Големина на текста:
ТЕМА 1
СЪЩНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
Х-то е стоп. д-ст с помоща на която се предоставя т с/у заплащане ус-ги свързани с
пребиваването и подслоняването за сравнително кратко време в хотели на местни
и чуждестранни посетители. Х-вото е съвкупност от дейности имащи за цел да
предлагат ус-ги за осигуряване на човека на материални условия за пребиваване
и хранене. Х-то е система от разнообразни средства за настаняване, които имат
обединяваща икономика, технологична дейност и определена структура. Изводът
е, че х-то е стопанска дейност, налице е търговия с х-ки ус-ги, които се заплащат
от потребителя и в дадено средство за настаняване, временният посетител
пребивава сравнително кратко. Х-то създава връзката м/у ресурсите и техните
потребители. Без хотелиерството не е възможно да се заражда и развива туризъм.
Тур-мът от своя страна е фактор за развитие на хотелиерството.Още в средата на
19 век хот-то се оформя като стопанска дейност. След първата световна война се
обособява като отрасъл на националното стопанство на държавите развиващи
турицъм..Хотелът е съоражение , чиято функция се състои в това да предоставя на
потребителя услугата нощувка, кобинирана с диференцирани ресторантьорски
услуги, когато се намира извън постоянното си местоживеене. В хотелиерската
теория и практика се използва понятието хотелиерски продукт.без туристически
ресурси обаче не може да има туризъм и туристическо хотелиерство.Без
заведенията за пребиваване, подслоняване и хранене също не може да има
туризъм, защото са необходими за оползотворяване на туристическите ресурси.
В/у качествата на турист. продукт оказва влияние освен значимоста на тур.
Ресурси и технологията на хотелиерското обслужване.Особеностите на хотел-та
стопанска дейност са:
-Капиталовите вложения инвестирани в СН и особено в З-та от по-висока
категория са значително по-големи от тези влагани в магазинната и
ресторантьорската мрежа.
-Значителни са разходите при СН за тяхната поддръжка и периодична
модернизация.
-В морските и планинските курорти посещаемостта е сезонна
Въпреки особеностите хот-та дейност е високо доходна.В световен мащаб за
междунараден тур-м средно разходите на туристите се разпределят около 52% за
хотелиерски ус-ги, 27% за храна и 21% за допълнителни ус-ги и др. разходи.
Ресторантьорството като стопанска дейност се отличава от столовото хранене
заради това , че ЗХР се създават с цел печалба и са общодостъпни за
потребителите. Извъндомашното хранене и неговите 2 подсиситеми столовото и
търговското хранене обединяват в себе си и производствени и търговски
функции.Също и функции по организация на потреблението. Производсвената
функция на Р-то се състои в преработването на продуктите на селското
стопанство и хранителната промишленост в кулинарна продукция.Като се
предлага производителен труд , чрез тази дейност се създават нови стойности и
потребителни стойности. Търговските ф-ции се осъществяват чрез реализ. на ст-
стта на собствената кул. продукция и продекцията на хранително-вкусовата
промишленост без да се подлага на допълнителна кулинарна преработка. Друга
нетърговска фун-ия е организацията и обслужването на потреблението на
закупените кул. продукция и др.хранителни стоки. Според типа и категорията на
заведенията са и времетраенето и сложността на това обслужване. В някои ЗХР се
осъществяват и ф-ции свързани с почивката и развлечението на клиентите. Това
са ф-ции свързани с предоставянето на допълнителни услги.
ТЕМА-2
МЕЖДУНАРОДНИ ХОТЕЛИЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ,ХОТЕЛИЕРСКИ И
РЕСТОРАНТЬОРСКИ ВЕРИГИ
За 1-ва международна х-ка ор-ция се счита създаденото през 1896 в Кьолн
обединение на собствениците на хотели.През 1921 по инициатива на френските
хотелиери е създаден международен хотелиерски съюз със седалище в
Париж.Основна задача на съюза е координиране на усилията на хотелиерите за
проспериране на тяхната дейност. За целта са приети международни правила за
хотелиерството:-Приемане в хотела -Права и задължения на клиента-Резервации-
Условия и срок за наемане, прекратяване на договора за наемане на хотелите
-отговорност но хотелиерите за вещите на гостите-Видове плащания и др.
Друга важна дейност на съюза е регулиране отношинията м/у хотелиерите и
пътническите агенции. С общата конвенция известна като хотелиерска
конвенция 70 се цели да се уеднаквят отношенията възникващи при продажбите,
резервациите и настаняването според отделните видове договори м/у хотелиерите
и пътническите агенции. По настоящем съюза се занимава с въпроси по
резервационната дейност и облекчаване телефонните разговори провеждани от
хотелите. Следващ съюз е съюза на хотелиерите , ресторантьорите и работещите в
кафенетата. Целта на организацията е да защитава интересите на своите членове,
да работи за напредъка на тези професии и съвършенстване на предоставяните
услуги. В България има асоциация на собствениците на хотели и ресторанти.
Българската туристическа камара е др. организация, която се занива с
проблемите на хотелите и ресторантите.Хотелиерската верига е понятие което
обхваща най-малко 3 хотела работещи под неговата търговска марка.
Хотелиерските вериги според собствеността биват 3 вида: -Стопанисващи само
собствени хотели-вериги стопанисващи както собствени хотели така и включени
в тях на основата на договор за франчайзинг-Вериги които обхващат хотели само
на договорна основа /франчайзинг, лизинг, мениджмънт/.Значинието на
хотелиерските вериги за самите хотели е в това , че включените във веригата
хотели работят като използват нейната марка , което за клиента е гаранция за
качество на хотелиерската обслужване присъщо на веригата. Обикновено
хотелите част от веригата използват нейните системи за резервация и реклама.
Хотелите използват системата на веригата за маркетингови проучвания и
стратегии, както и общата технология на туристическото обслужване.
Ръководството на веригата упражнява текущ контрол чрез специализираните си
органи в/у качеството на туристическото обслужване в хотелите , което води до
непрекаснато повишаване на неговото равнище. Самата верига печели от това ,
че нараства нейното икономическо значение и получава материална изгода за
натрупване на по-големи капитали. Хотелиерските вериги могат да бъдат
групирани в 3 групи.1-ва гр.-Вериги обхващащи луксозни хотели предназначени
за високоплатежни посетители и висши държавни сружители.2-ра гр.-Хотели
предназначени за масовия туризъм. 3-та гр.-включва т.н. иконамични хотели.
Такива са хотели 1 1/2 звевда, които предлагат евтино и удобно настаняване, което
се постига с максимална автоматизация и механизация на труда. Обикновено
използват вградено обзавеждане. Подобно на хотелите ЗХР също се интегрират в
ресторантьорски вериги. Те са 2 вида: -Ресторантьорски заведения от различен
тип и производствен профил. –ресторантьорски вериги, които обхващат
еднотипни заведения. Икономическия ефект от веригата се състо в това, че тя
непрекаснато разширява дейността си с включването на нови заведения като с
това завладява по-разнообразни пазарни ниши. Получава и парични вноски от
включените заведения. За самото заведение от полза е търговската марка на
веригата, маркетинговите и проучвания, мениджмънта, технологиите,
включително снабдяване и рецепти. Освен това се намалява опасността от фалит
в резултат на неефективна деност.
ТЕМА-3
ДМА НА ХР. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ
Имуществото на предприятието се състои от ДМА и КА. От своя страна КА се
делят на материални, нематериалнии финансови. Към ДМА се числят земя,
згради с производствено значение, машини и съоражения, транспортни средства и
стопански инвентар, включително офис техника. Нематериалните ДА обхващат
патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти. Финансовите ДА
включват ценни книжа и дългосрочни кредити. ДМА представляват материално-
веществената страна на производството и са част от МТБ. Характеризират се с
това, че участват многократно в прозводствения процес, като запазват своята
натурално-веществена форма. В рамките на даден отчетен период те пренасят на
части себестойността си в състава на разходите за дейността на предприятието под
формата на амортизации. ДМА на хотелиерството и ресторантьорството
представляват съвкупност от средства на труда с помоща на които се
произвеждат, предоставят и продават услуги и стоки на туристите за настаняване,
хранене и задоволяване на др. допълнителни потребности. ДМА се делят на
активни и пасивни. Активни са онези кото влияят непосредствено в8У предмета
на труда и създават продукта. Пасивните ДМА са тези които създават условия за
функциониране на активните. В ресторантьорството преобладават активните
ДМА.
З за Н и П създават условия за осъществяване целите на пътуващите и
пребиваващите извън постоянното местожителство. За да могат туристите да
използват тур. ресурси повече от значение е комплексността на изградената МТБ.
Колкото по-комплесно е изградена МТБ толкова повече тур. ресурси и по-
цялостно ще могат да се усвоят.Комплекснота обаче означава влагане на повече
средства при изграждането на МТБ. Това предполага предварително да се
прецени дали тур. ресурси са достатъчно значими за да се вложат толкова
средства. Ще могат ли те да привлекат достатъчно туристи за определен период от
време за да възвърнат вложените инвестиции. Размерът на ДМА се увеличава от
обстоятелството, че практикувящите туризъм имат изисквания за комфорт и
лукс, възможности за развлечения, спорт, отдих и др. Това увеличава стойността
на 1-ца капацитет. Благоприятно за СН е че сградите имат дълъг период на
експлоатация. Това намалява стойността на амортизацията която се прехвърля в
нощувката. Сезонният характер на експлоатация на повечето туристически
обекти обаче скъсява периода за възвръщане на амортизациите, а това води до
повишаване на себестойността на нощувката. Туристите избират дадено тур.
място или комплекса от услуги които са им необходими според вида и
категорията на средството за настаняване. Несъответствията по вид, категория и
капацитет м/у СН и останалите обекти води до неправилното оползотворяване и
незадоволяване изискванията и потребностите на туристите. От начина на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 май 2022 в 12:22 потребител на 30 години
 
Подобни материали
 

Системи и методи за оценяване на персонала


Оценяването е широко обхватен процес. В него се включва оценяването на заетите в зависимия и независимия труд и оценяването на отделните видове работи (длъжности и работни места). Различията между отделните длъжности трябва да се оценяват...
 

Видове клиентела и взаимодействие с нея


Курсова работа на тема "Видове клиенти и взаимодействие с тях". Разработена с цел, да покаже видовете клиенти, техните качества и разбирания, в зависимост от техния пол, етническа принадлежност, националност, възраст...
 
Онлайн тестове по Управление на човешките ресурси
Тест по УЧР за студенти
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти
Тестът е за самоподготовка - съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината Управление на човешките ресурси.
(Труден)
12
122
1
04.10.2016
Управление на човешките ресурси
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът се състои от 20 въпроса свързани с възнаграждение на труда, изследване на работната заплата, политика на възнаграждение и организация на човешките ресурси. Всички въпроси са затворени и изискват три верни отговора.
(Лесен)
20
167
1
10.11.2014
» виж всички онлайн тестове по управление на човешките ресурси

Същност, определение и особености на хотелиерството и ресторантьорството

Материал № 758154, от 23 ное 2011
Свален: 274 пъти
Прегледан: 482 пъти
Предмет: Управление на човешките ресурси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 24
Брой думи: 9,819
Брой символи: 64,697

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, определение и особености на хотелиерст ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала