Големина на текста:
34.Тема
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения,
включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова дейност. Със Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване се определят: максималният месечен размер
на осигурителния доход през календарната година, минималният месечен размер на
осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица и основните
икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален
месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии,
както и минималния осигурителен доход за тях. Осигурителните вноски за работниците и
служителите се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни
възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доходи не повече от
максималния месечен размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски за работниците
и служителите се разпределят между осигурителите и осигурените за 2010 г. и следващите
години - 50:50.Брутното трудово възнаграждение за лицата се определя след намаляването му с
нормативно признатите разходи.
Осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни
месечни възнаграждения по тези правоотношения, но върху не повече от максималния месечен
размер на осигурителния доход, и са за сметка на държавния бюджет, съответно бюджета на
съдебната власт. Осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"
са за сметка на осигурителите. Осигурителните вноски за лицата, регистрирани като
упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;лицата, упражняващи трудова
дейност като еднолични търговци, регистрираните земеделски производители и
тютюнопроизводители и собственици или съдружници в търговски дружества и физическите
лица - членове на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски производители
и тютюнопроизводители са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово. Окон-
чателният размер на месечния осигурителен доход за тези лица се определя за периода, през
който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите,
декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен
осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната
осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика
между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни
вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите,
определени за фонд "Пенсии", в срока за подаване на декларацията.
Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи
непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на
осигурителния доход за тази дейност. Осигурителните вноски за тези лица могат да се
изплащат от фондове за подпомагане на земеделските производители по ред, определен от
Министерският съвет. За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания,
осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече
от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред: 1. доходи по трудови
и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски
дружества и от трудова дейност като член-кооператори; 2. осигурителен доход като
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи сво-
бодна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и
тютюнопроизводители; 3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни
вноски, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на Националния
осигурителен институт. Осигурителните вноски за сметка на осигурителите не могат да се
удържат от възнаграждението на осигурените. То не може да се намалява с размера им.
Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни
вноски, се опреде с акт на Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен
институт.
Тема 33.
Социалното осигуряване, като форма за
издръжка на нетрудоспособните лица,за
пръв път бива узаконено едва през
последната четвърт на 19в. Неговото
появяване,обаче,не е случайно и не е
скок в осигурителното дело. То
възниква като клон на личното
застраховане. Основите за социално
осигуряване започват още в древността
със сформиране на каси за
взаимопомощ.В най-ранните степени от
човешкото развитие,колективната
собственост и колективизмът в труда
обуславят колективно потребление на
блага. Характерно за издръжката на
нетрудоспособните лица се поема от
едновременно живущите с тях в рода
трудоспособни лица. Социалното
подпомагане се основава на социална
работа, като се прилага индивидуален
подход и оценка на конкретните
потребности на лицата и семействата.
Социалното подпомагане се изразява в
предоставяне на помощи в пари и /или в
натура и оказване на услуги за
задоволяване на основни жизнени
потребности на гражданите, когато това
е невъзможно чрез труда им и
притежаваното от тях имущество.
Социалното подпомагане е система,
която също е имала традиции в
миналото. Няколко конкретни задачи,
съобразени с етапа на развитие, имаше
политиката в областта на социалното
подпомагане. На първо място беше
необходимо системата да се изгради в
съответствие с новите реалности:
прехода към пазарна икономика и
установяването на пазарни принципи в
някои традиционни социални дейности.
Системата трябваше да се адаптира и
към масовото обедняване на
населението, към рязкото поскъпване на
топлинната и електрическата енергия,
към дефицита, оставен от ниското
равнище на пенсиите и други. Предвид
децентрализирания характер на
социалните дейности и ниското
равнище на общинските приходи се
изгради система на субсидиране на
общините от републиканския бюджет с
оглед да се покрият основните
плащания на системата към нуждаещите
се граждани. Наред със задачите,
произтичащи от специфичната ситуация
на България, бе необходимо реформата
в тази област да направи определени
стъпки в хармонизацията на социалното
законодателство с това на страните от
ЕС. Право на социално подпомагане
имат български граждани, семейства и
съжителстващи лица, които поради
здравни, възрастови, социални и др.
независещи от тях причини не могат
сами чрез труда си или доходите,
реализирани от притежавано
имущество, или с помощта на
задължените по закон да ги издържат
лица да осигуряват задоволяване на
основните си жизнени потребности.
Дейностите по социалното подпомагане
се осъществяват от държавата (МТСП) в
сътрудничество с общините и
нестопанските организации с
благотворителна и друга хуманна цел.
Системата за социално подпомагане не
изисква внасяне на предварителни
осигурителни суми, както е при
социалното застраховане и социалното
осигуряване. Социалните помощи
(чл.11 от закона) са средства в пари
и/или в натура от държавния или
общинския бюджет, както и от фонд
“Социално подпомагане., които
заместват или допълват собствените
доходи до основните жизнени
потребности или задоволяват
инцидентно възникнали потребности на
подпомаганите лица и семейства.
Социалните помощи биват месечни,
целеви и еднократни. Помощи се
предоставят и на инвалиди с определена
група инвалидност, военни инвалиди и
деца с тежки душевни и телесни
увреждания. Централен орган за
управление на социалното осигуряване
е Националният осигурителен
институт(НОИ). Той е самостоятелен
правен субект,не него е възложено
изпълнението на бьджета на фонд

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 юни 2019 в 01:26 потребител
14 окт 2018 в 22:20 студент на 33 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по медицина, специалност - Медицина, випуск 2017
21 ное 2017 в 13:11 студент на 35 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - Икономика, випуск 2016
04 ное 2017 в 00:54 ученичка на 24 години
01 ное 2017 в 11:11 студент на 26 години от София - Нов български университет, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2017
30 окт 2017 в 14:42 студент на 55 години от София - Висше училище по сигурност и икономика, специалност - Маркетинг, випуск 2019
14 мар 2017 в 14:12 студент на 25 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2017
27 яну 2017 в 19:15 в момента не учи на 43 години
19 дек 2016 в 16:13 студент на 29 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - История, випуск 2014
22 окт 2016 в 12:30 студентка на 38 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - МИО, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Финансов мениджмънт

29 юни 2008
·
268
·
7
·
790
·
98
·
1

Курсова работа по Основи на информационните системи......
 

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''

20 апр 2010
·
297
·
15
·
2,458
·
334

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
176
·
33
·
1,960
·
305

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Нетна стойност на паричен поток

09 дек 2007
·
500
·
4
·
1,059
·
297

Настоящата стойност е стойност на бъдещ паричен поток към настоящ момент. Ако паричния поток възниква след n години, то неговата настояща стойност...
 

Финансов мениджмънт

17 май 2008
·
539
·
4
·
626
·
124

Финансовият мениджмънт е специфичен и може би основен субект на финансовия анализ. Това е така, защото интересът на финансовия мениджмънт към финансовото състояние на фирмата обхваща всички страни от фирмената дейност...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
14
1
2 мин
31.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
5
1
7 мин
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Социално осигуряване

Материал № 788670, от 11 яну 2012
Свален: 106 пъти
Прегледан: 277 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 1,326
Брой символи: 8,512

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения