Големина на текста:
Люкови закрития
Предназначени са да предпазват транспортирания товар от хидрометереологичните условия по време на рейса,както и да осигури
запазване на експлоатационните и търговски качества на превозваната стока.Видове люкови закрития:
Капорти-най-старите известни люкови закрития,големи плоскости(дървени),които имат определен размер и точно определено
място върху отвора на люковото закритие.Могат да бъдат премествани от двама човека.Като отгоре им се поставят 2 или 3 слоя
брезент(стегнат плътно около долния ръб на комингса със стоманени ленти-шини, които са заклинени с дървени клинове).Този
начин за закриване отворите на хамбарите е трудоемък(отнема много време за превеждане на кораба по походно).Закриването на
товарно помещение от 20-30мм.За избягване на неудобствата и за по – добра херметизация се въвеждат механизмови с-ми от
метални капаци с разл. конфигурация и форма за херметично затваряне на хамбарите.Като отварянето на последните може да бъде
изпълнено посредством корабните товарни стрели,товарни кранове на кораба,електрични лебедки или хидравлични с-ми.Времето за
отваряне или затваряне на хамбарите трае до 5 мин. някои товарни помещения могат да бъдат затваряни едновременно.
Люкови закрития система „Макгрегър”-един от най-често срещаните.Състои се от няколко метални секции,представляващи
кутийно образни капаци,на които са поставени ролки за предвижване,съединени помежду си посредством вериги с калибрована
дължина.За отварянето на люковете се използва стоманено въже или товарен шкентел,което се прекарва през направляващ блок и е
закрепено за последната секция на товарното закритие.При отваряне на хамбарите отделните метални секции предварително се
освобождават от пластинчатите закопчалки,а ролките се превеждат в работно положение с помощта на специални лостове.
Люкови закрития система „фолдинг”-широко разпространени.Люковите закрития се състоят от 2 части: повдигащи се
вертикално и могат да се отварят към носовата или кърмовата част на кораба,в частни случаи и откъм бордовете.Отварянето и
затварянето на люковете се осъществява чрез хидравлични системи.Хидравличната система привежда в движение крайната
секция,в резултат на което тя задвижва и другата секция.Отварянето и затварянето се извършва в рамките на 25-30секунди и се
използват при кораби,транспортиращи товари изискващи пълна влагоизолация и херметичност.
Закрития от барабанен тип-изпълнени са от гофрирана ламарина разделена на секции,които могат да бъдат с разл.
размери.Характеризира се с не добра здравина и херметичност.Трудни са за поддържане на море поради това не се използват в
съвременното корабоплаване.
Люкови закрития „понтонен вид”-използват се при контейнеровозите.Състоят се от здрава метална секция с размери на отвора на
товарните люкове.Повдигането и преместването на секцията се извършва както от корабен така и от брегови кран.Характеризира се
с голямо тегло и здравина,тъй като на нея могат да се натоварят до 10 реда контейнери.Размерите се стандартизират и отговарят на
40 или 20 футови контейнери.Секциите имат спец. устройства за закрепване на първия ред контейнери.
Технически средства за вентилиране и регулиране на микроклимата в товарните помещения
Предназначение на вентилацията-съществен,необходим елемент за поддържане на определени температури и влажностни
режими при транспортиране на определени видове стоки. Неправилната вентилация води до самозагряване,гниене и самозапалване
на хидроскопични товари,както и от концентрацията на взривоопасни смеси в товарните помещения.Поради тези причини е
наложително хамбарите да имат с-ми за естествена и изкуствена вентилация.
Системи за естествена вентилация-естествената вентилация на корабните товарни помещения се осъществява чрез регулиране на
влажността и t посредством вентилационни отвори на товарните помещения.С-мата не може да осъществява 100% на пълния обем
на товарната площ(един от най-съществения недостатък).Съществуват няколко вида вентилационни тръби:под формата на лула
(геобразни),сферични-ниска производителност,ежекторни-малка производителност,тип глобус-малка производителност.
Принудителна (механична) вентилация-осъществява се с помощта на електрически вентилационни постановки съставени от
тръби и вентилатори.Тези вентилатори могат да нагнетяват до 300-350 кубични метра за една минута.При правилно използване на
принудителната вентилация може да бъде отстранен до 80% от влагата в товарните помещения.Може да ускори 5-6 пъти кратен
обем на въздуха зависи от хидрометереологичните условия.
Вентилационни системи с климатици-създават възможност в хамбарите да се поддържа необходимата температура и влажност на
въздуха независимо от състоянието на времето и хидрометереологичните условия на времето.Използват се при кораби превозващи
бързо развалящи се товари.
Обща класификация и основни параметри на товароразтоварните машини
Машини с циклично действие-много разнообразни по предназначение,параметри,режим на работа.Имат голямо приложение при
манипулирането на различни видове товари.Осн. движения,които извършват са повдигане и спускане на товара.По-сложните
машини извършват и странично преместване,завъртане и др. конструктивни особености,параметрите и режима на работа се
определят не само от характера и последователността на работните движения,но и от обслужвания обект и технологията на
товароразтоварния процес.При тях товароносещия елемент се движи периодично м/у мястото на захващане на товара и мястото на
оставянето му и обратно(пренасяне на порции).Множество от последователни операции в това движение образуващо
функциониращо завършен повторяем процес се нарича „работен цикъл” на машината.Стр-та и продължителността на работния
цикъл се определя от съставящите го операции могат да бъдат постоянни и променливи.Те зависят от вида на товара конструкцията
на товароразтоварните машини,ТЗП и технологиите.
Устройството на ТРМ с периодично движение могат да се класифицират по характера за преместването на товара:За линейни
премествания-в вертикална равнина.Имат само 1 механизъм за повдигане на товара (подемно-спускащ),който е твърдо или гъвкаво
окачен (крикове,макари и др).За повърхнинно преместване освен подемноспускащ механизъм имат и за др. преместване на товара, в
резултат на което той се придвижва по някаква повърхнина(пътуващи телфери и др.).За пространствено- освен подемноспускащ
механизъм имат още 2 или повече механизми.
Основни параметри-съвкупността от осн. параметри представлява техн. характеристика на машината.Могат да се класифицират
по качествата,които характеризира на:Техн. Параметри-скорост на работните действия,мощност,собствена маса,товароподемност и
др.; Геометрични-габаритните размери,височина на повдигане и спускане.; Експлоатационни-производителността и режима на
работа.Производителност-количеството товар,изразен в тонове куб.метри или бройки,които машината може да обработва за
единица време при съответни условия на работа.Режим на работа-съвкупност от фактори,характеризиращи натоварването и
интензивността на използване на ТРМ в конкретни условия.Познаването на осн.параметри служи за оценяване възможностите на
ТРМ при работа в конкретни условия,взаимодействието им с др. ТРМ,за разработване изискванията при експлоатация и др.
Елементи на машини с циклично действие-Началните и крайните операции на всеки товарен процес са хващане(закачане и
завъртане) и освобождаване(откачане и отвързване) на товара,като тези операции се извършват със самостоятелни устройства към
товароподемните машини,които се наричат ТЗП.Те трябва да отговарят на изисквания,които произтичат от тяхното
предназначение.Могат да се разделят в 2 групи:Конструктивни-простота,якост и износо-устойчивост на конструкцията,мин.
собствена маса,съответствие с формата и св-вата на товара,бързо и лесно монтиране и демонтиране на подемните машини.;
Експлоатационни-мин. време за захващане и освобождаване на товара,безопасност при работа,осигуряване на възможност за
автоматизация на процесите, макс. Използване на товароподемността на машините,ниски експлоатационни разходи,опазване на
товарите при маневриране и др.Голямото разнообразие на ТЗМ и технологии е довело до използването на мн. разл. по конструкция
параметри и предназначение ТЗП,които могат да се класифицират по следните признаци:
По вида на товарите които могат да се захващат са биват за единични товари(машини,части за твх,контейнери,палети и др.), за
насипни товари(въглища,руда,концентрати и др.) и за течни товари(циментов разтвор,варов разтвор и др.).По начина на
взаимодействие на хвата с товара биват обхващащи или закачващи(верижни или
въжени),подхващащи(вилични),стискащи,притеглящи(ел.магнитни и вакуумни захвати) и загребващи(грайферни).По
предназначение биват универсални-за широката номенклатура от товари,и специални-за отделен товар или група товари.По начина
на управление при хващане и освобождаване на товара биват ръчни,автоматизирани и автоматични.По начина на задвижване на
елементите на ТЗП,те биват ръчни,електрически,хидравлични и пневматични.Според машините за които са предназначени биват за
кранове,мотокари,товарачи и др.
Стоманени въжета
Направени са от усукани телове.Изработват се от високо въглеродна поцинкована тел с кръгло или профилно сечение и сърцевина
от метал,или слабо усукана връв от растителни или синтетични влакна.Имат голямо приложение на корабите.Използват се за
подвижен и неподвижен такелаж на кораба,за вързални въжета,за влекални въжета,за товарене и разтоварване на товари,за такелаж
на товароподемни устройства,за завързване и укрепване на разл. товари и предмети на кораба.Стоманените въжета могат да работят
при високи скорости,да понасят удари,вибрации и др. натоварвания,поради което са надеждни в експлоатацията.Скъсването при тях
не настъпва изведнъж,а се предшества от скъсването на най-външните жички,което предпазва товара и от нещастни
случаи.Стоманените въжета се изработват на машини,като отделните телове се усукват на снопчета,а отделните снопчета усукани
около себе си образуват въжето.Всяко снопче се състои от няколко поцинковани телчета с еднакви или разл. диаметри усукани по
спирала в един,или няколко слоя (до 4 слоя) около централна сърцевина.В зависимост от дебелината на теловете броят им във всяко
снопче достига до 37.В зависимост от посоката на усукване на теловете снопчетата биват с ляво или дясно усукване.Допирането в
снопчето и м/у отделните слоеве може да е линейно или точково допиране.Стоманените въжета се разделят по редица осн.
признаци:по предназначение,по форма на напречното сечение,по конструкция,по материал на сърцевината,по направлението на
усукването на снопчетата.По предназначение биват поддържащи, за връзване и подемни.Използват се за такелажа на подемните
устройства.По конструкция биват с единично,двойно или тройно усукване.На корабите най-често се използват въжета с двойно
усукване,усукани от 6 снопчета за подвижния и неподвижния такелаж,за вързала,сапани,шкентели и др.Стоманени въжета с тройно
усукване се използват главно в товароподемните устройства и за такелаж на ловъчни стрели.По форма на напречното сечение има
кръгли,плоски и квадратни въжета.По типа на снопчетата се разделят на въжета с точково допиране на теловете,с линейно допиране
м/у слоевете на теловете и комбинирани.Стоманено въже,което е изработено от снопчета с линейно допиране м/у теловете и
теловете имат еднакъв диаметър се нарича въже тип „Сил”.Стоманено въже,което е изработено от снопчета с линейно допиране
м/у теловете,но във външния слой има телове с разл. диаметър се нарича въже тип „Варингтон”.Стоманено въже,което е
изработено от снопчета с линейно допиране м/у теловете,но в снопчетата има слоеве от телове с еднакъв и с разл. диаметър се
нарича въже тип „Варингтон Сил”.Стоманено въже тип „Филер” има голяма здравина,но малка гъвкаемост.Освен това въжетата
се разделят по качество на въжета с високо качество клас 1 и въжета с обикновено качество клас 2.Обозначението на въжетата
трябва да съдържа следните елементи:диаметър,конструкция,направление на усукването на снопчетата,разстояние на вътрешните
направления,класа на качеството,на кой държавен стандарт отговаря и маркираната стойност на якост и на опън при
скъсване.Диаметърът се обозначава с цифра.Типа на снопчетата се обозначава с буква като Т-означава въже с точково допиране,S-
въже тип „Сил”,W-въже тип „Варингтон”,WS-въже тип „Варингтон Сил”,F-въже тип „Филер”.Конструктивно стоманеното въже се
обозначава: a.b+c като a-бр. на снопчетата,b-бр. на теловете и c-бр. на сърцевините.Бр. на сърцевините е обозначава с цифри,а
материала от който са изработени с буква А и индекс.На въжетата се означава и посоката на усукване с z-с дясно усукване и s-с ляво
усукване.
Вериги
Веригите макар и по-ограничени от стоманените въжета се използват за осн.конструктивен елемент на товарозахватните
приспособления(ТЗП).Веригите в зависимост от формата й биват вериги с овални звена или с пластинчати звена.В зависимост от
предназначението си веригите биват вериги за окачване на товара,теглителни вериги и вериги за предаване на въртящ момент.Също
така веригите биват с дълги или къси калибровани звена.Веригите се изработват от ниско въглеродна стомана чрез ковашко или
ел.контактно заваряване.Използват се предимно некалибровани вериги с овални звена,които се огъват
пространствено.Същевременно на мястото на контакт на звената повърхностното налягане е голямо,което води до бързо
износване.Това налага те периодично да се преглеждат и ако диаметъра на някои звена е намалял с повече от 10% се намалява
дейността на ТЗП.Ако износването е над 20% те се бракуват.Сравнително по-рядко се прилагат пластинчати вериги,които се сътоят
от пластини свързани помежду си с оси.Те биват нормални и облекчени.Звената се разпределят в само вертикална равнина.Тези
вериги са по-скъпи от веригите с овални звена.Позволяват високи работни скорости.При по-големи натоварвания и по-тежки
режими на работа се използват вериги със спец. звена наречени звена с разпорка.Предимствата на веригите са 1е са с по-голяма
дълготрайност и устойчивост спрямо действието на външните фактори.Недостатъците са че имат по-голяма маса,чувствителни са
на ударни натоварвания,големи съпротивления,възможност за износване на елементите.При тях скъсването е внезапно.Веригите се
характеризират с здравина на скъсването и опъна,с допустимо натоварване и маса.Здравината на скъсване при опън е способността
на веригата да се съпротивлява на силата,която се стреми да я разкъса и зависи от качеството на материала.Допустимото
натоварване е това натоварване,при което веригата безопасно може да се използва продължително време при опр.условия на
експлоатация.Масата е масата на 1 линеен метър.
Коуши
Коушите са спомагателен елемент към въжетата.Поставят се от вътрешната стана на въжената халка.Предпазват въжетата от остри
прегъвания и от триене с ост. елементи.Изработват се чрез отливане,щамповане или изковаване,като се поцинковат.Размерите
зависят от размера на въжето и се стандартизират.Бракуват се при появата на срязвания,при видима деформация на надлъжната ос.
Куки
По конструктивно си оформление биват еднороги и двуроги,с нормални или удължени опашки.Двурогите се използват при по-
голяма подемност.В зависимост от напречното си сечение биват плътни и пластични.Пластичните са по-скъпи и също се използват
при по-голяма подемност.В зависимост от начина на окачване на куката към ролковия блок биват куки с окачване чрез ос и чрез
резба и гайка.По начина изработване биват ковани,щамповани и пластинчати.Кованите и щампованите се изработват от ниско
въглерода стомана,а пластинчатите се изработват от изрязани пластини от валцована гипсова стомана,като се съединяват чрез
занитване.
Халки,шегели
Това са стоманени елементи служещи за закачване на ТЗП към крановата товароподемна кука,към др. ТЗП или за свързване на
елементи.Халките се изработват лесно,но сменянето на отделните клонове на отделните ТЗП е трудно.
Ролки
Ролките служат за изменение на направлението и посоката на движение на гъвкавия елемент.Те трябва да осигуряват плавна работа
и неизпадане на гъвкавия елемент от жлеба на ролката.Ролките биват за въжета и вериги.Ролките за въжета се използват като
направляващ елемент и извършват въртеливо движение около неподвижни оси с помощта на нагели.При лек и среден режим на
работа ролките са от чугун,а при тежък и много тежък режим на работа са от стомана.При големите вериги,зада се омотаят ролките
се правят с заварките.Ролките биват подвижни и неподвижни.Неподвижните извършват само въртеливи движения и влизат в
състава на неподвижния ролков блок,а подвижните извършват и постъпателни движения,и влизат в състава на подвижния ролков
блок.Ролките за вериги служат за направляващ елемент или предаване на въртящ момент.Като предавателни ролките работят в
съчетания с некалибровани вериги.Ако веригата е калибрована жлеба на ролката се оформя във вид отделни гнезда отговарящи на
формата и размеритя на звената на веригата.Прави се с цел да няма приплъзване на веригата.
Барабани
Служат за навиване и развиване на въжето,като за правилното водене на въжето по дължината си барабаните имат изрязани канали
по винтовата линия.Каналите могат да са плитки(при малки периферни скорости) и дълбоки(при големи периферни скорости) с цел
въжето да не излиза от канала.Барабаните биват за единични колепасти и за сдвоени колепасти.Според начина на изработване биват
лети,чрез отливка от чугун или стомана,или от заваръчна конструкция.В зависимост от начина на навиване на въжето биват за
еднослойно и многослойно навиване.
Спирачки
В подемнотранспортните машини смирачките има 2 дейности-да нямаляват скоростта на движението и да спират въртящите
части.При подемните механизми спирачките спомагат за спиране на товара и затова той да се задържи на желаната височина,а при
транспортните механизми служат за спиране движението на крана.Самото спиране се осъществява чрез силата на триене,която
възниква от триенето в спирачните повърхнини.Спирачките се монтират предимно на бързоходния вал,защото там въртящия
момент по-малък и техните конструкции стават по-леки.Според характера на работа спирачките в подемнотранспортните машини
биват:Нормално затворени спирачки-постоянно затворени и се отварят само при включване на съответния механизъм,а когато
движението се преустанови спирачката автоматично се затваря.;Нормално отворени спирачки-активират се само тогава,когато е
необходима да се спре механизма.Според конструкцията спирачките биват челюстни,лентови,дискови и конусни.Челюстните
спирачки в зависимост от бр. на челюстите биват едночелюстни и двучелюстни.Едночелюстните са по-прости и се употребяват при
механизми с по-малки спирачни моменти.Такива спирачки се използват в механизмите за въртене и движение на
крановете.Предимствата им са,че имат малки габарити и добро КПД.Недостатъците им са рязко ударно включване,в резултат на
което елементите имат малка трайност и невъзможност за регулиране на спирачния момент по време на спиране,това е причината за
възникване на по-големи динамични натоварвания на елементите на механизмите.В съвременните спирачки,за да се избегнат тези
недостатъци за управлението на спирачката се използват ел.хидравлични тласкачи.Предимствата на ел.хидравличните тласкачи е
плавното включване и изключване на спирачката,което намалява динамичните натоварвания и удължава живота й,има възможност
за регулиране на спирачния момент в процеса на включване на спирачката,допуска се голям бр. включвания за час и има малки
пускови токове и голяма надеждност.Недостатъците са че не могат да работят при ниски t и наклонено положение спрямо
вертикалата от 15o.Двучелюстните спирачки представляват с-ма от 2 едночелюстни спирачки свързани със спец. лостова с-ма
осигуряваща едновременно притискане на двете челюсти към спирачния диск,както и едновременно зацепване на
челюстите.Двучелюстните спирачки позволяват да се отстрани натоварването от огъващия момент в/у вала на диска и създават 2
пъти по-голям спирачен момент.Принципа на действие на двучелюстната спирачка е следния-В неработно състояние-тежест чрез с-
ма от лостове пристиска двете челюсти към спирачния диск и той спира да се върти,а когато товара трябва да се издигне се включва
ел.двигателя на подемния механизъм и ел.магнит,който издига тежестта чрез лостовете отстранява челюстите,които освобождават
спирачния диск.В почти вс. механизми на товароподемните механизми намират приловение челюстните спирачки.Лентовите
спирачки биват еднолентови и двулентови.Осн. елемнт е стоманена лента облицована с фрикцован материал,която се притиска към
спирачния диск чрез създаване на сили на опън от двата края на лентата.Единия край на лентата е закрепен неподвижно,а другия се
опъва на тежест чрез мост.Лентовите спирачки се задействат чрез тежест,а се освобождават чрез ел.магнит или
хидроцилиндър.Делят се на прости(обикновени),диференциални и сумиращи.Лентовите спирачки се използват при стационарни
подемни механизми и при необходимост от големи спирачни моменти.Най-често се използват при корабните механизми.Дисковата
спирачка се състои от неподвижен и подвижен диск,който е облицован с фрикционна накладка.Спирачката се включва чрез осово
преместване на въртящия се заедно с вала диск,който се притиска към неподвижния диск.Ако дисковете бъдат оформени като
конуси се получава конусна спирачка.
ТЗП-Кранове
Гъвкави, обхващащи и закачващи ТЗП.-Наричат се още сапани.Те са едни от най-разпространените и най-разнообразните по
конструкция.Изработват се от стоманени въжета и вериги или от синтетични ленти.Прилагат се за обработка на товари с различна
конфигурация и размери,като бързо и лесно могат да се заменят в процеса на работа.Имат малка стойност и разходи за ремонт и
малка собствена маса.Осн. вид недостатък е във вярното закачване и откачване на товара.Използват се самостоятелно или в
комбинация с други ТЗП.Клоновете на въжетата могат да са със еднаква или различна дължина.В единия си край са свързани с
халка и скоба за закачване към крановия товароносещ механизъм,а в др. си край най-често могат да завършват с халки,едно или
двуроги куки,с клещи,ексцентрикови захвати и др. от голямо значение имат правилното закачване на товара и определянето
товаропотока на сапаните.Обвързването на дълго мерните товари с два единични или едно въжени сапани,трябва да става на две
места.Хващането на товара трябва да става за спец. предназначени елементи или означени места, а ако няма такива,за части,които
имат необходимата якост.За товари с не правилна геометрична форма се използват само центриращи се хватове.Те са съоръжени с
устройства за центриране,които позволяват да се променя дължината на клоновете.Освен това се използват и много въжени
балансирани хватове за окачване в 3 до 6(или повече) точки с помощта на изравнителни ролки.
Въжено-гредови хватове-прилагат се за единично или групово обработване на единични и дългомерни товари,за голямо габаритни
и тежки товари.За целта се съоръжават с различни крайни елементи за непосредствено хващане на товара като куки, вилищи,
клещи, пневматични съоръжения и други съобразно формата и размерите на товарните единици. Тези елементи се свързват към
средата директно или посредством въжета или вериги.Гредите могат да бъдат: прави, рамкови, кръстовидни, геобразни. Закачването
на гредите към крановата кука е посредством 2 или 4 въжета и халка или директно чрез планка или конструктивно оформление на
самата греда.При използването на въжета се намалява височината на повдигане в следствие на по-големия габарит на ТЗП.Гредите
могат да бъдат с постоянни или изменящи се дължина, която се постига чрез монтиране на междинни звена за окачване на въжетата.
Стискащи ТЗП-към тях се отнасят клещовидните,триещостискащите и ексцентриковите захвати.Клещовидните представляват
лостови системи,чиито елементи(челюсти) влизащи в непосредствен контакт с товара са оформени така че да го хващат чрез
обгръщане за опр. издадени части и чрез вдлъбнатини и отвори или чрез подхващане.При спускането на товарите, челюстите се
държат отворени чрез пружини,куки,пневматични,хидравлични или ел. магнитни механизми.Триещостискащите хватове са подобни
на клещовидните,но към крайните им елементи са закрепени челюсти с различна форма и размери.При тях товара се задържа от
силите на триене,които възникват под действието на собственото му тегло.Контактуващата повърхнина на челюстите може да бъде
назъбена,гладка, с шипове или обла.Отварянето на челюстите се извършва ръчно с пружина или с други специални

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 ное 2022 в 16:28 студент на 23 години от Варна - Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров", факулетет - Навигационен, специалност - МВТ, випуск 2023
 
Подобни материали
 

Съхранение и превоз на товари. Насипни товари

24 фев 2010
·
198
·
23
·
6,748
·
315
·
1

Преди започване на рейса отговарящият за кораба мениджър на компанията - корабособственик писмено уведомява капитана на кораба за главните условия на чартъра (рекапа), включващи вид и количество товара, товарно/и пристанище/а, товарна позиция...
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Корабни товарни устройства

Материал № 793469, от 17 яну 2012
Свален: 339 пъти
Прегледан: 531 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 12
Брой думи: 12,396
Брой символи: 77,372

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Корабни товарни устройства"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала