Големина на текста:
4.2.2. Данъчна ревизия
4.2.2.1. Същност и характеристика на данъчната ревизия-тя е конкретна форма на
последващия данъчен контрол.Чрез нея органите по приходите установяват дължимите
данъци и задължителни осигурителни вноски на данъчнозадължените лица.Данъчното
законодателство определя как,по какъв начин,се осъществява данъчната ревизия,правата и
задълженията на страните в ревизионния процес,реализацията на резултатите от
ревизията.За да се разбере спецификата на и е необходимо да се очертае рамката на
правоотношенията,които възникват в процеса на нейното осъществяване.Те биват:
Между директора на териториалната агенция на пригодите и инспекторите по
приходите.По своя характер те са власнически,защото ръководният орган издава
разпореждане за започване на данъчната ревизия,за нейното прекратяване в
случаите,предвидени по закон,за издаване на ревизионен акт след приемането на доклада и
др.
Между инспекторите по приходите и данъчните субекти,възникнали при осъществяването
на данъчната ревизия.
Между органите на приходите и други държавни органи,банки,прокуратурата,вещи
лица,ФЛ и ЮЛ.
Осъществяването на данъчната ревизия има за цел да се определи:
Правилността и законосъобразността на данъчните и осигурителните задължения
Внесени ли са в срок определените данъчни и осигурителни задължения
Спазването на данъчно-осигурителните закони
Законосъобразността и правилността на счетоводството на данъчния субект
4.2.2.2. Видове данъчни ревизии-в зависимост от обхвата на данъчните субекти и
регулярността на тяхното извършване.По първия критерий данъчните ревизии могат да
бъдат
-пълни (комплексни)-при тях се обхващат всички данъчни и осигурителни задължения
на данъчния субект.
-частични (тематични)-при тях се обхващат само конкретни данъчни и осигурителни
задължения.
По втория критерий данъчните ревизии могат да се разграничат на:
-планови (регулярни) – при тях се обхващат тези данъчни субекти,които са включени в
годишния план на териториалната агенция по приходите
-извънпланови (извънредни) – обхващат тези данъчни субекти,за които е постъпил
сигнал за данъчни нарушения или искане за данъчна ревизия от органите на
следствието,прокуратурата,съда и др. Случаи предвидени от закона
-ревизии при осовени случаи (ревизия по аналог)- при тях данъчната основа на
данъчните или осигурителните задължения на данъчния субект се определят от
ръководителя на екипа от инспектори по приходите,определени да осъществяват
данъчната ревизия.Тези случаи за извършване на този вид ревизии са определени по
чл.122 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
-ревизия при несъстоятелност-при наличието на фактически обстоятелства за
несъстоятелност на данъчния субект,данъчната ревизия се осъществява при спазване на
търговското,данъчното и счетоводното законодателство
-ревизия при правоприемство-при наличието на обстоятелства,отнасящи се до
правоприемство или прекратяване на дейността на данъчния субект,органът по приходите
уведомява писмено лицата в предвидения в закона срок.По този начин се дава възможност
на заинтересованата страна да защити интересите си,като посочи представител в
данъчното производство до приключването му.
4.2.2.3. Технология на данъчната ревизия-основни етапи – подготовка на данъчната
ревизия ; изпълнение на данъчната ревизия ; приключване на данъчната ревизия.
4.2.2.3.1. Подготовка на данъчната ревизия-този етап включва следните процедури:
Подбор (селекция) на данъчните субекти за ревизия- Чрез прелагане на система
от критерии за оценка на риска,органите по приходите правят подбор на данъчните
субекти за извършване на данъчна ревизия.За тази цел те използват набраната информация
от данъчнозадължените лица,полицията,митниците,банките, други финансови институти и
постъпили сигнали.След като приключи подборът се попълва работна карта за тези
данъчни субекти,при които са открити несъответствия и проблеми.
Предварителни проучвания и подготовка на данъчната ревизия-Тези действия
могат да се осъществяват по време на ревизията и преди откриването и.Проучването може
да се осъществи извън данъчния субект.Средства за набиране на необходимата
информация са: данъчно досие; актове за констатации и данъчно облагателни актове от
предходни години; насрещните проверки при контрагенти; получените сигнали;
публикации в пресата и други източници.Това позволява да се изяснят обстоятелства и
факти,отнасящи се до правилния статут на данъчния субект,неговата данъчна
регистрация,реализираните доходи и печалби и данни за последната данъчна
ревизия,финансови взаимоотношения с клиенти,доставчици, бюджета,дялово участие и
акционерно участие в други дружества.
Възлагане на данъчната ревизи-задължително започва след издаването на заповед
за възлагане на данъчна ревизия от органа по приходите определен от териториалния
директор на агенцията по приходите, по отношение на данъчните субекти,за които е
компетентна дирекцията.Заповед за възлагане на данъчна ревизия може да се издаде и от
изпълнителния директор на НАП или определен от него заместник изпълнителен
директор-за всяко лице и за всички видове задължения.Заповедта съдържа задължителни
реквизити които са регламентирани в чл. 113 от ДОПК и е в писмена форма.
Уведомяване на данъчния субект за данъчна ревизия и откриване на
ревизионното производство- За целта органите по приходите връчват срещу разписка на
ревизираното лице заповедта за възлагане на данъчна ревизия.Този акт има не само
формално,но и материално правно основание за оповестяване на данъчната ревизия.С него
органите по приходите се легитимират пред проверяваното лице.Връчването на заповедта
за възлагане позволява на органите по приходите да упражнят своите правомощия,а
данъчният субект-своите задължения предвидени по закон.С процедурите по връчването
на заповедта за възлагане на данъчната ревизия официално се открива ревизионното
производство и се конкретизират неговите основни субекти,а именно:органът по
приходите,на който е възложено да осъществи данъчната ревизия и конкретния данъчен
обект.При наличието на определени обстоятелства и факти,предвидени от закон
ревизионното производство може да бъде прекратено.За целта се издава заповед от
органа,издал заповедта за възлагане.Заповедта за прекратяване може да се
обжалва.Заповедта за възлагане на ревизия,включително и тази за изменение не подлежи
на обжалване отделно от ревизионния акт.Заповедта за възлагане определя срока и мястото
за извършване на данъчната ревизия.Срокът на ревизията е тримесечен и започва да тече
от датата на връчване на заповедта за възлагане.Този срок може да бъде удължен с 1 месец
от органа възложил ревизията без да са налице някакви особени изисквания.В
случаите,когато и този срок е недостатъчен,териториалнит директор преви мотивирано
предложение до изпълнителния директор на НАП за удължаване на срока на ревизията (не
повече от 3 години).Извън срока на ревизията всички останали въпроси остават в рамките
на компетенцията на органа по приходите,издал първоначалната заповед. Данъчната
ревизия се провежда на място при самото ревизирано лице,а когато това е невъзможно тя
се извършва в териториалната дирекция.За целта се прави протокол и оприс на
документите, които се предават на органа по приходите.
4.2.2.3.2. Изпълнение на данъчната ревизия-този етап включва следните процедури:
Събиране и проверка на доказателства-набират се доказателства за доказване на всяка
направена констатация.Спазват се изискванията в ДОПК чл.37-54.
Изискване на доказателства и доказателствени средства,имащи значение за данъчно
осигурителното облагане.
Преценка на доказателствата и доказателствените средства
Мерки за осъществяване на доказателства; насрещни проверки; възлагане на
експертиза.
4.2.2.3.3. Приключване на данъчната ревизия.Ревизионен доклад. Етапът на
приключване на данъчната ревизияв включва процедури за оформяне и документиране на
резултатите в ревизионен доклад (чл.117 ДОПК).Ревизионния доклад се съставя от органа
по приходите извършил данъчната ревизия не по-късно от 14 дни след изтичане на срока
за извършване на ревизията.При съставянето на ревизионния доклад се спазва
определената със закон форма и съдържание.Реквизитите са посочени в чл.117(2)
ДОПК.Ревизионния доклад се подписва от ревизиращите органи посочени в последната
заповед за възлагане.Той се регистрира в програмен продукт на съответната дирекция по
приходите като получава дата и номер.В 3 дневен срок от съставянето му,ревизионния
доклад,заедно с приложенията към него се връчват на ревизираното лице.В 14 дневен срок
от връчването му,ревизираното лице може да направи възражения по констатациите в
ревизионния доклад.Има право да предостави допълнително доказателства пред органите
извършили ревизията.По искане на ревизираното лице има правна възможност този 14
дневен срок да се удължава,но не повече от 1 месец от органите по приходите,които са
извършили ревизията.
Органите извършили ревизията изготвят и представят в 3 дневен срок уведомление до
органа възложил ревизията за съставен ревизионен доклад.
Органът възложил ревизията в 2 дневен срок след получаване на уведомлението издава
заповед,с която определя органа по приходите,който следва да издаде ревизионния акт.
Органът по приходите,който следва да издаде ревизионния акт изисква преписка от
органа по приходите,извършил ревизията,незабавно след получаване на заповедта,с която
е определен да издаде ревизионния акт.
В 14 дневен срок от подаване на възражението органът по приходите издава ревизионен
акт или прекратява производството със заповед,когато установяването на задълженията
или отговорностите в конкретното производство е недопустимо.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 сеп 2022 в 17:25 учител на 42 години от Разград - ПГИ "Робер Шуман", випуск 2020
 
Подобни материали
 

Същностна характеристика на данъчна ревизия

07 апр 2011
·
584
·
15
·
3,452
·
1

Данъчният контрол заема важно място в цялостната данъчна дейност. По същество това е съпоставка на обективно осъществено с нормативно предписано поведение. Данъчният контрол съпътства осъществяването на данъчната дейност...
 

Данъчна ревизия

14 окт 2011
·
178
·
13
·
3,698
·
252

Ревизията е специфична форма за последващ контрол. В констатациите от нея се съдържа информация за законосъобразността на взаимоотношенията между проверявания обект и държавния бюджет. Органите по приходите установяват действителното стопанско и финансово
 

Данъчен контрол при облагане с ДДС

20 сеп 2020
·
7
·
10
·
1,640

Правата на данъчните контролни органи. Подбор на задължени лица за ревизия. Същност на данъчната ревизия. Обжалване на ревизионния акт и спиране на изпълнението му във фазата на изпълнение. Данъчни проверки...
 

Въпроси и отговори по Данъчно осигурителен контрол

20 май 2020
·
2
·
463
·
2

При извършването на вод облагаема с нулева ставка: лицето ползва данъчен кредит за получените стоки и услуги предназначени за извършването на доставката. Способи за погасяване на данъчни задължения са: опрощаване, погасяване по давност...
 

Фирма, която е обект на данъчни проверки

22 окт 2016
·
29
·
12
·
3,699
·
32
·
1

Данъчният контрол заема важно място в цялостната данъчна дейност. По същество това е съпоставка на обективно осъществено с нормативно предписано поведение. Данъчният контрол съпътства осъществяването на данъчната дейност непрекъснато и има...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Тест по данъчна политика за текущ контрол и изпит на студенти
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти
Тестът съдържа 55 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи данъчна политика и контрол.
(Труден)
55
14
1
11 мин
12.09.2014
Тест по данъчна политика за студенти
изходен тест по Данъчен контрол за Студенти
Тестът се състои от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи данъчен контрол и финанси.
(Труден)
24
5
1
10 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Данъчна ревизия

Материал № 784512, от 05 яну 2012
Свален: 150 пъти
Прегледан: 253 пъти
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 1,254
Брой символи: 8,077

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Данъчна ревизия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Данъчен контрол
в град София
с опит от  17 години
1 503 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала