Големина на текста:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Отбранителна сигурност
Стратегия за национална сигурност
(есе)
Изготвил:............ Проверил:...........
Разработването на адекватна на съвременните реалности Стратегия за
национална сигурност е една голяма необходимост за европейското раз-витие на
страната. Такава задача стоеше пред всички правителства за последните 20
години. С нея се нагърби сегашното правителство в тясна връзка с всички
институции имащи преки отговорности в сферата на сигур-ността. Проектът на
Стратегията за национална сигурност (СНС) на Репу-блика България е документ,
който трябва да бъде разгледан като основа за разбиране, планиране и
осъществяване на политиката за сигурност. И в то-зи смисъл има функционален, а
не декларативен характер. В него са отра-зени стратегиите за национална
сигурност на редица държави от ЕС, нова-та Стратегия за национална сигурност
на САЩ, а така също и досегашната Концепция за нац. Сигурност на Р.Б. от 1998г.
В проекта на СНС е заложен стремежа към повишаване на ефективността на
управлението на системата за НС чрез подобряване на координацията и
интегриране на способностите на отделните структури.
И така СНС е основополагащ документ за единно формиране, планиране,
осъществяващ координиране и контрол на политиката за НС, провеждана от
държавните институции в сътрудничество с гражданите и техните организации. Тя
определя националните интереси, прави оценка на среда-та за сигурност и
дефинира стратегическите действия.
Думата стратегия се използва често, но се поддава и на множество различни
тълкувания. Деловите, академичните и военните среди влагат различен смисъл,
когато използват това понятие. В някои страни вместо стратегия се използва
терминът „доктрина. За настоящите ни цели ще използваме понятието
национална стратегия . Националната стратегия обединява властта в една
държава, както по време на мир, така и на война, за постигане на националните
интереси и цели. В този контекст може да се говори за всеобхватна политическа
стратегия , която третира всички вътрешни и международни въпроси; за
икономическа стратегия, третираща вътрешни и външни проблеми на икономиката
на страната; за военна стратегия..... и всеки един от тези елементи оказва влияние
на националната сигурност. Националната стратегия по принцип е политически
документ, отражение на най-важните национални цели от вътрешен и
международен характер, и трябва да се прилага от високопоставени политически
лидери. Националната стратегия е един организиран процес на формулиране на
политически, икономически и отбранителни цели , който е също толкова важен,
колкото и резултатите. Обсъждането на тези цели изисква участието на висши
цивилни и военни служители. Целите, определени като най-важни, неизбежно
изискват политически решения. И също така неизбежно не всички ще бъдат
съгласни с тези решения. Други, най – често съседни държави, някои от
собствените ни политически и икономически групировки, цивилните и военните
експерти по проблемите на отбраната - всички те ще имат различни схващания.
Пресата, академичните среди и мозъчните центрове няма да са на единно мнение.
Затова дискусиите трябва да бъдат открити, да се окуражават алтернативните
мнения, ако искаме процесът да бъде конструктивен. В крайна сметка трябва вече
да бъдем наясно със себе си – кои сме, какво искаме и накъде отиваме, т.е. кои са
нашите национални цели и приоритети и как можем да ги достигнем? Практиката в
демократичните страни показва, че един от най-трудните и най-важните проблеми
за дадена страна е да дефинира и да продължи да дискутира своята стратегия за
национална сигурност (национална стратегия). Без такава стратегия нито една
страна не би могла- като събирателно понятие - да преследва цели от жизнено
важно значение за своята сигурност, благосъстояние и
развитие. С колкото по-малко ресурси разполага тази страна, толкова по – важно е
тя да има свои национални приоритети. И тъй като всяка стратегия подкрепя
определена политика и програми, за сметка на други, тази стратегия винаги ще
бъде обект на напрегнати дебати. Стратегическият избор започва със
съгласуваното определяне на националните интереси, Те отразяват най – важните
необходимости, пред които е изправена страната. От националните интереси
произтичат националните задачи и свързаните с тяхното осъществяване
политическа, икономическа и военна стратегии. Те трябва да са съобразени с
реалните ресурсни ограничения и да се противопоставят на съществуващите
опасности за реализиране на националните интереси и цели. Най – важните
национални интереси се дефинират според критериите за национално оцеляване
и благосъстояние.
Националната сигурност е приоритетна за Р. България. Нацонална сигурностт има
когато са защитени основните права и свободи на българските граждани,
държавните граници, териториалната цялост и независимостта на страната когато
не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна на
конституционния ред, политически диктат или икономическа принуда за държавата
и е гарантирано демократичното съществуване и функциониране на държавните и
гражданските институции, в резултат на което обществото и нацията запазват и
увеличават своето благосъстояние и се развиват.
Степента на защита на националните интереси е право пропорционална на
равнището на сигурност. Националните интереси обединяват в себе си интересите
на българските граждани, на гражданското общество и на държавата.
Интересите на българските граждани са в реалното гарантиране на
конституционните права и свободи, личната безопасност, повишаването на
качеството и равнището на живота, на социалното и здравно осигуряване.
Интересите на гражданското общество са в утвърждаването на демокрацията,
гражданският контрол върху институциите в правата на религиозните, етническите
и малцинствените групи в съхраняването на националните духовните и културни
ценности и традиции. Интересите на държавата изискват защита на Конституцията
,суверенитета и териториалната цялост на страната, постигане на политическа и
финансова стабилност на икономическото и социално развитие, строго спазване
на правовия ред, равнопоставеност и взаимноизгодно сътрудничество.
Националната сигурност има приоритет за Република България. Тя определя
основните цели и програми на нейното развитие и формира стратегическите
задачи на вътрешната и външната политика на държавата. Основните фактори на
националната сигурност на България са степента на развитие и ресурсите на
страната, ефективност на външната и вътрешната политика, участие в
колективните системи за сигурност и икономическо развитие.
Мащабни промени ще настъпят едва тогава, когато в дебатите по
националната стратегия висшето цивилно ръководство на страната – и като
съставено от отделни личности, и като колективен орган разкрие коренно
различни перспективи различни както в индивидуален, така и в колективен

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 авг 2019 в 18:34 студент на 34 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Общовойскови, специалност - Национална и регионална сигурност, випуск 2019
02 юли 2019 в 12:05 ученик на 24 години от Видин - ПГ "Асен Златаров", випуск 2014
26 май 2019 в 09:56 студент на 22 години от Благоевград - Американски университет в България, факулетет - исторически, специалност - Публична администрация, випуск 2020
23 дек 2018 в 08:31 студент на 33 години от София - Нов български университет, факулетет - Политически науки, специалност - Политология, випуск 2014
17 дек 2018 в 09:33 ученичка на 43 години от Ихтиман - СОУ "Христо Ботев"
01 ное 2018 в 12:12 студент на 24 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Национална сигурност, випуск 2019
06 окт 2018 в 19:48 потребител
18 авг 2018 в 15:02 студент на 37 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически, специалност - ЗНС, випуск 2014
09 фев 2018 в 12:16 студент на 41 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Европеистика, випуск 2018
16 яну 2018 в 13:48 студент на 41 години от София - УНИБИТ, факулетет - Библиотекознание и библиография, специалност - Библиотекознание и библиография, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Специални служби за сигурност


Специалните служби е свързана с разкриване, противодействие, предотвратяване, пресичане на посегателства срещу националната сигурност. Освен този вид дейност, специалните служби...
 

Аспекти на сигурността


Въпросът за сигурност - един от централните проблеми в теорията и практиката на международните отношения и общественици. С нея един или друг начин свързани всички въпроси на международната политика...
 

Духовни аспекти на националната сигурност

19 ное 2008
·
233
·
11
·
1,278
·
148

Темата представлява разработка върху съвременните проблеми свързани с културно-историческото наследство и националната сигурност. Въпросът е разгледан от гледна точка на духовните аспекти на социалната сигурност в Р. България.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...
(Лесен)
24
636
3
13.10.2011
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
21
1
1 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Стратегия за национална сигурност

Материал № 792934, от 16 яну 2012
Свален: 122 пъти
Прегледан: 215 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 1,061
Брой символи: 7,176

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегия за национална сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения