Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
№......../...............20......г.
1. СТРАНИ
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................................................................................................................
адрес: ..................................................................................................................................................,
ЕИК по БУЛСТАТ: ........................... № по НДР: ............................., рег. по ф.д. № ................./......... г.
по описа на ................................. съд. Представляван от ....................................................................
с ЕГН: ................................., в качеството на .......................................................................................,
пълномощно № .........................................................................................................................................
1.2.ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................................................................................................................
адрес: ..................................................................................................................................................,
ЕИК по БУЛСТАТ: ........................... № по НДР: ............................., рег. по ф.д. № ................./......... г.
по описа на ................................. съд. Представляван от ....................................................................
с ЕГН: ................................., в качеството на .......................................................................................,
пълномощно № .........................................................................................................................................
2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ДОГОВОРА.
2.1 Предмет: упражняване на авторски надзор – част “Конструкции” за следния
Обект: ........................................................................................................................................................
.............
Местоположение(адрес, селище, квартал, УПИ): ..............................................................................
.........................................................................................................................................................
2.2 Право за упражняване на авторския надзор по този договор имат само следните инженери,
автори или упълномощени от тях лица:
инж. ..................................................................................., ЕГН: ........................;
инж. ..................................................................................., ЕГН: ........................;
2.3. Авторският надзор по този договор ще бъде упражняван в следните случаи:
а/ Когато Възложителят поиска това от Изпълнителя;
б/ Когато Изпълнителят обосновано заяви, че е необходимо и съгласува това с
Възложителя.
в/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.
3. СРОК.
3.1. Този договор влиза в сила с подписването му и има действие до завършване на
строителството – с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото
приключване.
4. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (Хонорар). НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
4.1.Хонорарът се изчислява на база действително вложено време по часове, но не по-малко
от два часа за всяко посещение.
4.2. За установяване на действително вложеното време упражняващият авторски надзор
попълва формуляр при всяко посещаване на обекта /строежа/, в който задължително нанася
времето /по часове/ на своя престой. Когато това е необходимо според обстоятелствата, във
времето за упражняване на авторския надзор се включва и времето за пътуване на
упражняващия надзора до обекта /строежа/.
4.3В случай, че обектът /строежа/ е извън населеното място, където е регистриран
Изпълнителя или обичайно упражнява дейността си, часовата разценка се увеличава с .......... %
(словом: ................... процента). По уговорка на Страните, Възложителят може да заплати
допълнително на Изпълнителя командировъчни, вместо увеличението на почасовата ставка,
покриващи разходите на последния за път, храна и нощуване.
4.3Формулярът за упражняване на авторския надзор се изготвя в два екземпляра и
задължително се подписва при всяко посещение на обекта /строежа/ от Възложителя,
респективно - упълномощено от последния лице.
4.4.Сумата за заплащане се установява с представена от Изпълнителя хонорар-сметка,
придружена с формуляра за действителното вложено време.
4.4.Плащането на хонорара се извършва периодично /например: ежемесечно, ежеседмично
или на всеки петнадесет дни/, по следния начин: ......................................... /например: в брой, или
по банкова смека № ............................, при банка: .........................., клон ...................., код ............./
4.6.Възнаграждението (Хонорарът) не включва: ДДС.
5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1.Права
1. Да изисква от Изпълнителя навременен и ефективен авторски надзор.
2. Да изисква промени в проектната разработка, по негово желание или когато това се
налага. Промените не могат да бъдат в противоречие с действащите нормативни актове или да
променят проектното решение извън допустимите рамки на одобрения проект. В случаи, че тези
промени надхвърлят тази рамка, се пристъпва към договаряне на нейната преработка, за което и
се сключва допълнителна споразумение /анекс/ към договора.
3. Да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие в случай, че Изпълнителят
системно не оказва навременен и ефективен авторски надзор Сключването на договор с друг
архитект става с писменото съгласие на титуляра.
5.2.Задължения
1. След получаване на настоящия договор го връща с писмени предложения за промени , ако
има такива или подписан и подпечатан го връща на Изпълнителя в срок до пет дни.
2. Осигурява свободен достъп на упражняващия АН до обекта /строежа/ и възможност да
записва в заповедната му книга констатациите и нарежданията си. .Заповедите се написват в
два екземпляра – по един за страните и се приемат и подписват от ръководителя на обекта.
3. Запознава упражняващия АН с предварително с необходимостта от извършване
промени в проектната разработка и ги съгласува с него.
4. Няма право да извършва каквито и да е промени в проектната разработка , без
знанието на проектанта , като за извършени такива промени носи изцяло отговорността за
всички санкции, наложени от одобряващите и контролни органи.
5. Изплаща хонорара за авторския надзор в договорените с този договор размер и
срокове.
6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1.Права
1. Да изисква спазване и точно изпълнение на проектната разработка
2. Да изразява несъгласие в случай на неправилно професионално или в разрез с
действащите нормативни актове вземане на решения за промени . Своето становище той
записва в заповедната книга на обекта или дава аргументирано писмено становище на
Възложителя.
3. Да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие, когато Възложителят или
упълномощено от него лице извършват промени на проектната разработка, без да го
уведомяват и вземат неговото съгласие. В този случай от него отпадат всички отговорности за
санкции, които може да бъдат наложени от контролните органи.
4. Да изисква заплащане на договорените хонорари в размер и срокове уточнени с този
Договор.
6.2.Задължения
1. Упражнява авторския надзор своевременно и ефективно , като се отзовава на повикванията
на Възложителя.
2. Следи за точното и правилно изпълнение на проектното разработка. Консултира
Възложителя професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите или
налагащи се промени , като участва в обсъждането и вземането на решения за тях .
3. При всяко посещение на обекта оглежда и установява състоянието му и дава решения
на възникналите проблеми . В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на
място , поема задължението във възможно най-кратък срок да направи необходимите
проучвания и да направи съответното решение. Всички констатации и решения се записват в
заповедната книга на обекта.
4. В случай , че Изпълнителят е възпрепятстван да изпълнява авторския надзор или
доказано системно не го изпълнява своевременно и ефективно той е длъжен да даде писмено
съгласие за възлагането му на друг архитект , посочен от него или от Възложителя.
5. Изпълнителят не носи никаква отговорност за направени промени в конструктивната
част на проектната разработка от Възложителя или друго лице без негово съгласие и/или
знание. В случай , че установи такива промени , той е длъжен незабавно да уведоми писмено
Възложителя за тях и за възможните последствия от тях.
7. САНКЦИИ
7.1.В случай, че Изпълнителят изготви предварителна идейна разработка, която
Възложителят е получил, и не по вина на Изпълнителя виза за проектиране не бъде издадена
и/или Възложителят се откаже от договора, последният е длъжен да заплати на Изпълнителя
90% от договорения за идеен проект хонорар в срок от 10 дни считано от момента на
окончателното установяване, че визата няма да бъде издадена, респективно от прекратяването
на договора.
7.2.В случай на забава на изпълнението на задълженията по този договор, продължила
повече от 10 /десет/ дни, виновната за забавата страна дължи на другата неустойка в размер
на .................. % /................................................. процента/ на ден от общия хонорар, но не повече
от 10% /десет процента/ от него. Тази неустойка не препятства търсенето на действително
претърпени по-големи вреди.
7.3.Независимо от предвиденото в по-горната точка, в случай, че забавата в изпълнението
на проектната разработка се дължи на причини, за които Възложителят отговаря, срокът за
нейното изработване се удължава с времето на забавата.
7.4.Всички вземания на Изпълнителя по този договор /включително такива за причинени
вреди и пропуснати ползи/ стават незабавно изискуеми, независимо от други уговорки, когато:
1. Възложителят е получил комплектувани проектни материали за дадена фаза, не
прави писмено възражение за качеството и комплектоваността им, но отказва да
подпише Предавателно-приемателен протокол повече от 15 дни.
2. Възложителят след получаване на проектните материали за съответна фаза от
Изпълнителя , попречи на внасянето им за одобряване , като ги задържа повече от
тридесет дни.
7.5.Страните се освобождават от отговорност при “форс мажор” / обстоятелства, които макар
и предвидими , представляват непреодолима пречка от обективен характер/, като в този случай
страната, която се позовава на “форс мажор” незабавно уведомява писмено другата за това.
8. ДРУГИ УГОВОРКИ
8.1. Всяка от Страните декларира и гарантира, че информацията и документацията, която е
получила ще се използват от нея само за целите на договора и няма да се предоставя на трети
лица, с изключение на такива, пряко свързани с изпълнението на проекта.
8.2.Страните по договора се задължават да не разпространяват информация,
представляваща търговска тайна на другата страна.
8.3.Действието на този Договор се прекратява:
1. С неговото изпълнение
2. По съгласие на страните, изявено в писмена форма.
3. В изрично предвидените в този договор други случаи.
4. С развалянето му.
8.4. При възникване на спор страните се задължават да го разрешат в дух на добра воля, по
пътя на преговорите и взаимният компромис, а когато това се окаже невъзможно – спорът ще
бъде отнесен за разрешаване от компетентния съд.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 авг 2019 в 01:48 в момента не учи на 29 години
31 мар 2019 в 13:32 ученичка на 22 години от Пазарджик - СОУ "Георги Брегов", випуск 2016
14 мар 2019 в 17:01 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2016
22 ное 2018 в 20:21 ученик на 34 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
16 авг 2018 в 16:53 в момента не учи на 40 години
17 май 2018 в 18:50 студент на 29 години от Ямбол - ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол, факулетет - ФТТ, випуск 2018
 
 
Онлайн тестове по Строителство
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
14
2
1
3 мин
30.05.2019
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
19
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Договор за авторски надзор

Материал № 763589, от 30 ное 2011
Свален: 109 пъти
Прегледан: 220 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Договор
Брой страници: 4
Брой думи: 1,257
Брой символи: 7,890

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за авторски надзор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Димитър Господинов
преподава по Строителство
в град Стара Загора
с опит от  3 години
115 35

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
186 35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала