Големина на текста:
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
ДОЦ.Д-Р БОРИС ВЕЛЧЕВ
11-09-2008
ЛИТЕРАТУРА
1.проф. Александър Стойнов – НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО НА
БЪЛГАРИЯ.ОБЩА ЧАСТ –по възможност последното издание
2.класическия учебник на проф. Иван Ненов – 1992 г.
3.Антон Гергинов и Здравко Трайков – Коментар на НК – два тома
НК е променян около 60 пъти. Трябва да се чете с текста на закона
НК е от тези закони, по отношение на който импровизация е недопустима, изисква
се професионално знание
Формалният му характер е най-силно изразен, в сравнение с другите дялове на
правото. Средно положение няма.
ПЪРВИТЕ ВЪПРОСИ ОТ КОНСПЕКТА – учебника на Стойнов
4 – въпрос Източници на НП
В изучаването на всеки правен отрасъл има източници
Винаги първия източник е закона – НПК – ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК, за разлика
от другите отрасли, единствения НА , приет през 1968 г, няма друг източник, не
случайно този закон носи името КОДЕКС, тъй като изчерпателно урежда цялата
материя. НА ПРАКТИКА този въпрос от конспекта е подвеждащ. ИзточницИ
няма , освен НПК, не можем да кажем обаче, че няма други правни източници,
естествено Конституцията, дотолкова, доколкото в нея е уреждат основни
принципи, чл. 3 , и други относими към НП институти – от Конституцията, правото
на президента класически наказателно правен институт, право на защита,
презумпция на виновност
Подзаконови актове НЕ могат да бъдат източници на НП, от чл. 3 на
Конституцията никой не може да бъде наказван за действията или бездействията
си…
Функция на НП е съдебната практика, тя не може да е източник.
От КП – принцип на примат, чл. 5 а л 4 от Конституцията, когато един закон
противоречи на международен такъв, то се прилага съответния международен
такъв - !!! международните договори, имащи разпоредби, относими към материята
на НП не се прилагат пряко, а само служат за поясняване и тълкуване на
вътрешните разпоредби на НК
Чл 416 – от НК престъплението геноцид, приетата Конвенция за геноцид от 1948 г,
тя обаче се използва като пояснение
ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗТОЧНИК Е НК
Но това не означава, че в Конституцията и международните договори няма
източници
5 въпрос от конспекта – ВИДОВЕ И СТРУКТУРА НА НПН
Също има подвеждаща страна – от ОТП – структурата на правната норма –
хипотеза, диспозиция, санкция
Правната техника най-често изисква санкциите да се изведат в отделен раздел, в
ЗЗД няма административно наказателни разпоредби, но другите имат.
Норма, която указва точно по структурата хипотеза, диспозиция, санкция,
съществува само теоретично – това е само възможната теоретична структура на
правната норма, по един парадоксален начин пример за това може да е само НК
Хипоеза, диспозиция, санкция
Чл 115 НК, умишленото убийство – който умишлено убие другиго се наказва с
лишаване от свобода от 10 до 20 г – очертава се кръга на юридическите факти –
има хипотеза, при наличието на ЮФ има и санкция – може да разграничим
отделните части
Правната норма е съдържанието на разпоредбата по своята същност, тя е онова,
което ние извличаме като предписание
В този случай се извежда правилото „Не убивай!” – триединнатата структура на
правната норма е отразена именно в особената част на наказателно правните
норми, винаги има негласно правило, което няма нужда да бъде изрично написано,
а със самия факт на съществуването на санкцията е ясно и поведението за
препоръчително бездействие, да, може и да се напише, но това няма да направи
закона по-ясен. По-скоро ще бъде повече обременен текстуално.
ТЪЛКУВАНЕ НА ПРАВНИТЕ НОРМИ
Разширително тълкуване и правоприлагане по аналогия
В НП има неясно възникнали идеологеми, една от които е , че не бива да се
допускатълкуване на НК, който е разширителен, да води до увеличаване пределите
на наказателната репресия и съответно по-широко прилагане на правната норма
В учебника на проф. Стойност има колебание относно приложимостта на
разширителното тълкуване – то по правило няма правна основа, налага се само
тогава, когато по преценка на съответния орган, разпоредбата обхваща по-тесен
брой от случаи от колкото е разума на нормата, смисълът на тълкуването е да се
приложи закона според неговото истинско съдържание, не според формалното
съдържание, а според истинския смисъл- ако ние забраним разшиителното
тълкуване с това бихме казали следното – да, ще има практически случаи, в които
ще се констатира, че формулировката на разпоредбата е по-тесен, а в същност
обхвата на закона е по-широк, тогава по изключение се прилага разширителното
тълкуване, а ако се приеме, че е забранен за прилаане в НП, то се прилага по-скоро
в хуманен контекст – НЯМА закон за забрана за разширително тълкуване!!!
Правоприлагане по аналогия – аналогия в закона, аналогия в правото
правоприлагането по аналогия – аналогията предполага наличие на празнота в
правото, неоредени юридически отношения, които подлежат на регулиране и тъй
като за тях няма специална регулация, по отношение на тях се прилага най-
близката норма по уредба – в зависимост дали прилагаме разпоредба от същия
закон илиобщ принцип на правото , то тя бива аналогия на закона, аналогия на
правото
Предпоставката за прилагането по аналогия е ПРАЗНОТА, неуредени отношения,
които се нуждаят от уредба, в НП не може да има празнота, едно деяние или е
престъпление или не е, няма средно положение. Престъпление „отчасти” няма.
Няма значение, който оборимо се струва нечие виновно поведение, дали е
справедлива санкцията или не е, в НП има само едно, дали го е предвидил
съответния състав в особената част, ако не е предвидено, за закона това деяние НЕ
е престъпление, ако е предвидено – прилага се.
Така става ясно, че тъй като в НП нямайки средно положение, няма и празноти,
деянието или е или не е престъпление, поради липсата на тази априорна
предпоставка, в НП не може да има тълкувание и аналогия на закона или аналогия
на правото
Тълкуванията в НП са допустими, методите и способите са същите както в ГП,
аналогията в НП е ЗАБРАНЕНА, по простата причина, че по неговата логика няма
празноти!!!
ДЕЙСТВИЕТО НА НАКАЗАТЕЛНО ПРАВНИТЕ НОРМИ
Чл 2 ал 1 и 2 от НК правилото в чл1 и изключението в ал. 2, правилото казва,
когато е извършено престъплението, това е и приложимия закон, ако
престъплението е извършено преди три години, но е разкрито сега а
междувременно наказателния закон се е изменил, прилагаме нормата, действала
преди три години, така се реставрират стари разпоредби логиката е,
престъплението се разкрива не винаги към момента на извършването, настъпили са
промени в законодателството, когато е извършено едно престъпление към момента
на извършването му има определена правна среда, извършителт е знаел за това,
презумира се, че това е мотивацията извършителят да поеме риска, три години по-
късно законодателят, оценявайки опасността на това наказание, е увеличило
санкцията.
Да накажем престъпника с наказание, предвидено към момента на извършване, да
несе изменят едностранно условията на „менюто”
Затова е и принципът в чл 2 ал 1 , но е миниран частично от ал 2, извършено е
престъплението, наказва се след време, междувременно са възможни три хипотези
– държавата да не е променила законодателната система и санкцията във времето
да не се разминава към момента на прилагане и извършване, втората хипотеза,
законодателя е ожесточил санкцията, увеличил е вида и размера на санкцията ,
трета хипотеза – законодателя е облегчил санкцията.
Чл 2 ал. 2 се отнася до следните две хипотези и то съвсем ясно, ако е настъпило
благоприятно изменение – отклонява се в полза на обвиняемия, прилага се тъй
нареченото обратно действие. Вторият вариант да бъде по-благоприятен закона, е
запазване на наказанието, но размерът е различен. Третия вид, когато отпадат
някои нормативни наказания, навремето престъплението е било наказвано с
лишаване от свобода и глоба, след промяната само лишаване от свобода.
Четвъртата форма на по-благоприятен характер на промяната е към момента на
извършване – едно накзание напр. Лишаване от свобода 3-5 г., в момента на
промяна, лишаване на свобода от 3 до 5 години или глоба до 10000 лв,
предвиденото алтернативно наказание, предвидената възможност наред с едното да
се прилага или другото, прави закона по-благоприятен
Хипотеза – към момента на извършване санкция – лишаване от свобода от 1 до 8 г,
след промяната – 3-5 г. Коя от двете е по-благоприятна?!?!

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Наказателно право

Винаги първия източник е закона – НПК – единствен източник, за разлика от другите отрасли, единствения приет през 1968 г, няма друг източник, не случайно този закон носи името кодекс, тъй като изчерпателно урежда цялата материя...
Изпратен от:
Mira Jordanova
на 2012-01-24
Добавен в:
Лекции
по Наказателно право
Статистика:
34 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Наказателно право

27 окт 2007
·
1,351
·
22
·
13,103
·
804
·
1

Понятие за българското наказателно право. Същност, основни принципи. Обща и особена част на НП. НП и другите клонове на обективното право...
 

Лекции по Наказателно право

04 авг 2007
·
1,101
·
76
·
36,980
·
740

Глава първа от НК е озаглавена “Престъпления против републиката”, тя включва няколко раздела. Раздел едно е “Измяна” /чл.95-97а/...
 

Наказателно право

09 юни 2008
·
126
·
1
·
639
·
61

Наказателното право е съвкупност от правни норми, които определят кои деяния са престъпни и какви наказания, при какви условия могат да се налагат на лицата, които са ги извършили...
 

Наказателно право

25 юни 2008
·
131
·
32
·
14,867
·
91

Предмет на правото - могат да бъдат само промишлени произведения, по отношение на които не се спазват изискванията на БДС - това е недоброкачествена стока, която не може да служи за удовлетворяване нуждите на потребителя...
 

Наказателнопроцесуални правоотношения

19 юни 2008
·
185
·
77
·
37,654
·
102

Наказателният процес представлява система от последователно извършвани правни действия. Става въпрос именно за правни действия, защото те са предписани в НПК (т.е. от правото със съответни правни норми)...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Наказателно право
Тест по обща част на наказателно право
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
68
42
1
5 мин
09.08.2013
Наказателно право - обща част
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 4 курс
Тест с 25 въпроса със средна трудност. Добри за подготовка, обхващащи първите 10 теми от конспекта.
(Лесен)
25
8
1
5 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по наказателно право

Наказателно право

Материал № 798701, от 24 яну 2012
Свален: 34 пъти
Прегледан: 108 пъти
Предмет: Наказателно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,779
Брой символи: 17,010

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Наказателно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала