Големина на текста:
2. Законите на Ом и
Кирхоф са основните
закони с които се
анализират
електромагнитните
процеси в ел. вериги.
Закон на Ом при
резистивен двуполюсен
участък: U=RI или
I=U/R=GU; u=Ri или
i=u/R=Gu, където при
постоянно токов режим
R=1/G=U/I, а при
променливо токов
режим R=1/G=u/i.
Обобщен закон на Ом за
активен двуполюсен
участък от веригата:
U=E-+Rb.I; I=(+-E-
+U)/Rb=(+-E-+U)Gb.
Горните знаци
съответстват на
генераторен, а долните
знаци на консуматорен
постоянно токов рвжим
на активните
двуполюсници.
Първият закон на
Кирхоф гласи:
алгебричната сума от
токовете, свързани с
един възел на ел.верига,
е равна на нула:
В тази сума входящите
токове се взимат с един
знак, а изходящите с-
противоположен.
Първият закон на
Кирхоф може да бъде
записан и по отношение
на затворена
повърхнина, която
обхваща няколко възела
от една сложна ел.
верига.В този случаи с
един знак се взимат
токовете, които са
яходящи в затворената
повърхност, а с
противоположен-
изходящите от нея.
Ако в схемата участват
генератори на ток,
първият закон на
Кирхоф се представя:
Където: Irl са токовете
на генераторите на ток,
свързани със съответния
възел, а Ik- токовете в
останалите клонове
Вторият закон на
Кирхоф гласи:
алгебричната сума от
е.д.н. в един затворен
контур на сложна
ел.верига е равна на
алгебричната сума от
напрежителните падове
в клоновете, образуващи
контура.
За определяне на
знаците се въвежда
произволна посока на
обикаляне на контура.
Когато посоката на е.д.н.
или токовете съвпада с
избраната положителна
посока на сумиране, те
се записва т със знак +. Я
противен случай се
вземат със знак -.
Закона на Ом е частен
случай на втория закон
на Кирхоф.
4.Основният метод за
изчисляване на сложни
линейни ел. вериги се
състои в прякото
прилагане на законите на
Кирхоф. всички
останали частни методи
се базират на тези
закони. В най- общият с
когато сложната верига
има p клона и q възела ,
по първия закона на
Кирхоф могат да се
запишат q-1 независими
уравнения, а по втория
закон – p-(q-1), или общо
p независими уравнения
по двата закона, колкото
са неизвестните токове.
Ако някои от тях се
получава с отрицателен
знак, това означава, че
при първото произволно
допускане сме сбъркали
и реалната посоа на този
ток е противоположна.
Променяме посоката му
и задачата е решена.
Предимства на
метода:универсалност и
лесна приложимост.
Недостатъци: при
сложни вериги с много
клоновеи възли,
решението на системата
уравнения е съпроводено
с трудности.
11. резонансен режим в
двуполюсна пасивна
електрическа верига е
режим, при който
еквивалентното и пълно
съпротивление се оказва
активно независимо от
наличието на реактивни
елементи в нея. При този
режим входният ток
съвпада по фаза с
входното напрежение.
Различаваме два основни
вида резонансни
явления: а) резонанс на
напреженията( т.е. при
последователно
свързани елементи); б)
резонанс на
токовете(резонанс при
паралелно свързани
елементи)
Резонанс на
напреженията.
При верига с
последователно
свързани пасивни
двуполюсни елементи
еквивалентния импеданс
се определя с израза
Ze=Re+j(Xle-Xce). В
резонансен режим, за да
бъде пълното
съпротивление Ze равно
на активното Re,
необходимо е
еквивалентното
реактивно
съпротивление Xe да е
нула, т.е. Xe=Xle-Xce=0.
При резонанс пълното
съпротивление достига
своята минимална
стойност Ze=Re и
ефективната стойност на
тока става най- голяма
Io=U/Ze=U/Re. при
реалните реактивни
двуполюсници ( бобини
и кондензатори)
свързани
последователно,
резонансът на
напреженията се
характеризира с
равенство по големина
на реактивните съставки
на техните напрежения:
Uxl=Xl.Io=Uxc=Xc.Io. в
същото време
напреженията на
изводите на бобината и
кондензатора не са равни
по големина и фазовата
разлика между тях е по-
малка от п(т.е те не са в
противофаза.
Следователно при
експерименталното
изследване на
резонансните явления в
последователно свързана
реална бобина и реален
кондензатор достигането
на резонанс трябва да се
установява по
равенството на
ефективните стойности
на напреженията,
измерени на техните
изводи с помощта на
волтметри,а чрез
установяване на
максималната големина
на тока Io измерван с
амперметър.
В радиотехниката много
често се използват
реактивни елементи
( бобини и
кондензатори ) с малки
загуби при които
реактивните
съпротивления са
значително по- големи
от активните им
съпротивления. В такъв
случай тези елементи
могат да се разглеждат
като идеални
двуполюсници.
Резонансът на
напреженията при тези
елементи се проявява в
чист вид. От условието
wo.L=1/(wo.C) става
ясно , че резонансен
режим може да се
получи или чрез
изменение на
параметрите на
реактивните елементи(L
или C), или чрез промяна
на честотата на
захранващото
напрежение. Честотата
fo( съответно кръговата
честота wo) при която
настъпва резонанс, се
нарича резонансна
честота. Те се определя
от условието:
И се нарича
характеристично( или
вълново съпротивление
на веригата ).
Отношението на
напреженията на
бобината и кондензатора
при резонанс към
напрежението на входа
Q=Ulo/U=Uco/U=p/R се
нарича качествен фактор
или коефициент на
резонанса на веригата.
Когато p>R,
качественият фактор е
по-голям от единица, от
което следва, че
напреженията в отделни
в отделни участъци на
веригата( Ulo и Uco) при
резонанс са по- високи
от входното напрежение
U.
12.Резонанс на
токовете
Резонансът на токовете
се появява при
паралелно свързване на
реактивни елементи.
Разглеждаме реална
бобина ( с параметри Rl
и L) и реален
кондензатор( с
параметри Rc и C),
свързани паралелно. За
да настъпи резонанс е
необходимо пълната
проводимост да стане
равна на активната
проводимост Ye=Ge или
еквивалентната
реактивна проводимост
да стане равна на нула
Ве=Ble-Bce=0.
Като се вземе предвид,
че Bl=Xl……………..
От последното
уравнение се определя
резонансната честота ….
От последния израз
става ясно, че при
реалните реактивни
пасивни двуполюсници
са, свързани паралелно,
са възможни три случая:
а) подкоренната
величина е положителна
(т.е Rl и Rc са
едновременно по-
големи или по- малки от
р)- получава се резонанс
на токовете за точно
определена резонансна
честота wp; б)
подкоренната величина е
отрицателна резонанс
не настъпва при нито
една честота,т.к за wp се
получава паралелна
стойност.: в)
подкоренната величина е
неопределена( когато
Rl=Rc=p)- в този случай
резонансът настъпва при
всички честоти.
28. полупроводниковият
диод е прибор, в който
са използвани
вентилните свойства на
PN прехода. Като
елемент на ел. вериги
той е нелинеен елемент,
съпротивлението на
който зависи от
големината и
полярността на
приложеното към него
напрежение. В
зависимост от
използвания материал
полупроводниковите
диоди биват
германиеви , силициеви,
селенови,
меднокиселинни и др.
според допустимата
резсейвана мощност от
PN прехода те биват още
маломощни,
средномощни и мощни.
А според работната им
честота- нискочестотни
и високочестотни и др.
според областите на
приложение и характера
на волт- амперните
характеристики на
полупроводниковите
диоди техни често
срещани разновидности
са изправителните
диоди,
полупроводниковите
стабилитрони, тунелните
диоди, светещите диоди
и др.
Изправителните диоди
са предназначени за
изправяне на
променливи токове с
честота до 20кHz.
Когато напрежението
върху диода е
приложено в права
посока, т.е. Uak>0, волт-
амперната
характеристика съдържа
два характерни
участъка : в единия
участък
диференциалното
съпротивление на диода
Rд=dUak/di има
сравнително голяма
стойност , а в другия
участък то рязко
намалява. Във вторият
участък
полупроводниковият
диод в напълно
провеждащо състояние.
Началото на този
участък при праговото
напрежение Uп, което
съответства на
допирателната към
правия клон на
характеристиката. То се
отличава малко от
напрежението върху
диода, когато той е
напълно отпушен и
обикновено е равно на
няколко десети от волта.
Максималният ток през
диода в права посока се
определя от най-
голямата средна
мощност, която той
може да разсее в
околното пространство
под формата на топлина.
Когато подаваната към
него електрическа
мощност P=Uak.I стане
по- голяма от
разсейваната мощност,
настъпва прегряване и
разру6аване на
структурата на прехода.
При прилагане на
напрежение в обратна
посока, т.е. Uak<0 , през
полупроводниковият
диод протича ток, който
е много по- малък от
тока в права посока.
Характерна особеност на
полупроводниковите
диоди е температурната
зависимост на тяхната
болт-амперна
характеристика. С
увеличаване на
температурата
съпротивлението им в
права и обратна посока
намалява, я следствие на
което правият клон се
измества наляво, а
обратният ток се
увеличава.
Най- широко
приложение имат
германиевите и
силициевите диоди. Те
имат сходни свойства и
характеристики, но
притежават и
съществени различия
обратният ток при
силициевите диоди е
100-1000 пъти по- малък
от този при
германиевите.
Напрежителният пад в
права посока при
германиевите диоди е
0,2-0,4V, а при
силициевите 0,5-1V. С
увеличаване на
температурата пробивът
на германиевите диоди
настъпва при по- ниски ,
а при силициевите при
по- високи обратни
напрежения.
Основните параметри на
изправителните диоди,
които се дават в
справочната литература,
са максимален ток в
права посока,
максимално допустима
средна стойност на
изправения ток за един
период , максимално
обратно напрежение,
максимален ток при
максимално обратно
напрежение и др.
полупроводниковият
стабилитрон е
полупроводников диод ,
при който работен е
участъкът от обратния
клон на волт- амперната
характеристика , в който
се извършва обратим
пробив на PN прехода.
Характерно за
полупроводниковите
стабилитрони е това, че
в работния участък
напрежението слабо
зависи от тока , поради
което те се използват
като стабилизатори на
напрежение.
Основните параметри на
силициевите
стабилитрони са
напрежение на
стабилизация Uст,
минимален ток на
стабилизация Iст min,
максимален ток на
стабилизация Iст max и
максимална разсейвана
мощност Рмах=Uст.Iст
max.
Тунелният диод е
полупроводников диод,
който притежава в
правия клон на волт-
амперната си
характеристика участък
с отрицателно
диференциално
съпротивление.
Тунелните диоди са
бързодействащи
полупроводникови
прибори и се използват
за направата на
извънредно опростени
генератори на
високочестотни
колебания и
бързодействащи
импулсни устройства.
основни параметри на
тунелните диоди са
токовете Imax и Imin и
съответстващите има
напрежения U1и U2.
Варикапите са
полупроводникови
диоди , в които се
използва зависимостта
на капацитета на PN
прехода от приложеното
обратно напрежение и
могат да се разглеждат
като кондензатори с
управляем по
електрически начин
капацитет. Основните
параметри на варикапите
са: а) нормален
капацитет Сн, който
представлява
капацитетът на диода
при определено обратно
напрежение ; б)
максимален капацитет C
max при определено
минимално обратно
напрежение; в)
максимален капацитет
Cmin при максимално
допустимото обратно
напрежение; г)
коефициент на покритие
Кс=Cmax/Cmin.
Фотодиодите са
полупроводникови
прибори, в които е
използван вентилният
фотоефект на PN
преходите. Ако към
фотодиодите не е
приложено напрежение,
при сравнително ниски
стойности на
осветеността на двата му
извода се получава
електродвижещо
напрежение Еф, което
зависи слабо от нея. При
силициевите диоди
неговата стойност е
около 0,5V. В този
случай фотодиодът
работи в режим на
фотогенератора и
представлява
фотогалваничен елемент,
който преобразува
светлинната енергия в
електрическа.ако двата
извода на фотодиода се
свържат накъсо (или
през резистор), протича
електрически ток Iф със
стойности Iф1 , Iф2 …..
Iфп, които са
пропорционални на
осветеността на PN
прехода.
Ако към фотодиода се
приложи обратно
напрежени, през него
протича обратен ток,
който е линейно зависим
от осветеността и
практически не зависи от
обратното напреение. В
този случай волт-
ампернате
характеристики са
продължение на тези при
фотогенераторен режим
на работа.
Основните параметри на
фотодиодите са: а)
работно напрежение в
обратна посока Uобр; б)
ток на тъмно Iт, когато
върху диода не е
приложено обратно
напрежение.; в)
интегрална
чувствителност к=Iф/Ф
[A/1m].
Светодиодите са
полупроводникови
диоди , в които е
използвано свойството
на PN прехода да
излъчва светлина от
видимия спектър, когато
през него протича ток в
права посока. Използват
се като оптични
индикатори в разли4ни
електронни устройства.
Основните параметри на
светодиодите са
максимално допустим
ток в права посока Imax,
напрежение в права
посока при ток , равен на
Imax, яркост, цвят на
светене и др.
съществуват светодиоди,
които излъчват
инфрачервена светлина.
23. електрическите
машини са
електротехнически
устоойства, в които
посредством магнитното
поле се осъществява
преобразуване на
механичната енергия в
електрическа или
обратно. Машините, в
които механичната
енергия се преобразува в
в електрическа енергия
се наричат електрически
генератори, а тези, в
които електрическата
енергия се преобразува в
механична-
електрически двигатели.
Електрическите машини
са обратими и могат да
работят както като
генератори , така и като
двигатели. Затова се
разглеждат различни
режими на
работа( генераторен,
двигателен и спирачен)
на дадена електрическа
машина.
Принципът на действие
на електрическите
машини се основава на
две явления: а)
индуктиране на е.д.н. в
проводник, който се
движи в магнитно поле
(закон на Фарадей-
Максуел): е=-dф/dt
или /е/=В.l.Vн, където ф
е общият магнитен
поток, а Vн- нормалната
проекция на линейната
скорост на
относителното движение
на проводника с
дължина l спрямо
магнитното поле с
индукция В; б) силово
взаимодействие между
магнитното поле и
проводник през който
протича електрически
ток( закон на Ампер,
Лаплас): F=B.l.Isina или
F=B.l.I при a=п/2, където
F е електрическата сила,
а ае ъгъла между
направленията на
магнитната индукция В
и проводника, през
който протича ток I.
Силата F създава
електромагнитен момент
M=F.r=F.D/2, където при
ротационно движение
r=D/2 е разстоянието от
проводника до оста на
движението му.
Посоката на
индуктираното е.д.н. ‘е’
се определя от
правилото на дясната
ръка- е.д.н. е има
посоката на изправените
пръсти на дясната ръка ,
когато дланта се
пробожда от магнитните
линии, а палецът сочи
посоката на
относителното движение
на проводника спрямо
полето. Посоката на
електромагнитната сила
F се определя от
правилото на лявата
ръка- палецът на лявата
ръка сочи посоката на
силата F, когато
магнитните линии
пробождат дланта, а
токът е насочен по
посока на изправените
пръсти.
От принципа на
действие на
електрическите машини
следва , че те трябва да
имат две части: а) част,
която създава
магнитното поле,
наречена индуктор; б)
част(обикновено система
от проводници), в която
се индуктира е.д.н. и
протича ток , наречен
котва.
От гледна точка на
механичното състояние
на частите на
електрическата машина
различаваме: а)
неподвижна част- статор
б) подвижна( най- често
въртяща се)част –ротор.
Освен в зависимост от
режима на
работа( генератори и
двигатели)
електрическите машини
се класифицират още и
по вида на тока- за
постоянен ток и за
променлив ток
(синхронни и
асинхронни) и по вида
на движението на
подвижната им част-
въртящи се( ротиращи) и
линейни( с постъпателно
движение).
Полезната мощност, за
която е изчислена дадена
ел. машина, се нарича
номинална мощност.
При генераторите това е
полезната електрическа
мощност, която те
отделят на
потребителите, а при
двигателите-изходната
механична мощност на
техния вал, която се
придава на задвижвания
работен механизъм.
Величините които
характеризират работата
на ел. машини с
номинална мощност, се
наричат също
номинални( Uн , Iн,
номинална честота на
въртене nн и др.)
В констуктивно
отношение ел. машини
се състоят от активна и
спомагателна( носеща)
част. В активната част се
извършват основните
електромагнитни
взаимодействия и се
осъществява
електоромеханичното
преобразуване на
енергия. Тя се състои от
механична и
електрическа
система.спомагателната
част се състои от
конструктивни детайли,
които не участват в
елктромагнитните
процеси, но осигуряват
закрепваненето на
активната част и
действието на ел.
машина.. към нея спадат
тялото, лагерните
щитове, лагерите, валът
и др.
Магнитната система има
за цел да осигури
подходящ магнитен
поток . тя се изработва
обикновено от листова
елктротехническа
стомана с дебелина от
0,35 до 0,5 мм и с 0,5 до
5% примеси от силиций
за увеличаване на
електрическото и
съпротивление с цел
намаляване на загубите
от вихрови токове, която
има голяма магнитна
проницаемост.
Електрическата система
се състой най- често от
медни или алуминиеви
проводници.
Преобразуването на
енергия в
електрическите машини
е свързана със загуба на
мошност, която в
зависимост от мястото
им на възникване биват:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 5)
xoin написа на 15 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент на 21 години от Габрово , Технически университет
да мн е яко
Kpaxian написа на 20 яну 2010 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от Благоевград , Югозападен университет "Неофит Рилски"
Kpaxian написа на 20 яну 2010 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от Благоевград , Югозападен университет "Неофит Рилски"
konspekt написа на 18 ное 2009 ОТГОВОРИ
студент на 22 години от Варна , Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров"
nigre написа на 07 ное 2009 ОТГОВОРИ
студент на 40 години от София , Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
 
Домашни по темата на материала
как се смятат комплексни числа с калкулатор ?
добавена от fl0o0re7a 02.06.2013
2
52
Подобни материали
 

Трифазни вериги. Основни определения. Видове свързвания. Фазни и линейни величини.

17 фев 2010
·
290
·
1
·
383

Трифазна система - система от 3 синусоидални величини(токове,напрежение или ЕДН), който се изменят с еднаква честота и са дефазирани във времето. Симетрична трифазна система това е трифазна система за която амплитудните стойности на 3-те величини...
 

Проектиране на електрическа разпределителна мрежа за средно напрежение

20 мар 2006
·
802
·
7
·
144
·
168

Изчислителна част..Клонове - метод на икономично плътност на тока...Отклонения..
 

Проектиране на силов трансформатор

20 мар 2006
·
1,279
·
32
·
1,332
·
490
·
2

Задание ....Предварителни изчисления..Определяне на главните размери на трансформатора..Резултати от изчисленията...
 

Автомобилна техника

20 мар 2006
·
1,373
·
16
·
162
·
359
·
3

Определяне на масата на автомобила..Избор на гуми...Избор на двигател и определяне на мощността...Силов баланс на автомобила...
 

Избиране материали за винтогаечната двойка

21 мар 2006
·
113
·
5
·
147
·
22

Избираме материали за винтогаечната двойка..Избираме диаметър и резба..Проверка за самозадържане на резбата....
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по електротехника и радиотехника
междинен тест по Електротехника за Студенти от 4 курс
Тест по електротехника и радиотехника за студенти от специалност електроника. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
55
1
6 мин
22.10.2013
Батерии и акумулатори
тематичен тест по Електротехника за Ученици от 11 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците, както и за всички любознателни потребители. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
16
11.08.2020
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Пищови по ЕЕ

Материал № 76997, от 14 яну 2008
Свален: 1,164 пъти
Прегледан: 1,062 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 11
Брой думи: 7,851
Брой символи: 49,791

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по ЕЕ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
433 78

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
64 78

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения