Големина на текста:
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
“Димитър А. Ценов”
гр. Свищов
Н Е С Ъ С Т О Я Т Е Л Н О С Т
КУРСОВА РАБОТА ИЗГОТВЕНА ОТ:
Специалност “Стопанско управление”
курс, група
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо
удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на
длъжника. В производството по несъстоятелност се вземат предвид интересите на
кредиторите, длъжника и неговите работници. Недействителността на търговското
дружество е особена форма на недействителност, която не може да се подведе под
режима на недействителността на сделките. За разлика от последиците на
нищожността и унищожаемостта, решението за обявяване на недействителността
на дружеството има действие занапред /ex nunc/. Действие занапред е наложително
във всеки случай, в който учреденото дружество е встъпило в отношения с трети
лица, които са се доверили на регистрацията на дружеството. Възниква едно
фактическо отношение, което правната норма фингира като правно в защита на
сигурността на оборота. Причина за особения характер на недействителността на
търговското дружество е и възможността да бъдат опорочени
негражданскоправните елементи от смесения фактически състав, който е
необходим за учредяването на дружеството. Учредяването на търговско дружество
е смесен фактически състав, който включва поне два елемента - сключването на
дружествен договор и вписване в търговския регистър. На общо основание
съдружник може да води иск за унищожаване на учредителния договор, ако волята
му е било опорочена на някое от основанията по чл. 27-33 ЗЗД. Уважаването на
иска обаче не обуславя недействителност на учредителния договор или на
дружеството, а само освобождава ищеца от членственото правоотношение, след
което на основание чл. 498 ГПК ще може да иска от регистърния съд да заличи
вписването му като съдружник. Ако обаче вследствие уважаването на иска броят на
съдружниците е по-малък от законно установения минимум, като резултат от
унищожаване на договора по отношение на един от тях дружеството ще може да
бъде обявено за недействително на основание чл. 70, ал. 1, т. 7 ТЗ. Правилото на
чл. 70 ТЗ се отнася за всички видове дружества - персонални и капиталови. Не
всички основания по чл. 70, ал. 1 ТЗ обаче са общо приложими - така например т. 6
се отнася само за капиталовите дружества, а т. 2 намира приложение само при
акционерното дружество и командитното дружество с акции. Искът по чл. 70, ал. 2
ТЗ е специален и когато са налице основанията за предявяването му, липсва
интерес от иск по чл. 498 във връзка с чл. 431, ал. 2 ГПК /чл. 70, ал. 5 ТЗ/.
Посочените в чл. 70, ал. 1 ТЗ основания за недействителност на търговските
дружества са изчерпателно изброени и е недопустимо разширително прилагане на
института и с оглед на други основания. Недопустимо е прилагането на нормата на
чл. 70 ТЗ и по отношение на другите видове търговци, които не са търговски
дружества - едноличните търговци и кооперациите. Недействителността не може да
настъпи по право. Никой не може да се позовава на нея, преди да бъде обявена с
влязло в сила съдебно решение.
1. Предпоставки за предявяване на иск
1. Наличие на някое от нарушенията, изчерпателно изброени в разпоредбата на чл.
70, ал. 1 ТЗ.
Забележка: Основанията за недействителност на търговските дружества са
изчерпателно изброени. Ограничителният характер на нормата изключва
разширителното й тълкуване или прилагането й по аналогия. Нарушението по чл.
70, ал. 1 ТЗ трябва съществено да засяга интереса на дружеството, неговите
кредитори или съдружници /акционери/. То трябва, на следващо място, да е
неотстранимо - арг. чл. 70, ал. 2, изр. 2 ТЗ.
2
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
- Първото основание за недействителност на търговското дружество е да липсва
учредителен договор или той да не е съставен в предписаната от закона форма. То
се прилага при събирателното дружество, командитното дружество и дружеството с
ограничена отговорност. Изискването на т. 1 е нарушено както когато изобщо не е
съставен учредителен договор, така и когато договорът е устен.
- Акционерното дружество и командитното дружество с акции е недействително не
само когато не е съставен устав или уставът е устен, но също и когато са налице и
нарушенията по чл. 159, ал. 2 и 3 и 163 ТЗ - чл. 70, ал. 1, т. 2 ТЗ. Законодателят е
създал специален ред за учредяване на капиталовите дружества, който, ако бъде
нарушен, води до недействителност.
Акционерното дружество и командитното дружество с акции е недействително при
нарушаване на някое от изискванията на чл. 163 ТЗ - не е проведено учредително
събрание, на учредителното събрание не са записани всички акции, учредителят не
е представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа, учредителното събрание не е приело някое от решенията по ал. 3 на чл.
163, решенията по чл. 163, ал. 3 не са приети с мнозинствата по ал. 4 на чл. 163, не
е съставен протокол за учредителното събрание.
- Търговското дружество е недействително и когато не е вписано в търговския
регистър, воден от съда по седалището му - чл. 70, ал. 1, т. 3 ТЗ. Вписването на
дружеството има конститутивен характер - без вписване няма дружество. Също така
няма дружество и когато вписване е извършено, но не от родово и местно
компетентния окръжен съд.
- Следващото основание за недействителност на дружеството е предметът му на
дейност да противоречи на закона или на добрите нрави - чл. 70, ал. 1, т. 4 ТЗ във
връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Нормата, на която противоречи предметът на дейност,
трябва да е императивна.
- Дружеството е недействително, когато учредителният договор или уставът не
съдържа фирмата, предмета на дейност на дружеството, както и размера на
вноската или на капитала, когато законът го изисква - чл. 70, ал. 1, т. 5 ТЗ.
Законодателят е преценил, че най-важните правноиндивидуализиращи белези на
дружеството - фирмата и предметът на дейност, трябва задължително да се
съдържат в учредителния договор, съответно устава. Нарушаването на това
изискване води до недействителност на дружеството. Липсата на описание на
размера на вноските при персоналните дружества и на размера на капитала при
капиталовите дружества е основание за недействителност на дружеството, тъй като
третите лица и преди всичко кредиторите на дружеството трябва да са
информирани за имуществената основа, върху която е учредено дружеството.
Правилото се отнася до размера на вноските на всеки съдружник и до общия
размер на капитала. Размерът на непаричната вноска трябва да бъде описан в
дружествения договор, съответно в устава както при персоналните, така и при
капиталовите дружества.
Забележка: Нарушенията при описанието на непаричната вноска или на
процедурата по оценяването й сами по себе си не водят до недействителност на
дружеството, освен ако в дружествения договор, съответно в устава не е посочен
размерът на вноската. Aналогично следва да е положението и относно нарушения с
оглед на някой от останалите елементи на дружествения договор или устава, дори и
те да са съществени.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Несъстоятелност

Темата е развита от студент по стопанско управление, който учи Търговско право при Проф. Г. Стефанов.
Изпратен от:
dmxvt
на 2008-01-15
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
219 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност

31 май 2006
·
562
·
2
·
363
·
91

Идеята за несъстоятелността възниква в Италия. Във феодална Франция се създава първата кодификация на материята през ХVІІ в. В по нови времена първата съвременна кодификация е във френския Code Commerce
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,032
·
1
·
153
·
415
·
1

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Понятия за търговско право

13 дек 2007
·
579
·
6
·
2,316

Понятия за търговско право. Търговско качество. Понятие за търговец. Видове търговци. Едноличен търговец. Търговци –юридически лица...
 

Право на собственост

16 яну 2008
·
269
·
16
·
5,054
·
172

Какво представляват правата на собственост? Какво прави тези права по-силни или по-слаби?
 

Понятие за търговско право. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли

29 май 2006
·
795
·
3
·
910
·
101
·
1

Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правот
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
86
1
09.11.2016
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
184
6
1 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Несъстоятелност

Материал № 77552, от 15 яну 2008
Свален: 219 пъти
Прегледан: 73 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,422
Брой символи: 13,749

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Несъстоятелност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения