Ирина Пеева
преподава по Биология
в град София
Големина на текста:
БИОЕТИКА
БИОС- живот
Човекът е единственият, който размишлява над живота, иска да го подобри,той е единственото
същество, което знае, че ще умре. Етическите проблеми, които възникват при научната намеса
в живота като биологичен факт, са предмет на една специална научна област, наречена
Биоетика-1970г. Едно от схващанията е, че живото се е самозародило в резултат на
еволюционни процеси. Другото схващане е, че животът е надприроден-създаден е от Бог.
Еволюционната теория на Чарлз Дарвин е много важна.Начинът на развитие на живота също
се схваща еволюционно- като постепенно натрупване и усъвършенстване, и революционно –
като развитие на “скокове”, където качествените промени възникват спонтанно в резултат на
количествените натрупвания. И двата случая се приема способността на живото да се
променя. Теорията на трансформацията, или еволюционистката теория /Дарвинистка/ се
противопоставя на така наречения “фиксизъм”,който смята, че видовете са били създадени
“фиксирани” веднъж завинаги.Основното откритие опира само до известното повторение на
филогенезата в онтогенезата, което ще рече, че в ембрионалната форма индивидът повтаря
съкратено всички фази, през които е минал неговият вид.Енгелс говори за историческото и
логическото. В духовната сфера изучаването на дадена наука може да започне от най-
висшето- въпросите за наследствеността, за промяната. Ако биологическите закономерности
се пренесат в духовното, природата отмъщава за всичко. Идеалният вариант е винаги да се
търси баланса, “златната среда”.
Философският проблем на еволюцията има 2 линии:
материалистическа теория- човекът не е създаден от бога, а е само един “еволюирал примат”.
спиритуалистическа теория- виждат в човека някакво изначално свойство,от което започва
живота. Човекът започва да изменя средата- съзнателно или несъзнателно. Човек не зависи
от средата “робски” и се отнася към тази среда съзнателно, може да я променя. Това
разширяване на свободата към все по- голямо съвършенство Пиер Тейар дьо Шарден нарича
“човешкия феномен”: както животът се появява от природата, така НООСФЕРАТА /сфера
на човешкия дух/ произлиза от биосферата. Днес човечеството получава данни за тела, които
са на милиони слънчеви години от нас. Ноосферата е създадена съзнателно и следва да се
поддържа. И при двата типа теории остава чисто моралният въпрос до каква степен имаме
право или сме длъжни да се намесваме /или да не се намесваме/ в развитието на живота.
Това е въпросът за човешката отговорност.
Осъзнаването ни като живи същества според известния немски хуманист АЛБЕРТ ШВАЙЦЕР /
1875-1965/ изисква “благоговение през живота”, което да бъде основа за етическото
обновление на човечеството. С други думи, няма да знаем какво да правим с живота, ако не го
ценим и обичаме.Проблемът за смъртта и въпросите на биоетиката- Смъртта е също толкова
природно явление, колкото и животът, тя е просто негова “страна”, без която няма развитие.
Смъртта на една форма е условие за живот на друга.“Двойката живот- смърт” както казва
Платон в диалога “Федон”, е връзка на неразделими противоположности, които се пораждат
взаимно. По този естествен начин е била възприемана смъртта още през античността: светът
и човекът загиват и после- подобно на птицата Феникс- отново се възраждат от пепелта. Ето
защо човек не бива да се страхува от смъртта.Както казва Епикур, когато ни е съществуваме,
смъртта още я няма, а когато тя настъпи, ние вече не съществуваме, така че фактически
нямаме отношение към нея. Според нас, противно на Епикур, смъртта е налице-човек умира
по малко чрез остаряването. В детските години този процес е по- бавен. Човек следва да се
научи по какъв начин да приеме смъртта.Блез Паскал- Човекът е една “мислеща тръстика”,
той винаги остава много по- благороден, по- достоен от това, което го убива, защото съзнава,
че ще умре. “Цялото наше достойнство- заявява Паскал- се състои в тази мисъл и това е
основният принцип на морала”. Загубата само на една част от човешкото тяло се отразява
върху цялото тяло, така че загубата дори само на една част необходимо се отразява на
всичко, с което частта е свързана. Не може в един инструмент да се скъса една струна и да не
се наруши мелодията, издавана от целия инструмент. За античността това е първото и най-
дълбокото основание за вниманието към най- малките заплахи за живото.
Християнството- приема живота като дар от Бога. Забранява убийството и самоубийството,
защото никой няма право да отнема това, което Бог е дал.Смъртта се обяснява с първородния
грях на Ева. Смъртта е нравствено зло.Ако човек живее порочно християнската етика го
осъжда. Умира тялото,духовното не умира. Започва “истинския живот”, тоест душата оцелява.
Само добродетелния живот може да заслужи безсмъртие. Редица митологии също са
мечтаели за прераждане. Науката навлиза много надълбоко- ДНК структурата, трансплантация
на органи, клониране, мозъчните операции на хората. По този начин се намаля смъртността.
Продължаването на опитите е едно предизвикателство, те са в сферата на биоетиката.
Имануел Кант- “Първо целта, а после средствата”. Ако целта на медицината е да удължи
живота и намали страданията, то тогава морални ли са средствата?- да.
Евтаназията- религията я отрича, защото животът е даден от Бога.Философията и
психологията също възразяват, защото болният иска да си сложи край на живота, но дали той
не е с помрачено съзнание в резултат на болките? Състоянието му може да е неадекватно.
Вторият проблем е намесата в човешкия геном, генетичната промяна, чиито последствия все
още не са напълно ясни. Намесата в човешкия мозък е също непредвидима. Как да се реши
тази дилема?Третият проблем е намесата в човешкия мозък /мозъчна операция-лоботомия/,
не може да се каже със сигурност дали индивидът след интервенцията е “същият”, тоест,
остава въпросът за запазването на индивидуалността. Този въпрос се разисква и при
трансплантацията на чужди органи, и при клонирането.
Тъй като все още не всички въпроси са правно регламентирани и дебатът в обществото тече, в
световен мащаб функционират така наречените Комитети по етика на науката,
Международният комитет по биоетика към ЮНЕСКО,създаден през 1993г., си поставя за цел
да спазва следните ПРИНЦИПИ: уважение на човешкото достойнство, което се разбира
различно в различните култури;запазване на природата в нейното биологично разнообразие;
уважение и подкрепа на научните постижения, в чието обсъждане трябва да участват
възможно най- много хора с различни позиции; грижа за бъдещите поколения;запазването на
естествените богатства;максимализиране на съзиданието, минимизиране на щетите.
Грижата за бъдещето е етическата позиция на любов към живота, към следващия живот,
защото- както майката се грижи най- добре за детето си,най- добре се грижи за живота онзи,
който го обича безусловно и му помага да се развива. Алберт Швайцер просто определя, че
“същността на доброто е: да опазваш живот, да развиваш живот, да изведеш живота до
най- висшата му стойност”. Загадката на живота е твърде голяма, за да го рискуваме и да се
отнасяме към него лекомислено.
----------------------------------------------------------
Биоетиката - безкрайна отговорност към всичко живо
“Етиката не е нищо друго освен благоговение пред живота.Това е фундаменталният принцип
за морала, а именно, че доброто се състои в поддържане, подпомагане и допринасяне към
живота. Унищожаването, нараняването, и ограничаването на живота са зло.” - Алберт Швайцер
Различните клонове на етиката са свързани с моралното запазване на живота.От друга страна,
развитието на приложната етика проявявайки тенденцията да прилага хуманистичните
принципи за регулирането на различните сфери на взаимоотношения между човека и
природата, повишава диференциацията между тези клонове. Биоетиката се разглежда като
наука определяща ценностите на живота и дискутираща опасностите възникващи в медиц. и
биохимични науки, където методите на генетичното инженерство манипулират с човешкото
здраве и живот. Биоетиката е едновременно наименование и концепция. Наименованието се
появява през 70-те,докато концепцията е развивана хиляди год..Тя може да бъде наблюдав. в
всички култури, религии, и древни писания из целият свят. Ние, обаче, не можем да проследим
нейното възникване, тъй като връзката м/у хората в техните общества, връзката с природата и
Бога са формирани много по-рано,отколкото историята може да ни разкрие.Има някои основни
принципи и идеали,които са свойствени за биоетиката и те включ.независимоста на индивидит.
да вземат решения,като в същото време зачитат решенията на другите;човешк. отговорност;
стремежът към добро.Всич.фундаментални за биоет.въпроси са израз на любовта към живота.
“Има поне три подхода в биоетиката:
1. Описателен: начина, по който хората гледат на живота, техните морални отношения и
отговорностите към други живи организми в техния живот.
2. Нормативен: Тя казва кое е добро и зло, или кои са най-важните принципи при определяне
на това. Какви са правата и задълженията на всички.
3. Интерактивен:Тя се среща под формата на дискусия и дебати между хора,групи,и общества
по темите свойствени на тази наука,а именно-фундаменталните проблеми за живота и смърта.
Идеите и концепциите биоетиката се откриват още в древни текстове из целия свят-
едновременно като описание на поведението, и като предписания за желани стандарти в
обществото. В миналото, приложението на науката и технологиите също са пораждали етични
въпроси. Най-общ сред всички култури е проблема за раждането на дете и създаването на
семейство. Генетичните болести са принудили много хора да отглеждат увредено дете.
Нашите предци също са обмисляли и търсели възможността за обезпечаване на здраво
поколение. Сега с по-голям успех се лекуват пациенти, отколкото в миналото. Въпреки това,
използването на животоподдържащи системи ни носи още повече въпроси по отношение на
това кога да спрем респиратора, и кога да спрем лекарствата. Практикуването на медицината
е водено от етични принципи. Най-известните от тях се съдържат в Хипократовата клетва.
Появяването на медицински изследвания включващи хора подтиква към нови ръководни
етични принципи. С появата на молекулярната биология, група притеснени учени призовават
за международен дебат по въпросите свързани с последствията и рисковете за човека и
природата от експериментите с ДНК. В последствие, ЮНЕСКО основава Интернационален
Комитет по Биоетика, занимаващ се с етичните проблеми свързани с напредъка на
медицинските науки. Все още не е известно доколко безвредно е ранното диагностициране на
плода по време на бременност. Неразрешен остава и въпросът относно използването на
ембрионални стволни клетки. Въпреки единодушието против разрешаване на клонирането,
мненията се разделят на за и против използването на ембрионалните клетки за терапевтично
клониране и отглеждане на органи. Психологическите, етични и легални последствия от
използването на сурогатни майки след оплождане инвитро е проблем, който тепърва предстои
да се обсъжда. Манипулациите в човешкият мозък и неговите функции вече предизвикаха
опоненти алармиращи за вероятността от некоректното използване на тези знания. С
неизбежният напредък на науките и технологиите, все по-очевидна е необходимостта от
експерти, които да обмислят етичните, социални, и икономически последици от
нововъведенията. “Нарастващото осъзнаване за необходимостта от установяване на
официален механизъм, който да се справя с разработване на етични и морални въпроси в
бързо развиващата се обстановка е наложила създаването на тази наука.”(7) Тя е поставена
пред предизвикателството да разрешава спорни въпроси: да се абортира ли недъгав зародиш
или да се използват ли майки-заместители при отглеждане на клонинги? При тези въпроси е
трудно да се избере обекта на любовта, чиито права трябва да се защитят. В широкият си
обхват, биоетиката се занимава с всички форми на живот – растения, животни и хора и
разнообразните екосистеми. Първият, който споменава термина “биоетика” е американския
онколог Потър, в побликуваният през 1971 година трактат “Биоетиката – мост към бъдещето”.
Той описва този клон на науката като синтез от биологични знания и хуманистични ценности, с
цел да анализира проблема относно как да се опази човечеството и неговата култура в
естествената му среда.
“В ерата на безпрецедентните генни постижения, ние насочваме своите финанси и
интелектуални ресурси във високо-технологични медицински интервенции и губим връзката
между болестите и социалните условия, забравяме, че най-ефективната интервенция може да
е промяната в стила на живот.”(7) Разкодирането на човешкия геном спомогна за добиване на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 авг 2022 в 10:38 студент на 39 години от София - МУ, факулетет - ФОЗ, специалност - Обществено здраве и здравен мениджмънт, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
защита на паркова растителност
добавена от mqu.myrr 31.03.2015
0
7
Енергията на дървото
добавена от Ayseneydim 02.05.2014
0
5
за да обясне еволюцията ламарк формулира 4 принципа кой са те
добавена от bubi93914 27.03.2013
0
6
изследване по метода на фишбейн
добавена от simona.yanakieva.5 27.04.2013
1
52
основни на палеонтологията
добавена от elinka123993 26.01.2013
1
8
Подобни материали
 

Технология на антибиотиците

28 фев 2008
·
421
·
40
·
20,561
·
548
·
2

Механизъм на биосинтез на антибиотичен комплекс. Методи за изследване механизма на биосинтез на антибиотиците...
 

Антропогенеза- реферат

30 май 2007
·
856
·
10
·
3,009
·
215
·
1

Най-древните хора населявали земите ни, расови различия и изменения в структурите до ден днешен.
 

Екосистема

14 яну 2008
·
305
·
5
·
1,220
·
193
·
2

Екосистемата е устойчива система, образувана от биотопа и биоценозата. Организмите, техните популации и съобщества, съществуват само и единствено във връзка със заобикалящата ги среда, тъй като...
 

Пчелно млечице

06 мар 2008
·
153
·
17
·
3,322
·
155
·
1

Пчелите произвеждат различни видове продукти: пчелен мед; пчелен восък; цветен прашец ; пчелен клей (прополис) и пчелно млечице, с което ще се запознаем по-подробно. Още преди повече от 300 години природоизследовател Свамердам е спрял вниманието......
 

Срещу инфекциозните заболявания

10 мар 2008
·
99
·
8
·
1,857
·
90
·
1

През април 1993 г. Световната Здравна Организация (СЗО) обяви общото състояние на опасност от заболявания, което трябва да бъде под контрол след 1995г. Повече от една трета от хората в света са заразени с бактерия, причиняваща туберкулоза...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Сетивни системи
тематичен тест по Биология за Ученици от 8 клас
Тестът съдържа 12 въпроса с избираем отговор като само един от тях е верен.
Тестът е изготвен от:
Ваня Хазаросова преподавател
(Лесен)
12
2
1
12 мин
30.07.2020
Тест по биология
входен тест по Биология за Ученици от 10 клас
В теста са включени задачи за диагностика в началото на учебната година за ученици от 10 клас по новата учебна програма. Въпросите са 16 и имат по един верен отговор.
(Лесен)
16
1
4 мин
14.10.2021
» виж всички онлайн тестове по биология

Всичко за биоетиката

Материал № 761991, от 28 ное 2011
Свален: 359 пъти
Прегледан: 526 пъти
Предмет: Биология
Тип: Лекция
Брой страници: 23
Брой думи: 12,549
Брой символи: 76,364

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Всичко за биоетиката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирина Пеева
преподава по Биология
в град София
42

Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
204 16

виж още преподаватели...
Последно видяха материала