Големина на текста:
1.  Основни понятия в учебната дисциплина
1.1 
Изделие е произведен предмет или съвкупност от предмети
Детайл е изделие от еднороден материал без да се сглобяваможе да се легиран
заваренспоен и др
Сглобена единица е изделиесъединено чрез завинтванезалепванезаваряване
запресоване(автомобилредуктор). 
Машинните елементи са детайли и прости по конструкция сглобени единицикато 
търкалящ лагерсъединител.  Могат да бъдат с общо предназначениеелементи на 
съединенията(болтовегайкинитове); елементи на въртеливото движение(осивалове); 
елементи на предавките(зъбни колелявериги); детайли с по­специално 
предназначение(пружиникорпусни детайли).  Със специално предназначение се срещат в 
отделни видове машини например буталакранови кукиплугове.  
Звено е съвкупност от детайли и/или сглобени единицикоито са свързани неподвижно 
помежду си и се движат като едно цяло в процеса на работата на механизмаНеподвижно 
звено е с условен характерто е звенона което движението на останалите звена се 
разглеждат спрямо негонай­често е звеното свързано с основата или опората на 
машината(шаси на автом., корпус самолет).   Подвижните звена могат да бъдат 
задвижващи –  получава движотвънкоето механизмът преобразува в необходимото 
движениемеждинни и изпълнителни – движението за което е предназначен механизма
?1. 
Механизъм е съчетание от свързани звенакоито преобразуват  движението на едно или 
няколко тела в необходимото ни движение на други тела,  напрколяно­мотовилков 
механизъм . 
Машина е устройствокоето изпълнява механични движения с оглед преобразуването на 
енергияматериали или информация . Те могат да са:
­ енергетични – преобразуват енергията в механична – двигателигенератори
­ работни – преобрмехенергия в полезна работа – транспортни
технологични(металорежещитекстилни); ­ ­ информационни – преобразуват информация
напркасов апарат
­ кибернетични – моделират дейността на човешките органи – роботибиологични машини
Степен на свободаВсяко тяло може да извършва шест независими движения спрямо 
произволна координатна система XYZ: три транслации по осите и три ротации около тях
?2Степен на свобода е възможността на тяло да извършва някое от тези движения
тогава свободно тяло в пространстото притежава 6 степени на свободаКогато тялото е 
възпрепятствано да извършва всички 6 степенитогава тялото има ограничениете са 
също 6.  
Кинематична двоица е съединение между два или повече детайлакоито могат да 
изпълняват движениеЕлементарната кин.две когато има преместване по контурна 
повърхнинадвижчрез плъзганенапрябълкова става ?3.  При контурната киндв
между звената има контакт по линия или в точкаконтакта е чрез притискане със сила
напрцилиндър с успоредни оси ?4
Кинематично съединение – в кинематична двоица се влагат междинни тела:сачмиролки
напртъркалящи лагериИзобразяват се условно ?5
1.2 Видове механизми
В зависимост от движението на звената са равнинни или пространствени.
В зависимост от характерни звена са
Лостовикогато участват само елементарни двоици(шарнирен е завъртане на звената 
едно спрямо друго)?шарнирен – в помпи; 4­звезденш. 5­звезденколяно­мотовилков – 
бутални двигателикомпресорикулисен механизъм – помпишепинг­машина
Контурникогато има контурна двоица.
­ гърбични – преобразуват въртеливото движение на началното звено във възвратно 
постъпателно или ­ въртеливо движение на изпълнителното звено ?7; 
­ зъбни – предават или преобразуват въртеливи движения между валове чрез зацепване 
на зъбни колела ?8;
­ фрикционни – предаването на въртеливо движение  е чрез силите на триене;
­ малтийски – въртеливото движение на задвижващото звено се преобразува в 
прекъснато въртеливо движна изпълнителното звено;
­ механизми с гъвкави звена – ремъциверигивъжета
­ комбинирани – съчетание от лостовизъбни и гърбични механизми.
1.3 Опркласа на кинематичните двоици и съединения: броя ограничения определя 
номера на класа.?
1.4 Определяне степента на свобода на механизмите
h – степен на свна мех.
n – брой подвижни звена 
Р
m
 – брой на кинематичните двоици или съединения от m­ти клас  
Тогава степените на свобода на пространствен механизъм е: h = 6n – 5p
5
 – 4p
4
 – 3p
3
 – 2p
2
 – 
p
1
 
За равнинен механизъм има три движения – 2 транслации по осите X и Y  и ротация около 
оста Z, тогава има 3 възможности:    h = 3n – 2p
5
 –p
4
1.5 Механизми с недостатъчна или излишна степен на свобода – при тях се въвеждат 
пасивни звенакоито намаляват относителната подвижност между тяхвътрешните 
усилия и работни напрежения?10
2. Основни изисквания към машините и техните елементи.  Тенденции в 
конструиранетоОснизисквания са следните:
­ високи технико­икономически показатели – технпокса кпдточностмалък разход на 
енергиялесно обслужване и ремонтикономпоказатса паричната стойност
­ работоспособност – машината и елементите й да работят с параметритес които са 
проектираникритериите за работоспса обемна и повърхностна якосткоравина
износоустойчивоствиброустойчивосттоплоустойчивостЗа всеки машинен елемент   има 
различни критерии за работоспособностнапример за плъзгащия лагер са износоусти 
топлоуст., а за търкалящия лагер е повърхностната якост
­ надеждност – с помощта на теорията на вероятностите се извършва оценката за 
безотказна работа за определено време
­ безопастност при експлоатация – за обслужващия персоналчрез обезопасяване
­ технологичност и икономичност – изделието трябва да удовлетвори зададените техн
изисквания и да е изработено по най­ефективния начинс  минимални средствавреме и 
трудКонструиране с минимален разход на материали , малко тегло и размериикономично 
производство
­ специални изисквания – дизайнергономичностекологичност(шумвибрацииотделяне 
на вредни вещества в околната среда
2.1 Обемна якост при постоянни и променливи напрежения
Приложени силови натоварвания върху машинните елементи могат да са постоянни и 
променливиотнасящо се до големината и/или посоката сиДинамичните натоварвания 
може да нарастват плавно до максималната си стойност или да се получат 
внезапно(ударни). От натоварванията се получават и напрежениякоито също са 
постоянни и променливикоито се срещат по­често и се изменят по синусоидален закон
Графично може да се представи нормалното напрежение  в зависимост от времето ?t. 
?
max
 = ?
?
а
?
min
?
– ?
а
средно ?
m
 = , (?
max
 + ?
min
)/2  амплитудно ?
а
 =  (?
max
 – ?
min
)/2 и 
коефициента на асиметрия на цикъла r = ?
min
/?
max
коефе м/у  ­1 и 1. ?11. 
общ слна циклично натоварване
симетричен
пулсиращ
прекъснат пулсиращ
постоянно напр.
Якостното условие е: ?
max
 <= [?] = ?
гр.
/[S]  или макснапртрябва да е по­малко от 
допустимотополучава се от граничното напрежение и миндопустимия коефициент на 
сигурност [S], който се определя чрез наблюденияГраничното напрежение е когато 
материалът губи рабоспособността сиопределя се експериментално и резултатите са 
представени в справочници
Факторитекоито влияят върху якосттасаконцентрация на напреженията – местно 
повишение на напрспрямо средните за сечениеторазмерите на сечението – с 
увеличаването на размерите на машелементи границата на умора намалява;
­ оразмеряване на елементи при променливо постоянно напрежение – изчислението е 
проверка на коефицза сигурност   S   и има вида S >= [S]  , S = ?
­1
/(k
?
?
a
/?
?
?
?
 + ?
m
?
m
)
k
?
 – ефективен коефна концентрацията на напрежениетоопределя се от обобщените 
графични зависимости в зависимост от вида на концентратора
?
?
 – мащабен фактор
?
?
 – коефотчитащ състоянието на граничната повърхнини
?
m
 – отчита чувствителността на материала към променливите напрежения 
Обемна якост имаако в опасната точка от изследвания обект е установеноче има 
циклично изменящи се нормални и тангенциални напрежения S
?
 иS
?
. S = S
?
S
 ?
/
Повърхностна якост – при изпълнение на конкретно предназначениеелементите си 
контактуват с контурните повърхнини и възникват натоварванияСлучаи:
­ когато няма преместване има смачкване => напрежението ?
смачкване
 = Р/F или Р/А = Р/аб <= 
[] – ? за правоъг.
­ има преместване на контактните повърхнинитогава средното повърхностно налягане 
Р = Р/А = Р/аб <= [P] и условието срещу загряване PV <= [PV] 
­ контакта е линеен или точков ?
к
 = 0,388  , Епр ­> приведен модул на еластичността 
Всеки материал има отделен модул на еластичността E
пр.
 = 2E
1
E
2
/(E
1
+E
2
)
1/?
пр
 – приведен радиус на кривина = 1/r
1
 + 1/r
2
?
к
 <= []?
ще е положителен или отрицателен в зависимост от външен или вътрешен контакт
­ точков контакт (2 сфери), контакта е кръг и ? 12 , радиуса на контакта е около 0,5 мм
Под действието на променливи контактни напрежения върху контактуващите повърхнини 
се получава питингтова е промяна в цветаоткъртванеполучава се при наличие на 
мазилно вещество и търкаляне с плъзгане.
Коравина – способността на елемента да се съпротивлява на действието на външните 
натоварвания
?13
­ при усукване ? = ?14

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Машинни елементи

Основни понятия в учебната дисциплина. Изделие е произведен предмет или съвкупност от предмети. Детайл е изделие от еднороден материал, без да се сглобява. Може да е легиран, заварен, споен и др....
Изпратен от:
Tihomir Iliev Todorov
на 2011-11-21
Добавен в:
Пищови
по Машинознание и машинни елементи
Статистика:
292 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Съставяне на кинематична схема на равнинен механизъм
добавена от georgi.makedonski 05.01.2020
0
16
Подобни материали
 

Верижните предавки


Същност, предназначение и видове верижните предавки са механични предавки с междинно гъвкаво звено /верига/.
 

Разработване на технологичен процес за обработване на детайл "зъбно колело"


Детайлът "Колело зъбно" служи за предаване на въртеливи движения от един вал към друг в механизмите и машините на различните видове предавки. От служебното предназначение на детайла следва, че основната базова повърхнина е...
 

Верижни предавки


Верижните предавки имат широко приложение в машиностоенето за предаване на движение. В строителните машини те се използват в багерите, крановете, смесителните и други машини...
 

Съединители


Триещите съединители предават въртящ момент между два вала или между вал и лагеруван върху него детайл чрез силите на триене, които възникват между работните (триещите се) повърхнини на съединителя...
 

Зъбни колела


Всяка машина независимо от това дали е проста или сложна се състои от машинни части - детайли (оси, валове, зъбни колела и др.) които са свързани по такъв начин, че извършват определени движения под действието на приложени сили...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Машинознание и машинни елементи
Тест по машинознание
изпитен тест по Машинознание и машинни елементи за Студенти от 2 курс
Това е изпитен тест по машинознание. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
151
1
1 мин
28.03.2013
Тест по Машинознание в ТУ за 1-ви курс
изпитен тест по Машинознание и машинни елементи за Студенти от 1 курс
Изпитен вариант по Машинознание за първокурсници от ТУ, специалност КСИ. Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
6
1
3 мин
26.07.2018
» виж всички онлайн тестове по машинознание и машинни елементи

Машинни елементи

Материал № 756198, от 21 ное 2011
Свален: 292 пъти
Прегледан: 632 пъти
Предмет: Машинознание и машинни елементи, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 12
Брой думи: 4,439
Брой символи: 28,365

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Машинни елементи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала