Големина на текста:
Тема : Изграждане на системи за опазване на околната среда
Околната среда е комплекс от естествени и антропогенни фактори и
компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху
екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на хората, културното и
историческото наследство.
Системата за управление на околната среда е част от общата система за
управление, която включва организационната структура, дейностите по планирането,
отговорностите, практиките, процедурите, процесите и ресурсите за разработване,
внедряване, постигане, преглед и поддържане на политиката на околната среда.
Системата за управление на околната среда съдържа основни принципи и
изисквания, насочени към идентификация, изследване, контролиране и
преразглеждане на факторите, оказващи влияние върху околната среда, позволяващи
на фирмите и организациите да формулират адекватна политика и цели, насочени към
нейното опазване. С въвеждането на системата те декларират своята ангажираност и
гарантират пред своите служители, клиентите, властите и обществото като цяло, че
реално са обвързани с решаването на проблемите на околната среда.
Управлението на околната среда е неразделна част от цялостната система за
управление на фирмите и организациите. Приложението на системата за управление на
околната среда се синхронизира с дейностите в други направления във фирмата –
качество на производството, финансиране, опазване здравето на работниците и
служителите, безопасност на труда и т.н.
Организации от всякакъв вид проявяват нарастваща загриженост за постигане и
демонстриране на стабилна система по опазване на околната среда чрез контролиране
на влиянието от техните действия, продукти или услуги върху околната среда, като
взимат предвид политиката и целите си по опазване на околната среда. Те извършват
това в контекста на все по-строгите законови разпоредби в тази област, развитието на
околната среда, както и общата грижа на заинтересованите страни по въпросите на
опазването на околната среда, включително на устойчивото развитие.
Разработването и внедряването на Системи за управление на околната среда се
основава на следните международни стандарти:
EN ISO 14001:2004 – Системи за управление на околната среда.
Спецификация и указание за нейното използване;
EN ISO 9000:2005 – Системи за управление на качеството Основни
положения и речник.
Стандартът ISO 14001:2004 е последната подобрена версия на стандартите от
серията ISO 14000 и след 15 май 2006 г. e единственият валиден стандарт. Той
определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да
се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да
достигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.
Внедряването и поддържането на система за управление по този стандарт
осигурява реда и последователността на действия при решаването на проблемите на
организацията, свързани с околната среда чрез разпределянето на ресурси,
отговорности, пълномощия, практически методи на работа, процедури и процеси и
гарантира:
намаляване на рисковете;
предотвратяване на замърсяването и други неблагоприятни въздействия
върху околната среда;
ефикасно използване на ресурсите посредством правилното им
разпределение;
икономия на финансови средства, свързани с намаляване на отпадъците,
вредните емисии, обема на глобите и застраховките и т.н.
С въвеждането на тази система се постига съответствие с изискванията на
законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на
околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.
Основните принципи на системата за управление на околната среда са:
ангажимент и целенасочена политика по околната среда;
планиране – по отношение на общите аспекти на околната среда, правните и
други изисквания, общите и конкретни цели;
внедряване - внедряване и функциониране на системата, включително
структура и отговорност; обучение, осъзнаване и компетентност; обмен на
информация; документиране и управление на документите; оперативно
управление; готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране.
измерване и оценка на съответствието - проверка и коригиращи действия,
мониторинг и измерване; превантивни действия; записи и одит на
системата;
преглед от ръководството и подобряване.
Системата за управление на околната среда може успешно да се интегрира със
системите за управление на качеството по стандартите ISO 9000 и системата OHSAS
18001:2002 – за управление на безопасни и здравословни условия на труд.
Изисквания към системата за управление по околната среда (СУОС)
1. Общи изисквания
Организацията трябва да създаде и да поддържа система за управление по
околна среда, изискванията на която са описани изцяло в раздел 4 от БДС EN ISO
14001:1996.
2. Политика по околната среда
Ръководството трябва да определи политиката по околна среда на
организацията и да осигури, че тази политика:
е подходяща за предмета на дейност, размера и въздействията върху
околната среда на нейните дейности, продукти или услуги;
включва ангажимент за непрекъснато подобряване на резултатността
спрямо околната среда и предотвратяване на замърсяването;
включва ангажимент за съответствие с приложимите законови и други
нормативни изисквания по околната среда, както и с други изисквания,
които организацията документирано е приела;
дава рамката за определяне и преглед на общите и конкретните цели по
околната среда;
е документирана, внедрена и поддържана и за която е уведомен целият
персонал;
е достъпна за обществеността.
2
3. Планиране
3.1. Аспекти на околната среда
Организацията трябва да създаде и да поддържа процедура/и за
идентифициране на аспектите на околната среда на своите дейности, продукти или
услуги, които тя може да управлява и върху които се очаква да има влияние, за да
определи онези от тях, които имат или могат да имат значими въздействия върху
околната среда. Организацията трябва да гарантира, че аспектите, отнасящи се до тези
значими въздействия, са взети предвид при определяне на общите й цели по околната
среда. Организацията трябва непрекъснато да актуализира тази информация.
3.2. Правни и други изисквания
Организацията трябва да създаде и да поддържа процедура, с която да
идентифицира и да има достъп до правните и други изисквания, възприети
документирано от организацията, които са приложими за аспектите на околната среда
и за нейните дейности, продукти и услуги.
3.3. Общи и конкретни цели
Организацията трябва да създаде и да поддържа документирани общи и
конкретни цели по околната среда за всички нива и дейности. Когато дадена
организация определя или прави преглед на общите цели, тя трябва да вземе предвид
правните и други изисквания, значимите аспекти на околната среда, своите
технологични възможности и финансовите, оперативните и деловите изисквания,
както и вижданията на заинтересуваните страни.
Общите и конкретните цели трябва да бъдат съгласувани с политиката по
околна среда и да включват ангажимент за предотвратяване на замърсяването.
3.4. Програма (програми) за управление по околната среда
Организацията трябва да създаде и да поддържа програма/и за постигане на
своите общи и конкретни цели. Тази програма/и трябва да включва:
определяне на отговорността за достигане на тези общи и конкретни цели на
всяко ниво и съответна длъжност в организацията;
средствата и графика за постигане на общите и конкретните цели.
Когато даден проект се отнася за нови разработки, за нови или модифицирани
дейности, продукти или услуги, програмата или програмите трябва да бъдат изменени,
където е необходимо, за да се гарантира, че управлението по околната среда е
приложимо към такива проекти.
4. Внедряване и функциониране
4.1. Структура и отговорност
Ролите, отговорностите и правомощията трябва да бъдат определени,
документирани и обявени, за да се улесни ефективното управление по околната среда.
Ръководството на всички равнища трябва да осигури ресурсите, необходими за
въвеждането и контрола на системата за управление по околната среда. Ресурсите
включват човешките ресурси и специфичните умения, технологичните и финансовите
ресурси.
Ръководството на организацията трябва да назначи представител или
представител на ръководството, които независимо от другите им отговорности трябва
да имат определена роля, отговорности и правомощия:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изграждане на системи за опазване на околната среда

С въвеждането на система за управление на околната среда се постига съответствие с изискванията на законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.
Изпратен от:
mimche
на 2006-11-06
Добавен в:
Реферати
по Екология
Статистика:
2,599 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Приложение на топографските карти в опазване на околната среда
добавена от lora_sotirova 05.11.2016
0
10
управление на екологичната защита и опазване на околната среда в българската армия
добавена от - 08.03.2013
0
27
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
210
·
2
·
593
·
995

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Опазване на чистотата на водата

11 фев 2009
·
318
·
5
·
1,069
·
818
·
1

Темата „Опазване чистотата на водите” се изучава от учениците в 5. клас. Чрез нея се актуализират и обобщават знанията за състава, свойствата на водата, водния кръговрат и водните басейни...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
625
·
14
·
296
·
1,328
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
310
·
3
·
6,699
·
741
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Топлинно замърсяване

02 юни 2012
·
65
·
10
·
278
·
257

Озоновият слой е защита за живота на Земята. Загубите на озон в определени моменти се изчисляват на 0,5 процента на ден! Липсата му води до парников ефект. Разрушаването на озона ще засили ултравиолетовата радиация на повърхността на Земята....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Глобални екологични проблеми
тематичен тест по Екология за Студенти
Тест по екология. Съдържа 13 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
13
1
3 мин
15.10.2021
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Изграждане на системи за опазване на околната среда

Материал № 7966, от 06 ное 2006
Свален: 2,599 пъти
Прегледан: 1,031 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 13
Брой думи: 2,762
Брой символи: 25,568

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изграждане на системи за опазване на околната с ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
224 51

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
44 51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения