Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
Общи изисквания за пожарна безопасност при аварии и бедствия.
1. Основни положения.
Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е разработване, внедряване и
изпълнение на различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероятността да
възникне пожар, а така също се предприемат превантивни мерки за защита на хората,
намиращи се в помещенията, където е възникнал пожар.
Съгласно Наредба № 3 за пожарна безопасност на обектите в експлоатация,
ръководителите на учрежденията, организациите, търговските фирми, обектите и
техните поделения възлагат на определено длъжностно лице да координира цялата
дейност по осигуряване на пожарна безопасност. Те разработват правила и планове за
действие при възникване на пожар и природно бедствие, осигуряват телефонна или
друга връзка с районната служба за пожарна безопасност.
Планове за евакуация се разработват за производствени сгради, обекти за масово
пребиваване на хора (над 50 души), болнични и детски заведения.
Ръководителите, работниците и служителите са задължени да познават и да могат да
работят с противопожарните уреди и средства за гасене на пожари.
Работниците или служителите в края на работното време са задължени да проверяват и
да оставят в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините и
други.
2. Изисквания към територията на обектите.
Територията на обектите трябва да бъде поддържана чиста и със свободен достъп до
противопожарните депа, хидранти, материали, уреди и съоръжения.
На територията на взриво- и пожароопасни обекти и на местата, където се съхраняват и
преработват горивни материали се забранява ползването на открит огън.
Според Наредба № 3 (ДВ, бр.54, от 1997 г.) на територията на обектите и складовите
бази се осигурява външно осветление, с цел бързо намиране на противопожарните
водоизточници, външните пожарни стълби на сградите и подобни. Те се обозначават
със знации сигнали за противопожарна охрана, (съгласно Наредба № 4 – за знаците и
сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана), посочени на фиг. 2.1.
Фиг. 2.1.
3. Изисквания към сградите и помещенията.
сградите и помещенията се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.
Техният вид и количество се определя според изискванията на Противопожарните
строително-технически норми (ПСТН) (ДВ, бр.33, от 1994 г.). Всяка строителна
конструкция се характеризира с граница на пожароустойчивост (ГП) – времето (в
часове) от началото на възникване на пожара да момента на разрушаването на
конструкцията. За възпрепятстване на разпространението на пожара се изграждат
пожарозащитни прегради:
-Брандмауер – негорима вертикална стена с ГП най-малко 2.30 часа. Пресича
всички горими и трудно горими конструкции и излиза на 0.60 м над покрива.
Ако има врати и капаци на отвори те са а ГП 1 час и 12 минути.
-Брандмауер – негорима вертикална стена с ГП най-малко 2,5 часа. Пресича
всички горими и трудногорими конструкции и излиза на 0,60 m над покрива.
Ако има врати и капаци на отвори те са с ГП 1 ч. и 12 мин.
-Пожарозащитна стена разделя производствени помещения с различна
пожарна опасност, ФП най-малко 1 ч. Врати и капаци в стената за с ГП 45 мин. и
самозатварящи се.
-Пожарозащитно предверие отделя взривоопасни от невзривоопасни
помещения, изградено от негорими материали с ГП 1 ч., вратите са
самозатварящи се и уплътнени за проникване на дим с ГП най-малко 45 мин.
-Пожарозащитна зона – негорима стена с широчина най-малко 6 m и ГП най-
малко 1 ч., подпира се на негорими колони или подпори с ГП 2 ч. и 30 мин.,
разполага се вертикално, хоризонтално или наклонено и служи да спира
разпространението на пожара към другите части на сградата.
4. Противопожарни строително-технически норми.
В тях са посочени задължителни противопожарни изисквания, свързани със сгради,
материали, производства и осигуряване на пожарна безопасност на персонала. Тези
изисквания се отнасят до:
-категориите на производствата според тяхната пожарна и взривна опасност (А,
Б, В, Г);
-изискванията при проектиране на сгради и съоръжения (горимост,
пожароустойчивост, пожарозащитни прегради);
-категориите вещества според тяхната пожароопасност;
-изискванията за евакуация на хора от сгради и помещения;
-пожарогасителни средства и инсталации;
-специфични противопожарни изисквания за определен тип сгради, според
предназначението им.
Горимост на материалите – определя способността на веществото да се запалва и
гори. Съществуват 3 групи:
-негорими – под действието на огън или висока температура не се запалват, но
тлеят и не се овъгляват;
-трудногорими – трудно се запалват, тлеят или се овъгляват и продължават да
горят само при наличие на източник на огън;
-горими – лесно се самозапалват, запалват и горят и след отстраняване на
източника.
Всички материали, които се запалват под въздействие на източник за много кратко
време са леснозапалими ЛЗТ (течностите с пламна температура по-малка от 45
о
за
леснозапалими, а тези с температура над 45
о
са горими ГТ).
Праметри, определящи горимостта на веществата и материалите:
-Пламна температура ( Т
пл
) – най-ниската температура, при която парите или
газовете на веществото при наличие на открит огън и въздушна среда се
запалват;
-Температура на самовъпламеняване ( Т
взпл
) – най-ниската температура, при
която скоростта на екзотермичната реакция нараства рязко, без наличие на
открит огън;
-Долна (горна) концентрирационна граница на възпламеняване (ДКВГ)
манималната концентрация на пари, течности или на горим газ във въздушната
среда, коятто св възпламенява от източник на запалване.
-Долна (горна) температурна граница на възпламеняване (ДТВГ)
температурата, при която парите на веществото образуват във въздушната среда
концентрация, която при наличие на източник се възпламенява.
Горимите прагове, както горимите газове и пари, имат граници на взриваемост – долна
(ДГВ) и горна (ГГВ). Пожарната опасност се определя от ДГВ и температурата на
възпламеняването им, а взривната опасност се определя от границите на взриваемост.
5. Изисквания към електрическите инсталации и съоръжения.
Всички неизправности в ел. инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат
искрене, късо съединение, нагряване на изолациите на захранващите линии над
допустимото, отказ на автоматичните системи за управление и други се отстраняват
незабавно.
Периодично по график се извършва почистване на линиите и електрическите
съоръжения.
Всички ел. мрежи и обзавеждането да се изпълняват в съответствие с Правилника за
устройство на електрическите уредби и да им бъде осигурена пожаробезопасна
експлоатация.
Изисквания към системите за отопление и вентилация. Според Наредба №3 в
експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.
Отоплителните съоръжения се почистват в началото на отоплителния сезон като се
вземат мерки за пожарна безопасност. При експлоатация на отоплителните уреди не се
допуска:
-употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване;
-сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху уреди и на
разстояние, по-малко от определеното в инструкциите;
-използването на вентилационните канали като димоотводи;
-повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
-оставянето без контрол на включени електрически отоплителни уреди.
Изисквания към технологичните процеси и оборудването. Според Наредба №3, за
пожарна безопасност обектите в експлоатация, в технологичните процеси се използват
вещества и материали с установени параметри на пожарна и взривна опасност.
Обслужващият персонал се задължава да знае технологичната схема на оборудването,
местата на пусково-спирателните устройства и да може да ги използва при аварии или
пожари.
За миене и обезмасляване на изделия и детайли да се употребяват негорими състави,
пасти, разтворители и други безопасни материали.
Взривоопасните и горими материали за боядисване, миене и други цели да се приготвят
в отделни помещения или открити площадки, при спазване на изискванията за пожарна
безопасност.
! Не се допуска изливането на леснозапалими и горими течности в общата
канализация.
При извършване на товаро-разтоварни работи с взриво- и пожароопасни материали се
спазват изискванията на маркировката и предупредителните надписи на опаковката.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 4)
emrow_92 написа на 08 дек 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 18 години от Балчик , ОУ "Стефан Караджа", с.Стражица
мн. ми помогна
nergi написа на 19 фев 2009 ОТГОВОРИ
студент на 21 години от Русе , Русенски университет "Ангел Кънчев"
blagodarya no mojese i po dobre
brtinkaa написа на 06 дек 2008 ОТГОВОРИ
ученичка от Варна , ПГТ "Професор д-р Асен Златаров"
да мн благодаря
akalnt написа на 22 яну 2008 ОТГОВОРИ
ученик от Варна , ПГС "Кольо Фичето"
ари ве кат дам др1пни зако не са тегли
 
Подобни материали
 

Ръководство за строителството

27 яну 2009
·
1,462
·
61
·
12,418
·
2,068
·
1

Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е разработване, внедряване и изпълнение на различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероятността да възникне пожар, а така също се предприемат превантивни мерки за защита на хората...
 

Строителни материали - специални цименти

21 яну 2008
·
287
·
3
·
330
·
225
·
1

Специалните цименти биват няколко вида от които,най известни са сулфатоустойчив портландцимент, бъзовтвърдявашт,порцеланов,бял, шлакопортланд и портландцимент. 1. За солфатоустойчивият портландцимент се полочава при смилане на гипс портлантци...
 

Общи изисквания за безопасност при изпълнение на СМР

31 яну 2008
·
630
·
11
·
1,670
·
566
·
1

Строителната площадка се определя и открива при условията и реда на ЗУТ(закон за устройство на територията).Строителните площадки са урбанизирани територии(всички населени места) по пътищата или територията на действащи предприятия...
 

Топлоизолация на ограждаща конструкция на монолитна жилищна сграда

22 мар 2006
·
1,000
·
11
·
951
·
419
·
1
·
2

Цел..Начини на осигуряване на тези цели..Топлоизолацията се слага..Нормативни климатични и топлофизични характеристики..
 

Технология на строителството

23 мар 2006
·
1,220
·
9
·
553
·
634
·
3

Определяне обемите на земните маси....Определяне обемите на изкопите и насипите по метода на триъгълните призми.....Оптимално разпределение на земните маси...
 
Онлайн тестове по Строителство
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Лесен)
16
3
1
6 мин
18.08.2020
» виж всички онлайн тестове по строителство

Общи изисквания за пожарна безопасност при аварии и бедствия

Материал № 79296, от 17 яну 2008
Свален: 730 пъти
Прегледан: 708 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,020
Брой символи: 6,728

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общи изисквания за пожарна безопасност при авар ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
327

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
219

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения