Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
1.ВЪВЕДЕНИЕ И КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЕЖАНСКИТЕ ЛАГЕРИ И
БАЗИ
2.Принципи при изграждане
3.Етапи на криза с бежанци и изселени лица
4.Планиране, изграждане
5.Обобщение
6.Използвана литература
І .Всеки център за подпомагане на бежанци и изселени лица е предназначен да
осигурява закрила, подслон и издръжка на лица, изселени от домовете си и
бежанци.Това включва като изселени в границите на собствената си държава, така и
преминали международна граница и на които официално е преписан статут на
бежанци от Върховния комисариат на ООН за бежанците/UNHCR/.По принцип
изграждането и управлението на такива центрове е отговорност на граждански
орган на властта или организации.Военните формирования вземат участие когато
липсват такива граждански органи или организации или когато същите са
неспособни да изпълнят всичките си задължения.Независимо дали съществува
празнота или не, има редици причини, поради които военните могат да вземат
участие в създаването и управлението на тези центрове.
ІІ.Основните принципи при изграждане на бежански лагери и бази са няколко
1.поетапен подход-скоростта и хаосът свързани с възникването на една криза
предполагат, че справянето в ранните етапи е изключително трудно.Много голяма е
вероятността всички необходими ресурси да бъдат налични в този момент.По тази
причина осигуряването им се степенува по важност и приоритет, т.е. осигуряват се
поетапно
2.участие на бежанците и изселените лица- те трябва да бъдат включени в
изграждането на инфраструктурата.Третирането им просто като жертви и
получатели на помощи най-вероятно ще доведе до създаването на зависимост
3.постоянен характер на съоръженията-има опасност временните лагери да се
превърнат в постоянни селища.Ако такава опасност е налице ,това трябва да се
планира предварително.
4.Необходим е гъвкав подход поради характера на средата, в която ще преобладават
бежанците и изселените лица.Това ще е среда в райони на конфликт или криза и
като цяло ще бъде нестабилна, хаотична и променлива.
5.Прилагане на общи стандарти в отделните лагери и центрове.Различието би могло
да доведе до отклонение в придвижването на бежанците и изселените лица от едно
място към друго, в търсене на по-добър жизнен стандарт.
6.Уважение към навиците , обичаите и културата в различните
райони.Игнорирането може да се окаже пагубно за дадената мисия.
ІІІ.При една криза с бежанци и изселени лица могат да се обособят пет етапа
1.първоначален кризисен етап-той е хаотичен и при него се наблюдава спонтанно и
бързо изграждане на импровизирани лагери.Приоритетите на този етап най-
вероятно ще са оцеляването, сигурността и защитата.Регистрацията и
транспортирането са основните функции на този етап.
2.Етап на стабилизиране-при него се забелязва създаването на някакъв ред.В този
момент най-вероятно ще се развият или установят следните дейности: подслон,
хигиенни условия, система за разпределение на храната, доставка на вода за най-
неотложните нужди, доставка на помощи, складови помещения, детски грижи,
административни системи, система за доволство и преброяване.
3.Етап на възстановяване-осъществява се след като приключи непосредствената
криза.На този етап става ясно колко време ще просъществува този лагер и това
оказва голямо влияние върху бъдещите дейности и подобренията, които ще трябва
да се направят.
4.Етап на трайно установяване-в този случай Центровете се превръщат в
дълготрайни селища, поради нежеланието или невъзможността на бежанците или
изселените лица да си заминат.Въпреки,че това не е желателно, понякога не може
да се избегне, поради липса на каквито и да е жизнени алтернативи.Тук трябва да се
намали зависимостта и да се насърчи самостоятелността.
5.Етап на разрешаване на кризата-свързан е със заминаването на бежанците и
изселените лица.Може да се осъществи за по-кратък или по-дълъг период от време,
в зависимост от ситуацията.
ІV.Планиране и изграждане на бежански лагери и центрове за подпомагане.
1.Планиране.
-общи съображения при планирането-определят се от факторите, които
непосредствено влияят върху планирането и изграждането:
околна среда- налагане на различни изисквания в различни периоди от годината,
в зависимост от климатичните условия; вида на терена и почвата; вида на
растителността
култура-от различни етнически групи ли са бежанците и изселените лица и ще
могат ли да живеят и работят заедно; физическо и психическо състояние;
говорими езици; съотношение мъже/жени; съотношение на различните
възрастови групи; ниво на престъпност.
Религия-специални изисквания, които трябва да се имат в предвид за да се
осигурят условия за свободно изповядване на религията; могат ли различните
религиозни групи да живеят и работят заедно.
- специфични за местоположението планиращи съображения-зависят от конкретните
за местността фактори, оказващи влияние при планирането
* вода-това е най-важният фактор.Има ли на това място достатъчно водоизточници,
които да могат да осигуряват достатъчно количество вода през цялата
година.Минималното количество за един човек е 15 литра на ден.Професионалната
оценка на водоизточниците трябва да е основна предпоставка за определяне
местоположението на лагера/центъра/.От друга гледна точка водата може и да е много
сериозна пречка.Основен фактор е доколко терена е отводнен.За ефективното
отводняване мястото трябва да се намира над приливното ниво и минимум 3 метра над
нивото на подпочвените води.За предпочитане са леките склонове.Вододелът също
трябва да се има предвид.
* здравеопазване-всяко място трябва да разполага с достатъчно здравни заведения за
лечение на населението.Това включва и медицински персонал, съоръжения и
консумативи.Използва са максимално уменията на всеки бежанец с медицинско
образование или опит.Провеждането на образователни информационни кампании по
медицински въпроси може да спомогне за облекчаване натиска и натоварването върху
медицинските ресурси.
* храна-осигуряването на храна е изключително важно.Проблемите не са свързани само
с реалното снабдяване и превозване, но и с разпределението на храната и нейното
приготвяне.Фактът, че се доставя достатъчно храна, не означава, че тези дажби стигат
до хората.Някои храни може да се окажат напълно неподходящи за използване,
предвид начин на приготвяне, нужда от по-голямо количество вода, липса на ел.уреди и
др.Препоръчителен метод за доставяне на храната е разпределение по дажби, като това
се обвърже с регистрацията.Така може да се раздават карти за порцион едва след като
хората са се регистрирали и са оставили своите данни на определените за това
служители.По този начин постоянно може да се следи текучеството на хора в лагера.
*електричество-Важно е за какъв период от време се изгражда центъра.Трябва да се
определи какъв вид източници на енергия или гориво ще са необходими и съвместими
ли са наличните такива с оборудването, което ще се използва.
* подслон-може да се наложи да се правят подобрения, за да се отговори на сезонните
изменения или поради факта, че първоначално конструкциите и съоръженията са били
с временен характер.
* допълнителни съоръжения-офиси за администрацията и управата;място за
извършване на първоначална регистрация;центрове за хранене;пътища и
алеи;съоръжения за разпределяне на водата;бани и умивални;тоалетни;места за
изхвърляне на боклука;складови помещения;места за погребване;информационни
услуги;помещения за образователни дейности
*разположение и големина- най-разпространения шаблон е малки общностни участъци
от около пет сектора с приблизително 1000 души във всеки един от тях.Системата на
разположение трябва да е такава, че да позволява създаването на адресна система.Това
ще улесни издирването на лица и евентуалното последващо събиране на близки и
роднини на едно място.Тази адресна система трябва да бъде включена в началния
процес на регистрация.
*достъпност-мястото трябва да е достъпно за всички необходими видове транспорт-
пътен, железопътен, воден, въздушен.Важен фактор при планирането е какви
комуникации съществуват на избраното място.
*времетраене—това до голяма степен ще повлияе на проектирането на съоръженията и
доставянето на услугите
*сигурност-Тя ще зависи от заплахата.Не трябва да се пренебрегват и вътрешните
източници на заплаха и потенциалните прояви на престъпност.Повече се акцентира
върху външни източници на заплаха.Затова има определени изисквания, които трябва
да се спазват при построяването на бежанските лагери и бази.
-поставяне на бодлива тел над врати, огради и др.подходи;
-за предпазване на личния състав от стрелкови огън се изграждат тухлени стени с
дебелина 50см. Или стена от чували с пясък-75см.
- За защита на лагери, специални сгради, полеви складове или определено направление
се използуват Т-образни бетонни елементи . Те могат да се монтират както в изправено
положение, така и в легнало положение, като се поставят на здрава почва. Т-образните
елементи могат да се използуват около лагери и специални сгради или за защита от
определено направление. U-образните бетонни елементи могат да се използуват за
изграждане на огневи позиции и укрития за 2—4 души. От тях може също да се изгради
помещение за контролен пост.
- изграждат се позиции и наблюдателни постове
-влизането в обекта става през КПП, на което се прави щателна проверка на пешеходци
и автомобили, проверка на документи за самоличност, проверка на багаж и др.Подхода
към контролния пункт се прави като се поставят бариери или тежки бетонни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изграждане на бежански лагери и бази

Всеки център за подпомагане на бежанци и изселени лица е предназначен да осигурява закрила, подслон и издръжка на лица, изселени от домовете си, и бежанци. Това включва както изселени в границите на собствената си държава, така и...
Изпратен от:
zaralyakov
на 2011-11-17
Добавен в:
Курсови работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
44 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по международна сигурност
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Изпитен тест по "Международна сигурност" в Софийския университет. Преподаватели: проф. П. Пантев, проф. Г. Стефанов. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
131
1
1 мин
15.06.2012
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Изграждане на бежански лагери и бази

Материал № 752977, от 17 ное 2011
Свален: 44 пъти
Прегледан: 49 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 2,121
Брой символи: 12,841

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изграждане на бежански лагери и бази"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала