Големина на текста:
СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Предприемачеството е дейност, свързана с инициатива и стопански риск,
насочена към търсене на начини за по-добро използване на ресурсите,
увеличаване на дохода и собствеността и пр.
По своята икономическа природа предприемачеството е неразривно
свързано с пазарното стопанство и е негов продукт. Като признак на
стопанската дейност то се проявява в стремежа да се извлича допълнителна
изгода в процеса на размяна.
Икономическата природа на предприемачеството се характеризира чрез
неговите признаци – иновация, инициатива, търговски риск и отговорност,
комбиниране на факторите на производство, Предприемаческата инициатива е
стремеж към реализация на възможностите, които се разкриват в процеса на
свободните пазарни отношения на базата на взаимната изгода за участниците.
Предприемачеството следва да се отъждествява с търсенето на печалба
посредством удовлетворяване на обществените потребности.
Но какво все пак представлява предприемачеството от гледна точка на
икономическите определения? В научната литература се предлага то да се
разглежда в три аспекта:
-като икономическа категория;
-като метод на стопанска работа;
-като вид икономически начин на мислене;
Основен проблем при характеризиране на предприемачеството като
икономическа категория се явява установяването на неговите субекти и обекти.
Субекти на предприемачеството могат да бъдат, преди всичко, частни лица,
организатори на еднолична, семейна или на по-голяма фирма. Дейността на
този тип предприемачи се осъществява на базата на собствен и наемен труд.
Предприемаческа дейност могат да осъществяват и група лица, свързани
помежду си с договорни отношения и икономически интереси. Субекти на
колективното предприемачество се явяват акционерните дружества,
арендаторите, кооперациите и пр. В отделни случаи към субектите на
предприемачеството спада и държавата в лицето на някои нейни органи.
Обект на предприемачеството се явява най-ефективната комбинация
между факторите на производство с цел максимизация на дохода. Новите,
всевъзможни способи на комбиниране на икономическите ресурси се явяват
основна работа на предприемача и го отличават от обикновения собственик.
Предприемачите: комбинират ресурси с цел изработването на нови, неизвестни
на потребителите продукти; откриват нови способи на производство и нови
технологии; откриват търговско използване за съществуващи продукти;
усвояват нови пазари; откриват нови източници на доход; провеждат
реорганизация в отрасли за създаване на свой монопол или за разклащане на
чужд монопол.
За предприемачеството, като метод за управление на стопанството, трябва
да се отчитат няколко условия. Първото от тях е самостоятелният и независим
стопански субект, наличието на определена свобода и права, избор на вида
предприемаческа дейност, на източниците на финансиране, свободният достъп
до ресурси, управлението на цените, разпореждането с печалбата и пр.
Самостоятелността на предприемача следва да се разбира в смисъл, че над него
няма ръководещ орган, които да казва колко да се произвежда, какво да се
произвежда, колко, на каква цена е на кого да се продава, т.е. няма сложна
система на стоково парични отношения.
Второто условие за предприемачество е отговорността за взетите
решения, последствията и свързания с тях риск. Рискът винаги е свързан с
неизвестността и непредвидимостта. Дори и най-прецизният разчет и прогноза
не могат да премахнат фактора неизвестност. Той се явява постоянен спътник
на предприемаческата дейност.
И третото условие за предприемачеството, като метод за управление на
стопанството, е ориентация към постигане на търговски успех, стремеж към
увеличаване на печалбата. Но това условие не е единствено в съвременния
бизнес. Дейността на много предприемачески структури излиза от рамките на
чисто икономическите задачи. Те взимат участие в решения на социални
проблеми на обществото, жертват свои средства за развитие на културата,
образованието, здравеопазването, опазването на околната среда и пр.
Предприемачеството, като особен вид икономически начин на мислене, се
характеризира с многообразие на оригинални виждания и подходи при
вземането на решения, които се реализират в практическата работа. Централна
роля тук играе личността на предприемача, движен от волята за победа, от
желанието за борба, от особения творчески характер на своя труд.
У нас внедряването и развитието на предприемачеството за сега не води
до очакваната стабилизация и ръст на стопанството, а самата предприемаческа
дейност се характеризира със сложност и дълбоки вътрешни противоречия. Но
въпреки това все повече се утвърждава представата за предприемачеството като
за многообразно явление, въздействащо на стопанския и обществения живот.
Може да се говори дори за настъпването на още по-висока степен на зрялост на
българските предприемачи. Но в общественото съзнание, предприемаческата
практика, за съжаление се свързва не само с производството на товари,
изпълнение на работа, оказване на услуги, инвестиции в селското стопанство, в
промишлеността, в строителството и т.н., а и с посредничество на пазара, с
покупка и препродажба на стоки с цел печалба, което често се оценява като
антиобществено действие и по-конкретно – спекула. След приемането на
страната в ЕС се забелязва трайна тенденция към намаляване на
криминализирането на предприемаческата дейност. Тя вече не е така тясно
свързана с престъпността и органите на държавната власт и местното
самоуправление. Това дава възможност за използването на нови способи на
развитие на предприятията без да се поставя под съмнение техния успех. Но
въпреки това, като негативна тенденция може да се посочи оставането на
значителна част от предприемаческия бизнес в сенчестата икономика.
Предприемачеството е тясно свързано и непрекъснато взаимодейства със
всички сфери на обществото. Това взаимодействие може да се разглежда в
няколко аспекта:
1. Взаимодействие под формата на прави и обратни връзки с
икономическата сфера на обществото, в чиито рамки е възможно
осъществяването на самото предприемачество. То трябва да бъде икономически
обосновано, логично да се вписва в производствените отношения, да
демонстрира преимуществото си пред другите непредприемачески способи на
стопански живот, да обезпечава още по-ефективното използване на
материалните и финансовите ресурси, научно-технически прогрес, ръст на
производителността на труда и пр. Общата задача на теоретиците и практиците
е да насочат вниманието към вътрешните резерви на предприемачеството и да
използват всички негови позитивни възможности за ефективното развитие на
икономиката.
2. Взаимодействие на предприемачеството със социалната сфера на
обществото. Развитието на предприемачеството трябва да е съпроводено с
повишаване на благосъстоянието на населението, с все по-пълното
удовлетворяване на потребностите на хората и най-вече да съдейства за
заличаване на рязката поляризация на различните групи от хора по отношение
равнището на доходите.
3. Взаимодействие на предприемачеството с политическата сфера на
обществото. Това означава, че трябва да се осигури поддръжка, лобиране за
предприемаческата дейност от страна на органите на държавата и местното
самоуправление и различни влиятелни политически сили в обществото. Без това
взаимодействие не би могъл да се утвърди авторитета на предприемача в
съвременното общество и няма да бъдат създадени благоприятни условия за
предприемаческа дейност, а като следствие предприемачеството няма да
генерира забележимо позитивно влияние върху икономическата и социалната
сфера.
4. Взаимодействие на предприемачеството с духовната сфера на
обществото. Това е интегриращата функция на предприемачеството, тъй като
тук се осъществява връзка с останалите сфери на обществото. В този аспект
предприемачеството трябва да изгради позитивно възприемане от широкото
обществено мнение, което предполага промени в съзнанието и психологията на
хората. Само тогава предприемачите ще придобият позитивен имидж и сред тях
ще попадат честни и инициативни хора.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същностна характеристика на предприемачеството

Предприемачеството е дейност, свързана с инициатива и стопански риск, насочена към търсене на начини за по-добро използване на ресурсите, увеличаване на дохода и собствеността и пр...
Изпратен от:
Таня Динева
на 2011-11-29
Добавен в:
Лекции
по Предприемачество
Статистика:
326 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
"Еволюция на теорията на предприемачеството"
добавена от st_199o 22.03.2020
0
19
Подобни материали
 

Предприемачът - основна фигура в организирането на бизнеса

13 юни 2011
·
297
·
25
·
646
·
398
·
3

Предприемач е френска дума. Съвременното му използване е в смисъл на „човек, който поема риск, свързан с организацията на ново предприятие или с разработването на нови идея, продукт или услуга”...
 

Характеристика на предприемача, основните типове предприемачи

08 мар 2021
·
21
·
16
·
1,037
·
22
·
3

Предприемчиви мениджъри в големите фирми, където собственици са други лица най-често биват наричани „вътрешни предприемачи“...
 

Видове предприемачи

11 апр 2014
·
153
·
23
·
835
·
244
·
1

Индивидуално и колективно предприемачество, индустриално, търговско и финансово предприемачество...
 

Методи за генериране на идеи в предприемачеството. Подходи и модели на предприемачеството

23 апр 2012
·
147
·
10
·
1,227
·
287

Метод на потребителския анализ - използват се различни източници на информация, като анкентни карти, структурни въпросници, интервюта и др. Според анализа на пазара и впечатленията от тях фирмата може да генерира нови идеи;....
 

Същност и характеристика на предприемачеството

29 мар 2012
·
441
·
5
·
1,088
·
661
·
1

В етимологичен план думата предприемач произтича от френското "enrepreneuer" и в буквален превод означава посредник между две страни...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Ученици от 8 клас
Изходен тест по предприемачество и технологии за 8. клас за проверка на знанията на учениците, придобити през учебната година. Може да се използва и като входен за 9. клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Катя Николова преподавател
(Лесен)
24
5
1
5 мин
30.07.2020
Тест по Предприемачество и малък бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Подходящ е за студенти от 3-ти курс в Икономически Университет - Варна, Предприемачество.
(Труден)
24
25
1
7 мин
02.11.2016
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Същностна характеристика на предприемачеството

Материал № 762255, от 29 ное 2011
Свален: 326 пъти
Прегледан: 548 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,573
Брой символи: 10,788

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същностна характеристика на предприемачеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала