Големина на текста:
6.Човешки ресурси: същност, проявление, качествена идентичност
2 ключови думи-управление и чов. ресурси.Управлението представлява едно
целенасочено въздействие в/у хората на една организация. То е основен дял от
мениджмънта. Управлението на чов. ресурси е една от функциите на мениджмънта. –
Ключова функция на мениджмънта- да управлява хора и чрез планиране, разпределяне
на работата, прогнозиране да постигаш целите на организацията. Този ресурс се
разглежда като фактор мултипликатор...Това е определен вид чов. дейност.. Съществува
ли разлика м/у управление на персонала и управление на чов. ресурси 1.аргумент
управление на персонала е една управленска дейност насочена към администриране на
трудово-правния статус. В управлението на чов. ресурси се включват всички
мениджърски дейности. Визира се едно много по-тясно обвързване Разпределяне на 2-
та теоретични . От гл. т. на третирането на хората от персонала. Списъчен състав
всички, които са в трудово-правни отношения. Чов. ресурс-2 крайности. Едната е
въпрос на едно формално отношение. Чов. ресурс-хората в организацията. Дали това
понятие е автентично. Хората са ресурси и подлежат на един търг. обмен. ресурс-
понятие на пазарната икономика. Всяко материално или духовно благо когато влезе в
пазарно ограничение…. Човекът разполага със своята работоспособност. В чии
интереси да я използва.Чов. ресурс е едно св-во , способност на човек да се труди.2-ра
група чов. ресурс-качество на човека. Работоспособност: компоненти:1) естествени
природни дадености на индивида-съзнание.2) придобивания социален опит. 3)
придобитите знания и умения. 4) професионалния опит. Всички тези компоненти
формират понятието чов. ресурси. – професионална компетентност- превръща се в част
от допуска до …… --образование и професия са силно синхронизирани. Това е неговият
професионален капацитет. Трябва да се използва максимално ефективно. Начина чрез
който се използва минава м/у съзнанието….. Има констатация ,че никога не са давали
резултати основани на тоягата, а метода на моркова. Ако искаме да имаме по-висока
доходност трябва да инвестираме. По такъв начин да увеличим персонала, за да ес
редуцират разходите за труд. Персонала означава разход. Проф. чов. ресурс-когато
инвестираме в него ни носи приходи.
10. Пазарна природа на труда.
ПАЗАРЪТ НА ТРУДА е форма на обществена организация , като механизъм за
разпределение на един от производствените фактори труда. На него “си дават
среща” търсенето и предлагането на специфичния човешки ресурс – работната
сила.1.Въвеждането на пазарната теория и практика у нас означава смяна на
теоретичния модел. Според нея новата, добавена стойност се създава не само от
труда, а от стойността на всички производствени фактори.известна е теорията на
Жан Батис Сей за “трите фактора-труд, земя, капитал”, които стоят в основата на
стойността на стоките. 2. обектът на пазарния обмен се идентифицира с общото
понятие “стока”, независимо от нейната материално-веществена фрма-продукт или
услуга. На трудовия пазар се разменя специфична “стока”-работна
сила,способността на индивида да осъществява трудова дейност. На пазара на труда
възникват и се реализират специфични пазарни отношения – наемане на работна
сила, а трудовите отношения, които възникват и функционират на пазарна основа
се дефинират като наемни отношения. 3. пазарните отношения се реализират на или
при определена цена. Пазарната оценка на производствения фактор “труд” това е цената
на труда. В нея се включва и цената на наемането, и цената на използуването на този
производствен фактор. Форма на проявление на цената на наемането на работната
сила е работната заплата това е трудовото възнаграждение, което работника
получава за вложения от него труд. 4. възлово място в общата пазарна теория заема
проблема за съотношението стойност и цена. 5. по специфичен начин се “разполагат”
търсенето и предлагането на работна сила, като основни пазарни сили. В сравнение с
другите пазари, на пазара на труда търсенето “идва” от производството, от
предприятията и организациите, а предлагането – от населението, по-конкретно от
икономически активното население. В резултат на това се получават сложни
икономически зависимости между различните пазари – потребителски и
инвестиционни.трудовият пазар не е капсулиран и изолиран от конюнктурата на
стоковите и другите пазари на производствени фактори. 6. пазарните отношения,
тоест наемането и използването на работна сила се реализират чрез адекватни пазарни
механизми, каквито са договорите – индивидуални и колективни, предполага се, че
те осигуряват равнопоставеност на страните по договора. Всеки работник
доброволно встъпва в трудови отношения. 7. конкуренцията е друг фактор или
джижеща сила на пазара на труда. 8. на пазар на труда действят и редица
неикономически фактори. Тяхното нарастващо влияние се свързва със засилената
намеса на държавата в регулирането на трудовите отношения. 9. трудовият пазар за
разлика от другите пазари е подложен на сериозна социална оценка от страна на
общественото мнение, на социални и политически организации.
11.Микроикономически анализ на труда. Търсене на труд
Търсенето на труд се възприема като платежоспособна, фактически реализирана и
потенциална готовност на работодателя да направи разходи за наемането и
използаването на работна сила за целите на своята предприемаческа дейност. Едно
такова разбиране позволява да се определят по-пълно количествените параметри на
търсенето на труд. А то се идентифицира с показатели, разкриващи трудовата заетост в
предприятието като: численост на заетите към определен момент, броя на свободните
работни места, масата на работното време на заетите, масата на потенциално
необходимото работно време. Не съществува практика нито в предприятията, нито в
статистиката , търсенето на труд да се предствавя като сумарна величина, т.е. като сбор
от числеността на заетите и броя на свободните работни места или сбор на масата на
фактическото и масата на допълнително необходимото време.
Търсене на труд в краткосрочен период – фирменото решение за търсенето на труд се
формира под въздействието на множество фактори. В микроикономическата теория в
съответствие със закона за търсенето и предлагането е изследвано действието на
такива фактори детерминанти като цената на труда, цените на другите
произдовствени фактори, ефекта на мащаба, ефекта на субституцията.
................................................................................................................................
Р печалба, S i стока в татурални измерители, Pi цена на стока , li -количество труд за
производство на стока ., W i цена на труда за стока, k i капитал за производство на стока
., y i цена на капитала за стока, i=1…n видове стока. От уравнението се вижда, че
върху равнището на печалбата пряко влияние оказват следните фактори:равнище на
приходите от продажба, масата на разходите за труд, масата на разходите за капитал.
Извество е, че в краткосрочен план, отпимизирането на производствените разходи
означава: 1. определяне на цената на наемане и използване на труда, 2. определяне
на обема на производството при съществуващия производствен капацитет или
фиксирано равнище на капитала, 3. избор на структура на производствените
разходи на труд и капитал,.
Търсенето на труда в дългосрочен период – търсенето на труд в дългосрочен план е
подвластно на действието на други фактори, тъй като фирмите могат да
противодействат на закона за намаляващата се възвръщаемост чрез изменение на
основния капитал, на продукта, на технологиите. В дългосрочен план всички ресурси се
третират като променливи, като се търси такава комбинация от производствени
фактори, която осигурява максимално равнище на производство, при минимално
равнище на производствените разходи.
12.Микроикономически анализ на труда. Предлагане на труд
Предлагане на труд – предлагането на пазара на труда се характеризира като
фактически реализирана и заявена потенциална готовност на индивида в трудоспособна
възраст да предостави срещу заплащане своята работна сила на работодател, който да я
използува при определени условия в интерес на своята предприемаческа дейност.
Предлагането на труд в краткосрочен период - с анализа се цели да се разкрие
действието на факторите, детерминиращи индивидуалното предлагане на труд,
позовавайки се на закона на търсенето и предлагането. В една хипотетична пазарна
среда, предлагането на труд нараства при нарастване на цената на труда и обратно –
намаляването на цената на труда провокира отлив от трудовия пазар. Или в случая е
налице една правопропорционална зависимост между предлагане на труд и цената на
труда. Предлагането на труд в дългосрочен период – преобладаваща част от хората
градят житейските си стратегии на основата на своите очаквания за социална
реализация в сферата на труда. Те планират своите действия и своето трудово
поведение за един по-дълъг период от време, стремейки се да максимизират
полезността от предлагането на труд през оставащия им период от трудовия живот.
Факторите , които формират очакваната полза се свързват с : 1. използването на целия
трудов потенциал на индивида; 2. реализираният към момента доход, материализиран в
определен стандарт на живот; 3. очакванията за изменение на потребителските цени и
на доходите за труд в бъдеще оказват също така влияние върху предлагането на труд в
дългосрочен период. Един от популянтите модели, които се използват за изследване на
предлагането на труд е “метода на жизнения цикъл”, той разкрива тенденцията в
изменението на предлагането на труд под въздействие на изменение на дохода в
рамките на жизнения цикъл, при положение, че съвкупното време, подлежащо на
разпределение е равно на свободното време. Това означава, че неговата полезност се
определя от желаната работна заплата.
13.Пазарно равновесие
Пазарно равновесие индивидите , предлагащи труд и фирмите търсещи труд, си
взаимодействат по начин, който осигурява максимално удовлетворяване на техните
индивидуални интереси. Пазарното рвновесие предполага такова състояние на пазара
на труда, при което търсеното и предлаганото количество труд се урявновесяват при
определена цена на труда. Пазарното равновесие означава, че интересите на
участниците на пазара на труда се хармонизират на определена равновесна цена.
Практически пазарното равновесие може да бъде само едно моментно състояние, тъй

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 юни 2020 в 11:39 в момента не учи на 23 години от Свищов
15 юни 2020 в 13:48 родител на 42 години
11 юни 2020 в 13:47 в момента не учи на 28 години
10 юни 2020 в 23:13 ученик на 21 години от Асеновград - ОУ "Ангел Кънчев", випуск 2018
08 юни 2020 в 15:25 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2018
07 юни 2020 в 01:29 потребител
06 юни 2020 в 22:31 студент на 26 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по електроника и автоматика, специалност - Електротехника , випуск 2016
06 юни 2020 в 08:43 ученик на 27 години от Варна - СОУ "Димчо Дебелянов", випуск 2017
05 юни 2020 в 18:41 студент на 20 години от Пловдив
05 юни 2020 в 16:50 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Финанси, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Пазар на труда- характеристика, търсене, предлагане, работна заплата

11 яну 2007
·
3,138
·
2
·
513
·
518
·
2

Търсенето на труд обаче е свързано с услугата на труда, а не със самата стока - работната сила. Работникът може да е много квалифициран, но да бъде без работа, ако на пазара не е търсена неговата услуга.
 

Пазар на труда. Характеристика. Търсене ипредлагане на труд.Работна заплата.

20 дек 2007
·
1,137
·
1
·
277
·
158

Търсенето и предлагането на труда на пазара и определянето на заплатите според характеристиката на пазара на труда.Действието на синдикатите на трудовия пазар.
 

Управление на човешки ресурси във фирма "ДМ"


УНСС - София. Темата е примерно управление на човешките ресурси...
 

Набиране, подбор и ориентация на човешките ресурси


Един от възможните изводи, последващи определянето на потребностите от човешки ресурси е, че в организацията е необходимо попълване на свободни работни места. Набирането на кандидати е първата част от процеса на попълване на вакатното място...
 

Характеристика и особености на пазара на труда

14 юни 2008
·
270
·
13
·
1,493
·
144
·
2

Стратегически приоритет, за развитието на пазара на труда, е създаването на законодателна рамка, позволяваща оптимална комбинация на гъвкавост и сигурност на упражнявания труд.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
23
1
8 мин
02.05.2015
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
29
1
4 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Лекции по икономика на труда

Материал № 795981, от 20 яну 2012
Свален: 417 пъти
Прегледан: 524 пъти
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 22
Брой думи: 8,995
Брой символи: 60,055

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по икономика на труда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала