Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
1.1.Философия на маркетинга
По своята същност маркетингът означава ориентиране и създаване на предпоставките за съчетаване
потребностите на купувачите с възможностите на предприятията, така че да се гарантира перспективно и
ефективно присъствие на пазара при най-добри психологически условия за клиента и най-добри финансови
резултати за продавача. Връзката между задоволяването на една потребност и създаването на търсене се
възприема като основа на маркетинга.
Класическата формула на пазарно поведение на предприятието е базирана на продажбите. Продажбите
са базирани на еднопосочен процес – фирмата създава определени продукти/услуги, насочва ги към пазара и
очаква реализация. Т.е. пазарното поведение се осъществява по следния начин : продукти ? поощряване на
продажбите ? печалба чрез увеличен обем на продажбите.
При маркетинговото поведение на фирмата производственият процес и създаването на различните
продукти и услуги се подчиняват на предварително опознатите желания на клиентите. Т.е. маркетингът е
двустранен процес, който започва от клиента с информация за неговите желания, възможности и намерения,
минава през производствения процес, определяйки неговите конкретни измерения, и завършва при клиента,
след като са изпълнени функциите по формиране на цената, доставката, обслужването и др.п.
Маркетинговото поведение се осъществява по следния начин : потребности на клиентите ? интегрирани
действия на тяхното задоволяване ? печалба от задоволени клиенти.
Според Котлър философията на маркетинга преминава през няколко етапа. На първия етап от нейното
възникване маркетингът се определя от общата икономическа теория като теория и практика на приложната
икономика, свързана главно с анализ и усъвършенстване на системата за управление. На втория етап, на
преден план се извеждат идеите, които целят управление на пазарните действия на всяко предприятие или
организация с помощта на усъвършенстване на традиционните и използване на нови методи. На третия етап,
маркетинговата философия се налага преди всичко с акцента, който се поставя върху откриване на мотивите
и поведението на субектите, участващи в процесите на размяна. Цитат : „Маркетингът е съвкупността от
дейностина една организация, насочени да задоволяват опознати или формиращи се потребности за
постигане на максималния общ интерес за организацията и потребителите”.
Възникването на маркетинга (1840г.) се характеризира с приспособяването на фирмите към пазара. След
50-тте години на ХХв. започва период, през който се развиват идеите за управленческата функия на
маркетинга, разработват се и методите. Този период се характеризира и с пазари, на които търсенето е
стабилно и развитието на предприятията може да се гарантира с продажбата на стоки и услуги на `разумни
цени`. Третият етап в развитието на маркетинговата философия съвпада с формиране на консумативно
общество в напредналите индустриални държави. Основните потребности са задоволени, конкуренцията е
ожесточена, а оцеляването на предприятията изисква вече разкриване на възможности за създаване и
управление на пазарите. В този момент маркетингът основно трябва да уточнва стоките и услугите, които
импонират на потребителите. Четвъртият етап в развитието на маркетинга следва фолмирането на
съвременното информационно общество на базата на модерните технологии. Променят се конкретните
маркетингови действия за реализиране на философията. Взаимоотношенията м/у купувач и продавач вече
масово се осъществяват виртуално, независимо от времето и пространството, на базата на теоретически
неограничена информация за стоки, услуги, цени, условия и начини на плащане. Маркетинг и продажби
вървят ръка за ръка on line.
***Създаването на потребители на лага интегрирането на всички действия на предприятието или
организацията като производство, ценообразуване, реклама, разпределение, обслужване и др., под общия
знаменател на информацията за потребителите, получена чрез непосредствения виртуален диалог между
потенциални и/или действителни клиенти и потенциални и/или действителни продавачи.
1.2. Новите парадигми на маркетинга
Новите парадигми на маркетинга са мисловни структури (образи), които обогатяват маркетинговата
философия с разбирането, че лоялността и навиците на потребителите определят статуса на компаниите и на
техните търговски марки. Те са : телемаркетинг, маркетинг на взаимоотношенията, `едно към едно`
1
маркетинг или индивидуален маркетинг, уебмаркетинг, кибермаркетинг, база данни маркетинг, онлайн
маркетинг, симултанен маркетинг, маркетинг на позволението и др.п.
Телемаркетингът представлява системно, ориентирано към продажби използване на
телекомуникациите, телефона, включително мобилния и телефакса.
Маркетингът на взаимоотношенията или още маркетинг на взаимовръзките е развитие на бизнеса чрез
поддържане на траен, индивидуален, богат на информация контакт с реалните и потенциалните клиенти за
повторение на покупките и за превръщането им в адвокати на интересите на фирмите. Спечелването на всеки
нов клиент е четири-пет пъти по-скъп процес в сравнение със запазването на вече съществуващ.
Индивидуалният маркетинг или `едно към едно` маркетингът, уебмаркетингът и кибермаркетингът,
база данни, онлайн маркетингът, както и маркетингът на позволението са пряко свързани с начина на
съчетаване на възможностите на съвременните електронни и дигитални технологии с маркетинговия
инструментариум за осъществяване на бизнес. Те дават възможност на потенциалния клиент да проведе
електронен диалог с търговска цел на основата на индивидуална връзка като изрази своите мнения и
изисквания към съответния продавач. Продавачът от своя страна, на основата на мащабни, електронни бази от
данни, се стреми да задоволи изразените изисквания от клиентите като непрекъснато актуализира
предоставяната информация. И нсичко това в симултанен режим от 24 часа, 7 дни в седмицата, всяка седмица
в годината.
Маркетингът на позволението се базира на идеята, че колкото повече се увеличават възможностите за
избор от страна на клиента, толкова по-малко възможности той има да да го направи както поради силна
ограниченост от времето, с което разполага, така и по отношение на огромните количества асиметрична
информация, която непрекъснато получава. Различните търговски предложения страдат от липса на внимание
от страна на клиентите, поради огромното количество послания. Смята се, че оскъдицата от време и от
внимание е непомторима характеристика на информационния век. Възниква идеята за маркетинг на
позволението или създаване на контакт с потенциален потребител, който доброволно е дал съгласие да
приема различни търговски предложения. Непознатите потенциални клиенти първо се превръщат в
приятели, които правят своя личен избор да `участват` във взаимния процес на общуване, а после приятелите
стават лоялни клиенти. Маркетингът на позволението е очакван, личен и уместен, защото : -> хората се
надяват да получат фирменото послание; -> посланията са адресирани директно към отделния потребител; ->
става дума за нещо, от което потенциалният потребител се интересува.
1.3. Концепция за маркетинг. Ограничители и критични фактори за успех
Основните маркетингови концепции са : търговска, продуктова, социална, техническа, психологическа,
управленска.
1.3.1. Търговска концепция
Базира се на разбирането, че нито един продукт не се продава от само себе си. Фирмата развива
предимно възможностите на разпределителната система, партньорството и договарянето на изгодни условия
за придвижване на стоките до крайния потребител ; развива системата за контакти с потребителите било чрез
агресивна реклама, било чрез предоставяне на благоприятни пазарни условия (цена, време, начини на
разплащане и др.) за покупка на конкретни стоки и услуги. Следи за поведението на потребителите с цел да
се адаптира и да използва благоприятно създали се ситуации. Обикновено търговската концепция
характеризира маркетинга в краткосрочен план. С приоритет тук са пазарите на стоки за краткотрайна
употреба, следвани от стоките за дълготрайна употреба и пазарите на услуги.
1.3.2. Продуктова концепция
Базира се на тезата, че клиентът винаги е готов да си купи висококачествен продукт. Фирмите, които
ориентират маркетинговата си дейност преимуществено на тази основа, разчитат на високите технически,
технологични и експлоатационни качества на предлаганите от тях стоки. Те поддържат на много високо ниво
различните типове иновации, особено технологичните. Разчитат на готовността на клиентите да приемат
предлаганата висока цена заради изключителното качество. Големи са изискванията и към качествата на
работещия в такава фирма персонал. Инвестиционните разходи са преобладаващи. Основният проблем е, че
2
много често се срещат трудности за превръщането на нови технологични решения в пазарно адаптирани
продукти. Липсата на координация между търговска и продуктова концепция започва да се тълкува като
противоречие между маркетинга и иновациите.Краткосрочни пазарни доходи обременяват дългосрочното
ориентиране на фирмата ; предпочитат се технологии с ниска степен на новост и малък риск, вместо
технологичен скок ; съкращават се бюджетите и се ориентират към краткосрочни проекти.
1.3.3. Социална концепция
Според Котлър и Леви маркетингът е приложим по отношение дейността на организация с идеална цел
като политически партии, професионални организации, правителствени органи и даже по отношение
поведението на отделни личности, когато става дума да се реализират не само стоки и услуги в буквалния
смисъл на думата, но и възгледи, идеи, програми и др.п.
Според Лазер маркетингът обхваща и сферата на социалните въпроси, музейното дело, религиозните
организации с цел благополучието на потребителите и на обществото в дългосрочен план. Възниква
понятието социален маркетинг. На тази основа маркетингът се обособява и като самостоятелна услуга,
организирана и предлагана от специализирани консултантски и научно-изследователски организации за
разрешаване на проблеми и формиране на пазарно поведение, щом се появят условия за сделка.
1.3.4. Техническа концепция
Определение за маркетинг като `серия от техники, породени от едно особено състояние на духа, чиято
цел е максимално задоволяване на естествените или предизвикани потребности, при най-добри
психологически условия за клиента и най-добри финансови резултати за продавача`? тук се отнасят всички
методи, използвани при осъществяване на маркетинговите проучвания като сегментирането на пазара и
позиционирането на продукта, техническите решения за оцунка на риска, за измерване на количествените
параметри на протичащите процеси и т.н. Морфологичният анализ, поляритетният профил, тахископията,
матричният подход са често използвани инструменти в маркетинговата практика.
1.3.5. Психологическа концепция
Въпросите, свързани с поведението на икономическите субекти, участващи в различните прояви на
разменните отношения излизат на преден план и стават обект на особено внимание. Според Хънт именно
маркетингът обяснява :
поведението на купувача по отношение на разменните процеси, свързани с потреблението (защо,
какво, как, кога, къде);
поведението на продавача по отношение на разменните процеси, свързани с потреблението;
поведението на институционалната среда, за да улесни процесите на размяна, свързани с
потреблението;
последствията върху обществото от поведението на купувачите и институционалната среда.
Психологическата маркетингова концепция се изгражда на базата на теоретичните постижения на
икономическата психология като наука за изучаване на човешкото поведение при вземане на икономически
решения. Тя търси основно отговор на въпроса : `На какъв вид потребност би могъл да съответства даден
продукт?` или `Как да се намери връзката между конкретния продукт и конкретния купувач?`. Анализът
довежда до разкриване на връзките между мотивоцията на личността и поведението й като потребител,
клиент или продавач. На маркетинга, обвързан с поведението на икономическите субекти, често се възлагат
задачи за разкриване на реакциите на :
купувача, по отношение на самия него и на организацията, която представлява (ако е
юридическо лице);
продавача, по отношение на него самия и на организацията, която представлява;
потребителя, по отношение на него самия и на средата, в която се намира;
купувача, продавача и потребителя по отношение на конкретен продукт;
купувача, продавача и потребителя по отношение на конкретни условия на сделката и др.п.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 апр 2019 в 19:50 потребител
26 яну 2019 в 22:47 студентка на 36 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по хуманитарни науки, специалност - Педагогика на обучението по български език и руски език, випуск 2013
11 яну 2019 в 10:28 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Икономика, випуск 2013
05 яну 2019 в 21:06 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
02 дек 2018 в 10:44 родител
18 ное 2018 в 17:36 студентка на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Факултет информатика, специалност - Информатика, випуск 2017
25 окт 2018 в 16:45 родител
06 юли 2018 в 02:04 студент на 47 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
14 юни 2018 в 16:25 студентка на 27 години от София - УНСС, факулетет - МИП, специалност - Европеистика, випуск 2015
04 юни 2018 в 15:18 ученичка на 24 години от Перник - ГПЧЕ "С. РАДЕВ", випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
1. Изберете действително съществуващ на българския пазар продукт (без значение дали е български или небългарски), който се нуждае от брандиране, т.е. продуктът трябва да е във фаза на развитие преди да е прераснал в марка.
добавена от seriv 08.06.2013
0
25
общи маркетингови стратегии
добавена от emeto93 07.06.2013
0
44
Уеб маркетинг на взаимовръзките
добавена от titikomo 26.04.2013
0
7
Маркетинг мениджър на фирма
добавена от hristina.irineii.atanasovi 28.10.2017
1
23
Ралица Захариева 1987
добавена от ralica.stefanova87 05.04.2016
1
11
Подобни материали
 

Характеристика на маркетинга

16 фев 2008
·
303
·
1
·
285
·
62
·
1

Чрез маркетинга активно се въздейства на пазара. Целта е да се задоволят нуждите на купувачите и да се извлече максимална печалба...
 

Въведение в маркетинга

23 юли 2008
·
80
·
2
·
337
·
19

Разбирането на маркетинга като философия на бизнеса е заложено още през 1915г. От Шоу.Включва приемането на водещата роля на пазара за организиране на стопанската дейност.
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,889
·
8
·
2,755
·
1,254
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Маркетингова система

20 апр 2007
·
2,207
·
2
·
247
·
200
·
1

Маркетинговата ситема е най- общото понятие в маркетинга. включва бизнес организацията, пазара, връзките между тях, елементите на маркетинга, обкръжаващата среда. в центъра на маркетинговата система е купувачът....
 

Основни маркетингови понятия

19 дек 2007
·
738
·
2
·
366
·
98

Потребностите са осъзната човешка нужда. Търсенето, това е само платежоспособното търсене. Продуктът е всяко нещо, задоволяващо човешките нужди...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по маркетинг във финансовите институции за 3-ти курс
междинен тест по Маркетинг за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Маркетинг.
(Лесен)
20
40
1
3 мин
29.08.2014
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Труден)
25
3
1
9 мин
30.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Основи на маркетинга

Материал № 756678, от 22 ное 2011
Свален: 551 пъти
Прегледан: 905 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 63
Брой думи: 30,566
Брой символи: 209,161

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на маркетинга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения