Големина на текста:
Лекция 1. Статични методи
Инвестиционните проекти обхващат различни по продължителност инвестиционни
периоди. Понякога паричните потоци са разположени така, че разликата във времето се
измерва с десетки години. Това обстоятелство трябва да се отчита при оценяването на
финансовия ефект. За да се преодолее влиянието на различната стойност на парите във
времето, в повечето статични методи се работи с информация за една година. Това са така
наречените "еднопериодни методи за оценка". Статичните еднопериодни методи за оценка
са методи, които се основават на информация за условен аналитичен годишен отчетен
период. Затова и очакваните резултати се представят в периодизиран вид, по години.
Изчисляват се средногодишни приходи и средногодишни разходи. Чрез тяхното сравняване
се определя средногодишната печалба от експлоатацията на инвестиционния обект. Тя се
използва за оценяване на финансовата ефективност от инвестицията. Някои от по-новите
еднопериодни статични методи оценяват ефекта от инвестициите на основата на нетните
парични потоци. По подобен начин на този при използването на печалбата се изчислява
средногодишен нетен паричен поток и той се анализира в качеството на измерител на
очаквания финансов ефект от инвестицията. В някои от съвременните статични методи за
оценка се прави опит да се преодолее ограничеността на еднопериодните анализи и се
обхваща финансовият ефект за целия инвестиционен период. Но именно при тези методи
съществува най-сериозна опасност от погрешно оценяване, защото се работи с
несъпоставими парични потоци. Очевидно е, че един прецизен анализ не може да бъде
направен, без да се направи корекция на самите парични потоци, с цел да бъдат направени
съпоставими. Следователно статичните методи могат да се характеризират като твърде
груби и неточни. Извършването на инвестиционен избор на основата на оценките по
статичните методи крие сериозна опасност от грешка. Независимо от своите недостатъци,
статичните методи имат широко приложение в практиката като съпътстващи основните
методи за инвестиционен избор.
Статичните методи за оценка на инвестиционните проекти са:
• метод на срока на откупуването;
• метод на средна годишна норма на възвръщаемост на капитала;
• метод на броя на оборотите на инвестирания капитал;
• метод на относителната печалба (в трите му варианта);
• метод на минималната себестойност;
• метод на сравняването на аналитичната печалба.
Статичните методи се отличават с това, че са лесни за прилагане, не изискват
допълнителна информация и специална квалификация на лицето, което извършва оценката.
Те се прилагат често в малките и средни предприятия при оценяването на инвестиционни
проекти. Опитът показва, че прилагането на статични методи води до рационални
инвестиционни решения при наличието на следните две условия:
• регулирана инфлация в ниски темпове;
• кратък инвестиционен период по проекта (2-3 години).
В такива условия може да се допусне, че грешката, която произтича от
изчисленията без отчитане на стойността на парите във времето, няма да окаже съществено
изкривяващо влияние и няма да постави под въпрос коректността на инвестиционния избор.
1.1. Метод на срока на откупуването
При прилагането на този метод се определя за колко време инвеститорът ще си
възвърне инвестирания капитал в резултат на експлоатацията на инвестиционния обект. За
целта се постъпва по следния начин:
1. Изчислява се общият обем на инвестиционните разходи по проекта (К).
2. Изчисляват се нетните парични потоци от експлоатацията на инвестиционния
обект за всяка отделна година от предвидения срок в проекта Fn (n = 1, 2, ... , N).
3. Сумират се нетните парични потоци с натрупване и се определя в кой момент те
ще покритият инвестиционните разходи.
Пример:
Инвестиционен проект предвижда инвестиционен разход 20 000 лв., в резултат на
което се очаква финансов ефект от инвестицията в продължение на пет поредни години.
Нетните парични потоци (НПП) от експлоатацията на обекта са:
F1 - 5 000 лв.
F2 - 10 000 лв.
F3 - 13 000 лв.
F4 - 15 000 лв.
F5 - 17 000 лв.
Инвестиционни разходи НПП Сума на НПП с натрупване
Начало на периода 20 000
Година 1 5 000 5 000
Година 2 10 000 15 000
Година 3 13 000 28 000
Година 4 15 000 43 000
Година 5 17 000 60 000
До края на втората година ще се възстановят 15 000 лв. от инвестирания капитал.
Останалите 5000 лв. ще се възстановят през третата година. Приема се, че НПП има
линейно разположение във времето. На основата на това се изчислява, че за получаването на
горепосочените 5000 лв. са необходими още 4 месеца и 19 дни. Изчислението се извършва
по следния начин:
5000:13 000 = 0,3846
Това означава, че такава част от третата година ще бъде необходима, за да може да
се получат в резултат от експлоатацията на инвестиционния обект оставащите още
невъзстановени 5000 лв. от направената инвестиция от 20 000 лв.
0,3846х12 = 4,6154 месеца
0,6154х30 = 18,46 дни
Срокът на откупуване на инвестицията е 2 години, 4 месеца и 19 дни.
Изчислението може да се направи и по друг начин:
ПП по проекта Сума на ПП с натрупване
Начало на периода - 20 000 - 20 000
Година 1 5 000 - 15 000
Година 2 10 000 - 5 000
Година 3 13 000 8 000
Година 4 15 000 23 000
Година 5 17 000 40 000
Методът на срока на откупуването може да се приложи в опростен вид, при което се
получава по-неточен резултат. В този случай се изчислява средногодишният нетен паричен
поток, който се очаква от реализацията на инвестицията. Средногодишният нетен паричен
поток се получава чрез прилагане на метода на средната аритметична величина. Срокът на
откупуването се изчислява чрез разделянето на инвестиционния разход със средногодишния
нетен паричен поток.
Срок на откупуване = К:НПП ср. год.
НППсргод. = (5000+10 000+13 000+15 000+17 000):5 = 12 000
20 000:12 000 = 1,666 ...
Срок на сконтирано откупуване 1 година и 8 месеца. Този резултат се различава
съществено от резултата, получен по-горе. Причината е в приложеното осредняване на
нетните парични потоци, които се различават съществено по своя размер за различните
години. За да се избегне опасността от такава съществена грешка, методът на срока на
откупуване в опростения му вариант трябва да се прилага само в случай, че нетните
парични потоци са приблизително равни през целия срок на експлоатация на
инвестиционния обект.
Да приемем, че по даден инвестиционен проект се изисква инвестиране на 20 000
лв. и се очаква получаване на равни по величина НПП по 8000 лв. всяка година пет години
подред.
Срокът на откупуване е 2 години и 6 месеца, изчислен по следния начин:
20 000:8000 = 2,5
0,5х12 = 6
Положителните страни на метода на срока на откупуването са следните:
1. Позволява да се оцени ликвидността на инвестицията.
2. Позволява да се направи избор между проекти, които ще осигурят получаването
на еднакъв по размер финансов ефект за един и същ инвестиционен период.
Недостатъци на метода:
1. Не се отчита разположението на НПП по години в рамките на периода, през който
ще се възвърне инвестираният капитал. Един и същ е срокът на откупуване на следните
четири инвестиционни проекта:
А) Инвестиционен разход 20 000
А) Инвестиционен
разход
20 000
Б) Инвестиционен
разход
20 000
F1 0 F1 18 000
F2 0 F2 1 000
F3 52 000 F3 2 600
F4 7 000 F4 18 400
F5 1 000 F5 20 000
В) Инвестиционен
разход
20 000
Г) Инвестиционен
разход
20 000
F1 5000 F1 3000
F2 5000 F2 12 000
F3 26 000 F3 13 000
F4 12 000 F4 0
F5 12 000 F5 0
2. Не се отчитат НПП след момента на откупуването. Това обстоятелство може да
доведе до неправилен инвестиционен избор, ако някои от проектите ще осигурят
значителни по размер НПП, но по-късно във времето (слсд момента на откупуването).
Например да сравним проекти А, Б, В и Г с проект Д, при който се предвижда
същият по размер инвестиционен разход, но ефектът от инвестицията ще се получава 15
години.
Д) Инвестиционен разход 20 000
F1 5000

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Инвестиции

Инвестиционните проекти обхващат различни по продължителност инвестиционни периоди. Понякога паричните потоци са разположени така, че разликата във времето се измерва с десетки години...
Изпратен от:
зулфия
на 2011-11-14
Добавен в:
Лекции
по Предприемачество
Статистика:
112 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
какви са специфичните особености на малките и средни предприятия реферат
добавена от malka.feq 21.02.2018
0
15
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество на тема: Предприемаческият план
тематичен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тест по Предприемачество и малък бизнес върху тема №10 „Предприемаческият план“. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
47
1
1 мин
12.09.2013
Тест по предприемачество
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
За студенти от икономическите специалности. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
38
115
1
1 мин
29.07.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Инвестиции

Материал № 750229, от 14 ное 2011
Свален: 112 пъти
Прегледан: 167 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 45
Брой думи: 9,204
Брой символи: 50,569

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Инвестиции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 378

виж още преподаватели...
Последно видяха материала