Големина на текста:
Тема 1
ВЪВЕДЕНИЕ В СПОРТНАТА ПСИХОЛОГИЯ
Основни въпроси:
1.Създаване и развитие на спортната психология
2.Предмет на спортната психология
3.Задачи на спортната психология
4.Значение на спортната психология за спортния педагог
1. Създаване и развитие на спортната психология
Психологията възниква преди повече от 2000 г като съставна част на философските
учения на древногръцките мислители и като учение за душата на човека.
Психология-наука, която изучава същността на психичните явления и открива
закономерностите на тяхното възникване и развитие.
Предмет на психологията са понятията, категориите, законите на психиката на
отделния човек и социалните групи.
Психологията като наука има различни клонове, които имат относителна
самостоятелност, но взаимно се допълват и обогатяват. Един от тях е спортната психология.
Нейното начало е поставено през 1913 г. на първия олимпийски конгрес в Цюрих. Тогава
Пиер Дьо Кубертен въвежда понятието спортна психология.
В края на Първата световна война се създават благоприятни условия за развитие на спортната
психология в Германия, САЩ, Франция и малко по-късно в Русия. След Втората световна
война тя се развива доста бързо. Важно значение затова има създаването на Световната
асоциация по психология на спорта през 1965 г. в Рим и на Европейската федерация през 1969
г. във Варна.
Развитието на спортната психология в България първоначално е свързано с дейността на
създаденото през 1942 г. Висше училище за физкултура (сега НСА). Съществен е приносът на
българските спортни психолози за развитието и изучаването на важни проблеми на спортната
психология, като психологията на спортния колектив и спортните игри, психическата
готовност, психическото възстановяване и психорегулиращата тренировка, психологията на
училищното физическо възпитание, спортния подбор и ориентация, психологията на масовия
спорт и др.
2.Предмет на спортната психология
В съвременното общество спортът заема много важно място. Няма друга човешка
дейност с толкова голямо социално въздействие. Спортът днес е най-силният фактор на масово
въздействие. Милиони хора са съпричастни на спорта по различен начин. Една част от тях са
пряко свързани (състезатели, треньори, различни видове специалисти), а други са просто
любители на определен спорт или отбор. Феновете живеят с емоциите на любимия отбор,
пътуват с него. Изживяват радостта при победа, както и разочарованието и мъката при загуба.
Може определено да се каже, че днес Олимпийските игри се превърнаха в един голям
световен празник, където се демонстрира висшето майсторство на състезателите на отделните
държави на планетата. Цели градове и държави празнуват победата на техните състезатели и
отбори. Олимпийските и световните шампиони в отделните страни се възприемат като
национални герои. Реализацията на върхови постижения от шампионите са резултат на
многогодишен труд, свързан с големи физически и психични напрежения и спазване на строг
режим с много лишения. Ето защо спортът е уникално явление в човешкото общество, който не
само развива физиката на спортиста, но и усъвършенства неговата психика, като формира
висока психо-физическа готовност за действия в различни екстремални ситуации. Следователно
психиката на спортиста има голямо значение за неговата реализация както в спортната дейност,
така също и в живота.
Предмет на спортната психология са психологичните особености:
А) на спортната дейност
1
В) на личността на спортиста
Б) на личността на спортния педагог
Г) на екстремалните ситуации
? Психологичните особености на екстремалните ситуации се заключават в
разкриване на тяхната същност, структура и класификация. Спортната дейност е свързана с
преодоляването на различни по съдържание и степен на екстремалност ситуации, в резултат на
което се изграждат ценни качества у спортистите, реализират се високи спортни постижения и
се усъвършенства тяхната личност. При изработването на тренировъчните програми е
необходимо да се отчитат психичните особености на екстремалните ситуации, при които ще се
провеждат съответните тренировки. Треньорите трябва да включват отделни екстремални
ситуации в тренировъчната дейност с оглед насочено психо-физическо въздействие. От
положението, че видовете спортове имат различна характеристика и различни изисквания към
дейността на спортистите се определя и голямото разнообразие на екстремалните ситуации,
които са свързани с тези спортове. Следователно и екстремалните ситуации се различават по
съдържание и структура една от друга в зависимост от вида спорт. При правилното разкриване
на екстремалните ситуации за отделните видове спорт се разкриват големи възможности за
рационалното им прогнозиране и при определени обстоятелства и планиране с цел пълноценно
и по-бързо постигане на тренировъчните цели.
? Психологичните особености на спортната дейност като предмет на спортната
психология включва изучаване на общите структурни особености на спортната дейност.
Разкриват се основните и структурните характеристики. Определят се закономерностите при
тяхното проявление. Значително място се отделя за разкриване единството на психичната
(вътрешната) и физическата (външната, практическата) дейност в структурата на спортната
дейност. Върху тази основа се разкриват определени закономерности, имащи голямо значение
както за теорията, така и за практиката на спортната психология. В съвременната психология, в
това число и спортната психология, все още не се отделя необходимото внимание на взаимната
обусловеност на психичната и физическата дейност и тяхното единство. А всъщност високите
спортни постижения са резултат именно от единството на физическата и психическата страна
на дейността. Ето защо възниква потребността за търсене на възможности за приложението на
тези закономерности в практиката на тренировъчната дейност. Важно значение за по-пълното
изучаване на спортната дейност има разкриването на същността на психологията на
физическите упражнения и двигателните навици. Значение има и определянето на постановката
за същността на психичните упражнения и включването им при определени условия в
структурата на дейността в единство с физическите упражнения. На тези проблеми все още не
се отделя значимо внимание от спортните психолози и спортните педагози (треньори и
учители).
? Психологичните особености на личността като предмет на спортната психология
включва изучаването на основните черти на спортиста, които се изграждат в спортната дейност.
Извеждат се най-характерните качества на спортиста, формирани на базата на спортната
дейност и се посочват пътища за тяхното интензивно развитие и корекция при необходимост.
Посочва се и пригодността на психичните качества на спортистите за отделните видове спорт
както и някои особености на подбора и ориентацията. Особено внимание се обръща на
пътищата за развитието и усъвършенстването на подрастващите в процеса на спортната
дейност. Търсят се нови подходи в оптимизирането на педагогическия процес на обучението и
възпитанието на упражняващите различни спортове подрастващи. Разкрити са различни
закономерности за въздействието на спортната дейност върху психо-физическото развитие на
трениращите различни спортове ученици и младежи. По безспорен начин върху основата на
научни експериментални изследвания е доказано, е че спортът оказва силно въздействие върху
всички психични свойства и качества, значително подобрява здравето, формира висока
готовност за борба с неблагоприятните фактори на социалната среда и ускорена адаптация към
стресогенните фактори на различните екстремални ситуации. Ето защо е логично да се търсят
различни възможности за включването в живота на всеки човек и практикуването на различни
2
упражнения и определен спорт. Спортната дейност служи и за катализиране на натрупаните
негативни енергии, предизвикващи отрицателно нервно-психично напрежение. С други думи
спортът има универсално въздействие. Като предмет на спортната психология в направлението
за изучаване на психичните особености на личността на спортиста се включва и спортният
колектив, където се разглеждат някои характеристики и закономерности на спортния колектив
като особен вид социална общност.
Предметът на спортната психология в неговите три основни направления - екстремални
ситуации, дейност и личност са в единство и взаимно са детерминирани. В спорта личността и
отборът извършват различни дейности при ситуации с определена степен на екстремалност, в
резултат на което постигат върхови постижения и се усъвършенства личността на спортиста.
Именно чрез дейността в екстремалните ситуации се усъвършенства личността на спортиста,
като се формират основните качества, необходими за съответната дейност, която в състезанието
всъщност се реализира като спортно постижение. Става ясно, че спортът е уникална човешка
дейност, която е целесъобразно да заема необходимото място в живота на всеки човек. Затова е
необходимо още от най-ранна възраст родители и учители да формират положително
отношение у децата за активна двигателна и спортна дейност.
3. Задачи на спортната психология
Основните задачи на спортната психология са свързани с основните направления на
предмета - психични особености на екстремалните ситуации, дейността и личността на
спортиста. Спортната психология е не само теоретична наука, но тя има предимно приложен
характер, тъй като продуктът на психичното въздействие се отчита непосредствено в спортната
практика, състезанието. Спортното постижение е следствие на комплексно психофизическо
въздействие.
Основните задачи на спортната психология се заключават в:
?Разработване на теоретичните основи на екстремалните ситуации, спортната дейност и
личността на спортиста.
?Създаване на научно обосновани методи и доказване ефективността на прилаганите нови
методи в измерването, въздействието и моделирането на психичните явления у
спортиста и неговата дейност при различните екстремални ситуации.
?Внедряването в непосредствената практика на адекватни методики на физическото
възпитание и спортното майсторство и тяхното усъвършенстване в съответствие на
изискванията на непрекъснато променящите се условия за отделните видове спортове.
Първата основна задача е свързана с теорията на спортната психология. Спортната
наука, като сложна интегрална наука, непрекъснато се обогатява на базата на развитието на
другите науки. Това налага разработването на нови теоретични основи на базата на
съществуващата теория и разработените нови теории и практики. Въвеждането на нова
категория в спортната психология - екстремални ситуации - не само попълва една празнота в
тази наука, но и създава условия да се обяснят много явления, които имат съществено значение
за спортната дейност. Разкрива големи възможности за създаването на нови методики за
целенасочено въздействие и регулация, прогнозиране и моделиране на ефективността на
дейността на спортистите. Екстремалните ситуации са не само фактор за целенасочено
въздействие. Те са и много важен метод за оценка на подготовката на спортиста.
Спортната дейност се разглежда от постановката на единството на психо-физическото.
Тази постановка разкрива много по-големи възможности за бързото и целенасочено формиране
на основните качества на спортиста, определящи надеждността на неговата спортна дейност, в
резултат на което се постигат високи спортни постижения, усъвършенства се личността и се
подобрява неговото здраве.
Личността на спортиста се разглежда като една статично-динамична система на
действие и развитие, която е силно зависима от вътрешните и външните ситуации. Върху
основата на разработените постановки за екстремалните ситуации, спортната дейност и
личността на спортиста се създават предпоставки за създаване на съвременни методики за
диагностика, въздействие и регулация на психичната дейност. По този начин се създават
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 май 2019 в 15:50 студент на 35 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Физическо възпитание, випуск 2019
04 май 2019 в 02:12 студент на 21 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Фон, специалност - Предучилищна и началниучилищна педагогика, випуск 2021
20 фев 2019 в 13:19 студент на 43 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, випуск 2017
21 ное 2018 в 21:56 студент на 27 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Информатика, випуск 2020
13 ное 2018 в 21:20 студентка на 41 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,614
·
22
·
2,400
·
1,443
·
4
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,786
·
5
·
2,185
·
863
·
4
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Какво ни прави личност ?

21 окт 2006
·
3,052
·
4
·
510
·
242
·
2

“Животът няма друг смисъл освен този,който човек му придава сам, разкривайки своите способности”- казва големият хуманист Ерих Фром.
 

Етапи в развитието на педагогическата психология

12 мар 2006
·
1,104
·
4
·
2,035
·
151
·
1
·
1

Обширен доклад за етапите в развитието на педагогическата психология.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
770
1
25.09.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
2
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Въведение в спортната психология

Материал № 796475, от 21 яну 2012
Свален: 138 пъти
Прегледан: 185 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,599
Брой символи: 10,991

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в спортната психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения