Големина на текста:
БИОХИМИЯ
Лекция 2
2.Строе на белтъчната молекула
Видове връзки в белтъчната молекула-Берлтъците са макромолекули с една или повече
полипептидни молекули в която има повече повтарящи се......
Аминокиселините имат симетричен въглероден атом с който са свързани водороден атом,амнино
група.За по-лесно разбиране на сл. Структура на белтъчната молекула тя се подразделя на 4
нива:първична,вторична,третична и четиритична.
Първичната- показва нач1ина на свързване на отделните амино к-ни в полипептидната
верига.Показва тяхното нареждане нар-секвенция.Показва и броя на полипептидните вериги в
белтъчната молекула и мястото на дисолфидните мостове в полипептидната верига
А) връзки в бел. Молекула-освен полипептидна има и втора ковалентна връзка която се нарича
дисолфиден мост.Образуа се м/у SH групите на сяросъдържащите.Има 2 осн разновидности на
дисулфидните мостове-междуверижен дисулфиден мост-свързва 2 полипептидни вериги и
вътрешноверижен мост-достига до вътрешността на веригата.тези дисулфидни мостове имат важно
значение за формиране на простр. Структора на бетъчната молекула.Дуги ръзки които са по-слаби от
ковалентните са водородните връзки.те възникват когато въглеродния атом застане м/у 2
елетроотрицателни атома кислород и азот.С един от тези атома е свързан с ковалентна връзка след
което тои се привлича едновременно от двата електроотр атома и равномерно стои настрани от
тях.Водородните връзки са слаби но мн на брои за затова лияят в/у ост. Структури на белтъчната
молекула.
Йонни връзки-(солевви)Електростатични връзки които възникват м/у положителни и отрицателни
йони в белтъната молекула.напр: м/у карбоксилните аниони и амониевите катиони.Йонната връзка е
по-слаба от водород.Най-слаби са хидрофобните връзки.те възникват м/у временно ъзникнали демо
в-ки.
Вторична структура . Разположението на полипептидните вериги не е линейно а спираловидно.Има
2 спирали нар L и B спирали.L –спирала се обр. с помоща на водородни връзкилТази спирала е е
една от най-компаклтната форма на полиптидните вериги.Природните спирали са завити на дясно
което очертава положителна оптическа активност на молекулите.
В-спирала-полипептидни вериги които се нам в близост една до друга и образуват междуверижни
водородни мостове,които задържат антипаралелните вериги опънато състояние,очертава се
конфигурация която прилича на нагънат лист хартия.тази структора е по-характерна за
животинските белтъци и от нея се образуват т.нар.фибриларни белтъци.Такива са напр: белтъка на
каатина,на паяжината.Мн често има премнинаане на L в B структура и обратно.
ТРЕТИЧНА СТРУКТУРА НА БЕЛТЪЦИТЕ-Полипептидни вериги се нафъват в пространството
и приемат отделна 3 измерна структора.тя на всеки белтък е строго определена и заложена в
аминокиселинната последователност на белтъка.Това означава,че третичната структора определя
корформацията на белтъка и тя е генетично детерминирана.Според третичната структора белтъците
се делят на глобуларни и фибриларни.Глобуларните имат кръгла форма-ензимните
белтъци,транспортни и др функционални белтъци.Фибриларните –служат като опорни белтъци за
формиране на отделни органи.
ЧЕТВЪРТИЧНА СТРУКТУРА-тя е надмолекулна структора при която сесъбират повече от ......
Връзките при нея са слаби,най-често водородни или йонни.не се задълж за всички белтъци.Но
определя важни биологични св-ва на белтъци.
3 ЕНЗИМИ(ФЕРМЕНТИ)
Определение-1814г Кирхов оповестява че разграждането на скорбялата +вода? глюкоза.По-късно
тези ензими за наречени амилази.1864г. берцелиос формулира понятието каталаза-По-късно
ензимите също са причислени към катализаторите.по същото време Луи Пастьор разучава различни
ферментации и уповестяа че те се предизикат от живи отганизми,а в-вата които предизвикват
ферментациите нарича дрожди.1897 Идва Бюхнер и предизвиква спиртна ферментация с екстракт от
дрожди.Това доказва че ензимите са хим в-ва.
Уреазата е чист белтък без примеси.
Ензимите са белтъчни в-ва прости или сложни,катализатори на реакции на окисление и редукция,на
прехвърляне на групи,на синтез на разгр. на в-вата и получаване на разнообразни хим
съединения.Ензимите са разтворими глобуларни белтъци притежаащи каталитични св-ва.те са
белтъчни катализатори в клетката
* ВИДОВЕ ЕНЗИМИ-прости ензими-след хидролиза след тях се получава само аминокиселини
20бр) се наричат еднокомпонентни.Такива са мн шир. разпространени хидолитични ензими-
амилази,лапази,пептидази.Двукомпонентни-тези еднзими които са сложни ензими..
Кофакторите могат да бъдат орг и неорганични в-ва,освен това са наричани и коензими.най-
разпространени коензими са-никотиамидадендинуклеотид,никотинамидадиминдинуклеотид-
фосфат,витамини-без мастноразтворимите. Най-важните простатични групи са:----
флавинмононуклеотид ФМН/ФМН.Н,
-флавинадениндинуклеотид ФАД/ФАД.Х,
-метални йони(Fe,Zn,Cu,Mn,Mg)
Eнзимите които съдържат метални йони-метало ензими.те са 2 вида –металативируеми-те са тези за
което действие в средата са необходими определени метални йони с опр концентраци.ако липсват
тези мет йони,ензимите губят своята активност.
ЛЕКЦИЯ 3
* ИНХИБИРАНЕ-Инхибирането озна1ава подтискане на ензимното д-вие при което се понижава
скоростта на реакцията.извършва се под д-вието на разл в-ва то може да бъде неспецифично и
специфично
НЕСПЕСИФИЧНО ИНХИБИРАНЕ-нарича се още инактивиране,то се извършва под влияние на
висока т високо рН на средата,соли на тежки метали,различни видове лъчи-алфа,бета,гама.Става
разрушаване на третичната и четиритичната структора,което води до денаториране и необратимо
разрушаване на ензима.
СПЕЦИФИЧНОТО-също 2 вида-необратимо и обратимо-При необратимото инхибиране
инхибиторът се свързва с ензима при което се получава стабилен ензимсубстратен комплекс.такива
необратими инхибитори са фосфорорганичните в-ва.Обратимо инхибиране-
конкурентно,неконкурентно и аконкурентно.
-конкурентното –има когато инхибиторът е структореен аналог със субстрата Ензима се свързва
еднакво с инхибитора и субстрата.
-неконкурентно инхиб- има когато инхибиторът се свързва с ензима и се получ ензимоинхибиторен
комплекс.
-аконкурентно инх,-когато инхибиторът се свързва само с междинното съединение.
Продуктово инхибиране-в мн.случай,някоий от продуктите на реакцията се явяват структурен аналог
на субстрата.
Особенно валидно е когато протичат повече от 1 хим реакция в случая се късае за кокурентно
инхибиране предизвикано от продукта на реакцията.Акктивиране-в-ва които засилват каталитичното
д-вие на ензимите.Типичните акт.са металните катиони Zn,Cu,Mn,Mo,Fe,Mg,-те образуват т.нар
металактивируеми ензимни.Д-вието на металните катиони може да бъде в няколко
посоки.Заздраяват структората на акт център и ензима,осъществяват контакта на ензима със
субстрата.
*КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕНЗИМИТЕ-Почти всички ензими имат тривиални
(работни)наименования.някой от тях са случайни и нямат връзка с участието на ензима в
опр.реакция.Други ензими са получили наименованието си от събстрата който се
променя,напр:амилаза(хидролизира скорбялата)Други ензими са свързани с реакцията което
катализира,напр:глутаминсинтетаза.Всички ензими за квалифицирани в 6 отделни класа в
зависимост от вида на реакц която катализира.
1клас-оксидоредуктаза-катализиеат окислителноредукционни реакции.
2клас-трансфераза-те прехвърлят хим.в-ва от едно в-во нар.донор на др в–во нар. Акцептор
3клас-хидролаза-те катализират хидролиата на разл. Молекули,най-важни от които са
биомолекулите напр:белтъци,полизахариди,нуклеинови к-ни.
4клас-те откъсват групи от по-големи молекули при което се получава двойна връзка или присъед
по-малка молекула към по-голяма
5клас-Изомерази-катализират изомеризирането на съединенията,те притеж т.нар. стериохимична
субстратна специфичност.
6клас-ЛИгази(синтетази)-участват в биосинтеза –ензимите имат ензимен кон ЕС-1,2.3.5
4. ОБМЯНА НА В-ВАТА И ЕНЕРГИЯТА(МЕТАБОЛИЗЪМ)
*Понятие за биологична обмяна-. взаимодействието на организма с околната среда се нар. Обмяна
в биолог смисъл на думата.Когато обмяната се разглежда по отношение на в-вата се нарича обмен на
в-вата.а по относшение на енергията се нарича обмен на енергията. Попаднали в организма хр в-ва
се подлагат на разнообразни хим превръщания което се нарича междинен обмен.Когато М.О5 се
разглежда по отношение на клетката,той се нар метаболизъм.МЕТАБОЛИЗЪМ –означава
превръщането на в-вата в к-ка от момента на тяхното постъпване до крайния продукт.Може да се
определеи като съвкупност от биохим. Р-ции катализирани от ензими.Превръщането на вр в-ва в
характерни за организма биополимери и необх за функционирането му активни в-вни се нар.
Анаболизъм.Анаболитните процеси са асимилационни-те водят до усвояване на чужда за орг
материя и превръщането и в полезни молекули.От хим гледна точка анаболитните процеси са
синтези.те се обезличават с редукционните реакции.От термодинамична гл точка анаболитните
процеси са ендергонични.Всеки път когато от по-малки молекули се обр по-големи или от 2
молекули се обр 1 молекула,енергетичното състояние на новата молекула е по-високо,тя е по-богата
на енергия.нейната структура е по-подредена.Напр: процеса фотосинтеза 6 CO2+6H2O?……
При........ р-ции е необходим источник на енергия ,който може да бъде получен от разграждането на
в-вата или от получен от трансформацията на слънчевата енергия в химична.
КАТАБОЛИЗЪМ-Дисимилационни процеси,разграждат се спец за организма с-ния включително и
биополимери.Това са процеси на разграждане на по-големи молекули на по-малки.От хим гл точка
те се обезпечават с окислителни реакции.хар.особенности на окисл р-ции е че при тях се отделя
енергия.Тази енергия в по-голямата си част се акомулира в хим с-ния нар. Високо енергетични с-
нияКатаболитните р-ции са екзергонични.При разграждането на молекулите се получава по-голям бр
съединения които са по-бедни с енергия,при тях се увеличава ентропията в средата.Най-същ
значение на катаболизмът образуваната при тях енергия се е използвала за нуждите на
организма.анаболитните и катаболитните пр-ции са свързани.хар особенност за организмите е
съществуванто на т.нар. обменни вериги.Стъпалата в обменните пътища се катализира от
ензими.хар.особенност е съществуването на кръгови процеси които се нар. Обменни цикли.тези
цикли в повечето случай се допират в 1 или повече точки,при което става преливане на метаболити

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 яну 2021 в 10:20 студентка на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Химически факултет, специалност - Медицинска химия, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Въглехидрати

05 окт 2010
·
193
·
6
·
1,128
·
323
·
1

Систематизиран и класифициран материал за реферат или проект на тема "Въглехидрати" ....
 

Обмяна на въглехидрати

18 яну 2009
·
232
·
46
·
7,767
·
387
·
1

Да се разгледат метаболитните пътища във въглехидратната обмяна и да се дадат примери за заболявания, произтичащи от дефекти в тази обмяна...
 

Киселинна хидролиза на белтъци. Определяне на аминен азот по метода на Сьорензен

03 май 2010
·
36
·
4
·
605
·
113

Белтъчните вещества са биополимери, построени от голям брой a-аминокиселинни остатъци. В състава им участват около 20 a-аминокиселини, чието съчетание и подреждане обуславя богато разнообразие на природните белтъци...
 

Фотосинтеза. Светлина фаза.

19 сеп 2012
·
91
·
6
·
2,317
·
157

Фотосинтезата е най-характерния процес за организмите с автотрофен тип на обмяна - зелените растения. Този процес може да бъде представен чрез общо уравнение...
 

Фотосинтеза

12 дек 2013
·
80
·
11
·
220
·
130

Презентация по химия за процеса фотосинтеза, може да послужи и по биология...
 
Онлайн тестове по Биохимия
Тест по Биохимия за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Биохимия за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти, които учат в Медицински университет. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
26
2
2 мин
04.09.2018
Метаболитни процеси, протичащи в клетката - тест
състезателен тест по Биохимия за Ученици от 12 клас
Тестът е предназначен за ученици от 9 до 12 клас, които имат знания по биохимия и са надградили учебно ниво от първо равнище. Тестът е на ниво, така че всеки може да опита да го реши за да задълбочи знанията си в тази област на биохимията. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
12
137
1
1 мин
27.06.2012
» виж всички онлайн тестове по биохимия

Бихоимия на растенията

Материал № 791773, от 15 яну 2012
Свален: 190 пъти
Прегледан: 266 пъти
Предмет: Биохимия, Биология
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 3,727
Брой символи: 22,580

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бихоимия на растенията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Пламен Пенев
преподава по Биология и Химия
в град Чирпан
с опит от  4 години
53

Недялко Симеонов
преподава по Биохимия
в град Силистра
с опит от  12 години
78

виж още преподаватели...
Последно видяха материала