Големина на текста:
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
Общи въпроси: "Информационно общество” и "документна
информация". Понятието “документ”. Функции на документите.
Науката „документалистика”.
Основен инструментариум при осъществяването на комуникации
(между структурите на обществото и между отделните индивиди) са до-
кументите. Невижданата досега динамика на живота, необичайно го-
лямата интензивност и широта на комуникациите в регионален, нацио-
нален и глобален мащаб доведоха до задълбочаване и до огромно раз-
ширяване (стигащо до глобализация) на информационния процес, а то-
ва в материален смисъл означава глобализация на документооборота.
Като изключим неизразените гласно мисли на индивида, всяка друга
информация съществува единствено и само във вид на документна ин-
формация.
Когато се коментира ценността на информацията, за нея се казва
най-общо, че зависи (измерва се, характеризира се) от такива качества,
като пълнота, обективност, достоверност, своевременно предаване и
получаване, периодичност и честота на възникване и предаване. Всъщ-
ност това означава, че сведенията, съдържащи се в документите са пъл-
ни, обективни, достоверни и че документите, в които тези сведения се
съдържат, са своевременно възникнали (според нужната, евентуално,
честота) и са също така своевременно предадени и получени. Тези ка-
чества (характеристики) са всеобщи. Те нямат отношение към вида и
тематиката на данните - статистически, например, или някакви други.
Документите изпълняват в обществото разнообразни функции,
независимо от това дали дадена функция е, или не е осъзната от автора,
дали е, или не е съзнателно заложена, програмирана от него при създа-
ването на документа.
Основна за документите функция е информационната, тъй като
причина за появяването на всеки от тях е необходимостта да се фикси-
ра, да се материализира някаква информация.
Свойствена за всички почти документи е и социалната функция,
тъй като те възникват, за да задоволят една или друга обществена
потребност и съдържат информация най-вече за обществени процеси.
Даже в случай на фалшифициране на документ, съдържащата се в него
информация не престава да бъде социално значима, тъй като разкрива-
нето на причините за фалшифицирането може да доведе до твърде важ-
ни в обществено отношение изводи.
Документите притежават и комуникативна функция, тъй като чрез
тях се организира и поддържа връзката между хората в обществото и
между различните негови отделни структури.
В управленска функция документът се проявява когато е средство
за упражняване на управленската дейност. Той играе роля за
нормалното функциониране и усъвършенствуването на държавната
система като цяло и на отделните нейни звена, за функционирането на
производствените и други структури, за осигуряване условията за
участие на членовете на обществото в живота на същото това общество.
Управленският документ се проявява преди всичко в регулативна,
нормативна роля, като регулатор на различните страни от дейността на
обществото, държавата, учреждението, организацията.
Документите имат безспорно и правова функция. Част от тях са
поначало предназначени за закрепване и изменяне на правовите норми
и правоотношенията в обществото. Други обаче придобиват правова
функция с времето. Това са тези, които по един или друг повод се из-
ползват като доказателство в съда, в следствените органи,
прокуратурата, в управленските органи и т.н. - за придобиване на
нещо, за доказване на факт. По принцип всеки документ може да стане
доказателство за нещо и с това временно да притежава такъв род
правова функция.
Обща за създаваните от обществото документи е и функцията им
на исторически извор. Тя им е присъща обективно и не зависи нито от
личните желания на авторите им, нито от това дали някога ще бъдат
архивирани дадени документи, дали ще бъдат реално използвани в
ролята на извор. Потенциално, и още от възникването си, те имат обаче
такова качество.
Що се отнася до реалното, физическото съществуване на докумен-
тите, то те, по подобие на хората, имат свой жизнен цикъл. Те се раж-
дат някъде, за да се фиксират в тях едни или други обществено значими
факти. Придвижват се, за да се съобщят тези факти, от една към друга
обществена структура. Задържат се на място, за да се извършат опреде-
лени действия, за да се изпълни поисканото от тях. Предизвикват отго-
вори, които поемат обратния път. И идва момент, когато се приключва
с повдигнатите въпроси, когато е изпълнена първоначалната, чисто
практическа функция на възникналите документи. Тогава те се спират,
застиват на място, за да се превърнат в „архив”. Оттук нататък те са
предимно исторически извор, т.е., градивен материал за историческата
2
наука (политическа, стопанска, културна история), но се и извикват
периодически към живот като източник на полезен обществен опит.
Следователно, отношение към създаването, опазването и използ-
ването на документи имат всички обществени структури.
Макар документната информация да се дели на “оперативна” (из-
ползвана в оперативната, текуща работа за решаване на един или друг
проблем) и на “ретроспективна” (т.е., архивна, запазена като памет за
решени вече проблеми) няма съмнение, че документацията, взета в
нейната цялост, е единна информационна система. Затова администра-
торът, макар да работи с текущи, “живи” документи, не може да не ми-
сли и за дългосрочното запазване на документите, да не полага грижи
за това запазване. Както и историкът, за да получава качествена изво-
рова база за своите изследвания, трябва да полага усилия за възниква-
нето (поне в собственото му житейско време) на качествени документи.
Всеки образован и отговорен специалист, или просто гражданин,
независимо от конкретните си занимания, би трябвало да разбира, че
става дума за проблеми с изключително голямо значение за цялото об-
щество - както за ефективността, за континуитета, за приемствеността
във функционирането на обществото, така и от друга страна - за въз-
можностите да се оставят и предадат във времето сведения (знания) за
това функциониране.
Важно е както професионалистите администратори, както исто-
риците изследователи, така и най-широки граждански кръгове заедно
и отговорно да мислят за дългосрочната роля на документите в живота
на всяко едно поколение и за вечната им, непреходна роля като извори
за историята на съответното време. Нашите днешни действия, дейнос-
ти, мисли, фиксирани решения и т.н. скоро ще станат история (в
рамките само на няколко десетилетия). Но те още дълго време ще имат
значение за развитието на обществото, а второто, не по-малко верно
определение за днешното общество е общество, базирано на знанието.
*
С документите, или, по-общо казано, с документната информация
(закрепената в документи информация), се занимава науката докумен-
талистика (“документознание”, ако употребим по-българското и по-яс-
но название), или, съответно: Документоведение, Diplomatique (или по-
точното Diplomatique contemporaine), Records management science,
Dokumentenkunde. (За справка: Речник на българската архивна
терминология, със съответствия на руски, френски, английски и
немски език. Варна, 2002, с. 102)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по документалистика за бсу

Основен инструментариум при осъществяването на комуника ции (между струк ту рите на обществото и между отделните ин дивиди) са до документите. Невижданата досега динамика на живота, необичайно...
Изпратен от:
Ахмед Реджеб
на 2011-11-15
Добавен в:
Лекции
по Публична администрация
Статистика:
270 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Етична недостатъчност в публичната администрация
добавена от bks 12.10.2018
1
10
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Областна стратегия за развитие на Силистра


Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2005 - 2015г. се разработва на основание на чл.10 от Закона за регионално развитие и е основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие за посочения период...
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
386
·
5
·
852
·
208

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)


Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Община Провадия

23 окт 2007
·
543
·
97
·
19,600
·
673

Общинският план за развитие е документ, който разглежда средносрочните проблеми на социално-икономическото развитие и започва да налага съвременни подходи за тяхното разрешаване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по нелоялна конкуренция
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Тест за студенти, магистратура публична администрация в УНСС по дисциплината нелоялна конкуренция. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
128
1
1 мин
27.02.2013
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Лекции по документалистика за бсу

Материал № 750593, от 15 ное 2011
Свален: 270 пъти
Прегледан: 494 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 134
Брой думи: 45,228
Брой символи: 254,624

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по документалистика за бсу"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала