Големина на текста:
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
Общи въпроси: "Информационно общество” и "документна
информация". Понятието “документ”. Функции на документите.
Науката „документалистика”.
Основен инструментариум при осъществяването на комуникации
(между структурите на обществото и между отделните индивиди) са до-
кументите. Невижданата досега динамика на живота, необичайно го-
лямата интензивност и широта на комуникациите в регионален, нацио-
нален и глобален мащаб доведоха до задълбочаване и до огромно раз-
ширяване (стигащо до глобализация) на информационния процес, а то-
ва в материален смисъл означава глобализация на документооборота.
Като изключим неизразените гласно мисли на индивида, всяка друга
информация съществува единствено и само във вид на документна ин-
формация.
Когато се коментира ценността на информацията, за нея се казва
най-общо, че зависи (измерва се, характеризира се) от такива качества,
като пълнота, обективност, достоверност, своевременно предаване и
получаване, периодичност и честота на възникване и предаване. Всъщ-
ност това означава, че сведенията, съдържащи се в документите са пъл-
ни, обективни, достоверни и че документите, в които тези сведения се
съдържат, са своевременно възникнали (според нужната, евентуално,
честота) и са също така своевременно предадени и получени. Тези ка-
чества (характеристики) са всеобщи. Те нямат отношение към вида и
тематиката на данните - статистически, например, или някакви други.
Документите изпълняват в обществото разнообразни функции,
независимо от това дали дадена функция е, или не е осъзната от автора,
дали е, или не е съзнателно заложена, програмирана от него при създа-
ването на документа.
Основна за документите функция е информационната, тъй като
причина за появяването на всеки от тях е необходимостта да се фикси-
ра, да се материализира някаква информация.
Свойствена за всички почти документи е и социалната функция,
тъй като те възникват, за да задоволят една или друга обществена
потребност и съдържат информация най-вече за обществени процеси.
Даже в случай на фалшифициране на документ, съдържащата се в него
информация не престава да бъде социално значима, тъй като разкрива-
нето на причините за фалшифицирането може да доведе до твърде важ-
ни в обществено отношение изводи.
Документите притежават и комуникативна функция, тъй като чрез
тях се организира и поддържа връзката между хората в обществото и
между различните негови отделни структури.
В управленска функция документът се проявява когато е средство
за упражняване на управленската дейност. Той играе роля за
нормалното функциониране и усъвършенствуването на държавната
система като цяло и на отделните нейни звена, за функционирането на
производствените и други структури, за осигуряване условията за
участие на членовете на обществото в живота на същото това общество.
Управленският документ се проявява преди всичко в регулативна,
нормативна роля, като регулатор на различните страни от дейността на
обществото, държавата, учреждението, организацията.
Документите имат безспорно и правова функция. Част от тях са
поначало предназначени за закрепване и изменяне на правовите норми
и правоотношенията в обществото. Други обаче придобиват правова
функция с времето. Това са тези, които по един или друг повод се из-
ползват като доказателство в съда, в следствените органи,
прокуратурата, в управленските органи и т.н. - за придобиване на
нещо, за доказване на факт. По принцип всеки документ може да стане
доказателство за нещо и с това временно да притежава такъв род
правова функция.
Обща за създаваните от обществото документи е и функцията им
на исторически извор. Тя им е присъща обективно и не зависи нито от
личните желания на авторите им, нито от това дали някога ще бъдат
архивирани дадени документи, дали ще бъдат реално използвани в
ролята на извор. Потенциално, и още от възникването си, те имат обаче
такова качество.
Що се отнася до реалното, физическото съществуване на докумен-
тите, то те, по подобие на хората, имат свой жизнен цикъл. Те се раж-
дат някъде, за да се фиксират в тях едни или други обществено значими
факти. Придвижват се, за да се съобщят тези факти, от една към друга
обществена структура. Задържат се на място, за да се извършат опреде-
лени действия, за да се изпълни поисканото от тях. Предизвикват отго-
вори, които поемат обратния път. И идва момент, когато се приключва
с повдигнатите въпроси, когато е изпълнена първоначалната, чисто
практическа функция на възникналите документи. Тогава те се спират,
застиват на място, за да се превърнат в „архив”. Оттук нататък те са
предимно исторически извор, т.е., градивен материал за историческата
2
наука (политическа, стопанска, културна история), но се и извикват
периодически към живот като източник на полезен обществен опит.
Следователно, отношение към създаването, опазването и използ-
ването на документи имат всички обществени структури.
Макар документната информация да се дели на “оперативна” (из-
ползвана в оперативната, текуща работа за решаване на един или друг
проблем) и на “ретроспективна” (т.е., архивна, запазена като памет за
решени вече проблеми) няма съмнение, че документацията, взета в
нейната цялост, е единна информационна система. Затова администра-
торът, макар да работи с текущи, “живи” документи, не може да не ми-
сли и за дългосрочното запазване на документите, да не полага грижи
за това запазване. Както и историкът, за да получава качествена изво-
рова база за своите изследвания, трябва да полага усилия за възниква-
нето (поне в собственото му житейско време) на качествени документи.
Всеки образован и отговорен специалист, или просто гражданин,
независимо от конкретните си занимания, би трябвало да разбира, че
става дума за проблеми с изключително голямо значение за цялото об-
щество - както за ефективността, за континуитета, за приемствеността
във функционирането на обществото, така и от друга страна - за въз-
можностите да се оставят и предадат във времето сведения (знания) за
това функциониране.
Важно е както професионалистите администратори, както исто-
риците изследователи, така и най-широки граждански кръгове заедно
и отговорно да мислят за дългосрочната роля на документите в живота
на всяко едно поколение и за вечната им, непреходна роля като извори
за историята на съответното време. Нашите днешни действия, дейнос-
ти, мисли, фиксирани решения и т.н. скоро ще станат история (в
рамките само на няколко десетилетия). Но те още дълго време ще имат
значение за развитието на обществото, а второто, не по-малко верно
определение за днешното общество е общество, базирано на знанието.
*
С документите, или, по-общо казано, с документната информация
(закрепената в документи информация), се занимава науката докумен-
талистика (“документознание”, ако употребим по-българското и по-яс-
но название), или, съответно: Документоведение, Diplomatique (или по-
точното Diplomatique contemporaine), Records management science,
Dokumentenkunde. (За справка: Речник на българската архивна
терминология, със съответствия на руски, френски, английски и
немски език. Варна, 2002, с. 102)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 сеп 2020 в 16:05 учител
10 апр 2020 в 12:13 учител
13 фев 2020 в 15:04 студент на 45 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Биология, випуск 2014
15 дек 2019 в 16:50 студентка на 49 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по икономика, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2012
08 окт 2019 в 15:50 студентка на 50 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2014
28 сеп 2019 в 23:10 родител
12 фев 2019 в 14:16 ученичка на 26 години от София - 21 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", випуск 2013
24 окт 2018 в 21:29 потребител
18 окт 2018 в 14:33 студентка на 51 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - История, випуск 2018
30 авг 2018 в 17:41 студент на 28 години от София - Su, випуск 2012
 
Домашни по темата на материала
Етична недостатъчност в публичната администрация
добавена от bks 12.10.2018
1
10
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325
·
70

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Областна стратегия за развитие на Силистра


Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2005 - 2015г. се разработва на основание на чл.10 от Закона за регионално развитие и е основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие за посочения период...
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
386
·
5
·
852
·
208

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)


Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Община Провадия

23 окт 2007
·
543
·
97
·
19,600
·
673

Общинският план за развитие е документ, който разглежда средносрочните проблеми на социално-икономическото развитие и започва да налага съвременни подходи за тяхното разрешаване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по електронно-административни услуги в публичната администрация за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 30 въпроса, които касаят електронно-административните услуги в публичната администрация - е-документ, е-подпис, е-управление и т.н. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
30
19
1
6 мин
27.03.2014
Проблеми по миграционно и бежанско право
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за студенти в специалност публична администрация в Бургаския свободен университет, но може да послужи за проверка на знанията по темата и на студентите по право.
(Лесен)
20
42
1
2 мин
04.11.2011
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Лекции по документалистика за бсу

Материал № 750593, от 15 ное 2011
Свален: 270 пъти
Прегледан: 494 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 134
Брой думи: 45,228
Брой символи: 254,624

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по документалистика за бсу"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала