Големина на текста:
1.Избройте юридич. х-ки на К-ята, по които тя се отличава от вс. останали норм. актове.
- Законодателен акт,Висш върховен закон, продукт на т.нар учредителна власт,
комплекс от принципи от държавното и общественото устройство, от
политическата,икономическата и социалната система, особен ред на нейното приемане,
допълване и изменения, КН са особенни правни норми – понякога не съдържат
всичките три елемента – хипотеза, диспозиция, санкция.
2.Посочете осн.- белези на парлам.- република. – Парламентът избира централните
органи на изпълнителната власт. Парламентът определя законодателните основи т.е
правителството е парламентарно – съществува въз основа на доверието на парламента.
Президентът е само представителна институция,основно се занимава със сигурността и
международните отношения.
Посочете основните белези на единната/унитарната/ държава. – При тази държава
съществува едно единно гражданство, единен суверенитет, единни държавни символи,
единна територия и единноо население.Освен това при унитарната д-ва съществуват
парламент, правителство, КС, висжи органи на съд. Власт само на национално ниво.
Посочете осн. белези на федерацията. Тук съществуват както общонационалната територия, така и
съставляващи територии на федериращите единици. Освен това при федералната държава съществува
гражданство както на федерацията, така и генетично и комулативно свързано с него
гражданство на субектите на федерацията.
4.Обяснете правн.- значение на конституц.- принципи:
а/ народен суверинитет и посочете кои са неговите способи за осъщ-ване. – Това е
върховентсво на властта на народа т.е цялата държавна власт произтича от народа.
Способи за осъществяване: 1.решения, свързани с т.нар предствителна форма за
изразяване на волята на народа; 2. С пряка демокрация; 3. С избрани
нар.представители; 4. Многопартийност
б/ разделение на властите и кои са техните титуляри. – означава да има специализация
на компретентност, баланс на разделените власти, взаимно възпиране и взаимодействие.
Титуляри са законодателната власт – осъщ. се от НС и ВНС, изпълнителна власт- изп.
се от МС, министри, дирекции, агенции, комисии, обл. управители и кметове, съдебната
власт- осъщ. се от съд, прокуратура и следствие.
в/ политически плурализъм.- множество на партиите, наличието на партии в опозиция и
легитимната възможност на партиите за смяна във властта чрез свободен избор.
6. Каква е правната същност на Конституционния съд? Специализирана
извънпарламентарна институция за конституционен контрол.
9.Кога е налице парлам. криза и какви д-я е длъжен да предпреме президентът? Когато
след 3 последователни опита не може да се сформира правителство настъпва
парламентарна криза. Президентът назначава служебно правителство, разпуска НС и
насрочва предсрочни избори в двумесечен срок.
10.В кои случаи може да се влезе в чуждо жилище без съгласие на обитателя му? а/ с
разрешение на съдебната власт, б/ без разрешение – за предотвратяване на
престъпление
11.Кои са осн.-групи правомощия на НС? *Законодателна *Контролна *Конститутивна
*По международните договори *По националната сигурност *
13.Как се избира ВСС? ВСС не е правосъден, а е административен орган. Сформира се
от 25 членове. Прецедателят на ВАС, прецедателят на ВСС и гл.прокурор са членове по
право. 11 члена се избират от НС, 11 - от органите на СВ. Членовете на ВСС трябва да
професионалисти с над 15г юрид.стаж.
17.Какво представл. имунитетът на президентът и как може да бъде снет? това е
1.наказ.неотговорност – не носи отговорност за д-ята си,извършени при изпълнение на
своите ф/ии,с изкл. на държ.измяна и нарушение на конституцията.
2.нак.неприкосновеност - не може да бъде задържан и с/у него не може да бъде
възбудено нак.преследване.Имунитетът може да бъде снет по предложение най-малко
на 1/4 от нар.-представители,гласува се и ако 2/3 от тях гласуват за това се
приема.Предложението им се разгл. от КС и ако се установи държ.измяна или наруш.на
КБ от президента – провомощията му се прекратяват в 1 мес. срок.
1.Кои са бълг.- конституции и кога са били приети?Търновската-1879г.,К от 1947г-след
референдум,К от 1971г-легитимира еднопарт.власт и К от 13.071991г.
4.Посочете видовете избирателни с-ми.- мажоритарна и пропорционална.
8.Обяснете конституц.- процедура за гласуване на вот на недоверие на МС. 1/5 от нар.-
представители може да предложи на НС да гласува недоверие на МС. Предлож.- е
прието, когато за него са гласували повече от половината от вс. нар. представители.
Когато НС гласува недоверие на мин.-председателя или на МС, мин.-председателят
подава оставката на правителството. Когато НС отхвърли предлож.- за гласуване на
недоверие на МС, ново предлож-е за недоверие на същото основание не може да бъде
направено в следващите 6 мес.
14.Колко инстанционно е съд.- производство и кои са съд.- инстанции?
триинстанционно съд.производство. Съдебни инстанции: 1/.Районните, окр., адм.- и
военните съдилища разглеждат определ.- със закон дела като първа инстанция. (2)
Окръжните съдилища разгл. като втора инстанция обжалваните актове по дела на
районните съдилища, както и др. дела, възложени им със закон. (3) Адм.- съдилища
разгл. определените със закон адм. дела като касационна инстанция. (4) Апелат.-
съдилища разгл. като втора инстанция обжалваните актове по дела на окр.- съдилища,
както и др. дела, възложени им със закон. (5) Военно-апелат.- съд разгл. като втора
инстанция обжалваните актове по дела на военните съдилища. (6) ВКС е касационна
инстанция за определените със закон съд. актове и разгл. и др. дела, определени със
закон. (7) ВАС разгл. като първа инстанция актове, определени със закон, и като
касационна инстанция - обжалваните актове по дела на адм. съдилища и актове по дела
на тричленен състав на ВАС. (8) Споровете за подсъдност м/у ВКС и ВАС се решават от
състав, който включва 3 представители на ВКС и 2 представители на ВАС, чието
определение е окончателно.
18.Задачи / функции / на прокуратурата? чл.127:
1. ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразн.- му
провеждане;
2. може да извършва разследване;
3. привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и
поддържа обвинението по нак. дела от общ х-р;
4. упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни
мерки;
5. предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
6. в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни
дела
1.Избройте по юрид. сила норм.- актове в правната пирамида. 1.конституция, 2.закони
3.подзаконови норм.актове: а/постановления на МС / с тях се приемат правилници и
наредби/
б/правилници, в/наредби и инструкции на министрите
6.Как се формира правителството на РБ? Президентът след консултации с парламент.-
групи възлага на кандидат за мин-председател, посочен от най-голямата по численост
парлам. група, да състави правителство. Когато в 7-дневен срок кандидатът за мин-
председател не успее да предложи състав на МС, президентът възлага това на посочен
от втората по численост парлам. група кандидат за мин-председател. Акоивтози
, случай не бъде предложенсъстав на МСпрезидентът в срокапо предходната алинея
. - .възлага нанякоя следваща парлам група да посочи кандидат за минпредседател
, Когато проучвателниятмандат еприключил успешно президентът предлага наНС да
- . изберекандидатазамин председателАко несепостигнесъгласиезаобразуванена
, . , правителствопрезидентътназначаваслуж правителстворазпуска НС и насрочва нови
. 64, . 3 . , , избори всрока по члалАктът с койтопрезидентът разпуска НС определя и
. .99 датата наизборитеза новоНСчлотКБ
8.Кои са принципите на избирателното право? 4 осн. принципа на избирателното
право /чл.10/: Всеобщност на избир.- право;Равно избирателно право;Пряк
избор;Тайно гласуване.
12.Същност и способи за упражн. на парлам. контрол. Същност: адресат на парлам.-
контрол е изпълнит.- власт. Осъщ-ва се в пленарна зала и в постоянните
комисии.Способи за упражняване: въпроси,питания с възможност за
разисквания,анкетни комисии
16.Какво представл. имунитетът на нар.- представител и как може да бъде снет? Какво е
имунитета: нак. неотговорност - не носи отговорност за изказаните от него мнения и за
гласуванията си в Народното събрание. Наказателна неприкосновеност – не могат да
бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбуждано нак. преследване освен за
престъпл-я от общ х-р, и то с разрешение на НС, а когато то не заседава - на
председателя на НС. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпл-
е, но в такъв случай незабавно се известява НС, а ако то не заседава - председателя на
НС. Разрешение за възбуждане на нак. преследване не се изисква при писмено съгласие
на нар.- представител.Снемане на имунитета: Самото разрешение за снемане на
имунитета на нар.представител се взема от НС след внасяне в парламента на
мотивирано искане от гл.плокурор,което трябва да съд. достатъчно данни или
доказателства за извършено тежко престъпление.разрешението на НС има две части: за
зопочване на следствени д-я и за задържане под стража.Самото прекратяване на
мандата на нар.представител обаче може да дтаве единствено с влязла в сила присъда
„лишаване от свобода”,когато наложеното наказание не бъде отложено.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конституционно право

Отворени въпроси с отговорите за освобождажане от изпит за ВСУ...
Изпратен от:
Plamena Peycheva
на 2012-01-14
Добавен в:
Упражнения
по Конституционно право
Статистика:
45 сваляния
виж още
 
 

Конституционно право

Материал № 791229, от 14 яну 2012
Свален: 45 пъти
Прегледан: 84 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 1,231
Брой символи: 7,379

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конституционно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала