Големина на текста:
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
ОБЩА ЧАСТ
ВЪПРОС 1: ЗАКОНЪТ КАТО ИЗТОЧНИК НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ 3
Въпрос 2: Видове и структура на наказателноправните норми ....................................... 7
ВЪПРОС 3: ТЪЛКУВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИИ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ
ЗАКОН ......................................................................................................................... 11
ВЪПРОС 4: ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ ПО ВРЕМЕ ........ 14
ВЪПРОС 5: ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ ПО МЯСТО ....... 18
ВЪПРОС 6: СУБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ........................................................... 24
ВЪПРОС 7: ВМЕНЯЕМОСТ И НЕВМЕНЯЕМОСТ ..................................................... 30
ВЪПРОС 8: МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ. ........................................................ 37
ВЪПРОС 9: ОБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО .............................................................. 42
ВЪПРОС 10: СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ......................................................... 44
ВЪПРОС 11: ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО КАТО ДЕЯНИЕ .................................................... 48
ВЪПРОС 12: ПРИЧИННА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ И
ОБЩЕСТВЕНООПАСНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ................................................................. 52
ВЪПРОС 13: ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ ................. 54
ВЪПРОС 14: ПРОТИВОПРАВНОСТ НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ .......................... 57
ВЪПРОС 15: НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА И ЗАДЪРЖАНЕ НА ПРЕСТЪПНИК .............. 60
ВЪПРОС 16: КРАЙНА НЕОБХОДИМОСТ И ОПРАВДАН РИСК ............................... 65
ВЪПРОС 17: ВИНА НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ .................................................... 68
ВЪПРОС 18: УМИСЪЛ ................................................................................................ 71
ВЪПРОС 19: НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ ........................................................................... 73
ВЪПРОС 20: ИЗКЛЮЧВАЩИ ВИНАТА ОБСТОЯТЕЛСТВА ..................................... 75
ВЪПРОС 21: НАКАЗУЕМОСТ НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ ................................... 79
ВЪПРОС 22: ПРИГОТОВЛЕНИЕ ................................................................................. 81
ВЪПРОС 23: ОПИТ ...................................................................................................... 84
ВЪПРОС 24: СЪУЧАСТИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ......................................................... 88
ВЪПРОС 25: ИЗВЪРШИТЕЛСТВО .............................................................................. 91
ВЪПРОС 26: ПОДБУДИТЕЛСТВО .............................................................................. 92
ВЪПРОС 27: ПОМАГАЧЕСТВО .................................................................................. 94
ВЪПРОС 28: НАКАЗУЕМОСТ НА СЪУЧАСТНИЦИТЕ .............................................. 95
ВЪПРОС 29: ЕДИНСТВО И МНОЖЕСТВО НА ДЕЯНИЯТА И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА
..................................................................................................................................... 99
ВЪПРОС 30: СЪВКУПНОСТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ............................................... 102
ВЪПРОС 31: РЕЦИДИВ ............................................................................................. 106
ВЪПРОС 32: ПОНЯТИЕ ЗА НАКАЗАНИЕТО ............................................................ 110
ВЪПРОС 33: НАКАЗАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ......... 112
ВЪПРОС 34: СИСТЕМА НА НАКАЗАНИЯТА ПО БЪЛГАРСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН
КОДЕКС ..................................................................................................................... 115
ВЪПРОС 35: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР ....................... 117
ВЪПРОС 36: НАКАЗАНИЯ БЕЗ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ................................... 120
ВЪПРОС 37: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО .................................................... 124
ВЪПРОС 38: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА НАКАЗАНИЕТО .................................... 125
ВЪПРОС 39: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНО
НАКАЗАНИЕ ............................................................................................................. 134
ВЪПРОС 40: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И
АМНИСТИЯ ............................................................................................................... 140
страница 1 от 388
ВЪПРОС 41: ДАВНОСТ ............................................................................................. 145
ВЪПРОС 42: РЕАБИЛИТАЦИЯ ................................................................................. 157
ВЪПРОС 1: ИЗМЯНА ................................................................................................. 169
ВЪПРОС 2: ПРЕДАТЕЛСТВО И ШПИОНСТВО ....................................................... 175
ВЪПРОС 3: ДИВЕРСИЯ И ВРЕДИТЕЛСТВО ............................................................ 183
ВЪПРОС 4: ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА ........................... 186
ВЪПРОС 5: УМИШЛЕНО УБИЙСТВО. ..................................................................... 191
ВЪПРОС 6: ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИВОТА. ..................................... 198
ВЪПРОС 7: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДРАВЕТО. ............................................... 204
ВЪПРОС 8: ЗЛЕПОСТАВЯНЕ ................................................................................... 210
ВЪПРОС 9: ОТВЛИЧАНЕ И ПРОТИВОЗАКОННО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДАТА НА ВОЛЯТА. ......................................... 213
ВЪПРОС 10: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕСТТА ................................................... 219
ВЪПРОС 11: РАЗВРАТ ............................................................................................... 223
ВЪПРОС 12: ТРАФИК НА ХОРА. .............................................................................. 232
ВЪПРОС 13: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ................ 236
ВЪПРОС 14: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА.
.................................................................................................................................... 246
ВЪПРОС 15: КРАЖБА. .............................................................................................. 252
ВЪПРОС 16: ГРАБЕЖ. ............................................................................................... 258
ВЪПРОС 17: ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ. ........................................................ 260
ВЪПРОС 18: ОБСЕБВАНЕ. ........................................................................................ 264
ВЪПРОС 19: ИЗМАМА. ............................................................................................. 266
ВЪПРОС 20: ИЗНУДВАНЕ. ....................................................................................... 272
ВЪПРОС 21: ВЕЩНО УКРИВАТЕЛСТВО. ................................................................ 274
ВЪПРОС 22: ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА ..................... 277
ВЪПРОС 23: ОБЩИ СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ............................................. 280
ВЪПРОС 24: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ КРЕДИТОРИТЕ ....................................... 284
ВЪПРОС 25: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ОТДЕЛНИ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ. ................. 289
ВЪПРОС 26: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИТНИЧЕСКИЯ РЕЖИМ ....................... 294
ВЪПРОС 27: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАРИЧНАТА И КРЕДИТНАТА СИСТЕМА.
.................................................................................................................................... 298
ВЪПРОС 28: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА. ................. 302
ВЪПРОС 29: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА НА УПРАВЛЕНИЕ. ....................... 305
ВЪПРОС 30: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЛУЖБА. ................................................. 311
ВЪПРОС 31: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО. ................................... 315
ВЪПРОС 32: ПОДКУП. .............................................................................................. 321
ВЪПРОС 33: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОКУМЕНТНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
.................................................................................................................................... 326
ВЪПРОС 34: ОТДЕЛНИ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. .................................... 328
ВЪПРОС 35: КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ..................................................... 333
ВЪПРОС 36: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО
СПОКОЙСТВИЕ. ....................................................................................................... 337
ВЪПРОС 37: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ОБЩООПАСЕН НАЧИН ИЛИ С
ОБЩООПАСНИ СРЕДСТВА. .................................................................................... 344
ВЪПРОС 38: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ТРАНСПОРТА. ........................................ 350
ВЪПРОС 39: ДРУГИ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ........................................ 359
ВЪПРОС 40: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА
РЕПУБЛИКАТА ......................................................................................................... 368
ВЪПРОС 41: ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ................................................................ 372
страница 2 от 388
ВЪПРОС 42: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО. .................... 379
ВЪПРОС 1: ЗАКОНЪТ КАТО ИЗТОЧНИК НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ
НОРМИ
Източници на наказателноправните норми. Законът и неговото значение за
българското наказателно право. Законоустановеност на престъпленията и
наказанията по нашето право. Видове наказателни закони с оглед на техния
обхват; значение на наказателната кодификация.
1. Три са исторически известните източници на право изобщо и на
наказателно право в частност. Това са правният обичай, съдебният прецедент и
законът.
Правният обичай представлява правило, което се е оформило и наложило
(получавайки и държавно признание) в резултат на продължително осъществяване на
неговото съдържание. Положителното в него е абстрактният му характер – това, че не
се отнася само до някакъв отделен случай, а е замислен като едно общо правило за
неограничен брой случай. Той се отнася до всички тях и в този смисъл се прилага за
свои, а не за чужди случаи. Отрицателното на правния обичай е това, че, от една
страна, той възниква повече или по-малко хаотично, а, от друга страна, неговата
недостатъчна определеност, дори когато е намерил писмено отражение. Тези му
недостатъци са се оказали несъвместими с нуждата да се търси максимална сигурност в
областта на наказателната репресия. Защото с този вид правно уредена репресия не
само се защитават, но и засягат най-големи интереси. Това довело до изоставянето на
правния обичай като източник на наказателното право.
Сравнен с него, съдебният прецедент има противоположната характеристика.
Той представлява такова правило, което се извежда от решение на съда за някакъв
отделен случай, но се прилага след това за други подобни нему случаи, макар те
изобщо да не са били отчитани при вземане на решението. Следователно съдебният
прецедент е конкретен по своя характер. В противовес на правния обичай той се отнася
само до един отделен случай – онзи, заради който е било взето залегналото в него
съдебно решение, и се явява чужд за всички други случаи, по отношение на които се
прилага след това в качеството му на съдебен прецедент. В този смисъл той се прилага
не за свои, а за чужди нему случаи, които не са се имали предвид при изработването му.
Това е и отрицателното на съдебния прецедент. Положителното при него е това, че –
пак в противовес на правния обичай, - основавайки се на едно съдебно решение, от
една страна, не възниква хаотично, а е добре обмислен, а от друга страна, и по същата
причина има ясно определено съдържание.
Все пак, въпреки тези свои достойнства, недостатъкът на съдебния прецедент –
да се прилага по отношение на случаи, за които не е бил замислен, също го направил
несъвместим с нуждата от максимална сигурност в областта на наказателната репресия,
която не само защитава, но и засяга най-големи интереси. Това довело и до неговото
изоставяне като източник на наказателно право.
Законът се е наложил като единствен източник на наказателно право, защото с
него са били запазени достойнствата и същевременно са били преодолени
недостатъците и на правния обичай и съдебния прецедент.
страница 3 от 388

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Наказателно право

Лекции по наказателно право, много пълни , идеални за подготовка за изпита...
Изпратен от:
petia___88
на 2011-12-29
Добавен в:
Лекции
по Наказателно право
Статистика:
1,104 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
особености в диспозицията на квалифицираната контрабанда
добавена от mmiroslava 22.05.2012
0
19
Подобни материали
 

Лекции по Наказателно право

04 авг 2007
·
1,101
·
76
·
36,980

Глава първа от НК е озаглавена “Престъпления против републиката”, тя включва няколко раздела. Раздел едно е “Измяна” /чл.95-97а/...
 

Рецидив

13 апр 2010
·
54
·
2
·
594

Рецидивът е осъществяване на престъпление след като лицето е осъдено с влязла в сила присъда за друго престъпление...
 

Наказателно изпълнително право

10 авг 2010
·
575
·
13
·
12,133
·
530

Пищови по наказателно изпълнително право Варненски Свободен Университет...
 

Рецидив. Понятие, видове, съпоставка


Рецидивът е вторият вид множество престъпления, уреден е в Наказателния кодекс (НК), за който е характерно, че деецът извършва престъпление, след като вече е осъждан с влязла в сила присъда за друго престъпление....
 

Рецидив - курсова работа по наказателно право

16 фев 2013
·
150
·
10
·
2,168
·
171

За да се обясни най-добре понятието "рецидив" трябва да се тръгне от общото към частното. Затова е необходимо да се даде определението на престъпление,както и на множество престъпления, защото рецидива е вид множество престъпления...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Наказателно право
Тест по обща част на наказателно право
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
68
42
1
5 мин
09.08.2013
Тест по наказателно право– особена част
изходен тест по Наказателно право за Студенти от 4 курс
Това са въпроси по Наказателно право- особена част, подходящ за подготовката за изпита. По-голяма част от въпросите позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
54
153
11
3 мин
15.07.2013
» виж всички онлайн тестове по наказателно право

Наказателно право

Материал № 782238, от 29 дек 2011
Свален: 1,104 пъти
Прегледан: 1,435 пъти
Предмет: Наказателно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 344
Брой думи: 159,626
Брой символи: 954,609

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Наказателно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала