Големина на текста:
ПРИРОДНИЯТ ГАЗ - ЧИСТОТО И ЕФЕКТИВНО ГОРИВО НА БЪДЕЩЕТО
Природният газ е гориво както електроенергията, въглищата, дизеловото гориво, пропан-
бутана, дървата и др. При горенето му се получава енергия, която се използва за различни
цели.
Природният газ е най-чистото при изгаряне изкопаемо гориво, тъй като в този химически
процес той отделя много по-малко въглероден двуокис, отколкото петролът или
въглищата, фактически не отделя серен двуокис и емитира незначителни количества
азотни окиси - съединения, които са причина за парниковия ефект и киселинните
дъждове. Природният газ е най-икономичната енергия, независимо към кое друго гориво
се измерва, в каква сфера се прилага или в кой район се намира потребителят му.
Газификацията е най-разпространения начин за енергоснабдяване на домакинството. Във
всички европейски страни, без изключение, са газифицирани от 50% до 90% от
жилищата. Холандия държи рекорд със 100%. Природният газ дава възможност на всяко
семейство само да си произвежда енергия за отопление, топла вода и за готвене. Тази
“домашна енергетика” е изключително ефективна. Получената вкъщи енергия е три
пъти по-евтина от електрическата и 30% по-евтина от реалната цена на топлофикация. От
един куб.метър природен газ с цена 52 стотинки могат да се получат 8.5 квтч топлинна
енергия. Приготвянето на храната с газов котлон изразходва 2.5 пъти по-малко енергия от
електрическия. Отоплението и топлата вода не зависят от външни фирми и компании.
Всеки сам решава кога, как и колко енергия да използва в своето домакинство. Всички
газови уреди работят автоматично и са напълно безопасни. Природният газ е най-чистото
гориво. При изгарянето си отделят само водни пари и безопасни за здравето газове.
Удобството, чистотата и изгодната цена привличат хиляди български домакинства, които
инсталират в своите жилища най-модерни и достъпни за всеки газови уреди. Като
газифицираме своето жилище ние още веднъж доказваме, че сме истински европейци.
Природният газ е Гориво с разнообразно приложение, което включва отопление на
затворени пространства и вода, производство на топлинна енергия за промишлеността,
производство на електричество, битови нужди и транспорт. Топлоелектрическите
централи и производството на електричество традиционно са основни сфери на
използване на природен газ, заемайки съответно дялове от 75% и 15% от приложението
му. Все по-голямата загриженост за замърсяването на градския въздух ще доведе до
нарастване на използването на газа в бъдеще и като транспортно гориво.
Използването на природния газ в транспорта продължава да се развива през годините,
като е разработена широка гама газово оборудване за автомобили и типове
газозареждащи станции за природен газ. Разработени са национални и международни
стандарти, натрупан е многогодишен опит по безопасната и икономически ефективната
експлоатация на автомобилите.
Какво представлява битовата газификация и какви са нейните предимства спрямо
традиционните начини за енергоснабдяване в бита?
Газоснабдяването на бита е сериозна инфраструктурна система, състояща се от
широкообхватна газоразпределителна мрежа със специални съоръжения, с която се
1
разпределя и доставя до хиляди потребители природен газ – газова смес от
въглеводорододи с преобладаващо съдържание на газ метан /СН4/ - над 90% от състава.
Газоразпределителната мрежа се състои от подземни газопродови, тръбопроводи от
стомана и полиетилен, а налягането на транспортирания в тях газ е в границите до 4-8
бара. Газът, известен още като „земен газ” или просто „метан”, е без цвят и без мирис,
близо два пъти по-лек от атмосферния въздух, с твърде голямо съдържание на топлинна
енергия. При изгарянето му се отделят безвредни за човешкото здраве и околната среда
газове като водни пари, въглероден двуокис, азот. Само от един куб.м. газ с атмосферно
налягане и температура нула градуса /нормален кубически метър/ след изгарянето му
могат да се получат от 9 до 10 квтч. топлинна енергия. При сега действащите цени на
дребно това ще рече, че един киловат час топлоенергия, получена директно от
потребителя в неговия газов отоплителен котел, газов бойлер или газова печка, ще му
струва от 5,5 до 6,5 стотинки. Известно е, че енергията получена от електрическата мрежа
е вече 17,4 стотинки/квтч., а при втечнения газ пропан-бутан цената е около 13 ст.
Изброените качества на природния газ са оценени отдавна от населението в
цивилизованите страни, по-скоро в почти всички страни по света и той се използва като
източник на енергия в почти всички домакинства. В някои държави - Холандия например,
са газифицирани до 99% от домакинствата.
Особено голямо е приложението му и в отоплителните инсталации на обществените
сгради – административни, учебни, болници, културни и т.н.
Защо е удобен и полезен природният газ?
Често срещаме в пресата съобщения от западни източници, че в България домакинствата
ползват четири-пет пъти повече електроенергия, отколкото в техните страни. Така е
разбира се, защото за отоплението на един двустаен апартамент, както и за сгряването на
топла вода в електрически бойлер плюс приготвянето на храна с електрически котлони,
българите употребяват 12 000 квтч. електрическа енергия годишно, а европейците
съответно 1500 куб.м. природен газ. Можем да вземем като пример - все още
хипотетичен, софийските топлофицирани апартаменти, които са около 360 хиляди на
брой. В момента над 100 хиляди от тях са със спряно парно и се отопляват с електро
енергия. Те ще употребят за една зима, при ограничено отопление на 50%, общо 500
хиляди мегаватчаса електро енергия /500 милиона киловатчаса/. Ако обаче столицата е
газифицирана, това огромно количество електрическа енергия ще може да бъде спестено
и продадено на външните пазари. Вместо това и при много по- добри условия в дома си
тези граждани щяха да употребят 100 милиона куб.м. природен газ при 100% отопление.
Ползата ще бъде двойна! Държавата ще си спести половин милиард квтч. електроенергия,
а населението ще се отоплява пълноценно за 52 милиона лева вместо непълноценно за 87
милиона лева.
Голямото удобство от ползване на газа се изразява твърде убедително с израза „домашна
енергетика”. Наистина, вместо да се докарва от десетки километри гореща вода за
отопление, която освен това пътьом претърпява 30% загуби на енергия, които се плащат
от държавата или общината и да се поддържат тези огромни топлофикационни
съоръжения, които се ползват само половин година, достатъчно е вкъщи, в апартамента
или пък в самия блок на мястото на сегашната абонатна станция да бъде монтиран газов
отоплителен котел. На мястото на огромната отдавна амортизирана топлопреносна мрежа
2
с нейните бетонови корита или специални изолации да бъдат прокарани само на метър
дълбочина елегантни полиетиленови тръбопроводи и свързаните към тях половинцолови
вътрешни газопроводи и енергетиката ни е готова. Това, което казваме, не е фантазия, а
вече осъществена в България реалност.
Каква е енергийната ефективност?
След като показахме удобствата на собствената енергетика, която не изисква мазета и
резервоари, газови бутилки за съхранение на склад на горивото, не е трудно да потвърдим
ефективността, с която се произвежда и ползва топлоенергията при битовата
газификация. Отново ще си послужим с примера на най-голямата у нас топлофикационна
система „Топлофикация – София”. Правим го защото двете системи, топлофикация и
газификация, разпределят топлинна енергия. Без да вземаме предвид големия „бонус” на
газификацията – доставка на енергия за приготвяне на храна. Само за една година /2000г./
загубите от преноса, разбирайте излъчена топлина и изтекла гореща вода от подземните
топлопроводи, са били 6 милиона мегаватчаса топлинна енергия. Какво означава това? За
производството на тази изгубена енергия са изразходвани 750 милиона куб.м природен
газ, доставен от чужбина и изгубен безвъзвратно. Загубите се увеличават с още 20% от
разходите за производство на тази енергия в ТЕЦ и за нейното транспортиране по
мрежата с мощни електрически помпи. Любопитно е също така, че при готвенето с газови
котлони се изразходва два пъти по-малко енергия, отколкото с електрически уреди. Не
трябва да забравяме, че през зимния период /отоплителен сезон/ над 50% от
електроенергийните мощности задоволяват потребностите на бита. От тук и следствието,
че при добре развита битова газификация отпада потребността от огромни инвестиции за
изграждането на топлоелектрически централи.
До появата на битовото газоснабдяване у нас всички обществени сгради се отопляваха с
нафта. Свидетели сме на много „нефтени кризи”, при което всички учащи получаваха
„дървена ваканция”. А след реформата на цените и рязкото поскъпване на нафтата тази
криза стана постоянна. С една дума локалното парно спря да работи.
Какво е постигнато и какви са перспективите на битовата газификация в
България?
В трудна борба със защитниците на старото мислене битовата газификация си пробива
все по-широка пътека в съзнанието на хората и макар все още предпазливо хиляди
домакинства, десетки предприятия и обществени сгради стават потребители на природен
газ. На внушенията, че газът е много опасен и предизвиква много взривове и пожари,
отговорът е много прост: „Ако беше така, досега цялата газифицирана Европа да е
изгоряла”.
Основните преимущества на природния газ
Природният газ се открива главно в подземни находища и обикновено е свързан с
петролни запаси. След като бъде изваден от земната кора на повърхността, газът се
рафинира за отделяне на вода, други газове, пясък и различни съпътстващи компоненти.
След като бъде пречистен, газът се транспортира по тръбопроводни мрежи. Природният
газ може да бъде конвертиран също в течна форма - втечнен природен газ и да бъде
съхраняван в резервоари и използван за отопление в райони, където няма газопроводи.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Природният газ - чистото и ефективно гориво на бъдещето

Природният газ е гориво както електроенергията, въглищата, дизеловото гориво, пропан-бутана, дървата и др. При горенето му се получава енергия, която се използва за различни цели...
Изпратен от:
hippie.girl
на 2011-11-18
Добавен в:
Теми
по Добив и първична преработка на полезни изкопаеми
Статистика:
87 сваляния
виж още
 
 

Природният газ - чистото и ефективно гориво на бъдещето

Материал № 753577, от 18 ное 2011
Свален: 87 пъти
Прегледан: 196 пъти
Предмет: Добив и първична преработка на полезни изкопаеми
Тип: Тема
Брой страници: 48
Брой думи: 11,813
Брой символи: 69,933

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Природният газ - чистото и ефективно гориво на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала