Големина на текста:
Академично есе
На
Таня Миленова Христова, фак.№1006421020
Спец.: ПНУП, II курс
Защо компетенциите са неизменна част от съвременнта представа за
образованост! Защо е необходимо да се отиде отвъд знанията и уменията?
В съвременното информационно общество компетенциите са от най-важните качества на
личността за нейното социализиране, за функционирането на глобалната пазарна икономика и
промишлеността. По тази причина след 1990г. те са изведени като приоритетни в образованието.
Извършена е огромна работа по намиране на общоевропейско пространство на висшето
образование чрез даване на съпоставима система на образователните степени.Тя налага изменение на
цялата образователна парадигма: предвижване на акцента на образователния процес върху
образователните резултати, изменение на методите на обучение,концентрация на вниманието върху
обучавания, промяна на организацията на обучението, промяна на динамиката на програмата.Една от
насоките на дейността е определяна на общите и на специалните компетенции на завършващите първи
два цикъла на висшето образование.тази тенденция се открива и в държаавните образоватенли
изисквания за учебно съдържание.
Компетенциите се определят в зависимост от потребностите на обществото, които се променят с
неговото развитие.Това е една от причините за тяхната гъвкавост.Резултатите от обученията се оценяват
от равнището на сформираност на компетенциите.Теоретичното изясняване на тяхната същност, видове и
взаимодействие е предпоставка за организирането на образователен процес, осигуряващ успешното им
развитие и постигане на образователните стандарти.
Компетенциите са надпредметни цели на образованието, които се постигат чрез интегралното
въздействие на всички учебни предмети.Целите по който и да е учебен предмет имат подчинена
роля.ПОстигането на предметните цели е стъпка към постигането на крайните образователни
цели,т.е.към развитието на компетенциите до определено равнище.
Терминът компетенция се тълкува като способност да се прави нещо.В „Български тълковен
речник” компетенцията е дадена с две определения: узаконено право или власт да се произнасям по някои
въпроси; осведоменост по даден въпрос.В „Речника на чуждите думи в българския език” думата
компетенция означава област на действие по въпроси, по които дадено длъжностно лице или учреждение
има опит,знание и пълномощия.
Дълго време в образователните цели по всеки предмет се включваха знания, умения и навици
наричани от Битинас”ЗУН-и”.Какво тогава е новото в тълкуването на компетенциите като образователни
цели?
Знанията,уменията и навиците не са достатъчни за извършването на определена дейност.Тя сама
по себе си изисква определени модели на поведение,които включват готовността и способността на
индивида.За компетентното извършване на дадена дейност е от значение и ценностното отношение на
субекта към нея, което мобилизира и организира неговите познавателни, емоционални и волеви сили в
едно цяло.В самата дейност субектът се проявява като личност.Това ни дава основание да смятаме, че
компетенцията се основава на знанията, включва структурирани в система умения и система от
отношения на индивида към себе си и към другите.
Компетенциите са единство от знания, умения и отношения за решаването на познавателен,
научен и житейски проблем.Те означават единство на теоретична подготовка, система от нагласи и
ценности и модели на поведение и дейност.Развитието на компетенции поствя акцента върху
продуктивните навици на ума, върху организацията, планирането и процедурите за извършване на
определена дейност.
Новото в съвременното формулиране на образователните цели е акцентът върху мисленето и
ценностните ориентации и операционализацията им,т.е.представянето им чрез измерими цели, които
могат да се установят като резултат от обучението.
Според Битанос лингвинистичната компетенция се изразява в овладяването на няколкоо езика
като комуникативно средство.Тя се формира през целия курс на обучение по всички учебни предмети.
Учебно-познавателната компетенция се формира когато училището извежда като приоритетно
учебното съдържание.Тя е важна част от образованието, защото тя позволява непрекъснато да се
образоваме, да овладяваме и обогатяваме натрупания опит и развиваме професионалните си
компетенции.
Информационната компетенция означава готовност и способност да се търси информация от
различни източници, да се събира, организира и оценява информация и да се изграждат валидни мнения
въз основа на резултатите.Благодарение на тази компетенция човек бива запознат с технологиите и
работата с тях.По този начин той е по-съвременен и по-лесно се комуникира.
Социо-културната компетенция е комплексна и се основава на междуличностната и
вътрешноличностната интелигентност.Тя включва компетенция за работа в екип, за взвмане на решения в
условията на неопределеност, за справяне с трудностите в живота и за избягване на рискови ситуации, за
интегриране в обществото, за демократично гражданство.Тази компетенция е ключова в квалификацията
за заемане на работа.
Здравно-екологичната компетенция се основава на знания, умения и ценностни ориентации за
опазване на природата вън и вътре в нас.Тя дава възможност на обучавания да вижда проблемите в
ноосферата, да намира решение и да предодвратява възникването на нови проблеми.
Компетенциите са свързани и взаимно си влияят.Формирането на която и да е от базисните компетенции
улеснява формирането на останалите.
При изясняване на компетенциите се използва и понятието „грамотност”, чието съдържание
също се развива.Първоначално грамотността се тълкува като способност да се разбира печатен текст и да
се комуникира чрез него.По-късно в грамотността се включва четене, писане и смятане.Днес се говори за
много равнища и видове грамотност: езикова, математическа, технологична, информационна и др.
В теоретичния компонент на компетенциите, освен теорията за плуралистичната интелигентност,
участва и аксеологията като наука за ценностите.
Педагогическите стратегии за формиране на компетенции се разработват в общата и в частните
дидактики.На базата на разбирането за същността и ролята на компетенциите е необходима по-ясна6
целенасоченост на образователната система и на педагогическите изследвания към тях при извеждане на
приоритетите.
Интегрираното проектно и информационно базирано обучение е също един от приоритетите,
който е тясно свързан с изследователския подход.Всичко това показва, че се променя ролята на ученикка
в образователния процес.
Експертното учене, работата в екип, презентациите са сред приоритетните образователни
иновации, които в единство и от позициите на нашите социокултурни традиции се използват успешно
при реформиране на педагогическата практика.
Формирането на компетенции изисква последователност от няколко стъпки в подготовката за
учебния час и неговото провеждане.Някои от тях са анализ на компетенциите и избор на компетенция,
която ще бъде приоритетна в конкретния урок; систематизиране на очакваните резултати по равнища на
Блум и открояване на „белите петна”,т.е.незасегнатите равнища и други.
Наред със същността, видовете базистни компетенции и дидактическите приоритети за
формирането им, идва проблемът за оценяването на резултатите,т.е.за отчитане на раавнището на тяхната
сформираност у всеки един от обучаваните.Решение на проблема дават таксономиите на
образователните, афективните и психомоторните цели.
В когнитивната област са описани 6 компетентности, които взети заедно изграждат базисната
учебно-познавателна компетенция- зная, разбирам, ппилагам, анализирам, синтезирам,оценявам.
Афективната област се отнася за интересите, нагласите, мненията, оценките, ценностите и
настроенията.Таксономията е йерархична и кумулативна.
Психомоторната област насочва вниманието към развитието на двигателните умения, речта,
готовност за четене, писане,физически упражнения, технологични умения, сръчности,прочеждане на
експерименти в науката, конструиране и други.
Базисните компетенции се формират, когато се осъщесвява единство в постигането на
когнитивни, афективни и психомоторни цели.
Визуално компетенциите се представят като триъгълник, трите ъгли, на който са когнитивната,
афективната и психомоторната област. Нито една от тези области не изключва останалите, но във всяка
ситуация те същствуват самостоятелно.
Компетенциите са йерархизирани – всяка една от базисните компетенции е система от подчинени
една на друга компетенции от различен ранг.Те са също и кумулативни – всяка базисна компетенция
интегрира в себе си по-ниско стоящите компетенции.
Въз основа на базисните кометенции всеки учебен предмет разработва конкретната част от
подчинените цели, с постигането на които ще допринася за подготовката на компетентни специалисти.
Разгледаните 5 базисни компетенции за средно образование са солиден фундамент за развитие на
компетенции във висшето образование.В общоевропейският консенсус се има предвид това, което
завършващите висше образование трябва да могат да правят: компетенциите са обединени в три
категории: инструментални, междуличностни и системни.
Инструменталните компетенции включват когнитивни способности, методологични
способности, технологични умения.
Междуличностните компетенции включват индивидуални способности, свързани с умение да се
изразяват чувства и отношения, критично осмисляне, социални навици.
Системните компетенции включват съчетаване на разбиране, отношение и знание, възприемане
на съотношението част – цяло, оценка на всеки компенент в системата.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 ное 2020 в 00:08 родител
09 ное 2020 в 21:39 учител на 39 години от Пловдив - ЧГ по информатика и интензивно изучаване на чужд език, випуск 2016
08 ное 2020 в 20:43 ученичка на 23 години от Тополовград - СОУ "Д-р Петър Берон", випуск 2017
08 ное 2020 в 13:30 потребител
 
Домашни по темата на материала
Какво научих аз в училище.
добавена от tojagata 06.11.2016
0
12
Защо компетентностите са неизменна част от съвременната представа за образованост?
добавена от djandan99 08.04.2019
2
18
Защо компетентностите са неизменна част от съвременната представа за образованост? Защо знанията и уменията са необходими,но не достатъчни? Защо е необходимо да отидеш отвъд тях?
добавена от tonchevaaa 21.11.2017
1
39
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
2
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
3
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Защо компетенциите са неизменна част от съвременнта представа за образованост?

Материал № 763719, от 30 ное 2011
Свален: 272 пъти
Прегледан: 402 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Есе
Брой страници: 4
Брой думи: 1,402
Брой символи: 9,760

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защо компетенциите са неизменна част от съвреме ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала