.
?
?
?
?
Първоначално действие на товара:
*участък 0-1 характеризира
деформациите от натоватването и
зависи от скоростта на неговото
приложение.
*участък 1-2 характеризира
нарастването на пластичните
деформации при постоянна стоиност на
приложения товар.
График на развитие на дформациите
при еднократно натоварване и
разтоварване.
*0-1 еластични деформации при
мигновенно натоварване t?0
*1-2 пластични деформации с течение
на времето (крива на пълзене)
*2-3 възвръщане на пластичната
деформация при разтоварване
*3-4 еластично последствие и остатъчна
деформация.
При разглеждането на деформациите на
бетона като еласто-пластичен материал
е установено че напреженията и
деформациите са свързани в линеина
зависимост.
?
??
?
- начален модул на еластичност
0
b
b
e
tg
?
??
?
==
- деформационен модул – модул на
еластични и пластични деформации в
бетона
1
`
b
b
b
tg
?
??
?
==
Освен силови деформации бетона
развива и обемни деформации. Това са
деформации от съсъхване (свиване) на
бетона и от температурни изменения.
Свиването от съсъхване е същото както
и понижаване на температурата.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стоманобетон

Стоманобетона представлява сполучлива комбинация от бетон и стомана. Бетонът е евтин и достъпен продукт, а стоманата е скъп материал, но се прилага в малко количество. В комбинацията има компенсиране...
Изпратен от:
ivan00
на 2012-01-24
Добавен в:
Пищови
по Материалознание
Статистика:
59 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Материалознание
Тест по материалознание за студенти
тематичен тест по Материалознание за Студенти от 3 курс
Тестът по материалознание включва 10 въпроса, свързани с процеса отгряване от първи и втори род. Всички въпроси имат само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс по специалността.
(Труден)
10
36
1
12.07.2013
Тест по материалознание
изпитен тест по Материалознание за Студенти от 1 курс
Тест по материалознание за изпит по материалознание в Русенския университет. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
42
340
1
05.09.2012
» виж всички онлайн тестове по материалознание

Стоманобетон

Материал № 799012, от 24 яну 2012
Свален: 59 пъти
Прегледан: 130 пъти
Предмет: Материалознание, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,066
Брой символи: 6,807

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стоманобетон"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Тодорка Цонкова
преподава по Материалознание
в град Пловдив
с опит от  1 години
23

Диана Николова
преподава по Материалознание
в град София
1 375 53

виж още преподаватели...
Последно видяха материала