Големина на текста:
БИЗНЕС ПОЛИТИКА
Стратегическият мениджмънт съдържа 5 основни етапа:
1) определяне на визия и мисия на фирмата;
2) определяне на целите на фирмата;
3) разработване на стратегия – това е начинът, по който се постигат целите;
4) реализиране на стратегията;
5) осъществяване на контрол и оценка на стратегията;
тема 1: Въведение в стратегическият мениджмънт
1. Същност на стратегическият мениджмънт.
Включва вземането на стратегически решения и извършването на стратегически
действия за постигане на целите на организацията.
Стратегическият мениджмънт изисква:
-определяне на бъдещата ориентация;
-анализиране на възможностите и заплахите за фирмата;
-оценяване на потенциала на фирмата;
-установяване на стратегическите позиции;
-разпределяне на ресурсите;
-предприемане на практически действия;
Стратегическият мениджмънт обхваща следните функции:
-стратегическо планиране /целите и задачите/;
-стратегическо организиране /разпределение на ресурсите/;
-стратегическо ръководство /дейността по реализацията на дейността/;
-стратегическо контролиране /осъществяване на контрол върху реализацията на
стратегията/;
Стратегическият мениджмънт осигурява адаптивност към условията на
обкръжаващата среда, тъй като се изхожда от условията в момента и как се виждат в
бъдеще.
2. Стратегически процес в организацията – съвкупност от съгласувани дейности,
свързани със стратегическото развитие на организацията.
Характеристики на този процес са:
-непрекъснатост – постоянно да се следват измененията в обкръжаващата среда;
-обусловеност – факторите на външната среда са взаимосвързани и това трябва
да се отчита;
-йерархичност – промените, които стават в организацията и засягат всички нива;
-планомерност – изисква осъществените промени да са координирани;
Съдържанието на стратегическия процес включва следното:
-изработване на визия и мисия – визията представлява концептуално виждане на
ръководството за бъдещето на организацията или фирмата; мисията отразява
мястото и ролята на фирмата в обществото, т.е. тя показва защо е създадена
фирмата, какво и за кого произвежда, по какъв начин, т.е. настоящето на
фирмата;
-определяне на цели – целта е желано бъдещо състояние на фирмата; целите
трябва да са точно определени, да има конкретни резултати;
-разработване и избор на стратегия – стратегията служи за постигане на целите,
всяка страна е насочена към постигане на целите, показва начина…..;
-осъществяване на стратегия;
1
-контрол и оценка на резултатите;
Стратегическия процес изисква постоянно наблюдение и оценяване на външната и
вътрешната среда на фирмата, тъй като всяка фирма е зависима от околната среда.
По отношение на реакцията на фирмата има 4 възможности:
-интерактивна стратегия – компанията и средата се променят едновременно – в
една и съща посока;
-реактивна стратегия – стават промени в околната среда и фирмата променя
дейността си спрямо тях;
-инактивна/неактивна стратегия в околната среда стават промени, но
компанията не реагира;
-проактивна стратегия – когато компанията инициира промени и в следствие на
това околната среда се променя;
Стратегическият процес във фирмата изисква от ръководството поддържане на
диалог с персонала, както за насоките на развитието, така и за постигнатите резултати.
Другото необходимо условие е участие в промените, които прави фирмата в
стратегията си – да включва повече хора от различните йерархични нива.
3. Стратегически мениджмънт на стопанската организация.
Стопанските организации се регистрират съобразно Търговския закон. Всички
стопански организации са насочени към печалба. Стратегическият мениджмънт е
насочен към осигуряване на по-висока печалба. Стратегическите цели на фирмата са
насочени към развитие на бизнеса.
тема 2: Стратегическа теория
1. Стратегически парадигми.
Стратегическите парадигми съдържат определени правила за ръководенето на всяка
дейност. Те са създадени и развивани да ХХ век основно във военните действия.
Военните стратегии могат да бъдат класифицирани по следния начин:
-за заплашване – насочена към постигане на целите чрез указване на натиск, но
без военни действия;
-на съюзяване – търсят се съюзници срещу определен противник и
обединяването на няколко държави в коалиция;
-на нападението това са активни военни действия с цел нанасяне на
преимуществени удари в слабите места на противника;
-на защитата – насочена към отблъскване на атаките на противника;
2. Стратегически концепции – съществуват 2 подхода:
-дескриптивен – описва факти от прилагането на успешни или неуспешни
стратегии; с помощта на индуктивни методи тези факти се обобщават и се
превръщат в знания; индуктивната методология е свързана с изследвания на
явления в практиката въз основа, на които се изгражда теорията;
-прескриптивен – предписва начин на поведение във всяка конкретна ситуация;
при него се използват дедуктивни методи; дедукцията е метод от общото към
частното; използват се общите теоретични знания;
Стратегическият мениджмънт използва както деструктивния, така и прескриптивния
подход в практиката. Съществуват 2 базови концепции:
първата засяга съдържанието на стратегията – от съдържателна гледна
точка стратегиите могат да се разглеждат по различни начини; тези начини са следните:
1)план – уточнява цялото бъдещо развитие;
2)намерение – посочва действия ;
3)стил – начин на поведение на фирмата;
2
4)позиция – определя точното място на фирмата в определена конкурентна среда;
5) перспектива – очертава промяната на компанията във времето;
6)Инструмент – осигурява ефективно управление на фирмата в бъдеще;
7)Маневра – установява бъдещи позиции на организацията на пазара;
8)Реакция – промените в обкръжаващата среда;
9)Иновация – линия за нововъведения във фирмата;
втората засяга развитието на стратегията – процесуална концепция –
описва етапите на стратегическо развитие;
тема 3: Стратегически решения в организацията
Стратегическите решения в организацията засягат целите и стратегиите й. те са важни
и за големите и за малките фирми. От тях зависи бъдещия им успех. От тях се определя
и конкурентоспособността и печалбата.
1. Характеристика на стратегическите решения – насочени са към достигането на
значими резултати в бъдещето; но има и различия в характера на стратегическите
решения в малките и големите фирми; стратегическите решения в малкия бизнес
засягат неговото започване, растеж и развитие; те се вземат от собственика; в големите
фирми има йерархия на стратегическите решения на най-малко 4 нива: корпоративна,
бизнес, функционална и операционна стратегия;
Има 3 вида решения:
-стратегически;
-оперативен;
-тактически;
Между тях има различия от разнообразен характер: - от гледна точка на времевия
хоризонт: стратегическите решения – 5 год., тактическите – 1 год., оперативните
решения – 1 мес.; от гледна точка на важността – на стратегическите решения е най-
голяма.
Стратегическите решения се реализират чрез оперативните и тактическите решения.
2. Вземане на стратегически решения – включва няколко фази:
1) концептуална – предвижда анализиране на обкръжаващата среда, разработване на
цели и прогнози, формулиране на цели;
2) изследователска – свързана е с обосноваването на решенията; чрез съответните
методи се разработват различни варианти за вземане на решение:
3) селективна – избор на решение; на база на сравняването на алтернативите се
прави избор;
4) внедрителска – става реализирането на решението; има 3 основни модела на
вземане на решения:
-рационално–аналитичен модел прави се научен анализ на базата на
системния, дескриптивния, прескриптивния и др. подходи;
-интуитивно-емоционален метод основава се върху опита, интуицията,
чувствата и др. личностни характеристики на стратегическите мениджъри;
разглеждат алтернативите, но интуитивно търсят подходящо решение (този
модел е рисков);
-политико-поведенски модел – стратегическите решения се вземат в резултат на
компромис между различните групи в организацията; фактически се търси
постигане на консенсус;
Стратегическите решения се взимат индивидуално (в малките фирми) и колективно (в
големите).
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 юни 2016 в 23:54 ученик на 35 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
09 яну 2016 в 22:03 в момента не учи на 52 години от Панагюрище
06 яну 2016 в 13:44 студентка на 34 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, випуск 2005
08 сеп 2015 в 11:17 студентка на 33 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Счетоводство и контрол, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2011
20 юли 2015 в 16:56 студент на 31 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Икономика, специалност - Бизнес администрация, випуск 2015
30 юни 2015 в 22:23 ученичка от София - 93 СОУ "Александър Теодоров - Балан"
 
Домашни по темата на материала
Бизнес изследване за
добавена от sia.klisurova 21.05.2018
0
6
Държавен изпит - бизнес администрация!
добавена от tedtod 07.09.2012
0
30
Разлики и прилики между корпоративна сигурност и национална сигурност есе
добавена от andon.kolev.1 06.04.2015
1
13
Бизнес-план за организация с дейност: Бутилиране на минерална вода
добавена от vanyakostova 21.05.2012
1
50
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Въпроси от VJL системата в интернет III вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Това е третият вариант на теста по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(Лесен)
32
42
1
5 мин
20.09.2011
Тест по теоретична стенография за 10-ти клас
тематичен тест по Бизнес администрация за Ученици от 10 клас
Тестът съдържа материал от основните понятия в стенографското писмо. Предназначен е за ученици от търговските специалности. Някои въпроси имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
10
1
3 мин
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Лекции по бизнес политика

Материал № 782033, от 28 дек 2011
Свален: 52 пъти
Прегледан: 104 пъти
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Конспект
Брой страници: 17
Брой думи: 4,567
Брой символи: 31,068

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по бизнес политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала