Големина на текста:
- 1 -
Въведение в предприемачеството
Произходът на термините “предприемачество” и “предприемач” е от
френската дума entrepreneur, която преведена буквално означава посредник
или откривател на възможности за някаква обеществена дейност. През
Средновековието терминът “предприемач” се употребявал като нарицателно за
хората, управляващи големи проекти. В работата си последните не се
нагърбвали с високи рискове, като основните им задачи се заключвали до
управлението на предостаените им ресурси. Типични предприемачи в контекста
на онова време били чиновниците, ангажирани с осъществяването на
грандиозни проекти – замъци, катедрали и други. Психологически портрет на
предприемача се оформя от изискванията към неговата функция, а именно
разкриване и реализиране на нови възможности. Тези възможности ги
предоставя икономическата среда и на първо място – това са новите
технически открития и изобретения. Един ранен пример за предприемаческа
дейност са пътешествениците – търговци от Европа и техните опити да
установят търговски пътища с Далечния изток. Те финансирали дейността си,
сключвайки договори за заеми с тогавашните лихвари. Подобен договор по
това време включвал заем при 22.5% лихвено равнище, включително
застраховката. Така, предоставящият капитала се явявал само пасивен
носител на риск от каквото и да било естество, докато търговецът авантюрист,
бидейки активната страна в сделката, поемал на плещите си всичките
физически, финансови и емоционални рискове. След евентуално успешното
завършване на мисията си търогвецът авантюрист получавал само около 25%
от печалбите, докато остатъкът отивал в ръцете на лихваря.
В съвременната икономика на предприемачите се отдава особено голямо
значение, защото те генерират икономически растеж и конкурентоспособност
на националните икономики. Уникалните продукти (стоки и услуги), които често
са резултат от предприемаческа дейност, са продукт, който има своя собствена
пазарна ниша, сравнително независима от международната финансова
конюктура.
Предприемачите и иновативността
Предприемачеството и иновативността са тясно свързани. Някои
определения поставят акцента в определението върху иновативността.
Тя може да включва:
? Нови продукти
? Нови производствени методи
? Нови пазари
Резултатът е създаване на търсене, което от своя страна генерира
богатство. Формулата е следната - комбиниране на икономически ресурси по
иновативен начин, създаване на търсене за предлаганата стока/услуга и
парични приходи от продажби, които надхвърлят началната инвестиция.
Резултатът е печалба.
Някои хора неправилно използват термина "предприемачество" когато имат
предвид "собственик на малък бизнес". Предприемачеството, често се отличава
с т.н. „Свръх печалба”. Това не е изкуствено надуване на цената а реална
- 2 -
печалба, резултат от ефективно разгръщане на икономическите ресурси. При
предприемачевството реализацията на печалбата протича експлозивно за
определен период от време, докато пазарът все още не е наситен. След това
предприемачът се прехвърля на друга идея. От друга страна тук имаме високи
нива на риска. Това е неразделна част от процеса. Бизнес моделите са нови и
неутвърдени. Никой никога не ги е тествал. За сметка на това, икономическите
ресурси са организирани по нов и оптимален начин. Обикновено това намалява
производствените разходи и стойността на крайният продукт.
Преприемачеството не функционира изолирано и самостоятелно. Върху него
действат различни фактори: доставчици, клиенти, конкуренти, финансови
институции, професионални организации и съюзи, правни институции,
държавни агенции и институции, групови интереси и техните институционални
форми, икономическите условия, социокултурната среда, политическата
ситуация, народопсихологията, международната обстановка и пр.
Предприемачеството и паричният пазар
От горепосоченото става ясно, че за да функционира един предприемач
той зависи от много фактори. Един от основните такива са парите.
Днес трудно могат да се срещнат индивиди, които да не включват парите в
своите разчети за настоящето и бъдещето. Парите са неизбежна част от
човешкото мислене и от човешките планове. Паричните средства, като един от
най-важните елементи в икономиката съществуват под различни форми и имат
различни цели. Съществуват финансови институции, които събират временно
свободните парични средства, и ги предоставят като заеми на домакинствата,
фирмите/предприемачите или правителството. По този начин се формира
пазар, който събира заемодатели и заемополучатели и прави достъпни
паричните фондове при определена цена т. е. норма на лихвата. Най – общо на
този паричен пазар се събират такива, които констатират недостиг на пари в
своите бюджети – те формират групата на търсещите пари. Другата част от
икономическите агенти имат излишъци в своите бюджети и формират групата
на предлагащите пари.
Предприемачеството попада в групата на търсещите пари. И двете групи –
търсещи и предлагащи пари изпитват „парични проблеми”, едните от недостиг а
другите от излишък на пари. Предлагането на пари всъщност може да
квалифицираме като предлагане на кредит, а търсенето на пари като търсене
на кредит. От гледна точка на предприемачеството - кредит е средство за
осигуряването на ресурси нужни за реализирането на съответната
предприемаческа цел.
Първата форма на кредита е търговският кредит, която има хилядолетна
история. Така се нарича кредитът, който е в стокова форма и субектите са
непосредствени участници в реализацията на стоковия кредит. Втората форма
на кредита е банковия кредит. Този кредит е в парична форма, а субектът
кредитор е банката. Банковият кредит преодолява ограниченията и
недостатъците на търговския кредит, поради което е най – разпространената
форма на съвременния кредит.
Тук е момента и да споменем лихвата, като една от основните категории на
пазарното стопанство. Тя е неразривно свързана с кредита. Може да
определим лихвата като „парична сума, която длъжникът заплаща на своя
- 3 -
кредитор за ползваните в заем средства”. От друга страна тя е възнаграждение
за раздялата с ликвидност. В този случай тя е своеобразна „цена”.
Конкретните лихви в практиката се формират под влиянието главно на
търсенето и предлагането на заемен капитал. Лихвата се разглежда като
награда за отлагането на текущото потребление в полза на бъдещото
потребление.
Съществуват някой зависимости между лихвения процент и търсенето и
предлагането на капитал. По – големите лихвени проценти повишават
привлекателността на спестяването и поощряват по голям брой лица да
заменят част от своето текущо потребление със спестяване. Лихвеният
процент има значение за решението какъв дял от разходите на фирмата ще се
финансират чрез кредит от вън. По високите лихвени проценти принуждават
фирмите да използват собствени средства при финансиране на своите проекти
и ограничават възможностите за инвестиции, а по ниските лихвени проценти
ги насърчават към по – голямо ползване на кредит. Именно тук се изразява
възможността за стимулиране на предприемачеството посредством лихвените
равнища. Евтиния и достъпен капитал стимулира възможността за
реализирането на предприемаческите идеи.
Може да погледнем лихвата и от позицията на фактор за стимулиране на
положителния търговски баланс. Ако равнището на лихвения процент нараства,
това стимулира нарастването на депозитите в национална валута. Това
стимулира вноса и ограничава износа, влошава търговския баланс. Обратна е
ситуацията при намаляване на лихвения процент. Цената на националната
валута спада и това води до поскъпване на вноса и поевтиняване на износа.
Така се стимулира износа и крайния резултат е подобряване на търговския
баланс.
Лихвения процент, като пазарна величина се стреми към своето равновесие.
Когато той е над равновесната точка спестяванията надвишават търсенето на
инвестиционен капитал. В този случай спестителите предлагат своите пари на
все по ниски лихви, докато пазарният лихвен процент достигне своята
равновесна точка. И обратното, ако пазарният лихвен процент се задържи под
точката на равновесието, инвестиционното търсене ще надхвърли сумата на
наличните спестявания, банките ще повишават лихвения процент до достигане
на равновесното равнище.
Най – общо може да обобщим, че ниските лихвени равнища стимулират
инвестициите и предприемачеството. Евтиния капитал осигурява по – голяма
свобода на инвеститорите да закупуват нови машини и съоръжения, да
инвестират в нови продукти и технологии.
Влиянието на държавата и финансовите институции върху
лихвените равнища
На пръв поглед нещата изглеждат лесни – искаме да стимулираме
предприемачеството и икономиката, значи намаляме лихвите по кредитите
капитала става достъпен и осигуряваме икономически подем. Съществуват
редица проблеми с този с този ход, който на пръв поглед изглежда печеливш,
независимо от резултатите.
При нормално функционираща икономика, пазара е най – добрия регулатор за
определяне на лихвеното равнище. В период на финансова криза, каквато е в
момента, често съществува натиск върху държавата и финансовите институции

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лихвен процент за стимулиране на предприемачеството

Произходът на термините “предприемачество” и “предприемач” е от френската дума entrepreneur, която преведена буквално означава посредник или откривател на възможности за някаква обеществена дейност...
Изпратен от:
azqsxwdc
на 2011-12-18
Добавен в:
Курсови работи
по Предприемачество
Статистика:
24 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
значение на публичния сектор за българската икономика
добавена от annateneva 20.10.2014
0
3
Подобни материали
 

Малки и средни предприятия характеристики и особенности

13 окт 2015
·
122
·
20
·
3,314
·
141
·
1

Малките и средни предприятия се обособяват и започват да функционират под различна форма още с появата на стопанската дейност на човека...
 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

14 апр 2020
·
1
·
175

Предприемачеството е дейност, свързана с инициатива и стопански риск, насочена към търсене на начини за по-добро използване на ресурсите, увеличаване на дохода и собствеността и пр....
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
За студенти от икономическите специалности. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
38
115
1
29.07.2013
Тест по Предприемачество за студенти от 2-ри курс. Изготвяне на предприемачески план
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 2 курс
Чрез този изпитен тест се оценява степента на усвояване на основните стъпки при изготвянето на първия предприемачески план и за анализ на възможностите за реализиране на бизнес идея чрез отговор на 11 затворени въпроса и избор на един верен отговор. Тестът е предназначен както за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината, така и за всички, на които им се налага да съставят подобни планове.
(Лесен)
11
55
1
1 мин
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Лихвен процент за стимулиране на предприемачеството

Материал № 778158, от 18 дек 2011
Свален: 24 пъти
Прегледан: 38 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 2,772
Брой символи: 16,966

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лихвен процент за стимулиране на предприемачест ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
114

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала