Големина на текста:
Мотивационно писмо. Писма свързани с мотивационното писмо.
1.Мотивационно писмо.
Мотивационното писмо се определя като аргументативен текст, тъй като целта му е да обоснове мотивите на
адресанта във връзка със заявено от него желание /кандидатстване за работа, стаж, конкурс, обучение, специализация,
стипендия и др./. То представя не само кандидатурата на автора, но и неговата личност. За разлика от стандартните
делови писма то е оригинален, творчески текст, в който авторът обосновава своя избор, защитава свое мнение, дава
оценка на конкретни факти, документирани в неговата автобиография, посочва примери от собствен си опит.
Целта на мотивационното писмо, темата му, свързана със заявеното желание и изискванията на неговия адресат,
са от изключителна важност за съдържанието и структурата на текста.
Аргументативната верига, свързана със съдържателния план на текста на мотивационното писмо, има следните
основни звена:
Информиране за авторовата интенция /намерение/;
Описание на комуникационната ситуация, свързана с написването на писмото;
Привличане на вниманието;
Изграждане на собствения образ на адресанта;
Обосновка и аргументация на притежаваните компетенции;
Оценка на социалния образ на адресанта;
Апели за завоюване на доверието;
Подтик за очаквано комуникативно действие
1)Структурно – композиционният модел на мотивационното писмо се изгражда от следните
основни елементи
Адресант – името и адресът за кореспонденция на автора на мотивационното писмо;
Адресат – лицето за контакти /длъжност, титла, името на ръководителя на институцията, за която е
предназначено писмото, или на нейн отдел, най – често „Човешки ресурси”. Ако в обявата не е посочено лице за
контакти се записва само името на институцията/;
Дата, място;
Обръщение – съответстващата на посочения адресат етикетна формула за съобщение, например
Уважаеми господин Димитров, Уважаеми господин Началник, Уважаеми господин Директор и др.
Въведение:
1) Причини или конкретен повод за писмото;
2) Източник на информацията, например обява /посочва се заглавието, датата, броят на изданието, в което е
поместена/, собствено проучване, потенциални работодатели и др.;
Изложение:
1) Въвеждащ параграф:
заявяване интереса към длъжността и институцията /фирмата/;
представяне на адресанта.
2) Основна част – включва аргументация на предимствата на кандидата:
- анализ на академичните и професионалните компетенции, свързани със заявеното желание;
- убеждаване чрез посочване на конкретни примери /постигнати успехи, реализирани умения, отговорности и др./;
-привличане на вниманието чрез описание на специфични за адресанта фактори, мотивиращи изискваните
способности, като например специализирани знания, интелектуални способности, оригинални решения и др.;
- представяне на социалния образ на адресанта като личност в екипа, в институцията, в други социални връзки;
- споделяне на мнения в резултат на предварителни проучвания за институцията /фирмата/ и предложения за
бъдещи позитивни дейности в нейна полза;
- изчерпателен отговор на всички посочени изисквания, ако писмото е в отговор на обява.
Заключение очакван резултат от писмото /интервю и други комуникационни действия/ и любезна
заключителна формула.
Подпис
Приложения – изброяване по установения стандарт на приложените към писмото документи /автобиография,
копия на дипломи, сертификати, препоръки и др./
2)Структурни схеми на мотивационното писмо.
Творческо писмо – то е писмо със свободен модел на текста
Алексей Маринов
ул. "Георги Тончев" 3
Бургас
тел. 99 55 11
e - mail: mironov@hit.bg
До Началника
на отдел "Човешки ресурси"
при "Райфайзенбанк" - България АД
Бургас
Уважаеми господин Началник,
1
Във връзка с публикуваната във в-к "Капитал", бр. 12, 27 март - 1 април 2010 г., обява, заявявам желанието си да
кандидатствам за длъжността "Специалист по маркетинг и реклама" в отдел " Човешки ресурси към "Райфайзенбанк" -
България АД, клон Бургас.
Квалификацията ми като магистър по маркетинг и професионалният ми опит в тази област ми дават основание
да се препоръчам на Вашето внимание.
Притежавам задълбочени познания в областта на PR, маркетинга и корпоративните комуникации. По време на
работата си като рекламен агент на български и чужди компании развих способности бързо да извличам информация, да
съдействам на клиентите при дефинирането на техните нужди и очаквания, да общувам с различни професионалисти.
Възлагани са ми задачи с увеличаваща се степен на отговорност, посредством, които имах възможността да
усъвършенствам организационните, управленските и комуникативните си способности.
Това, което ме привлича в областта на маркетинга и рекламата, е динамиката на работа, която изисква
непрекъснато придобиване и прилагане на разнообразни знания и умения, както и предизвикателството да се предлагат
нови идеи и рекламни стратегии. Като специалист в началото на професионалната си кариера, аз съм високо мотивиран
да се запозная с нови начини на работа и да съм в екип, в който бих могъл да разширя познанията си. Търся възможност
да работя за авторитетна институция, в която има високи стандарти на работа и утвърден професионализъм.
Придобитият професионален опит и личните ми качества ми дават основание да смятам, че бих могъл да отговаря на
високите стандарти, изисквани от Ваша страна.
Вярвам, че ще разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да обсъдим професионалния ми опит, квалификация
и планове за развитие. Имам и конкретни идеи, които биха представлявали интерес за Вашата просперираща банкова
институция.
ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Диплома за завършено висше икономическо образование №245879/24.05.2006 г., изд. от
Икономически университет - Варна
2. Автобиография
10.06.2010 г.С уважение:
БургасА. Маринов
Писмо с регламентиран текст – текста на писмото отговаря на поставените условия в цитираната обява за
работа ОБЯВА:
"АНИ" ООД
издател на вестниците
Капитал и Дневник
търси да назначи
Позицияглавен счетоводител
Вие отговаряте за~ провеждането на счетоводната политика на фирмата
~ ръководството на счетоводния отдел
~ изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети съгласно
националното законодателство и вътрешните изисквания на мениджмънта
на фирмата
от вас очакваме ~ висше икономическо образование, специалност "Счетоводство и контрол"
или "Финанси"
~ писмено и говоримо владеене на английски език
~ отлично познаване на НСС и МСС, данъчното и трудово законодателство
~ професионален опит - минимум три години като главен счетоводител
~ компютърна грамотност - /предимство е познаването на Бизнес навигатор/
~ добри комуникативни умения за работа в екип
ние предлагаме динамична работа в млад екип с отлични възможности за професионална
реализация с много добро заплащане
необходими резултати мотивационно писмо, CV и снимка
контактиочакваме до 15.09.2010 г. вашите кандидатури на адрес: София 1000, ПК 198
в. Капитал /за позиция "Главен счетоводител"/; на e- mail account@capital.bg
или на факс 980 94 96. Лице за контакт - Иван Иванов
Кандидатите ще бъдат разгледани в строга конфиденциалност
Одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю
МОТИВАЦИОННО ПИСМО:
ул. "Граф Игнатиев" 59
Ася Топалова
София 1000
тел. 77 33 22
e - mail: a_topalova@mail.bg
ДО г - н И. Иванов
"АИИ" ООД
София
Уважаеми господин Иванов,
2
Желая да кандидатствам за обявата във вестник "Капитал", бр. 27, година 6, 12-18 юли 2010 г., длъжност "Главен
счетоводител". Интересът ми е насочен към дейност, която би позволила да докажа професионалните си умения и
знания.
Вярвам, че бих оправдала Вашите очаквания, защото отговарям на посочените изисквания за обявената
длъжност.
~ отлична академична подготовка - магистърска степен по "Счетоводство и контрол" и специализация в Оксфорд
и Кеймбридж по "Международни финанси", "Основи на финансовото счетоводство", "Международни счетоводни
стандарти"
~ седемгодишен професионален опит като оперативен счетоводител, от които три години на ръководна позиция
във финансово - счетоводна международна компания
~ сериозен и достатъчен опит в изготвянето на отчети по международните счетоводни стандарти
~ отлична подготовка за работа с всякакви компютърни програми, счетоводни продукти, както и за работа с
Бизнес навигатор
~ добри комуникативни възможности. Умея да работя в екип, участвала съм в екипа, осигуряващ процедурата по
обединение на концерните "АМТ" и "Revolta Union"
~ свободно ползване на чужд език. Завършила съм английска езикова гимназия с втори език немски.
Ползвам писмено и говоримо френски език. Живяла съм три години в Куба, владея испански говоримо.
Завършила съм курс по бизнес руски език.
Притежавам скромен научен опит. Като докторант разработвам проблеми свързани със счетоводното
осигуряване в областта на осигурителното право. Прилагам ксероксни фотокопия от мои статии по този въпрос.
Извънпрофесионалните ми интереси са свързани с библиофилство и колекциониране на старинни предмети от
изкуството.
Очаквам да проявите интерес към кандидатурата ми. Ще се радвам, ако получа възможност за участие в
интервю.
Приложения 1. Диплома за завършено висше
образование №245879/24.05.2006 г.,
изд. от УНСС - София
2. CV
3. Сертификат за завършен курс по
Международни счетоводни стандарти,
изд. от Националния съвет по счетоводство
към Министерството на финансите
С уважение:
А. Топалова
Мотивационно писмо при кандидатстване в институция, която не е в активен процес на търсене на
нови кадри и не е обявила свободни работни места
Таня Василева
ул. "Сливница" 59
Варна
тел. 772 353
До г - н С. Стефанов
Директор
на "Петролинг" АД
Варна
26.07.2010 г.
Варна
Уважаеми господин Стефанов,
Търся възможност за кариера във фирма с авторитет като Вашата. По мое мнение "Петролинг" е фирмата,
която ще ми даде тези възможности. Като варненец аз следя развитието на фирмата от нейното създаване до издигането
й на международно равнище. Обединяването Ви с "Петрол" АД беше прекрасно решение за Вашето развитие и за
бързото нарастване на доходите Ви. Критично важна за бъдещия успех на корпорацията е необходимостта от
реинвестиции. Именно в тази област аз мога да Ви бъда полезен и кандидатствам, за да стана член на Вашия отдел за
финансово планиране и анализ.
Предлагам на вниманието Ви следните свои делови качества:
~ развити аналитични способности и познания в работата
~ двегодишен работен опит в производствената петролнодобивна сфера и тригодишен опит във финансовия
сектор на компания с подобна дейност
~ силно желание да докажа себе си чрез усърдна работа и креативност
Убеден съм, че перфектните ми познания и опит в областта на петролната индустрия ще направят от мен
продуктивен член на Вашия екип по финансово планиране и анализ.
При желание от Ваша страна се надявам да бъда поканен за интервю.
С уважение:
Приложения: 1. диплом за завършено висше образование, № 345, изд. От ИУ - Варна и CV
Мотивационно писмо свързано с други поводи, различни от кандидатстване за работа, например
кандидатстване за стаж
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Мотивационно писмо

Мотивационното писмо се определя като аргументативен текст, тъй като целта му е да обоснове мотивите на адресанта във връзка със заявено от него желание. То представя не само кандидатурата на автора, но и неговата личност...
Изпратен от:
Zornitsa
на 2011-11-15
Добавен в:
Лекции
по Бизнес комуникации и кореспонденция
Статистика:
356 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Бизнес комуникации


Бизнес комуникации по време на финансова криза. Отговор на поставен проблем....
 

Процесът на общуване


Да говориш или да не говориш... - не това е въпросът. Не бива да забравяме, че повечето хора си създават мнение за човека пред тях още от първите му думи, трябва добре да отработим нашето общуване.
 

Невербалните комуникациия


В средата на съвременния бизнес свят все по-силно се очертава необходимостта от намирането на нови начини за общуване и разбиране между хората. Такъв способ е и ценностното познаване на безмълвната комуникация и знаковото й многообразие.
 

Характерни „капани” в деловото общуване


Деловото общуване е неотделима част от ежедневието на всяка организация. Самото умение за делово общуване е една от отличителните характеристики на успешния предприемач и мениджър в условията на интернационализация и глобализация на бизнеса.
 

Роля и значение на бизнес комуникациите в съвременния бизнес

10 фев 2008
·
1,096
·
22
·
4,562
·
531

В средата на съвременния бизнес свят все по-силно се очертава необходимостта от намирането на нови начини за общуване и разбиране между хората.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Тест по бизнес комуникации за 11-ти клас
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Ученици от 11 клас
Проверка на знанията и уменията на учениците по бизнес комуникации в 11-ти клас. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
26
1
1 мин
23.08.2013
Тест по бизнес комуникации
изходен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Ученици от 12 клас
Тест за проверка на знанията и уменията на учениците по бизнес комуникация. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
75
1
01.08.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Мотивационно писмо

Материал № 751240, от 15 ное 2011
Свален: 356 пъти
Прегледан: 2,205 пъти
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,774
Брой символи: 11,161

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мотивационно писмо"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мая Капелова
преподава по Бизнес комуникации и кореспонденция
в град Ловеч
с опит от  19 години
5 841 152

виж още преподаватели...
Последно видяха материала