Големина на текста:
1. . ТемаЩо е социология Социологията като дисциплинарно и хуманитарно
. . познание Социологическото познание и здравият разум Социологическо
. .въображение и социологическо любопитство Възникване на социологията
.Основоположници на модерната социология
1. ? .Що е социология Предмет на социологията
Наука за взаимодействието между обществото и човека. Социологията изучава
човешкия обществен живот, групите и обществата. Тя има за предмет собственото
ни поведение като социални същества. Полето на социологическите изследвания е
много широко - от изследване на мимолетните контакти на минувачи на улицата до
изучаването на глобалните социални процеси. Пример на Гидънс с пораждането на
идеята за романтичната любов. (през Средновековиято романтичната любов се е
възприемала като слабост, вид заболяване -^ романтичната любов не е естествен
феномен, a e резултат на определени социални и икономически фактори.
Социолозите изследват именно тези фактори.
Два основни елемента: 1) общество  и 2) индивид;  обществото се състои от
отделните индивиди, но то не е просто механичната сума от всички индивиди.
Общественото, колективното е особено социално образувание, което не съвпада с
индивидуалното; пример колективна отговорност, което е различна от
индивидуалната; индивидът също се различава от обществото -^ социологическите
теории  разглеждат  взаимодействието  между  колективното  и индивидуалното
като отдават приоритет на едното - примерно при Е. Дюркем ­ на колективното, т.е.
колектива е на първо място, след него идва индивида; при Вебер  ­ на индивида, т.е
развитието на обществото се определя преди всичко от индивидите, след тях идва
обществото.
: Антъни Гидънсзадача на социологията е да изследва връзките между това,
което обществото прави от нас, и това, което ние правим от самите себе си. Нашите
дейности структурират, оформят социалния свят около нас и същевременно са
структурирани от този социален свят.
Идеята за социална структура _________играе важна роля в социологията. Тя означава,
че
нашият социален контекст не се състои от случайно натрупване на събития и
действия, той е структуриран и моделиран по определен начин. В нашите
взаимоотношения и поведения има устойчиви елементи. Само, че социалната
структура за разлика от физическата посторйка не е обективна, а може да се
реконструира от самите строителни елементи - т.е. хората.
В обществото има . очаквани и неочаквани следствия При очакваните - имаме
цел, действаме и постигаме това, което искаме. При неочакваните - резултатът не е
този, който искаме. Задача на социологията е да изследва баланса между социално
. възпроизводство и социална трансформация Едното е свързано със статиката,
традициите, другото - с динамиката, с промените.
Зигмунт Бауман - социологията разглежда човешките действия като елементи от
широки фигурации, мрежи на зависимост - централният въпрос в социологията е в
какъв смисъл хората са зависими един от друг, в какъв смисъл те живеят в
общности, комуникирайки в обмен, съревнование, коопериране с други човешки
същества?
2. . Социологическо въображениеПрилики и отлики между социологическо
.познание и здрав разум
Да мислим социологически - това означава да тренираме нашето въображение.
Изучаването на социология не може да се сведе до рутинен процес на придобиване
на знания. Социологът е човек, който трябва да може да се освободи от своите лични
условия и пристрастия и да поставя нещата в по-широк контекст. Социологическото
мислене изисква социологическо  въображение.  Социологическото въображение
изисква от нас да се отдалечим от познатите шаблони на всекидневния си живот и да
се вгледаме в тях по нов начин.
Пример: пиене на кафе - какво значи от социологическа гл. т. едно банално
поведение? 1) кафето не е само ободрителна напитка, то има символно, ритуално
значение като част от нашите всекидневни дейности — „да се видим на кафе"
означава да поговорим, да обсъдим някои неща, а не просто пиенето на кафе;
2) кафето като дрога, съдържащо кофеин, пристрастените към него не се водят
наркомани, т.е. кафето е социално приемлива дрога. Съществуват общества, където
се толерира употребата на марихуана и кокаин, но се възмущават от кафето и
алкохола - социолозите се интересуват защо има такива различия ;
3) пиещите кафе са част от сложна система от социални и икономически
отношения, свързани с производството, транспортирането и продажбата на кафе -
тези транзакции между хората и институциите свързани с производството и
търговията на кафе са предмет на изучаване от социологията;
4) кафето като включващо минал социален опит - произхожда от Близкия изток,
масовото пторебление идва вследствие на западната колонизация на Южна Америка
и Африка, т.е. кафето става част от европейската храна преди 150 години
3. Връзката между здравия разум и социологическото познание
А) социологът  изследва  опита,  житейския опит  на хората  ­ това е обекта на
социолога, социологьт е част от този опит — социологьт стои вътре и вън от този
опит („ние" - има пред вид себе си, този, който изучава + своя обект, т.е. това, което
е изучавано), докато астрономът не може да каже „ние" за себе си и звездите;
Б) това, с което се занимават социолозите - семейство, организации, роднински
мрежи, съседски общности, села, градове, нации, етноси и пр. групи - вече носят
някакъв смисъл във всекидневното съзнание -^ обикновените  хора и социолозите
използват  едни и същи  именаедин и същи  език ­ или всеки социологически термин е
натоварен с някакво значение на ниво „всекидневно" съзнание -^ социологията е
свързана здраво с всекидневното съзнание, със здравия разум (за разлика от
естествените науки) -^ границите между социологията и всекидневното съзнание са
размити -^ авторитета на социологията като наука се поставя под въпрос --^
4 :основни разлики между социологията и здравия разум
- - отговорното говоренесоциологът се въздържа от изказване на идеи и изводи,
основани единствено на неговите вярвания, той трябва да е отворен към публично
обсъждане на резултатите, към опровергаване и доразвиване на първоначалните тези
и наблюдения; трябва да има надеждност на резултатите на всеки етап и в края на
изследването;
- , , размера обсега на областта за съдене рефлексиране - обикновеният човек
рефлектира (осмисля) върху своя житейски опит, върху хората, които среща, целите,
които си поставя и пр.; социологьт рефлектира върху множество социални светове,
за да преодолее непълнотата на индивидуалните житейски светове - социологът
разширява хоризонтите, посредством свръзване на индивидуалните биографии с
широките социални процеси; разликата не е количествена, а качествена -социологът
произвежда  нов тип познание;
- , начина по който се придава смисъл на човешката реалност - отделните хора
дават своите персонални гледни точки - „ако аз направя това, ще стане това" и т.н.;
социологьт не тръгва от индивидуалните действия, от актьорите, а от фигурациите;
социологьт търси смисъла на дадено социално действие, постъпка, факт чрез анализ
на множество мрежи на социална взаимозависимост; социологьт се опитва да бъде
обективен, да контролира личните си предпочитания и предразсъдъци (пример на Н.
Елиас за размерите на фантазното мислене - през Средновековието са мислили, че
чужденците и особено евреите са виновни за чумните епидемии и затова те са били
избивани. Там където човек не може да намери обяснения, идват на помощ
фантазиите). Има не една, а множество реферативни рамки, чрез които може да се
обясни обществото.
- здравият разум: всичко е , , ясно очевидно саморазбиращо се, познато;
социологьт - „", „" ;поставя под въпрос познатотоестественияначин на живот
, съмнява се в това което се представя за един единствен начин на виждане на
нещата - социологът се опитва да преодолее ограниченията на здравия разум, той
отваря нови възможности, алтернативи, преоценки на досегашния опит -
социологията ни прави - ; почувствителнисоциологическото мислене не е
фиксирано мислене, то разширява обсега и прави човек по-чувствителен към
манипулациите и контрола отвън, към другите форми и начини на живот.
:Сентенции
Социологията е властта на лишените от власт. Защо?
„Нещата не са това, което изглеждат" - Питър Бъргър
Питър Бъргьр: „Социологическото откритие е културен шок минус географско
преместване"
4. Социологическо любопитство
„Социологьт ще намери удовлетворение и в компания на духовници и в тази на
проститутки”, воайорството  е черта на професията на социолога - социологът
наблюдава, изучава и непрекъснато задава въпроси, социологът е разузнавач -
създава, анализира информация за даден социален феномен, а други вземат решение
въз основа на тази информация.
5. По какво се отличава социологът от социалния работник и от
журналиста?
Социалният работник е практик, докато социологьт създава информация, на
чиято основа може да се оптимизира дадена дейност. Журналистът разпитва хората,
както и социологьт, но при социолога най-често се използват мащабни анкетни
проучвания, чрез които се получава представителна информация; социологьт борави
с много статистическа и макро-информация, за да изведе изводи, журналистът
работи най-вече с отделни случаи, казуси.__
6. ?Какъв е практическият смисъл от изучването на социологията
- социологията ни позволява да възприемем света от различни гледни точки, да
осъзнаем културните различия;
- социологическите изследвания оказват практическа помощ при преценяване на
резултатите от политическите инициативи;
- социологията ни носи самопознание, т.е по-добро разбиране на самите себе си,
по такъв начин можем да контролираме и предвиждаме своето поведение и да
влияем на собственото си бъдеще;
- социолозите като реформатори на обществото? Тук има две позиции: 1)
Социологьт със своите знания трябва да се включва и да предизвиква
трансформации в обществото; 2) Социологьт трябва да бъде неутрален и обективен,
други (политиците) трябва да взимат управленски решения вместо него, но
социологьт е чувствителен към социалните неравенства, към нарушенията на
справедливостта и правата на човека.
7. Връзка между социологията и властта.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по социология

Лекции по Социология за специалност журналистика от Бургаски свободен университет...
Изпратен от:
Martina
на 2012-01-07
Добавен в:
Лекции
по Социология
Статистика:
428 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Природа и общество. Противоречивото отношение между тях

04 юни 2007
·
434
·
7
·
441
·
3

Много често, в наши дни, човек си задава въпроса “Кой съм аз?”, като търси отговор на него, и чертае граница между себе си и другите, да търси нови единения и да отмества пределите на обитаваната територия.
 

Възникване и перспективи на икономическата социология като наука

22 яну 2008
·
177
·
2
·
984
·
60

Предпоставки за възникването. Те са свързани с индустриалната революция. Тя поставя началото на капиталистическите производствени отношения. С нея настъпват коренни изменения в живота, труда и бита на всички членове на обществото...
 

Предмет на науката социология

02 юли 2007
·
1,091
·
1
·
155
·
115
·

Предмет на науката социология. Изходни предпоставки за определение на предмета. Дискусия по проблема за предмета на социологията - европейски учени, амарикански учени - Смалсът, Шилз...
 

Как обществената култура и живеене влияят върху социалното възпитание и интеграция на личността

05 юли 2007
·
384
·
2
·
399
·
55

Развитието на съвременното общество е белязано от дълбоки промени, настъпващи както в самата социална структура, така и в характера на социалните отношения...
 

Домашното насилие в българското общество

06 юли 2007
·
886
·
9
·
2,460
·
268

Домашното насилие е сериозен проблем, който може да възникне във всяка културна и обществена група. Навсякъде по света домашното насилие има унищожителни ефекти върху физическото, психологическото и емоционалното благосъстояние на жени и деца.
1 « 7 8 9 10 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Лекции по социология

Материал № 785790, от 07 яну 2012
Свален: 428 пъти
Прегледан: 802 пъти
Предмет: Социология
Тип: Лекция
Брой страници: 46
Брой думи: 14,789
Брой символи: 96,581

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по социология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала