Големина на текста:
1 TEMA Психодиагностиката изучава методите, които позволяват най-прецизно да се
изследват психическите характеристики на хората. Психодиагностиката се занимава с
психологически изследвания, насочени към подпомагане при определянето на психичното
разстройство у даден човек. Крайната и цел е подбиране на възможно най-ефективно и
адекватно лечение.
№ 1 същност и приложение на психологическата диагностика
психодиагностика – оценяване , проследяване и документиране на
основните характеристики на човешката психика .
основните страни на човешката психика са :
психичните процеси ( когнитивно състояние ) ;
психични свойства ;
психични състояния .
психичните процеси представляват цялата познавателна активност на
човека – усещания , възприятия , представи , внимание , мислене , реч .
характерно за психичните процеси е , че те са пряко свързани с
функционалното състояние на кората на главния мозък (всеки
психичен процес , който е до голяма степен генетично обусловен ,
има собствен физиологичен механизъм ) .
психични свойства са характеристиките на изграждащата се личност
– интереси , желания , стремежи , воля , ... – формиращи се в
резултат на въздействията на социалната среда .
психичните състояния са временна характеристика на процесите и
свойствата ( човешкото поведение може да се сменя за части от
секундата ) .
приложение на психо-диагностиката – прави се с цел :
оценка на психичното и интелектуално формиране / на болни ,
здрави , хора с отклонения / .
определяне на видовете отклонения в умственото развитие .
сортиране на децата за различни учебни заведения според техните
способности .
2 TEMA: В процеса на историческото си развитие психологи- ческата диагностика преминава
през два основни етапа. Първият от тях съдържа д и ф е р е н ц и а ц и я т а на психологичната
диагностика от психиатричната, а вторият — отделянето на психометрията от клиничната
диагностика. Диференциация на психиатричната и психологическата диагноза -В
психиатрията проблемите на диагностиката на душевните заболявания от психическите
отклонения в развитието възникват при отделянето на редица аномалии в самостоятелна
група с характерни смущения в просо- циалното формиране на личността.Диагностика
на аномалното развитие-Диагностичните процедури, които се използват в
дефектологията също съдържат в различна степен елементите напсихометричните и
клинико-психологичните изследвания.
История на психодиагностиката
Началото на диагностиката се поставя от френският лекар-психолог Алфред Бине, който
със своите сътрудници разработват серия от кратки психологически задачи,които в тестова
форма се предлагат на деца от различни възрасти.Целта е да се установи степента на
умствена изостаналост,която да бъде в основата на промяна в обучението на
децата.Умствените задачи се усъвършенстват от колегата на Бине-Симон. Третата редакция
на теста на Бине-Симон,която се осъществява от американския лекар-психолог Териън
през 1937г. води до появата на термина коефициент на интелигентност (IQ).С него се
означава умствената възраст на изследвания,въз основа на решените от теста на Бине-
Симон-Териън задачи, които се разделят в хронологичната възраст и се умножи по 100.
умствено развитие
IQ= -—————— . 100
хронологична възраст
Резултатите от решените задачи се отнасят към стандартна норма за възрастта, свързана с
техния брой.Например за 12 г.възраст трябва да бъдат решени 17 задачи.
За показване на статистическата значимост на получените резултати е необходимо да се
знаят две основни величини-средно-аритметичната стойност и стандартното отклонение,и
за двете се създават формули за изчисления.Със създаването на тези основни величини се
поставя началото на психодиагтостиката. В съвременни условия психодиагностическата
процедура обуславя своята необходимост в ситуации от психологическата практика,в които
трябва да се установи връзката между различни психични феномени на личността,когато
се прави профил на личността,когато се търси връзка между личностните характеристики
и ефективността на дейността, която изпълнява.
3 ТЕМА:
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЯТА
Методите съставляват практическата страна на науката и са начинът, по който тя
взаимодейства реално със своя обект.
Методът е обобщен рационален начин на практическо и/или познавателно взаимодействие на
човека с някакъв фрагмент от света.
Всеки метод е усилител на вече съществуваща практическа или познавателна способност у
човека.
Методите се делят на общонаучни и частнонаучни. В групата на общонаучните методи
попадат логическите, математичческите, кибернетическите и философските методи.
Те нямат фиксирана област на приложение и се използват във всички науки.
Към частнонаучните методи се причисляват тези, които влизат в изследователската практика
на една или няколко науки.Научните методи изпълняват набор от определени познавателни
функции, а именно: описание, измерване, обяснение, предсказание, активно формиране.
Всеки метод проявява конфигурация от достойнства и недостатъци, които правят необходим
плурализма на методите. Това става чрез създаване на конкретни "инструменти", адекватни на
определена научна задача.
Такъв изследователски инструмент се нарича "методика". Методиката е синтез на
изследователска цел, на инструкция, стимулирани материали, апаратура, процедури на
извличане, обработка и оплътняване на данни, процедури по интерпретация на данните.
етодиката се разработва и използва за решаването на конкретна изследователска задача.
Изследват се следните методи:
-Наблюдението в психологията е целенасочено, интерпретиращо и систематично възприятие и
оценка от изследователя на обективните проявления на изучаваните психични явления в реч,
практически действия, химика и др. Основна познавателна функция на наблюдението е
описанието.
Наблюдението бива непрекъснато и дискретно, фронтално и избирателно,i включено
наблюдение.
-Експериментът е метод на изследване, създаващ контролирана ситуация, в която
преобладаващата част от условията се държат относително постоянни а друга част се
променят целенасочено така, че да се проучи тяхното въздействие върху определени аспекти на
психиката и поведението, хода на изучаваните явления.
-Анкетата е стандартизирано допитване, извършващо се като отговори на писмено зададени
въпроси. Тя изпълнява функцията на предварително сондиране на психическите феномени.
Затова анкетата следва да се използва като спомагателен метод на изследване.
-Беседата е форма на допитване, което се провежда в ситуация на непосредствено общуване
между изследовател и изследвано лице. Строго погледнато, тестовете са разновидности на
експеримента – констатиращ и диагностичен,
Професионално задължение на психолога е да бъде добър познавач на методиките в областта
на психологията, в която работи.
4 ТЕМА: Много е важно да се помни, че всяко дете с интелектуална недостатъчност е
способно да учи, да се развива и да расте.
Най-често сочените причини за интелектуалната недостатъчност са:
Генетическа предразположеност
Проблеми по време на бременността и раждането
Болести, недохранване, отравяния
Интелектуалната недостатъчност се диагностицира чрез преглед на следните два признака:
Способност на детето да учи, мисли, да се справя с проблеми и да разбира околния
свят /наречена IQ или интелектуално функциониране/
Способност да се справя самостоятелно /наречено адаптивно поведение или
адаптивно функциониране/
Интелектуалното функициониране или IQ обикновено се измерва чрез тест, наречен IQ
тест. Средният резултат е 100. Хора, чийто резултат е под 70-75, се смята, че имат
интелектуална недостатъчност. За да измерят другия показател, адаптивното поведение,
професионалистите наблюдават какво дадено дете прави в сравнение с другите деца на
неговата възраст.
5 тема:Статистическите методи за анализ и обощение на получените резултати,
получени в хода на едно изследване, са задължителни за провеждане на психологическата
диагностика.Чрез тях се разкрива:
надежността на резултатите и тяхната истинност
? отношенията между резултатите ( по критерии, скали, проби и т.н.)
допълнителни данни за релацията норма-отклонение
В съвременната психология и специалната педагогика в дигностицирането се използват
широко статистическите методи .

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психодиагностика

Психо диагностиката изучава методите, които позволяват най-прецизно да се изследват психическите характеристики на хората. Психо диагностиката се занимава с психологически изследвания...
Изпратен от:
Aygiul Seda
на 2011-12-13
Добавен в:
Реферати
по Педагогическа психология
Статистика:
317 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
реферат по психологически основи на предучилищното образование
добавена от qkakobilka 19.02.2019
2
12
Подобни материали
 

Реферат за вниманието

27 ное 2008
·
326
·
8
·
1,613
·
292
·
1
·
1

Вниманието е способността да се насочва и задържа съзнанието върху определени предмети и дейности, които са значими за индивида.
 

Психодиагностика на деца


Психодиагностика на деца с отклонения в поведението...
 

Да възпитаваме с обич

10 фев 2008
·
151
·
2
·
554
·
75

Всички родители желаят децата им да бъдат спокойни и щастливи. Никой не се стреми да направи детето си стеснително или страхливо. Но съвременното семейство не е семейството, което помним от нашето детство...
 

Рефлексията в практиката. Рефлексивните технологии

26 фев 2008
·
505
·
15
·
4,002
·
187

Използван е учебникът на доц. В. Василев- Рефлексия. (Реферата е в/у 3-та глава).
 

Социализацията на детето посредством възпитанието като социален феномен.

14 мар 2008
·
680
·
11
·
2,136
·
463
·
2
·
1

Социализацията на детето. Възпитанието като социален феномен. Основни фактори, окзващи възпитателно влияние върху детето.
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Психодиагностика

Материал № 774359, от 13 дек 2011
Свален: 317 пъти
Прегледан: 568 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 15
Брой думи: 4,725
Брой символи: 32,406

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психодиагностика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения