Големина на текста:
1. Световен лекарствен пазар, развитие и тенденции – Проследяване на тенденциите в
Европейската общност, САЩ и Япония.
Стойността на производството на лек. е нараснало 4 пъти по-бързо, отколкото световния
прираст. В САЩ,Япония,Германия,Франция и Англия разходите за производство са 2/3 от
стойността на всички лек..Най много се развива фармакологичното производство в САЩ.10
мултинационални производители включват общо 50% от всички продажби; 0 най-продавани
лекарства възлизат 12% от стойността на всички лекарства;
Инвестициите в научноизследователската и развойна дейност при лекарствата
Докато инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в Европа са нараснали
3,3 пъти за периода 1990-2007 г., -ръстът в САЩ на същите е 5,2 пъти.Според доклада за
конкурентоспособността от 2000 г. „Северна Америка се е превърнала в основно място на
концентрация на иновациите в сферата на лек.продукти, към което Европ. компании се
обръщат за познание”.
Продажби и консумация на лекарства в света
През 1985, 25% от световното население в развитите страни консумират 75% от всички
лекарства, (в стойност);- През 1999, 15% от световното население в развитите страни
консумират 90% от всички лекарства, (в стойност); -Сам пазарът в САЩ е нараснал от
18.4%,1976 на 52% през 2000; -Глобалният генеричен пазар в света е около30% от всички
продажби на лекарства-Лекарствата под патент в развитите страни възлизат на 2/3 от
продажбите за лекарства, докато в слабо развитите възлизат 1/3.
Какви фактори, допълнително влияят нарастване на делът на лекарства в световен мащаб?
Промяна на световните демографски фактори чрез повишаване на възрастовата граница на
населението; -Повишени изисквания в разрешителните режими на лекарствата; -Намаляване
на развойната дейност и съответно нейната производителност; -Съответствие в световен
план с изисквания относно-Споразумението тарифите и търговията (General
Agreements on Tariffs and Trade (GATT)), -Споразумението за защита на интелектуалната
собственост - Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS)
Защо още нараства делът на лекарствата в световен план?
Този ръст се дължи на редица фактори като: -Застаряването на населението;- Увеличение на
броя на населението;- Нарастване делът на услуги в лечебни завадения; -Разширяване
обхвата на лечение, както и на технологичния прогрес в областта на медицината;
-Разширяване на социалното осигуряване, което обхваща все по-голяма част от населението
в Европейските страни.
Лекарствен пазар на 10 страни членки на ЕС от източна Европа, като водещ пазарен дял има
Полша 5.3 млд.€ и Унгария 1.8 млд. € 2005 г.
Разходи, незаплащани от обществените фондове В Слабо развитите държави, пациентите
заплащат между 60 и100% разходите за лекарства, докато в развитие едва до 20%
Разходите в здравеопазването между страните членки е много вариращо от 100 до 1600 € ,
което от своя страна обяснява и различното качество на живот от страна до страна средния
разход за лек. в световен мащаб е от $72 през 2000 до $87.1 през 2002.
Обобщение на икономическите показатели при лекарствените продукти (1)
_ За 1990-2007 г. инвестициите в научноизследователска и развойна работа в Европа
са нараснали 3,3, а ръстът в САЩ на същите е 5,2 пъти., като през 2007 разходите за
развойна дейност с САЩ и в Европа се изравнява_ през периода 2002 - 2007 г., 65.2% от
продажбите на нови лекарствени продукти, са в САЩ, в сравнение с 24% на Европейския
пазар, което потвърждава рационалните политики на частните здравноосигурителни системи
в САЩ_ Най-много открити нови лекарствени вещества са в началото на 90 год. - 51 на брой,
като до 2007 г. те достигат едва до 21 (42%) в световен план.
Обобщение на икономическите показатели при лекарствените продукти (1)
_ Десет водещи лекарствени компании, генерират 30% от общия оборот в Общността_ САЩ
отделя девет пъти повече за развойна дейност през 2006 г в областта на биотехнологичните
лекарства, в сравнение с Европа независимо, че предприятията са само с 20% повече от
тези в Европа. _ Водещите генерични пазари са американският с 37.28%, европейският с
21.51% и японският с 12.15%, а останалата част на света е 10.76%.
Там се дават най-много пари, като сумата постоянно расти. Консумацията на лекарства в
развитите страни нараства за сметка на намселенето което ги консумира – през 1985 – 25%
от населението са консумирали 75%, а през 1999 – 15% са консумирали 90%. Наблюдава се
нарастване на глобалните продажби на лекаства през 1996-2000г. Очаква се разходите за
лекарства за 2007 да възлизат на 665-685 млрд долара.
2. Структури на Европейският съюз, свързани с регулаторните процеси в лекарствения
сектор.
Европейският съюз (ЕС) е обединение на демократични държави, които работят заедно за
мир и напредък. Той не е държава, създадена, за да замести съществуващите национални
държави, но в същото време е нещо повече от международна организация. ЕС всъщност е
една уникална структура. _ Неговите Държави членки са делегирали част от своя
суверенитет на общите институции, така че решенията по определен кръг въпроси
от общ интерес да се вземат демократично на европейско ниво. Това
прехвърляне на суверенитет се нарича още „европейска интеграция“._ Правомощията и
компетенциите на институциите на ЕС са описани в основните договори на Съюза. Всички
решения и процедури на ЕС са базирани на тези споразумения, съгласие по които са
постигнали всички Държави членки. Върховенството на правото е основна характеристика на
Европейския съюз.
Политически отношения на България с ЕС 1988 – 2007 г.
_ България установява дипломатически отношения с Европейската Общност през 1988 г.
През 1993 г. е подписано Европейското споразумение за асоцииране, което влиза в сила през
1995 г. _ През декември 1995 г. България подава молба за членство в Европейкия съюз.
Комисията представя първия си редовен доклад за напредъка на България към членство
през ноември 1998 г. Вторият доклад, публикуван през 1999 г., препоръчва започването на
преговори. _ Преговорите за присъединяване на България към ЕС започват на 15 февруари
2000 г. и приключват на 15 юни 2004 г., шест месеца предсрочно. _ Европейският съвет в
Брюксел на 16 – 17 декември 2004 г. потвърждава приключването на преговорите за
присъединяване и декларира, че ЕС се надява да приветства страната като член на Съюза
през януари 2007 г. _ Европейският парламент дава одобрение за членството на България
на13 април 2005 г. с 522 гласа “за”, 70 гласа “против” и 69 “въздържали се”.
Присъединяване на България към ЕС(acquis communautaire).
Договорът за присъединяване на България към ЕС е подписан на25 април 2005 г. в
Люксембург. _ Съгласно договорът, ЕС декларира, че целта му е да приеме България от1
януари 2007 г. Споразумението за присъединяване съдържа и
възможност за отлагане на членството с една година, ако ЕС прецени, че съществува
“сериозен риск” страната да не успее да приложи изискваните реформи. _ Редовният доклад
на Европейската комисията (ЕК) за 2004 г. посочва реформата в правосъдието и публичната
администрация като основни приоритети. България полага сериозни усилия за изграждането
на административен и съдебен капацитет за прилагане на достиженията на
правото на Общността_ През февруари 2005 г. ЕК дава положителна оценка за подписването
на Договора за присъединяване. До датата на присъединяване Комисията
продължава да наблюдава изпълнението на обещаните реформи, като въвежда в действие
система на строг мониторинг и да изготвя годишни доклади за напредъка на България към
членството, което се осъществява на 1 януари 2007г.
След ІІ-та световна война Франция, Италия, Холандия, Германия, Белгия и Люксембург
обединяват силите си за опазване на мирна европа. Е Съвет е създаден на конгрес в Хага –
7-10 май 1948. Основната цел е да доведе до близост между нациите в ЕО и за установяване
на икономическа база за мир и обществена стабилност на нациите.
Кои договори ЕС имат отношение към здравеопазването?
В началото създаването на общността се базира на икономически принципи в областта на
енергийната сфера и така се подписват първите договори, както следва
_ През 1958 год. (1.1.) са подписани безсрочните Pимски договори: от6 държави-учредителки:
_ Франция, Германия, Белгия, Холандия, Люксембург и Италия_ Договор за създаване на
Европейската икономическа общност_ Договор за създаване на Европейската атомна
общност
Първият здравословен проблем с който трябва да се справи съвета е трагедията с
лекарствения продукт Contergan/Талидомид – причинил малформации при много деца.
Причина за малформации са публикувани за първи път в сп. Lancet -1961, чрез кратко
съобщение! По същото време идват и съобщения от Германия за аналогични инциденти.
_ Много деца се раждат с вродени дефекти след като майките им са приемали този продукт,
който съдържа талидомид и е предназначен за предотвратяване на сутрешното гадене по
време на бременността. _ Отчетени са множество малформации на крайници и уши заедно с
такива на вътрешните органи. Отнело е 4 1/2 г. докато Macbridge започва да
подозира че причината е в лекарството. _ Лекарството е разрешено за употреба през 1957
(Asia, Australia, Africa) За10 дни лекарството е изтеглено от пазара на Англия и Германия на
базата на тези съобщения. _ Първи обвинения в съда са отправени през 1961 г. и последват
множество дела, като последно делото завършва 18.12.70 и фирма Gruenenthal е
осъдена на 100 млн. ДМ. ( за 2400 случая) _ Декември 1991 DM общо 538 млн. са изплатени
като месечна пенсия от141 до 635 DM.
от 1957 до1962 в Англия, Канада, Germany, Japan– но не и в САЩ FDA в резултат на
взимане на лекарство за сутрешно гадене.
Thalidomidе e продаван в 46 страни с 37 различни имена 1/2 от всички новородени оцеляват
около 5000 до днес
Изтеглен от пазарите на Западна Германия и Англия, от в Канада едва на 2 Март 1962 г.
или цели 3 месеца по- късно. Правителството на Канада и поело цялата морална
отговорност за изплащане и компенсации в стотици хиляди долари. Бразилия, Италия,
Япония го изтеглят 9 месеца по-късно от Германия.
Главните институции на ЕС са 5:
-Европейски парламент с 732 депутата представляващи гражданите на страните членки.
-Съвет на Европейският съюз – представлява правителствата на държавите членки, има 345
гласа.
-Европейска комисия която е изпълнителната институция на съюза с 27 представители
-Съвет на европейските общности следи за спазването на договорите и нормативните актове
на съюза.
-Сметна палата която контролира използването на бюджета.
От трите най-важни органа на ЕС
_ Европейска Комисия-27 представители
_ Европейски Парламент –735 депутати
_ Съвет на ЕС
(Съвет на министрите) –345 гласа
Пряко отношение към лекарствата за пускането им на пазара на Общността има
Европейската комисия
Европейска Комисия
Представлява интересите на ЕС като по-важни от тези на държавите-членки27 комисари
Функции:
_ изготвяне на законите
_ въвеждане на законите
_ управление на бюджета на ЕС
_ надзор над европейското законодателство и европейските права
_ представяне на ЕС извън границите му
_ Разрешаване на лекарствени продукти по предложение на ЕМЕА, чрез Постоянния Комитет
към Комисията – разрешението става задължително за 27 страни
Европейски Парламент
_ Директно се избира от гражданите на държавите-членки (на всеки5 години)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекарствена политика

световен лекарствен пазар, развитие и тенденции – проследяване на тенденциите в европейската общност, сащ и япония; Структури на Европейският съюз; Развитие на лекарственото законодателство в ЕС и други теми...
Изпратен от:
silvana
на 2011-11-28
Добавен в:
Лекции
по Здравен мениджмънт
Статистика:
391 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекарствена политика

16 юни 2010
·
438
·
48
·
9,049
·
499
·
1

Стойността на производството на лекарства е нарастнало 4 пъти по-бързо, отколкото стветовният приръст. В САЩ, Япония, Германия, Франция и Англия разходите за производтсво са 2/3 от стойността на всички лекарства...
 

Перспективи за присъединяването на България към Европейския съюз и дали то ще се окаже шок за нас.

13 мар 2006
·
832
·
6
·
1,628
·
19

През периода на своето 41-годишно съществуване ЕС се превърна в един от важните фактори в международните отношения не само в Европа, но и в международен мащаб.
 

Здравната реформа в България- резултати, тенденции, рискове

04 юни 2007
·
1,321
·
5
·
693
·
258

В България, съвременната система за задължително здравно осигуряване се регламентира със Закона за здравното осигуряване. Този акт идва в отговор на тежките проблеми на обществената данъчно финансирана система на здравеопазване...
 

Пазар на услугите в здравната дейност

04 яну 2008
·
681
·
4
·
495
·
153
·
2

Стоково – паричните отношения са вътрешно присъщи на модерната икономика, включително и на здравеопазването. Пациентите и здравните заведения купуват лекарства и консумативи, клиентите плащат за здравни услуги, работодателите изплащат парична...
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт - защита от бедствия и аварии
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ при самоподготовката по здравен мениджмънт и по-точно „Защита при бедствия и аварии“.
(Лесен)
14
112
1
24.08.2011
Тест по здравен мениджмънт - Медицина на бедствията и авариите
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ за подготовката на студентите за изпитите по здравен мениджмънт. Въпросите са 28 и са от затворен тип
(Лесен)
28
92
2
1 мин
22.08.2011
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Лекарствена политика

Материал № 761934, от 28 ное 2011
Свален: 391 пъти
Прегледан: 517 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 19
Брой думи: 9,057
Брой символи: 56,910

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекарствена политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения