Големина на текста:
Система на детската игрова дейност –
генезис и обективно предназначение на компонентите й
Наличието на различни видове игри налага разкриването на тяхното ка-
чествено своеобразие, на тяхното предназначение (свръхзадача). Това трябва
да бъде съчетано с анализа на причините, довели до тяхното обособяване. За-
щото сега е трудно да се отговори по същество, а не според някои външни бе-
лези - по какво например ИД /играта-драматизация/ и СКИ /строително-
конструктивната игра/ се различават от СРИ /сюжетно-ролевата игра/, а АДИ
/автодидактичната игра/- от игроподобните форми на учебно взаимодействие
между учителя и децата, както и от групата на творческите игри.
Развитието на игрова дейност трябва, на първо място, да се разглежда
като следствие от взаимодействието между функционалната потребност и
формираните (и формиращите се - в предходния опит или в другите дейнос-
ти) социогенни потребности и психически възможности на децата. Всеки ми-
кроетап от генезиса на играта се осъществява чрез противоречивото единство
на процесите на интериоризация и екстериоризация в контекста на процесите
на главната тенденция през периода от 3 до 10 години: нарастващата еманци-
пация от възрастните и прехода към активна самостоятелна и самоорганизи-
рана дейност. Второ, източник (образец) за възникването на разновидностите
на играта са обективно присъстващите в обществената дейност на възрастни-
те различни типове ситуации на взаимодействие и различните аспекти, от ко-
ито те могат да бъдат възприемани: предметно-операционално и организаци-
онно-функционално (с какво и как се реализират), смислово (какви са техните
цели и значение), нормативно (от какви правила се ръководят възрастните), в
плоскостта "успех - неуспех" или от гледна точка на нравственото им съдър-
жание. Трето, диапазонът от видове игри се поражда и от противоречието
(постепенно овладяно от децата) между двете крайни форми на съвместната
човешка дейност: на основата на кооперацията и на основата на конфликта.
Четвърто, две са основните движещи сили, водещи до разгръщането на сис-
темата на игровата дейност: нарастващата потребност от всестранно обогатя-
ване на детските обществени връзки и взаимоотношения и противоречието
между необходимостта от педагогическо ръководство (в условията на общес-
твено организираното възпитание) и свободата - като същностна характерис-
тика на играта.
Потребността от развитие на собствена дейност и взаимоотношения е стиму-
лирана както от постепенното усвояване на неигровите дейности, така и от
процесите на взаимни влияния между разновидностите на играта. Овладеният
в даден вид игра начин на социалното взаимодействие и аспект на възприема-
не на дейността на възрастните се пренася в останалите, като тяхното обога-
тяване е израз на саморазвитието на системата на игровата дейност. Противо-
речието между ръководството на учителя и свободния характер на играта е
другият важен фактор на това развитие - но не в духа на механистичния де-
терминизъм (както често сега се тълкува), а по пътя на последователното му
снемане - чрез различните игроподобни педагогически форми и нарастващата
самостоятелност и самоорганизация на детската група.
След предметната игра на ранното детство генетически първата преду-
чилищна игра е сюжетно-ролевата (СРИ). Тя възниква през периода 2,5-3
години, достигна своя разцвет към 5,5-6,5 години и постепенно (докъм 13-14-
ата година) намалява присъствието си в живота на подрастващите. В училищ-
ните условия СРИ е реално неизползвана в разгърнатата си форма, а отделни
нейни компоненти (сюжет, роли, игрови ситуации) служат за основни опорни
моменти в организацията на дейността на различни детски сдружения. В сфе-
рата на "неофициалното" си функциониране СРИ се превръща в средство за
развитие на т.нар. неформална структура на класа, т.е. за свободно, нерегла-
ментирано, личностно-значимо и интимизиращо другарството общуване.
СРИ възниква на основата на кооперацията на дейността - чрез самостоятел-
ното, доброволно и равноправно обединяване на децата. В хода на нейното
развитие значителни промени претърпяват сюжетите, съдържанието, ролите и
скритите в тях правила.
Обект за претворяване в разгърнатата СРИ са обществените взаимоотноше-
ния между възрастните, възникващи в процеса на съвместната им дейност. Те
служат за развитие - в динамично единство - на трите основни вида отноше-
ния на детето: към предметите (субект-обектни), другите хора (субект-субект-
ни) и себе си (рефлексивни). Това се осъществява на две нива: в самия процес
(игрово) и по повод на играта (организационно-делово). Обективното предна-
значение (свръхзадача) на СРИ е ориентировката в смисъла, задачите и орга-
низационно-функционалните норми на взаимоотношенията между възрастни-
те с оглед на тяхното пренасяне в сферата на собственото детско общуване.
Спецификата на СРИ е, че в игровото претворяване възрастният е представен
откъм своята социална функция (майка, пътник, клиент), професия (шофьор,
лекар, строител) и длъжност (бригадир, командир, главен лекар). Тази функ-
ционална, професионално-длъжностна страна от социалната роля на възраст-
ния е пресъздавана в различни ситуации на съвместна дейност чрез изгражда-
нето на многовариантни структури на кооперативно-координационни и йе-
рархични (субординационни) взаимоотношения.
Играта-драматизация се поражда в недрата на СРИ към 4,5-5-ата година,
развива се паралелно и взаимосвързано - чрез чести преходи - с нея, достига
своя разцвет към 10-12-ата година и има за своя перспектива различните фор-
ми на институционализираната художествена самодейност. Три са причините,
водещи до възникването на ИД: постиженията в овладяването на собствения
и на възрастните социален живот (от особено значение е формиращото се из-
вънситуативно-личностно общуване); развиващата се в СРИ потребност (и
възможност) да се проникне зад операционно-функционалните и професио-
нално-длъжностните аспекти на човешката дейност; ефектите от внедрявани-
те от учителя педагогически подобия на ИД - и тяхното използване като фор-
ма и метод за възпитание и обучение.
Обект на претворяване са субект-субектните взаимоотношения,
реализирани в ситуацията на нравствен конфликт, сблъсък между доброто и
злото. Свръхзадачата на ИД е да разшири качествено пресъздаваните и
сътворявани обществени отношения, като към функционално-
професионалната плоскост се прибавя обобщено-човешката, морално-
нравствената, личностно-значимата. Специфичното в ИД е, че човекът се
представя именно като Човек, като носител на общочовешки и специфично
човешки нравствени качества, мисли и преживявания, действия и постъпки –
и затова присъщи и на самите деца.
Наличието на конфликт и зависимостта на съдържанието на ИД от
условната реалност на пресъздаваното художествено произведение я
определят като преходен към игрите с правила вид. Тя оказва обратно
въздействие върху СРИ чрез привнасянето в социалната функция, професията
и длъжността на нравствени акценти, които водят до пълноценното им
личностно осмисляне и преживяване с оглед бъдещото им актуализиране под
формата на потребности и мотиви на поведение.
Строително-конструктивната игра, с аналогично времево развитие,
причини за възникване и място в системата на игровата дейност, с междинна
СРИ и ИД участ в училищните условия и сходна перспектива (кръжочната
дейност), има диаметрално противоположна на ИД актуализирана страна от
обществените отношения на детето и възрастните. В нея се пресъздават и сът-
воряват субект-обектни отношения, на преден план е развитието на детето ка-
то субект на дейността. Свръхзадачата на СКИ е да се достигне до опосредст-
ваното от обектите (различни по форма, свойства, конструкция, функции и
начин на изработка) общуване с опредметените различни човешки способнос-
ти. Спецификата на СКИ е, че се овладява уникалното в човешките отноше-
ния към предметите (съзнателно целеобразуване), че се усвояват основните
зависимости в системата "крайна цел - междинни цели - средства" и свобод-
ното боравене с отношението "проектиране - осъществяване" в двупосочното
му измерение. Обратните въздействия върху СРИ (в които често е включена)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Детска игрова дейност

Система на детската игрова дейност – генезис и обективно предназначение на компонентите й...
Изпратен от:
pepi880408
на 2011-11-27
Добавен в:
Реферати
по Педагогика
Статистика:
114 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Празник на буквите - сценарий

09 окт 2011
·
2,172
·
7
·
1,205
·
4,480
·
1

Сценарий за провеждане на "Празник на буквите" в първи клас...
 

Играчките в предучилищното образование

24 сеп 2009
·
38
·
3
·
352

Изследванията в областта на детските социални игри илюстрира тенденцията за разширяване полето на детската игрова дейност чрез играчките...
 

Педагогическото взаимодейстие “дете-среда”.

19 мар 2009
·
2,864
·
73
·
23,137
·
3,531
·
2
·
1

Доскоро предучилищното образование се приемаше като незадължителна част от образователната система, след която предстои основната училищна степен, със задължително начално образование....
 

Езиково развитие в предучилищна възраст

17 мар 2009
·
501
·
11
·
2,129
·
478
·
2

Езиково развитие в предучилищна възраст Говорът и езикът са вродена способност, но се развиват след раждането и зависят от социалната среда. Тяхното правилно развитие зависи от здравословното състояние на детето, от неговата психика, интелект и нервна...
 

Нравствена дейност на педагога

16 мар 2009
·
208
·
15
·
1,393
·
120

Нравствената дейност на учителя е съвкупност от практически действия и постъпки, насочени към повешаване на неговата нравствено-етическа култура, укрепване на неговия педагогически авторитет..
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по дисциплината Технологии, изкуство, образование
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е сборен от няколко раздела, включващи Основна терминология, Сфери на действие и насоки на развитие в дизайна, Основни категории, Форма и формоизграждане, Функция и функционалност, Качество и оценяване на потребителските свойства на промишлените изделия, Детската среда – определение и функционални параметри, Проблеми на дизайна за детските играчки и др. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
34
19
1
12 мин
03.09.2013
Тест по Спортна педагогика за студенти от 1-ви курс
междинен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден за изпит по ТМФВ за ВТУ магистърска степен при проф.Цонкова (Кадинова). Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
16
1
1 мин
18.11.2016
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Детска игрова дейност

Материал № 760813, от 27 ное 2011
Свален: 114 пъти
Прегледан: 186 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 33
Брой думи: 28,399
Брой символи: 72,110

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Детска игрова дейност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
423

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,937 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения