Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
“СЕМЕСТРИАЛЕН ПРОЕКТ ПО МАРКЕТИНГ”
Маркетингова концепция прилагана от мобилния оператор Виваком.
1. Същност на проблема
Маркетинговата концепция е сравнително нов подход (в сравнение с другите концепции) в
предприемаческата дейност и успешно се налага в съвременната динамична и конкурентна
пазарна среда. Прилага се от много фирми, особено от крупните компании с по-големи
възможности и ресурси. Извесно е, че по-често се използва в практиката на фирмите,
произвеждащи стоки за широко потребление, отколкото от производителите на стоки с
промишлено предназначение. Съгласно маркетинговата концепция, една фирма ще
удовлетвори нуждите на потребителите с координиран комплекс от дейности, който ще й позволи
да достигне и собствените си цели. Основната цел на концепцията е удовлетворяването на
потребителите. За целта се прави анализ какво искат те, в последствие се разработва и
модифицира продукта. Трябва обаче да се имат предвид не само краткосрочните, но и LR
потребности. Опитът на фирмата да приложи маркетинговата концепция има за резултат
пазарното и ориентиране. Такава организация може да се определи като пазарно ориентирана.
Маркетинговата ориентация е генериране във фирмата на пазарна информация за настоящи и
бъдещи потребности на клиентите, разпространяването й между отделите и приспособяване на
цялата организация към новите условия. Прилагането на концепцията не е лека задача и
поглъща известни ресурси, но е предпоставка за постигането на добри резултати, тъй като това
е единственият подход, ориентиран към потребителя и неговите нужди, което е задължитело
условие за успех, в предвид изключително голямата конкуренция, високото ниво на грамотност и
информираност от страна на потребителя, повишения стандарт на живот и изисквания към
качеството на продуктите. Нарастващата интелигентност на потребителите, както и силното
влияние на различните референтни групи и на различните медии върху потребителските нагласи
изисква прилагането и на социалната маркетингова концепция.
2. Теоретични концепции, свързани с проблема
При вземане на управленски решения трябва да се съгласуват три вида интереси - на
производителя, на потребителите, на обществото като цяло. В зависимост от това върху чии
интереси и по какъв начин се поставя акцент могат да се изведат пет управленски концепции:
1. Производствена концепция;
2. Продуктова концепция;
3. Търговска концепция;
4. Маркентингова концепция (класичиски вид);
5. Социална маркетингова концепция.
Същността на производствената концепция се свежда до това, че управленските
решения се основават на презумцията, че потребителите се интересуват от широко достъпни
стоки, продавани на ниски цени. Производителите се насочват към серийно производство с ниски
разходи. Осигурява се масово производство. При намаляване на продажбите или
преустановяване на търсенето се разработват нови стоки за да се постигне пълно използване на
производствения потенциал.
При продуктовата концепция се възприема схващането, че потребителите се
интересуват от стоки, които са „върхът” от техническа гледна точка. Тези стоки трябва да се
предлагат на приемливи от потребителите цени.Тази концепция залага на качеството на
продукта, но качество според стандартите на производителя, или така нареченото „обективно
качество”.
Търговската концепция се основава на схващането, че потребителите ще купуват стоки,
при това в нарастващи количества, ако се положат допълнителни усилия в областта на
продажбите. Центърът на концепцията е продаването. За да се продава успешно е необходимо
да се въздейства на купувачите по всякакъв начин. Производителят еднозначно определя
потреблението. Главната задача на организацията е в краткосрочен план да увеличи приходите
от продажбите.
Класическата маркетингова концепция се базира на презумцията „произведи това, което
можеш да продадеш, вместо да се опитваш да продадеш това, което можеш да произведеш”.
Основата на тази концепция е прогнозиране на потребностите и оценка на потребителското
поведение. Опорните точки, върху които се базира маркетинговата концепция са следните:
потребности, сегментиране на пазара, кординация, интереси.
2
Сегментирането на пазара предполага в разнородния мащабен пазар да се обособят по-
мали пазарни структури (сегменти). Участниците в тези сегменти имат еднакви или сходни
характеристики и на тази база те имат еднакво или сходно потребителско поведение.
Кординация – при условие, че производителят е оценил поведението на текущите
потребители и е прогнозирал потребностите на потенциалните, той има задължението да
разработи маркетингова оферта. В ядрото на тази оферта са политиките, които се разработват за
четирите основни маркетингови инструмента (продукт, цена, маркетингови комуникации и
дистрибуция). Офертата ще бъде компактна и адекватна на потребностите на купувачите, когато
четирите политики за маркетинговите инструменти са координирани.
Условия за прилагане на концепцията са:
Относително високо ниво на покупателна способност на потребителите;
Диференцирано потребителско търсене (на база възраст, професия, статус и др.);
Наличие на конкуриращи се производители;
Високо ниво на развитие на техниката и технологиите;
Активна иновационна политика на производителя.
Социална маркетингова концепция (концепция на социално-етичния маркетинг или
социалния маркетинг) – основава се на идеята за съгласуване на интересите, освен на
производители и потребители, също и на обществото. Общественият интерес играе ролята на
коректив на потребителското търсене и оттук на управленските решения и действия на
производителя.
Условия за прилагане на концепцията са:
Организацията е склонна да удоволетвори само така наречените разумни
потребности, които не са в противоречие с обществените интереси;
Организацията е склонна да се откаже от производството на стоки, чието
потребление е в противовес с обществените норми;
Организацията има и интереса, и ресурсите да насочи иновационната си политика
към опазване на всички така наречени екзогенни фактори (природна среда, демографска среда и
др.). [1]
3. Анализ и представяне на обобщените резултати
"Българска телекомуникационна компания" АД (БТК) с търговска марка VIVACOM е
акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, бул. "Цариградско
шосе" № 115 И, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
831642181, регистрирано по ЗДДС, ДДС номер BG831642181.
Кратка история на компанията:
oПрез юни 2004 г. Вива Венчърс Холдинг, дъщерна компания на американския частен
инвестиционен фонд Advent International придобива след прозрачна процедура, организирана от
българското правителство 65% от капитала на БТК. През януари 2005 г. българската държава
стартира публичното предлагане на остатъчния пакет от акции и 34.78% от капитала на
компанията (2,869,573 акции) на Българска фондова борса - София.
oПрез май 2005 г. БТК получава лиценз за изграждане на мобилни далекосъобщителни
системи от трето поколение по стандарт UMTS, клас Б (2x5+5 MHz) за срок от 20 години.
Компанията стартира своите мобилни услуги с марката vivatel през месец ноември 2005 г. vivatel
спомага за въвеждането на лоялна конкуренция на българския пазар, предлагайки стойностни
услуги и възможност за избор. В резултат на тoва веднага след старта си vivatel се превръща в
най-бързо развиващия се мобилен оператор в България.
oПрез август 2007 г. AIG Investments, чрез своята компания AIG Capital Partners, Inc.,
придобива 90 процента от БТК от Вива Венчърс Холдинг и от миноритарни акционери, след като
получи съответните одобрения от страна на Европейския съюз и от останалите отговорни за
сектора регулаторни органи.
oЯнуари 2009 г. - БТК обявява вливането в компанията на дъщерното си дружество БТК
Мобайл (vivatel). Обединената компания днес разполага с едно от най-големите портфолиа от
продукти, услуги и цялостни решения на българския телекомуникационен пазар. Целта на
вливането е подобряване на ефективността на управлението, оптимизиране на разходите,
осигуряване на устойчив ръст и налагане на една търговска марка, единен подход както към
клиентите, така и към начина на предлагане на услугите.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Маркетингова концепция, прилагана от мобилния оператор Виваком

Виваком навлизат на пазара на комуникационни услуги в България в момент, в който пазарната обстановка се характеризира с относително високо ниво на покупателна способност на потребителите, наличие на конкуриращи се производители...
Изпратен от:
marana
на 2011-12-04
Добавен в:
Проекти
по Маркетинг
Статистика:
519 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТЕШЕН РАСТЕЖ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН: прочетете текста и отговорете на въпросите след него
добавена от hristovadidi 09.05.2016
1
13
Пакетно предлагане на продукти и изграждане на лоялност
добавена от magiitooo 13.05.2012
1
14
Подобни материали
 

Каква е моята фирма мечта?

28 фев 2006
·
1,463
·
4
·
686
·
185

Какво е “фирма - мечта”? Оказва се, че е това е трудно определима категория или поне трудно реализируема в България. Дори и да съществува, винаги стои въпросът “дали другите субекти на пазара я възприемат така?” и дали оценяват успеха й...
 

Маркетингов анализ на фирма “Аквамат 2000”

22 апр 2008
·
678
·
3
·
506
·
404

Фирма “Аквамат 2000” е с национален маркетинг, тъй като нейните производители са общини, частни лица и селскостопански производител, намиращи се в България...
 

Маркетинг на потребителските стоки и услуги

18 дек 2008
·
252
·
32
·
4,627

Фирмата функционира като акционерно дружество от 1995 г. Тя е наследник на държавно предприятие, което се приватизира и от него се създават няколко по-малки фирми с различна производствена дейност...
 

Конкуренцията като ценообразуващ фактор. Специфика на ценообразуването според конкурентната структура на пазара

08 юли 2008
·
598
·
15
·
2,504
·
276

Конкуренцията е всепризнатият критерии, който е свързан със самата същност на пазара и определя не вида, а типа му. Конкуренцията е тази същностна характеристика, която разкрива колко “празен” е пазарът.
 

Курсова работа по Маркетинг

23 юни 2008
·
224
·
40
·
2,218
·
115
·
1

Хората задоволяват потребностите и желанията си със стоки и услуги. Ще дефинираме продукта и ако всичко, което може да се предложи за задоволяване на потребности и желания.
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 2-ри курс. Процеси за разработване на пазара
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 10 въпроса от темата "Процеси за разработване на пазара". Всички въпроси имат само един верен отговор. Предназначени са за студенти по Маркетинг от 2-ри курс.
(Труден)
10
129
1
06.10.2016
Тест по Маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Изпит по дисциплина Маркетингови изследвания. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Маркетинг в 4-ти курс.
(Труден)
30
61
2
4 мин
02.11.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Маркетингова концепция, прилагана от мобилния оператор Виваком

Материал № 766894, от 04 дек 2011
Свален: 519 пъти
Прегледан: 619 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Проект
Брой страници: 15
Брой думи: 6,657
Брой символи: 42,101

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетингова концепция, прилагана от мобилния о ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения