Големина на текста:
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
Същност на СУ
Същност на стратегията – може да се разгледа от 2 аспекта- като стратегически план и като
действие, реализиращо стратегия. Планираната стратегия много трудно може да се
реализира и по това тя се различа от реализираната. В много случаи организациите нямат
предварително разработена стратегия и тя представлява резултат от взаимодействиято на
множество различни решения.
Планираната стратегия има следните характеристики:
?Тя представлява дългосрочна насока или генерална линия за развитие на
организацията.
?Отнася се за организацията като цяло или за основни нейни части.
?Обикновено се разработва от ръководството на организацията.
?Трябва да гарантира непрекъснато реализиране на първостепенните цели и задачи на
организацията.
Характеристика на стратегическото планиране процесът в рамките, на който се
разработват стратегиите на организацията се нарича стратегическо планиране.
? Систематичен процес
? Анализът и разработката на насоките за развитие на организацията при
стратегическото планиране са дългосрочни. Процесът на планиране разглежда
организацията като цяло, или като съставена от няколко основни звена.
? Компетентността и отговорността за стратегическото планиране трябва да
бъде съсредоточена на нивото на висшия и средния мениджмънт.
Целта на процеса е да гарантира дългосрочното постигане на основни цели и задачи на
организацията.
Предназначение на процеса на стратегическото планиране
Дългосрочното постигане на основни цели е възможно чрез разработка и поддържане на
потенциалния успех. Стратегическото планиране не е концентрирано върху оптимизирането
на резултатите в рамките на плановия период. То се фокусира върху инвестициите, които ще
бъдат необходими да се запази съществуващия потенциал и да се изгради нов. Това
гарантира бъдещия успех на организацията, не само в рамките на плановия период, но и
отвъд него.
Съществуват 3 вида потенциал за успех:
1.Силна позиция на привлекателни пазари. Силната позиция означава
съществен пазарен дял на обслужваните пазари или пазарни ниши. Привлекателността на
пазара зависи от неговия размер, тем на растеж и интензивност на конкуренцията.
2.Дългосрочни конкурентни предимства в предлагането Силната пазарна
позиция може да се придобие по различни начини. Например чрез по-добро качество на
продуктите, чрез различимо по-добро обслужване на клиентите, чрез по-ефективна
/интензивна/ реклама, чрез дългосрочни ценови предимства и др.
3.Дългосрочните конкурентни предимства в ресурсите под ресурси се
разбира не само модерното технологично оборудване, човешки ресурси, информационна
система за управление и финансови ресурси, а и меките фактори като организационна
култура, репутацията на търговската марка, а така също и комплексните възможности за
създаване на иновации, опериране, гъвкавост към промените на пазара и др.
Посочените видове потенциал за успех не се явяват самостоятелни, а си взаимодействат
помежду си. Отделните категории потенциал за успех могат да се причислят към тези, от
основните категории стратегии. Силната пазарна позиция е предмет на кооперативната
/организационната/ стратегия. Конкурентните предимства необходими за осигуряване на тази
позиция в аспектите – предлагане и ресури, са предмет на бизнес стратегията.
Разработка на стратегическия план
1.Фази на развитие на стратегическото планиране.
?Предварителна фаза – преди края на 60те години е липсвала форма на планиране,
1
която е ориентирана към създаването и поддържането на потенциал за успех. Характерното
за това време количествено дългосрочно планиране е представлявало разновидност на
анализ, койтосе изразява в екстрапулация на тенденциите и опит да се прогнозира бъдещото
въз основа на миналото развитие. Един от методите на анализ, който е използвал и е
ориентиран към екстрапулацията на тенденциите е анализа на разминаването. Този анализ
разглежда съществуващите продукти и продуктите, които са в процес на разработка като се
опитва да прогнозира приходите или приноса, които те ще осигурят. Този анализ се извършва
поради това, че продуктите имат жизнен цикъл и съществува тенденция за намаляването на
приходите и размера на приноса в хода на времето. Приносът представлява разликата между
приходите и променливите разходи. /пределен, маржинален доход/
RUI = П / Пр х Пр / ИК /инвестирания капитал/
Характерното за анализа на разминаването е, че не дава указания как да бъде преодоляно
това разминаване. Един от подходите, който може да бъде използван като принципни
препоръки е т.нар. Матрица на Ансъв – съществуват 4 подхода за преодоляване на това
разминаване:
?Да се подобри разпространението на продуктите на пазара
?Намиране на нови клиенти за съществуващи продукти
?Предлагане на нови продукти на съществуващи клиенти
?Нови продукти за нови клиенти
Основен проблем на тази матрица е, че той не дава препоръки на организацията кои от тези
алтернативи да бъдат предпочетени.
?І фаза от началото на 70те години. За нея е характерно приложените на
портфолио, методите за стратегически анализ и планиране. Тези методи представляват
първата стъпка за разработката на стратегическото планиране. Използват се и по настоем
при определянето на стратегически цели на бизнеса, както представляват ключовия
елемент при разработка на корпоративната стратегия. /Разработва се портфейл от акции,
очаква се изгода, прилага се определен риск/.
?ІІ фаза на развитие на стратегическото планиране – от края на 70те години.
Характерно за нея е, че се е започнало от разработването не само на стратегически
планове на корпоративно ниво, но и на отделен бизнес. Основен проблем при
разработването на бизнес стратегии е как да се постигне победа в борбата срещу
конкуренцията.
Идеите за разработка на стратегия на тази фаза са се основавали на конкурентните стратегии
предложени от Портър.
?ІІІ фаза – от ср. на 80те години е характерно започването на разпространение на
понятието „стратегическо управление”, според което СУ излиза извън стратегическото
планиране, като включва фазите на реализация на стратегиите и стратегическия контрол.
Причина за разширяването на обхвата на СУ е, че се оказва на практика, че разработката
на стратегически планове не е довела до очаквани подобрявания в дейността на
организацията. Резултатът от стратегическото планиране е съвкупност от планове и
намерения. Само по себе си стратегическото планиране не генерира действия и видими
промени във фирмата.
За да има ефект от планираните промени фирмата се нуждае от подходящи възможности,
като обучени и мотивирани ръководители, система за набиране и обработка на
стратегическата информация, гъвкава организационна структура. Без тези възмонжсоти
съществуват предпоставки за възникване на съпротива срещу реализацията на плана.
Основанията за тази съпротива обикновено не са в своенравността на персонала, а поради
липсата на необходими възможности и мотивация и поради нежеланието на хората да
изоставят познатите си дейности, за сметка на такива, при които има риск при тяхното
изпълнение.
?ІV фаза – започва от ср. на 90те години – стратегическото планиране включва анализ и
планиране на ресурсите на организацията. Анализът на ресурсите винаги е бил включен
пряко или косвено в рамките на стратегическото планиране, но характерното тук е, че
2
започва използването на критерии за идентифициране на стратегически важните
ресурси.
2.Роля на стратегическото планиране в стратегическия мениджмънт. СУ включва:
стратегическо планиране, реализаране на стратегиите, стратегически контрол. Тези 3
фази поставят 3 групи задачи и могат да се обособят като отделни процеси:
І фаза Стратегическо планиране – задача да посочи дългосрочните цели на организацията и
да предложи най-общи насоки за това какво е необходимо да се направи в областта на
ресурсите и дейността на организацията. Ясната насока за развитието на организацията,
насока за следващата фаза. Стратегическото планиране използва специфични методи и
поради това ясно може да се разграничи от средносрочното и краткосрочното планиране.
Такова разграничаване, обаче не може да се направи за останалите две фази.
Стратегическият план има важна роля в стратегическото управление. Стратегическият план
представлява процес, който се реализира независимо от управлението на текущата дейност,
но го предопределя, тъй като останалите две фази са част от осъществявания процес на
текущо управление. Стопанският мениджмънт разширява диапазона на СП.
ІІ фаза Реализация включва осъществяването на стратегии на материално ниво в
аспектите предлагане и ресурси, но и включва мероприятия, които се отнасят до персонала.
Незадоволителна реализация на стратегиите на ниво персонал е най-честата причина за
лошите резултати при реализацията на стратегиите. Това е така тъй като най-важните
мероприятия за реализация като разработка на нов продукт, съкращаване на производствени
мощности, аутсорсинг на бизнес процесите, навлизане на външни пазари са ясно посочени в
стратегиите. Не е такъв случая с мероприятията, които се отнасят до персонала. Причина – в
процеса на разработка на стратегиите, участниците в екипа се концентрират върху
планирането на видими конкурентни предимства. Без обачереализация на мероприятия на
ниво персонал, съществуването на стратегия ще бъде неуспешно /Outsource – прехвърляне
на наша дейност на външна организация/ наш счетоводител – следва външен счетоводител –
прилага се стратегия на работещата външна компетенция.
ІІІ фаза Стратегически контрол включва три елемента:
?Проверка на реализацията на стратегиите – има за цел да провери и да гарантира
извършването на стратегиите, мероприятия.
?Текущ контрол – за да се осъществи текущия контрол трябва да се изгради система за
ранно предупреждение СРП. Тя включва показатели, отразяващи основни предпоставки,
стоящи в основата на стратегиите. Невъзможно е да се наблюдават всички предпоставки,
поради което съществува риск от изненади „поради неочаквано развитие”.
?Стратегическо сканиране – има роляда минимизира риска от появата на неочакван
риск. Стратегическо сканиране представлява общо интиуитивно наблюдение на външна
среда, което предполага наблюдения на всички предпоставки.
Методите, които се ползват за проверка на реализация на стратегическите програми са
същите, които се прилагат при проверка на средносрочните проекти, т.е.
?Обикновено това включва изчисляване на нетната настояща стойност на инвестицията,
необходима за реализирането на дадена стратегическа алтернатива. ННС посочва как ще
се увеличи стойността на организацията при реализиране на съответната алтернатива. На
фирмите, които се котират на борсата положителната ННС в дългосрочен период води до
нарастване на курса на акциите. Оценката на стратегиите и свързаните с техните
потенциали за успех посредством финансовата оценка – най-често ползвания подход. В
много случаи обаче е много трудно да се разработват реалистични, прогнози и
дългосрочни финансови резултати от дадена стратегическа алтернатива.
Стратегическият контрол има следните функции:
?Да осигури обратна информация как са били реализирани планираните стратегии;
?Да проверява дали допусканията и предпоставките, които стоят в основата на
стратегическият план кореспондират с реалността. Но има твърде големи разлики и
разминавия между заложеното в стратегическия план и това, което се е получило на
практика като резултат или ако предпоставките за разработка на стратегиите не
кореспондират с реалността, планирането трябва да започне отначало.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегическо управление

Същност на стратегията – може да се разгледа от 2 аспекта- като стратегически план и като действие, реализиращо стратегия. Планираната стратегия много трудно може да се реализира и по това тя се различа от реализираната...
Изпратен от:
Radoslaw Bailow
на 2011-11-20
Добавен в:
Лекции
по Стратегическо управление
Статистика:
138 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Стратегическо управление

26 май 2009
·
243
·
21
·
4,274
·
167

Стратегическият план много трудно може да се реализира изцяло, поради това тя се различава малка или голяма степен от действително реализирана стратегия...
 

Стратегическо управление

06 юни 2009
·
95
·
4
·
991
·
221

Единица за такъв анализ е стратегическата зона на действие, в която фирмата действа или иска да се настани да действа...
 

Решени тестове


от 2 до 6 тест по стратегическо управление...
 

Бизнес план

27 окт 2009
·
156
·
15
·
2,514
·
214

Дружеството произвежда универсални стругове и стругове с ЦПУ, както и принадлежности за тях...
 

Стратегическо управление

07 ное 2009
·
295
·
12
·
2,207
·
413

Фирмата ни произвежда всички видове шоколадови и сладкарски изделия, които са специално разработени и съобразени със здравословния начин на живот на хората...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по международни стратегии
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 5 курс
Тест по международни стратегии за студенти. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
31
27
1
7 мин
15.08.2012
Тест по Стратегическо управление за студенти от 4-ти курс
изходен тест по Стратегическо управление за Студенти от 4 курс
Тест за семестриална оценка по Стратегическо управление, 4-ти курс, ВСУ. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
55
1
3 мин
01.11.2016
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегическо управление

Материал № 754423, от 20 ное 2011
Свален: 138 пъти
Прегледан: 286 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 5,093
Брой символи: 32,811

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала