Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
Големина на текста:
Процесни теории или процесът на мотивация – „Как протича самият
процес на мотивиране”
Тези теории поставят акцент върху психичните процеси, протичащи при
мотивация. Тази група теории се определя като по-полезна за практическото
управление на човешките ресурси, тъй като тя е в основата на прилаганите
мотивационни техники. Процесите, които тук са обект на внимание са преди всичко:
-очаквания (теория за очакванията)
-постигане на цели (теория за целите)
-поведенчески избор (теория за реактивността)
-чувство за равенство (теория за справедливостта).
1.Теория за справедливостта – Дж.С.Адамс
В организацията всеки наблюдава другите, сравнява се с тях, оценява ги. Теорията за
справедливостта е свързана със субективното възприятие на индивида за това как той
е третиран в сравнение с другите. Мотивацията е резултат от социалния обмен
между личността и организацията, както и от социалното сравнение между хората.
Личността влага опит, умения, образование, усилия, енергия, квалификация, време,
като в замяна очаква да получи определени резултати. Тези резултати варират широко
– от заплащане и добри условия на работа, до повишението, признанието, израстването.
В модела се постулира, че работещите имат склонност към сравняване на:
- това, което влагат в организацията (I) и това, което получават от нея
(O) – I/O. Това, което хората влагат в организацията, включва всички елементи, с които
хората вярват, че допринасят за нещо в организацията – образование, квалификация,
стаж, опит, лоялност, ангажираност към целите, време, усилия, резултати от труда.
Това, което хората получават от организацията, включва материални и нематериални
възнаграждения, социални и психологически доходи като сигурност, престиж.
- сравняване на своето съотношение вложено-получено със съотношението на
другите в организацията. Така тя съпоставя своите възнаграждения с тези на
другите, в резултат на което възприема наличието на справедливост или
несправедливост. При възприемане на справедливост мотивацията е да се поддържа
актуалното поведение, докато при възприетата несправедливост тя е насочена към
промяна на поведението с цел да се възстанови справедливостта. Несправедливостта
възниква когато личността възприеме несъответствие между това, което е вложила и
получила, спрямо това което са вложили и получили другите. Тя е от два типа
положителна и отрицателна, които са емоционално натоварени. Отрицателната
несправедливост се изразява в дискомфорт, яд, гняв, а положителната – в чувство
на вина. По-често срещана е отрицателната, която се дължи на това че личността
възприема своите възнаграждения като по-ниски или равни на тези на другите, но при
по-големи вложения. Така, ако работи допълнително след работно време, има по-
високи компетенции и опит, влага повече усилия, а възнаграждението е по-ниско или
равно на това на другите, но при по-малко усилия, опит и умения от тяхна страна,
личността ще се възприеме и почувства като несправедливо третирана или подценена.
Положителната несправедливост настъпва тогава, когато личността възприеме, че е
надценена и получава повече, отколкото е вложила спрямо съотношението вложено-
придобито при другите. Например, получила е по-високо заплащане от другите,
повишение и смята, че другите го заслужават повече или отскоро е започнала работа в
тази организация, но я пращат на обучение, на което другите желаят да присъстват и не
са били. В този случай мотивацията също е за промяна на поведението, за да се
възстанови балансът и справедливостта. Положителната несправедливост може да има
мотивиращ ефект и се използва в труда или учението, за да се постигат по-високи
резултати, тъй като се очаква че хората ще увеличат усилията, за да постигнат баланс.
Стратегии за намаляване на несправедливостта:
намаляване или увеличаване на вложеното;
промяна на изхода (на полученото);
психологическо изкривяване на вложено-придобито (промяна на убежденията);
смяна на обектите, с които личността сравнява своето съотношение;
напускане на ситуацията и смяна на работата.
Изследвания са изучавали ролята на индивидуалните различия като опосредстващи
фактори за справедливостта. Те се интересуват от конструкта «чувствителност към
справедливостта». Смята се, че хората се различават по отношение на загрижеността си
за справедливостта на съотношението вложено/получено. Някои хора са много
чувствителни към справедливостта и търсят баланса. Други са доброжелателно
насторени и са по-щедри, т.е. те са доволни от получаваните по-ниски резултати за
своите по-големи вложения. Трети «вземащи» - те са загрижени да получават повече,
независимо какво е нивото на вложените от тяхна страна усилия и опит.
2.Теория за целите на Латам и Лок
Тази теория гласи, че хората са по-силно мотивирани, когато пред тях са поставени
определени ясни, конкретни, измерими цели с оптимална трудност (трудни, но
достижими), които са приети и когато е изградена обратна връзка за качеството на
изявата. Участието на работещите в определянето на целите ги ангажира по-силно. По
този начин се увеличава мотивацията и постигането на по-високи цели. Поставянето на
цели е мотивираща техника, която се използва в системите за оценка на изпълнението.
В този случай персоналът сам планира работата си и се оценява и самооценява на
базата на т.нар. “ключови целеви области”, разпределени в срокове и задачи. Високата
приложимост и мотивиращото влияние на поставянето на цели се доказват и на
индивидуално, и на групово равнище. Участието в процеса на поставяне на цели
мотивира членовете на групата и ги ангажира да се включат активно в тяхното
реализиране. Това е особено успешно, ако се съчетае с оценка и даване на обратна
връзка за изпълнението на целите. Характеристиките на целите могат да бъдат
определени с помощта на SMART техника:
SMARTтехниката
Характеристики на целите
Въпроси за определяне на целите
SpecificКонкретност
Достатъчно смислена и конкретна ли е
поставената цел, а не от типа „да
направим най-доброто”.
MeasurableИзмеримост
Как ще се оценява степента на постигане
на резултатите?
AgreedСъгласуваност
Съгласни ли са членовете на екипа с
поставената цел?
RealisticРеалистичност
Доколко постижима е целта? Разполагат
ли челновете на екипа с ресурси за
постигане на поставената цел?
Time bound
Ограниченост
във времето
Кога трябва да бъде постигната целта?
3.Теория за очакванията на Врум
Поведението се мотивира от очакването, че усилието и изпълнението ще доведат до
получаване на желани резултати.
Мотивацията е избор на поведение и хората съзнателно решават колко усилия да
вложат в работата. Процесът на мотивация съдържа три основни компонента – усилие,
изпълнение и резултати. Три типа очаквания опосредстват връзката между тях и
определят степента на мотивация:
-Валентността (V) отразява доколко даден резултат е желан или
това е възприетата ценност на възнаграждението.
-Инструменталността (I) разкрива убеждението, че изпълнението
ще бъде възнаградено, т.е. ще доведе до определени резултати, които са
ценни за личността.
-Очакването е вероятността усилията да доведат до дадено
изпълнение.
Мотивацията е възможна, когато съществува ясна връзка между трудовата изява и
резултата и когато този резултат се възприема като средство за задоволяване на
определена потребност.
-Следователно мотивацията е равна на произведението от
валентността, очакванията и инструменталността = V x I x E
Валентността и инструменталността варират и могат да са с положителен или
отрицателен знак. Валентността варира от -1 (силно избягване) до +1 (силно
привличане), през 0 – безразличие. Следователно валентността може да бъде
положителна и отрицателна (т.е., може да искаме силно да ни повишат заплатата и да
избягваме силно възнаграждението “повишаване в длъжност”, ако то е свързано с
преместване от София). Инструменталността също варира от -1 (изпълнението ще бъде
санкционирано) до +1 (изпълнението ще бъде възнаградено), през 0 няма да има
никакви последствия. Очакването е субективна вероятностна оценка и се движи в
границите между 0 (ниска вероятност) и +1 (висока вероятност).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Процесни теории или процесът на мотивация – „Как протича самият процес на мотивиране”

Тези теории поставят акцент върху психичните процеси, протичащи при мотивация. Тази група теории се определя като по-полезна за практическото управление на човешките ресурси, тъй като тя е в основата на прилаганите мотивационни техники...
Изпратен от:
Teddy Genova
на 2011-11-28
Добавен в:
Теми
по Психология
Статистика:
44 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Мотивация на поведението

12 юни 2009
·
248
·
11
·
3,408
·
206

Теоретическа същност на мотивационното поведение. Основни характеристики. Кибернетичният модел за обяснение на мотивационното поведение...
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,824
·
5
·
2,185
·
955
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Производни скали - изследване на мотивация

14 дек 2006
·
456
·
6
·
1,123
·
116

Един траен стремеж за психологията е да измерва най-интимни, трудно достъпни характеристики на психиката, до които се достига опосредствано...
 

Аз и То (Зигмунд Фройд)

23 дек 2006
·
1,707
·
25
·
9,400
·
527

Тази книга се появява на бял свят през третата седмица на април 1923 г., макар Фройд усилено да я обмисля от месец юли предишната година.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
18
1
3 мин
17.10.2016
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,198
1
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Процесни теории или процесът на мотивация – „Как протича самият процес на мотивиране”

Материал № 761719, от 28 ное 2011
Свален: 44 пъти
Прегледан: 74 пъти
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,266
Брой символи: 8,154

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Процесни теории или процесът на мотивация – „Ка ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
с опит от  10 години
34 2

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
64 2

виж още преподаватели...
Последно видяха материала