Големина на текста:
Държавна и бизнес администрация
ТЕМА 1
Въведение в публичната администрация
1. Разграничение между публична държавна администрация и частна
(бизнес) администрация.
Администрацията логически се свързва с държавната организация. Една страна може
да е земеделска, индустриална или технологическа, но в съвременните условия тя
винаги е чиновническа. Всяка държава има многобройна и развита публична
администрация. Например в САЩ 1/3 от населението са служители на ПА.
Всекидневието непрекъснато е свързано с дейности на държавната и бизнес
администрация. Държавната и бизнес администрация обхващат огромен брой
проблеми, свързани с живота на гражданите и техните отношения с държавните и
местни институции, структурата и функциите на администр. органи, основните задачи
на държавното и местно управление, административните права и задължения на
гражданите и начините за тяхното осъществяване.
Богатството и .............. на публичната администрация създават затруднения за
дефиницията му. Авторите дават различни определения на публичната администрация
в зависимост от гледната точка, от която се разглеждат. Всички обаче са единодушни,
че администрацията става все по-голяма сила във функционирането на обществото и
определяща за начина, по който живеем.
1) Публичната администрация може да бъде определена като комплекс от процеси,
организации и лица (действащи официални длъжности и роли), свързани с
изпълнението на законите и другите нормативни актове в сферата на
изпълнително-разпоредителна дейност на държавата;
2) Публичната администрация може да бъде определена и като организация на
определени видове дейности на държавните и другите публични органи;
3) Публичната администрация може да бъде определена и като структура,
съвкупност от органи, занимаващи се с административна дейност (например:
правителство, министерства, служби и др.);
4) Публичната администрация може да бъде разгледана като съвкупност от отделни
функции (например: планиране, финансиране, паспортен режим, опазване на
обществения ред, борба с престъпността, здравеопазване, образование,
регулиране на движението по пътищата и др.);
Всяко едно от горните определения е вярно и по своята същност те съставят
понятието публична администрация. Отделните и хапактеристики могат да
се представят по следния начин: Публичната администрация е:
1) дейност по постигане на публични цели, на резултати от обществени интереси и
др;
2) проявява се в дейността на 3-те вида власти – изпълнителна, законодателна и
съдебна, всяка от които има обслужваща администрация;
3) има важна роля във формирането и осъществяването на държавната политика и
поради това е част от политическия процес на държавното управление;
4) разлизава се от частната (бизнес) администрация
Под държавна администрация ние разбираме административна структура и дейности
на държавата. Държавната администрация се развива в дейността на държавните органи
и се осъществява от държавни служители.
Трябва да се има предвид, че администрацията съществува както в държавните,
местните и обществени организации, така и в стопанските. Когато говорим за частна и
бизнес администрация имаме предвид администрация, която обслужва бизнеса,
администрация на стопанските предприятия и търговските дружества. Но
администрацията вътре в него, която пряко има организационни и обслужващи
функции, по отношение на производствената и търговска дейност, е бизнес
администрация.
2. Прилики и разлики между ПА и БА.
Между публичната администрация и частната бизнес администрация съществуват
много прилики, понеже и в двата случая говорим за администрация. Администрацията
има изпълнителен, организиращ и обслужващ характер. Прилагат се еднакви или
подобни управленски методи. Търси се ефективно използване на човешки и
материални ресурси. Всяка организация, независимо дали е публична или частна, се
подчинява на определни организационни принципи, съобразява се със закона и т.н.
Различията между ПА и БА са от съществено значение за тяхната социална
икономическа и политическа роля в обществото и не трябва да се подценяват.
Всъщност различията между тях са много по-важни от приликите.
Основните разлики между ПА и БА са:
1)ПА по-малко напомня на „бизнес” и в по-малка степен е ориентирана към пазара;
2)ПА е подложена в много по-голяма степен на политически влияния и
въздействия. Влияе се повече от общественото мнение, политиците, медиите и
вътрешните формални институции;
3)ПА подлежи в много по-голяма степен на по-детайлно и по-строго
регламентиране от закона и другите правни норми, отколкото БА. ПА има много
повече нормативни ограничения. Стриктни и правни регламентации ограничават
свободата и избора на преценка на публичните администратори, чиито действия
се развиват въз основа на закона и рамките му;
4)ПА е ориентирана повече към обслужване на населението и нейните действия са
мотивирани от задоволяването на обществените интереси, докато БА е
мотивирана от печалбата и е ориентирана към клиентите;
5)Дейността на ПА обикновенно се основава на възможностите с компетентност и
правомощия, официално установени или от закон, или от акт на висш
изпълнителен орган;
6)ПА отговаря за осъществяването на държавната политика в страната;
7)ПА отговаря за общественото развитие качеството на живот в обществото;
8)ПА отговаря за националната сигурност, националното оцеляване и
икономическото развитие на страната;
9)ПА е отговорна за постигането на важни социални цели чрез реализиране на
различни програми, насочени към разпределения на придобивките, регулиране на
частните дейности, подразпределения на доходи (соц. програми за подпомагане
на бедните и инвалидите), трудова заетост, преквалификация чрез образователни
програми и др;
10)БА има по-голяма свобода при набиране и обучение на персонала от ПА. В ПА
работят държавни служители, които се подчиняват на регламентациите в
системата на държавната служба. Висшите изпълнителни органи в ПА магат да
бъдат обект и на парламентарен контрол;
11)ПА не притежава гъвкавостта на БА. Тя не се приспособява лесно и бързо към
политическите, социалните, икономическите и други промени в обкръжаващата
ни среда. В ПА работят крайно изградени институции, които за да се променят,
следва да се спази съответния ред и процедура. БА е много по-бърза в
адаптацията си към организационните промени;
12)Въпросите, свързани с етиката, равноправието, справедливостта, обективността,
безпристрастността, се третират с много по-голяма важност и имат по-голямо
значение при ПА, отколкото при БА;
13)Поради динамиката на социалните и политическите условия в обществото и
поради това, че ПА не винаги преследва материални резултати, измерването и
оценката на ефективността и качеството на изпълнение на публично-
административната дейност е много по-тудно от това на БА
ПА изпълнява цели и задачи, които са поставени и определени отвън – от закон или
нормативен акт, от акт на друг държавен или административен орган. БА изпълнява
задачи, които са поставени вътре в самата нея. Подвижността на ръков. кадри е важна
разлика(?). Обща практика в бизнеса е да се издигат кадри от работилите вече там и
ръководителите да се задържат дълго време на постовете си. При ДА е обратното.
Мандатите на политическите органи в парламента, обществени съветници и кметове
водят до смяна на ръководните административни лица. Политическите смени се
отразяват на продължителността на ръководената длъжност. Например в САЩ
средната продължителност на заемането на длъжност от върховна администрация през
последните години е около 18 месеца. В България, след демократичните промени, този
период също е много кратък.
Същевремнно, при изпълнение на управленските си функции, ПА и бизнес
мениджърите извършват подобни дейности и прилагат сходни подходи, работят с хора,
индивидуални личности, колективи, разработват програми за действия, поставят цели,
извършват избор на варианти, вземат решения и организират изпълнението им. И
едните, и другите влизат във взаимоотношения с длъжностни лица, органи или други
субекти с власт вътре или извън организацията. Съществува тенденция да се усвояват
мениджърски принципи, техники и способи от БА и да се прилагат в ПА, с цел да се
подобри нейната ефективност и качеството на извършваните административни
дейности. Но винаги трябва да се има предвид, че ПА не е само ефективно управление.
Чрез нея се осигуряват и отстояват социални ценности, които не присъстват в БА. ПА
винаги работи с граждани или заради граждани.
Публично-административната дейност не само трябва да бъде извършена добре, но и
гражданите трябва да бъдат убедени, че администрацията си е свършила добре
работата. Докато за услуги в частния сектор гражданите могат да си избират, с коя
фирма коя бизнес администрация) да работят, при ПА гражданите обикновенно са

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Държавна и бизнес администрация

Публичната администрация може да бъде определена като комплекс от процеси, организации и лица (действащи официални длъжности и роли), свързани с изпълнението на законите и другите нормативни актове в сферата...
Изпратен от:
Инга Ричкова
на 2011-11-19
Добавен в:
Лекции
по Бизнес администрация
Статистика:
74 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
разлики и прилики между корпоративна и национална сигурност
добавена от ralia_smiley 21.04.2015
0
4
Подобни материали
 

Бизнес администрация

11 ное 2009
·
29
·
5
·
635
·
41

Планирането е процес, чрез който индивидуалните или организационни цели се превръщат в начини за постигане на тези цели....
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Въпроси от VJL системата в интернет III вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Това е третият вариант на теста по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(Лесен)
32
42
1
5 мин
20.09.2011
Тест по Бизнес администрация за 5-ти курс - Бизнессреда и устойчиво развитие
изпитен тест по Бизнес администрация за Студенти от 5 курс
Тест по "Бизнессреда и устойчиво развитие" за НБУ - дистанционно обучение, Магистратура "Бизнес администрация". Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
18
1
3 мин
21.08.2014
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Държавна и бизнес администрация

Материал № 754141, от 19 ное 2011
Свален: 74 пъти
Прегледан: 105 пъти
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,630
Брой символи: 11,265

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавна и бизнес администрация "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала