Големина на текста:
гл.ас. д-р Бойка Брезоева
Тема: Изследване на динамиката на разходите
Класифицирането на разходите според промените в обема на дейността на
постоянни, променливи, полупроменливи и стъпаловидни има основно значение за
целите на вземане на краткосрочни управленски решения и за планиране на
бъдещата дейност на предприятието. Основателно възниква въпрос как
предприятието да определи какви ще бъдат очакваните разходи за предстоящата
му дейност в бъдеще за планирания обем на дейността. Практически това може да
стане като се изследва динамиката на разходите през минали отчетни периоди и се
откроят определени тенденции в “поведението” - тяхната реактивност по
отношение на обема на дейността, и на тази база чрез екстраполация да се
определи прогнозната им величина в бъдеще. Този подход е практически най-
удобен. Той може да се приложи при условие, че предприятието и в бъдеще ще
извършва същата или сходна на дейността си през минали периоди.
Основната цел на изследването на динамиката на разходите е да се установи
функцията на разходите, представляваща икономико-математически модел на
взаимовръзката между разходите (зависима променлива) и обема на дейността
(независима променлива). Както беше вече пояснено, общите разходи за дейността
на предприятието са с полупроменлив (смесен) характер: те съдържат както
променлив, така и постоянен компонент в състава си.
При счетоводното изследване на динамиката на разходите се възприемат
някои допускания с оглед опростяване на модела и неговото по-лесно прилагане в
практиката. Тези допускания са следните:
1.Приема се, че обемът на дейността е единственият фактор, оказващ
влияние върху размера на разходите. Влиянието на останалите фактори като
инфлация, производителност на труда, промени в организацията или технологията
на производството или се игнорира, или в процеса на изследването в зависимост от
прилагания метод се дава оценка за степента на съответствие и реалност на
изведената функция на разходите, като по този начин се постига познание за
степента на “доверие” в нея (например чрез коефициента на детерминаци,
използван при метода на регресионния анализ). Един по-прецизен анализ изисква
при прогнозиране на бъдещите величини на разходите да се отчита и
влияниението на другите фактори, а не само на обема на дейността.
2. Възприема се линейна функция (зависимост) на разходите спрямо обема
на дейността, въпреки че в действителност по-често се среща нелинейна
(криволинейна или стъпаловидна) функция на разходите. Линейната функция на
разходите за дейността се изразява в следния вид:
с = f + vq,
където с са разходите за дейността;
f - постоянните разходи за периода;
v - променливите разходи за единица;
q – обемът на дейността.
1
Допускането за линейност на функцията на разходите може да бъде практически
достоверно само в границите на реалния диапазон на дейността (relevant range).
Изследването на динамиката на разходите на базата на данни от минали
отчетни периоди налага предварително да се решат някои въпроси от
методологичен характер:
а) избор на подходящ показател за обема на дейността (“разходен
фактор”).
Например в едно производствено предприятие общите разходи за дейността
могат да варират еднакво спрямо отработените човекочасове от основните
работници, от техните заплати или пък от отработените машиночасове. В такъв
случай се избира този показател, който има най-силна степен на корелационна
зависимост с разходите. Ако разходите за дейността са еднакво зависими от повече
от един показател, за разходен фактор се избира този от тях, чието прилагане е най-
икономично;
б) избор на наблюдаваните отчетни периоди.
Поначало е желателно броят на наблюдаваните отчетни периоди да бъде
достатъчно голям, така че да се постигне по-голяма точност на анализа. Но ако
през някои от периодите са настъпили значителни промени вапример в
организацията или технологията на производството, в производителността на
труда, в конструкцията на изделията, разходите и обемът на дейността през
отделните периоди ще се окажат несъпоставими. Затова такива преиоди по
преценка могат да се игнорират;
в) липса на еднородна връзка между отделните видове разходи в състава
на зависимата променлива и избрания разходен фактор.
Обикновено това се наблюдава, когато зависимата променлива е разход с
комплексен характер. Например при изследването на непреките производствени
разходи като разходен фактор могат да се използват отработените машиночасове.
Този показател е подходящ, ако в състава им преобладават разходите, свързани с
използването и поддържката на машините и оборудването. Но дори и в такъв
случай някои от останалите непреки производствени разходи няма да са толкова
зависими от отработените машиночасове, а от друг разходен фактор. Затова
трябва да се прецени дали зависимата променлива да бъдат комплексните разходи
или всеки отделен вид разход в състава на комплексните разходи;
г) инфлация.
В условията на инфлация още в началния стадий от изследването на
разходите е необходимо отчетните данни да се коригират с цел игнориране на
инфлационния фактор с помощта на индекса на инфлация.
Изследването на динамиката на разходите може да се извърши чрез
използването на следните методи:
1. Анализ на данните за разходите от счетоводните сметки.
2. Математико-статистически методи, в т. ч.:
а) метод на най-ниската и най-високата точка;
б) графичновизуален метод;
в) статистически регресионен анализ.
2
Анализ на данните за разходите от счетоводните сметки
При този метод счетоводителят използва данни само от един отчетен
период, като анализира всеки отделен разход и определя въз основа на своите
познания за икономическата същност и функционално предназначение на
съответния разход и личната си преценка предполагаемата му динамика като
променлив, постоянен или полупроменлив. Например разходите за амортизация,
наеми или имуществени застраховки – като постоянни разходи; разходът на
основни материали - като променлив и т.н. При разходите със смесен характер,
каквито са разходите за поддръжка и ремонти на машини и оборудване, разходът
на електроенергия и др. въз основа на опита се преценява каква част зависи от
обема на дейността и каква част е с относително-постоянен характер.
При изследването на трудовите разходи се има предвид установената форма
и система на заплащане на труда на съответната категория от персонала. При
повременно заплащане трудовите разходи са постоянни, при заплащане на база на
произведения обем (“на парче”) – променливи. На практика поради прилагането на
комбинирана система на заплащане и поради нееднородния състав на трудовите
възнаграждения много често и трудовите разходи са със смесен характер.
Прилагането на метода анализ на данните за разходите от счетоводните
сметки може да се илюстрира със следния пример:
През 2009 г. предприятие е извършило разходи за дейността в размер на
1 124 156 лв., като са произведени 11 000 ед. от продукт Х. Размерът на отделните
видове разходи е следният:
Видове разходиСума (лв.)
Основни материали 308 000
Спомагателни материали 66 000
Резервни части и материали за ремонти 88 000
Канцеларски материали 18 000
Електроенергия 343 750
Телефонни услуги 11 000
Имуществени застраховки 20 000
Заплати на основни производствени работници 55 000
Заплати на друг производствен персонал 26 400
Заплати на административно-управленски персонал 43 000
Осигуровки 37 506
Амортизация 36 000
Командировки 13 500
Реклама 58 000
При изследването на разходите се преценяват следните зависимости:
основните и спомагателните материали се изменят пропорционално на обема на
дейността; резервните части и материалите за ремонт са 50 % обусловени от обема
на дейността, електроенергията – 80 %, разходите за телефонни услуги – 20 %,
заплатите на основните работници – 90 %, а на другия производствен персонал –
25 %. Осигуровките са в размер на 30,15 % върху заплатите. Останалите разходи
са с постоянен характер.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изследване на динамиката на разходите

Класифицирането на разходите според промените в обема на дейността на постоянни, променливи, полупроменливи и стъпаловидни...
Изпратен от:
hot_play
на 2011-11-26
Добавен в:
Теми
по Счетоводство
Статистика:
29 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане

11 сеп 2007
·
2,222
·
6
·
1,366
·
2

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на разходите за дейността. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите. Отчитане на създадената продукция и на операциите с нея.
 

Структура и съдържание на годишния финансов отчет като елемент на счетоводната политика на предприятието

21 яну 2009
·
1,137
·
63
·
10,069

Следователно съгласно проф. Душанов “годишният счетоводен отчет на предприятието може да се разглежда и научно да се третира като система от взаимносвързани и взаимнообусловени носители на резултатна финансово-счетоводна информация.
 

Разходи на предприятието

04 май 2011
·
63
·
7
·
1,863

Стопанската дейност на предприятието е постоянен процес на изразходвне на жив и овеществен труд. Раходите са пренесените стойности на овеществения труд и стойността на вложения жив труд...
 

финансово счетоводен анализ на предприятието

31 яну 2009
·
725
·
42
·
4,122

В курсовата работа се засегнати основни въпроси относно финансово счетоводния анализ на предприятието.
 

Счетоводство на предприятието

28 яну 2009
·
180
·
9
·
836

Счетоводство на предприятието Отчитане на капитала на дружеството Всяко д-во се регистрира с опр.размер К,съгласно статута на дружеството по ТЗ. К на д-вото изразява във стойностен вид активите на предприятието, което притежава...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Основи на счетоводството - тест
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности. Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
9
503
1
15.03.2015
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
14
16
1
1 мин
23.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Изследване на динамиката на разходите

Материал № 760044, от 26 ное 2011
Свален: 29 пъти
Прегледан: 48 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 7
Брой думи: 1,879
Брой символи: 10,985

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изследване на динамиката на разходите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
248

Павлина Петкова
преподава по Счетоводство
в град Плевен
с опит от  23 години
4

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения