Големина на текста:
Въпрос #01
Предмет и съдържание на ТМФВ.
Развитие на ТМФВ и връзките й с
другите науки
Теорията на физическото възпитание
си има свои специфични предмет и
съдържание. Нейния предмет са най-
общите закономерности на управление
процесите на физическото
усъвършенстване на човека в обществото.
Изучава закономерностите, свързани с
използуване на двигателната дейност за
възпитаване на физическо съвършенство,
като един от задължителните компоненти
на хармонично развитата личност. Тя е
интензивно развиваща се научна
дисциплина. Изучава задълбочено
практическата дейност на физическото
възпитание, както и положителното и
ценното от миналото. ТМФВ използва
изследванията в областта на физическото
възпитание и данните от други науки, които
имат отношение към физическото
възпитание. По този начин тя разкрива
същността на явленията в своя
исторически път на развитие.
Има тясна връзка с естествените
науки: анатомия, физиология, хигиена,
биология, биомеханика и др. Всяка от тях
разглежда специфични въпроси, свързани
със закономерностите на възрастовите
изменения в онтогенезиса на човека; със
структурно-функционалните промени,
настъпващи у него в следствие на
системно въздействие с физически
упражнения; с проявление на физическите
и биологичните закони в движенията на
човека и др.
Освен с естествените науки тя е
тясно свързана и с редица хуманитарни
науки: философия, педагогика, психология,
социология, етика, естетика и др. Те
подпомагат изучаването на социалните
закономерности, отнасящи се до
физическото възпитание, също така
разкриват историческия опит във тази
област, изясняват промените в човешката
психика, които настъпват под влияние на
физическите упражнения.
Най-тясна връзка има с педагогиката
и по-конкретно с дидактиката, изучаваща
закономерностите на учебния процес.
ТМФВ използва всички ръководни
положения в педагогиката, като цели и
задачи, дидактически принципи, методи на
обучение и др., като ги адаптира съобразно
особеностите на процеса на физическото
възпитание.
Независимо от тези връзки с други
науки специфичният предмет и
съдържание й определят място на
самостоятелна наука. Всички данни от
другите науки имат само спомагателен
характер, използвайки се за разрешаване
на нейните специфични задачи. Колкото
по-пълно използва данните на някои
близки науки, толкова по-значими са
нейните обобщения за ефективно
осъществяване на физическото
възпитание.
Въпрос #02
Основни понятия на ТМФВ
Основни понятия, с които оперира
ТФВ са: физическа култура, физическо
възпитание, физическа дееспособност,
физическо развитие. Физическата култура
е основно понятие на ТФВ, включващо в
себе си останалите понятия на ТФВ.
Физическата култура е необходима
съставна част на общочовешката култура,
възникнала на определен етап от
историческото развитие на обществото
продиктувана от естествените потребности
на хората от активна двигателна дейност
за да могат да се усъвършенстват
необходимите за живота двигателни
качества, умения и навици и т.н.
Ефективността на физическата култура
може да се разглежда от два основни
аспекта: социален и икономически. За
оценяване на социалният аспект се
използват следните компоненти: влиянието
им върху здравето, работоспособността и
творческото дълголетие на хората, мястото
им в свободното време и т.н. При
оценяване на икономическия ефект от
физическата култура се използват
следните показатели: ръст на общия обем
на производството; прираст на
националния доход на една страна. Има
няколко вида физическа култура. Базова
физическа култура – включва физическото
възпитание в различните учебни заведения
и физическата подготовка като
предпоставка за хармонично физическо
развитие и основа за спортно
усъвършенстване. Професионално
приложна физическа култура, която се
разделя на производствена и военно-
приложна физическа култура.
Оздравително-рехабилитационна –
включва лечебна физическа култура и
система от мероприятия с превантивна
цел. В структурата на физическата култура
спортът се разглежда като основен
компонент с две разновидности – базов
спорт и спорт за високи резултати.
Физическото възпитание е
организиран педагогически процес,
ИНФК, доц.Глушкова
Специалност ПНУП
стр.1
насочен към двигателно и функционално
усъвършенстване на човека, стимулиране
на физическото развитие, повишаване
съпротивителните сили на организма към
различните видове заболявания.
Необходимостта от физическо възпитание
се определя от биологичните,
психологичните и социалните
закономерности в развитието на човека.
Целенасочената двигателна дейност в
сферата на физическото възпитание
предполага наличието на съответна
мотивация, емоционална наситеност,
мобилизиране на волевите процеси.
Задачите на физическото възпитание
могат да се групират в три основни
раздела: образователни, оздравителни и
възпитателни. Образователните задачи са
насочени към усвояване на знания за
двигателните дейности на човека и
свързаните с нея изисквания, формиране
на разнообразни умения и навици,
обогатяване на двигателната култура и др.
Осъществяването на оздравителните
задачи е свързано с повишаване
съпротивителните сили на организма
срещу вредните въздействия на средата и
различни заболявания чрез закаляване и
морфофункционално усъвършенстване на
всички органи и системи, тонизиране на
мускулната система и др. Възпитателните
задачи са насочени към формиране на
човешки добродетели и полезни за живота
качества. Физическото възпитание е тясно
свързано с умственото, нравственото,
естетическото и трудовото.
Физическото възпитание включва във
себе си физическо образование, физическа
подготовка, физическа рекреация.
Физическото образование може да се
разглежда в два аспекта. 1)Като
целенасочен педагогически процес за
овладяване на специални знания в
областта на физическата култура и
усвояване на спортно-педагогически
умения и навици. 2)Като краен резултат от
този процес, предполагащ наличието у
индивида или в групата от хора на
съответни знания умения и навици.
Физическо развитие – включва цялата
съвкупност от морфофункционални
особености и свойства на организма, които
са генетически обусловени или придобити
в резултат на целенасочено въздействие.
Разглежда се в два аспекта: 1)Като
закономерен процес на
морфофункционални и структурни
промени, подчинени на биологичните
закони и естественото развитие на
човешкия организъм в онтогенезиса. 2)Като
резултат от този процес.
Физическа подготовка – представлява
целенасочен спортно-педагогически процес
за повишаване функционалните
възможности на организма и развитието на
двигателните качества. Подготовката се
осъществява с разнообразни средства и
методи и е тясно свързана с усвояването
на двигателни умения и навици. Разделя
се на обща и специална. Общата е
насочена към укрепване на отделните
органи и системи на човешкия организъм и
повишаване координационните
способности на занимаващите се с
разнообразни физически упражнения и
игри; разнообразието на средствата
повишаващи интереса към заниманията.
Специалната физическа подготовка е
насочена към повишаване функционалните
възможности на организма и физическите
качества на високо ниво.
Физическа дееспособност –
комплексно понятие, отразяващо
моментното състояние на двигателните
качества при приспособителните
възможности на различните органи.
Основните показатели на физическата
дееспособност са: икономичност на
мускулната работа; приспособителни
възможности на организма към различна
по характер двигателна дейност;
възможности за ускорено протичане на
възстановителните процеси.
Физическо съвършенство – То е
важна съставна част на физическата
култура, краен резултат от цялостната
дейност на човека за структурно,
морфофункционално, психическо и
двигателно усъвършенстване. Наличието
на такова съвършенство предполага добре
оформено, красиво тяло, с оптимално
развита мускулатура и т.н.
ИНФК, доц.Глушкова
Специалност ПНУП
стр.2
Въпрос #03
Възникване на физическото
възпитание. Предпоставки и етапи в
развитието му
Физическото възпитание се е
зародило заедно с появата на
обществото и се развива по
закономерностите на общественото
развитие. Възникването му трябва да
се търси в дълбока древност, когато се
появява необходимост от задоволяване
на редица обществени потребности
свързани с трудовата подготовка на
подрастващите поколения. Точно по
това време възникват и първите
физически упражнения. Според някои
буржоазни теоретици физическите
упражнения са инстинктивна дейност,
която е характерна не само за човека,
но и за животните.
Според други учени материалисти
физическото възпитание не е
съществувало вечно, а е възникнало в
хода на формирането на човешкото
общество. Появило се е като
необходимост за задоволяване на
възникналите потребности на
обществото във връзка с трудовата
подготовка на подрастващото
поколение. Като решаващ фактор е бил
трудът и членоразделната реч. Веднъж
възникнало физическото възпитание се
превръща във вечна категория,
съществуваща за да обслужва
човешкото общество.
Обективната причина за
възникването на физическото
възпитание е трудовата дейност на
хората и по-специално ловът. В хода на
съвместно ловуване постепенно хората
започвали да се убеждават, че ловът
ще бъде много по-успешен ако
предварително се проведе известна
подготовка. По този начин започнало
макар и бавно все по-доброто
осъзнаване на зависимостта между
подготовката за труд и неговите
резултати. Това накарало хората да
хвърлят копието и извън лова не по
гоненото животно, а само за да
упражнят своето умение за точно и
далечно хвърляне. Този момент за
изпълнение на трудовото движение без
непосредствена производителна
задача е разграничаващ белег между
трудовите движения и физическите
упражнения. Тук първоначално
диференцираните физически
упражнения имали голямо значение за
подготовката към нова трудова
дейност. По този начин бавно и
постепенно хората са стигали до
редица обобщения и ред, на които
непрекъснато са се появявали нови
физически упражнения.
Въпрос #04
Древногръцка система за физическо
възпитание
Древногръцката система за
физическо възпитание възниква и се
развива в съответствие с представите
на древните гърци за човешка красота
и хармоничност на движенията. В
основата й са залегнали постиженията
в областта на педагогиката и
медицината, а върху утвърждаването и
усъвършенстването – възгледите на
личности като философите Аристотел,
Платон, Сократ, лекарите Гален и
Хипократ, математика Питагор, поетите
Еврипид, Софокъл. По онова време
отправна точка в педагогическата
мисъл била, че развитието на навиците
трябва да предхожда интелектуалното
развитие. Тази система за физическо
възпитание е създадена за нуждите на
робовладелската класа и свободно
родените.
Положителните й страни се
изразяват в следното: 1)Подбор на
разнообразни физически
упражнения(борба, бягане, езда,
стрелба с лък и др.) и обединяването
им в стройна система. 2)Обучението се
провежда в специално създадени за
целта училища по физическо
възпитание. Училищата за по-големите
юноши разполагат с хиподрум, стадион,
спортни зали, бани, помещения за
масаж. 3)За нуждите на физическото
възпитание се подготвят педагогически
кадри: педотриби, които провеждат
общата физическа подготовка на
децата, и гимнасти – осъществяват
целенасочена двигателна дейност на
младежите по отделните спортове. 4)В
заниманията с физически упражнения
се прилагат господстващите по онова
време педагогически принципи и
методи за обучение и целенасочено
ИНФК, доц.Глушкова
Специалност ПНУП
стр.3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предмет и съдържание на ТМФВ. Развитие

Теорията на физическото възпитание си има свои специфични предмет и съдържание. Нейния предмет са най - общите закономерности на управление процесите на физическото усъвършенстване на човека в обществото. Изучава...
Изпратен от:
zabavnya
на 2012-01-21
Добавен в:
Пищови
по Физкултура и Спорт
Статистика:
803 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт

15 апр 2009
·
451
·
5
·
456
·
936

Учебното съдържание по предмета „Физическо възпитание и спорт” в този етап на основната образователна степен обхваща традиционни и нови спортове като: лека атлетика, спортна и художествена гимнастика...
 

Протокол за наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт

30 яну 2009
·
756
·
3
·
260
·
1,759
·
1

За наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт проведен с ученици от V клас в 105 СОУ “Атанас Далчев” ...
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
1,109
·
92
·
5,175
·
1,731

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

План-конспект по физическо възпитание за 5-ти клас - лека атлетика

19 мар 2012
·
706
·
4
·
625
·
1,103

По физическо възпитание и спорт за V – клас .Скок дължина начин свит...
 

Учебен процес по физическо възпитание

04 мар 2008
·
863
·
10
·
1,353
·
856
·
11

Учебният процес по физическо възпитание е педагогическа дейност, в която участва учителят- като субект, и ученикът – като обект.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
91
1
23.11.2016
Волейбол
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 6 клас
Изпитен тест с въпроси от правилознанието по волейбол. Предназначен за прогимназиална степен. Включени са въпроси само с по един верен отговор.
(Много лесен)
10
2
1
24.07.2020
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Предмет и съдържание на ТМФВ. Развитие

Материал № 796602, от 21 яну 2012
Свален: 803 пъти
Прегледан: 1,365 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Пищов
Брой страници: 36
Брой думи: 15,313
Брой символи: 102,733

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и съдържание на ТМФВ. Развитие "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
117

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
248

виж още преподаватели...
Последно видяха материала