Големина на текста:
1 . Предмет, система и източници на учебната дисциплина ,,Охрана на обществения ред”.
Специална дисциплина формираща специални знания и умения на бъдещите служители в МВР.
Дисциплината изучава дейността на охранителните служби на полицията и дейността на охраната на
общинските структури – съвети, администрация.
Учебната дисциплина влизат още изучаването на правните норми регламентиращи реда и опазването на
обществения ред в България. Учебната дисциплина разглежда основните форми на дейността на
Охранителна полиция, нейната организация и структура и специфичните им пълномощия. Те имат
разгърната структура, намират се най-близо до населението и пряко осъществяват охраната на
обществения ред и административното обслужване на населението.
Учебната дисциплина изучава още правомощията на районните инспектори. Характерно за тях е, че те са
полицейски органи с обща компетентност, обслужващи определен микрорайон. Районните инспектори са
униформени полицейски служители, най-близо са до хората и на тях се възлага преди всичко да
осъществяват обща и индивидуална превантивна дейност, да защитават правата и свободите на
гражданите, да извършват административно-правно обслужване на населението.
В предмета на учебната дисциплина се изучава полицейската дейност по осигуряване на паспортната
система, контрола върху чужденците, контрола на общоопасните средства – оръжие, взривни вещества,
силно действащи отровни вещества. Разглеждат се и лицензионните режими свързани с частната
охранителна дейност. Разглеждат се дисциплинарни нарушения свързани с нарушаването на
обществения ред – улично хулиганство, спортно хулиганство, алкохолизма.
Като се има предвид разностранността на учебната дисциплина охрана на обществения ред, нейната
систематизация трябва да се разглежда, макар и в известен смисъл условно, от няколко групи основни
учебни въпроси:
? Първата група включва същността, организацията, основните функции и тактика на дейността на
основните полицейски служби за опазване на обществения ред. Това са патрулно-постовата служба,
районните инспектори, конвойната служба, службите по охрана на собствеността, специализирани
полицейски звена за охрана на обекти, съдебна полиция, общинска полиция, транспортна полиция и др.
? Втората група обхваща специфични специализирани полицейски функции по реализация на
административното обслужване, разрешителен и контролен режим на осъществяването на дейности,
свързани с българските документи за самоличност, задграничните документи и реда за пътуване в
чужбина, пребиваването на чужденци в Република България, извършването на дейности с общоопасни
средства, осъществяването на частна охранителна и друга дейност.
? Третата група обобщава организацията и тактиката на дейността на полицейските органи за
противодействие на най-характерните нарушения на обществения ред: хулиганство, пиянство,
алкохолизъм, наркомания. Наред с другите законоустановени мерки тук е мястото и на специалните
заведения. Характерното е съвместната дейност на полицията с другите държавни органи, с редица
неправителствени организации и гражданите. Акцентът се поставя върху профилактиката и
предотвратяването с основна цел - защита правата и свободите на гражданите.
? В четвъртата група са организационните и тактическите въпроси на полицейската дейност при масови
мероприятия, по време на избори, при бедствия и аварии. Обединяващото е наличието на много хора, в
определени случаи съществуването на обща опасност, действия на крупни полицейски формирования,
възможността да се стигне до екстремални или кризисни ситуации.
Източници на учебната дисциплина ,,охрана на обществения ред:
-законът, обичаят, юриспруденцията и доктрината.
-Конституцията на Република България – тя разглежда въпроси свързани с върховенство на закона,
равенство на гражданите, техните основни права и задължения, формиране, структура, организация и
правомощия на държавните органи, както и различни контролни и защитни механизми за гарантиране
правата и свободите на гражданите
-Международните договори ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила
-специални закони - Закона за Министерството на вътрешните работи, Законът за българските документи
за самоличност, Законът за чужденците в Република България, Законът за контрол на взривните
вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
-общи административни закони – Закон за административното производство, Закон за административните
нарушения и наказания
-подзаконови нормативни актове – на общинските съвети, на министрите и др.
2. Понятието ,,обществен ред”. Основни характеристики.
Понятието национална сигурност е включено в Концепцията за национална сигурност на Република
България. Националната сигурност е състояние на защитеност на основните права и свободи
на гражданите, държавните граници, териториалната цялост и независимост на държавата,
когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна на
конституционния ред, политически диктат или икономическа принуда за държавата.
Националната сигурност е състояние, при което според държавите не съществува опасност от въоръжено
нападение, политически натиск или икономическа принуда, така че те са способни свободно да
осъществяват своето развитие и прогрес. Националната сигурност е гарантирана, когато страната
успешно реализира националните си интереси, цели и приоритети и при необходимост е в състояние
ефективно да ги защити от външна и вътрешна заплаха.
1
Основните фактори застрашаващи националната сигурност са:
-тероризъм
-оръжията за масово унищожаване
-регионалните конфликти и напрежения
-организираната престъпност и сивата икономика
-екологичната сигурност
-нелегалната миграция
-информационните рискове
-демографски предизвикателства.
Вътрешната сигурност е състояние на процесите и явленията, които протичат вътре в държавата.
Вътрешната сигурност на страната ни се гарантира в максимална степен от защитата на правата и
интересите на гражданите, на обществото и държавата. Равнището на вътрешната сигурност максимално
зависи от ефективния контрол над престъпността и другите правонарушения. Министерството на
вътрешните работи е пряко ангажирано с провеждането на държавната политика за гарантирането на
вътрешната сигурност на страната, чрез изпълнението на задачите си по противодействие на
престъпността и опазването на обществения ред.
Противодействието на престъпността в широкия смисъл на думата означава дейност на
специализирани държавни органи, обществени организации и граждани по противодействие на
престъпността. В този смисъл противодействието на престъпността включва дейността на органите на
законодателната, съдебната и изпълнителната власт, по превенцията, разкриването и разследването на
престъпления и наказването на извършителите на престъпления. В тесния смисъл на думата това е
дейност на полицията по превенция на престъпността, разкриване и разследване на престъпленията,
както и издирването на лица и вещи – заподозрени, подсъдими, отклонили се от местата за изтърпяване
на наказанията, избягали от затворите, безследно изчезнали. Превенцията на престъпността е дейност
на органите на полицията по отстраняването на криминогенните фактори пораждащи престъпността.
Разкриването на престъпления е дейност на органите на полицията по събиране на доказателствена
информация и оперативни данни за извършени престъпления, за лицата, участващи в тях, установяване
на всички обстоятелства, подлежащи на доказване, изобличаване на виновните и осигуряване
привличането им към наказателна отговорност. Разкриването на престъпления се извършва в тясно
сътрудничество с органите на съдебната власт. Издирването на лица е дейност на полицията по
издирване на заподозрени, обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени,
отклонили се от изтърпяване на наказания, безследно изчезнали, както и други лица в предвидените от
закона случаи. Разследването на престъпления се извършва по реда на Наказателно-процесуалния
кодекс. Наказателните производства от общ характер преминават през две основни фази - досъдебна и
съдебна.
Обществения ред е свързан с отделния човек, с гражданите. В широк смисъл на думата обществения
ред се разглежда като състояние на системата от обществени отношения регулирани с правни, социални
и нравствени норми при което няма реална заплаха за общественото спокойствие, правата и свободите на
гражданите и дейността на държавни и недържавни институции. В тесен смисъл на думата правното
понятие обществен ред може да бъде определено като система от обществени отношения осигуряващи
общественото спокойствие и безопасност. Обществения ред се регулира с норми на публичното право.
Целите на обществения ред са поддържане на общественото спокойствие и безопасност.
Общественото спокойствие е регламентирано с норми на публичното право и е съвкупност от
обществени отношения създаващи необходимите условия за съвместно съжителство на гражданите в
отделната държава. Обществената безопасност е състояние при което не съществува опасност за
гражданите от терористични актове, производствени аварии, взривове, отравяния на въздуха, аварии по
пътните съоръжения и линии, срутване на сгради и др. Поддържането на обществената безопасност става
чрез правила за регулиране на дейности, за работа с общоопасни средства.
Основните задачи на полицията по поддържането на обществения ред са:
-охрана на обществени места с цел осигуряване на обществения ред – улици, паркове, градини и др.
-контрола върху спазването на паспортния режим
-контрол за пребиваване на чужденците
-контрола върху дейности с общоопасни средства
-контрола върху безопасността на пътното движение
-охрана на важни обекти
-охрана на масови мероприятия
-охрана на обществения ред в особени случай – бедствия аварии, катастрофи и др.
3. Система за опазване на обществения ред – субекти, правомощия, граждански контрол.
Престъпността винаги е била част от обществото и винаги ще я съпътства. Тотален контрол върху
престъпността не може да се създаде. Може да се създаде само система за охрана на обществения ред.
От чл. 8 на Конституцията разбираме, че държавната власт се дели на законодателна, изпълнителна и
съдебна. Това означава, че тези три власти имат правомощия по опазването на обществения ред.
Системата за опазване на обществения ред започва от: Народното събрание с приемането на законите,
приема решения, ратифицира международни актове, които имат важно значение. Народното събрание
приема още докладите на Министерския съвет, съветите за сигурност и прави ежегоден доклад на
2
министър-председателя и дава становище по него, свързани с националната сигурност и опазване на
обществения ред. Народното събрание определя ресурсите, бюджета за националната сигурност,
противодействието на престъпността и опазването на обществения ред. Министерски съвет с
регулиране на изборите, отговаря за всички извънредни ситуации, приема подзаконови актове под
формата на наредби, правилници и инструкции. Съгласно Конституцията той отговаря пряко за
обществения ред и опазването на законите на страната. Министър-председателя е едноличен висш орган
на изпълнителната власт, който разполага с определени правомощия. Той ръководи Министерския съвет,
назначава заместник-министрите в.т.ч и министъра и зам. министрите на вътрешните работи.
М естната власт :
-областния управител има право да дава нареждания на МВР в извънредни случай, отговаря за
опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта, организира
отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и
аварии
-общинските съвети имат право да издават наредби за обществения ред. Общинските съвети могат да
създават и постоянно действащи комисии по обществения ред. Те приемат и наредби за превозването на
масовия, обществения транспорт, за превозване на пътници, за отстраняване на автомобили от
обществени места. Общинските съвети установяват реда за обществения ред по време на избори,
стихийни и обществени бедствия, при безредици.
-кметът е изпълнител на решенията на общинския съвет, организира и провежда дейността по защита
на населението при бедствия и аварии. Кмета на общината отговаря за опазването на обществения ред,
като за осигуряването му издава писмени заповеди, които са задължителни за началниците на
полицейските служби.
-полицията и пожарната са на 24 часово разположение с оглед опазването на обществения ред,
обществените организации имат отношение относно борбата с наркоманията, домашното насилие,
като се създават домове за закрила на жени, на деца, граждански контрол – тук спадат гражданите,
които се обединяват и създават нетърпимост към нарушителите на обществения ред.
4. Доктрината ,,обществена охрана” – основни елементи и форми на дейност.
Престъпността винаги е била част от обществото и винаги ще я съпътства. Представят я като
американски модел. Двата стълба на обществото са: свободата и сигурността. Това са две
взаимосвързани понятия. За целта тази доктрина организира полицията с проблемите на хората.
Полицията трябва да служи на обществото, на местното население. Традиционният полицейски модел е
характерен за страните от континентална Европа, където полицията е част от органите на държавната
администрация. Характерно за този полицейски модел е високата степен на централизация, наличието на
множество признаци на военизирана система, многобройни жандармерийски служби организирани по
военен принцип, строга йерархия на заповедите. В основата на традиционния полицейски модел стои
разбирането, че държавата може чрез създаването на мощна и дисциплинирана полиция да води “война с
престъпността” с множество патрули, демонстративно присъствие на обществени места, провеждане на
показни операции, преследвания, арести, прочистване на територии и т. н. Основната движеща сила за
ограничаване на престъпността е страха на нарушителите от сблъсък с полицията, която е агресивна,
демонстративно “силна” и безкомпромисна с нарушителите.
Описаният полицейски модел е дълбоко вкоренен в нашата полицейска практика и до днес той се
възприема като единствената възможност за гарантиране сигурността на гражданите.
Полицейския (американски) модел се състои от следните компоненти:
-изисква се установяване на обществено партньорство по проблемите на обществения ред – обществено
партньорство означава, че полицията трябва да развие връзките си с обществото и всички негови
съставни части и да установи отношение на доверие и партньорство при решаване на проблемите по
сигурността и реда на местно ниво. За целта полицията трябва да демонстрира открита позиция към
гражданите (обществото) чрез отчети пред обществеността, прозрачност, редовни пресконференции пред
медиите и др.
-трябва да се ориентира към по добро полицейско обслужване при контакта между гражданите и
полицейските служители – завоюването на общественото доверие е основна цел на партньорството
-полицейската дейност да бъде прозрачна, открита към обществото
-да се осигури анонимност на гражданите оказали съдействие
-полицията трябва да третира равноправно, независимо от пола, националността, расата на гражданите
-изисква се една съвършено нова полицейска култура основаваща се на правата на човека
-изисква се разширяване на полицията чрез грижа за жертвите на престъпленията, емигрантите, децата
В момента този модел се въвежда в България под името ,,Полиция в близост до обществото”.
Недостатъците на традиционния полицейски модел са:
-традиционната полиция е ориентирана към престъпността
-приоритет са тежките престъпления
5. Дейност на местната администрация по опазване на обществения ред. Правила за опазване
на обществения ред в населените места.
Въпросите свързани с обществения ред в населените места са от компетенциите на общинските съвети,
които имат право да издават наредби за обществения ред. Общинските съвети могат да създават и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Охрана на обществения ред

Специална дисциплина формираща специални знания и умения на бъдещите служители в мвр. Дисциплината изучава дейността на охранителните служби на полицията и дейността на охраната на общинските структури...
Изпратен от:
eLLsy
на 2011-11-23
Добавен в:
Лекции
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
628 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Национална сигурност


Мисии и задачи на въоръжените сили Военната доктрина регламентира функциите на въоръжените сили, които определят и параметрите за тяхното структуриране, развитие и използване. Основните функции на въоръжените сили са:...
 

Концепция за национална сигурност


Актуалност и бели петна на концепцията за национална сигурност
 

Защита на националната сигурност


Стуктури на МВР, ангажирани с функции по ЗНС.
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по История и теория на обществената сигурност за 3-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
1
1
2 мин
31.08.2018
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
21
1
1 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Охрана на обществения ред

Материал № 757499, от 23 ное 2011
Свален: 628 пъти
Прегледан: 854 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 28
Брой думи: 17,877
Брой символи: 116,285

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Охрана на обществения ред"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения