Големина на текста:
ТЕМА 1
Характеристика на дейността и счетоводството на банките
I . Обща характеристика
Организация на банковата дейност – Появата и развитието на банките е непосредствено
свързана с възникване и разширяване на стоковото производство . Негов естествен продукт и
синтез са парите които се явяват всеобщ еквивалент за размяна . Специалното значение на
парите налага необходимостта от създаване на специализирани институции . Първите които
се занимават с пари или първична банкова дейност са сарафите и лихварите . При лихварите
са отдавали пари назаем срещу събиране на лихва . Те са работели само със собствени
средства . Сарафите са извършвали операции само със чужди пари като са обменяли
чуждестранни със местни монети . Някой от сарафите са започнали да приемат и депозити и
да извършват преводни и кредитни операции .Това превръща сарафите в банкери .
Активизирането на морската търговия през 12 век дава тласък на развитието на банките .
1171 година е открита първата венецианска банка . Банките по това време са приемали
депозити , предоставяли са заеми , търгували са с менителници . Извършвали са някой
безкасови операции като ранен вариант и банков клиринг . 1694 година е създадена
английската банка която се явява образец на съвременните банки . Според закона на банките
банката е АД което извършва публично привличане на влогове и използване на
привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за собствена сметка и
собствен риск .
II. Характеристика на банковата система в България .
От 1879 година когато се създава БНБ като централна банка на България , за своята дейност
се отчита на Народното събрание .Статутът и е уреден със закон на БНБ . Нейните задачи са :
1 . Да въздейства за поддържане стабилността на лева чрез провеждане на парична и
кредитна политика .
2 . Да съдейства за създаване и функциониране на ефективни платежни механизми .
Съществена задача на банката да имитира банкноти и монети .
3 .Да регулира и контролира дейността на другите банки .
Органите на управление на БНБ са :
Управителен съвет , управител и трима подуправители на управленията – емисионно ,
банково и банков надзор .
Търговски банки
ТБ като АД се учредяват по силата на Търговския Закон . На територията на страната
банките могат да откриват един или няколко клона в едно и също населено място . За да се
извършва банкова дейност е необходима писменна лицензия – разрешение от БНБ за която
трябва да се предоставят :
устав , документи съдържащи данни за записания и внесен капитал , план за деловата
дейност на банката , имената на членовете на управителния съвет и надзорния , данни за
акционерите и декларация за произхода на парите . Те не трябва да бъдат взети назаем ,
трябва да са лични . В срок от 6 месеца БНБ уведомява заявителя за решението си .
III . Банкови операции – видове .
Пасивни банкови операции .Това са операции чрез които се формират собствените
средства на банката и се привличат собствени и чужди средства . Паричен израз на тези
средства са собствения и привлечения капитал .Паричната емисия е пасивна банкова
операция .
Активни Банкови операции . Банката използва от свое име собствените и привлечени
средства за извличане на изгода – печалба . Това са – кредити , финансови инструменти ,
ценни книги .
Комисионни операции – банково посредничество .
I V . Изискване за осъществяване на банковата дейност .
Нормално – платежоспособност в дългосрочен план банката може да покрие задълженията
си със собствен капитал , т.е. не веднага а във времето .
Ликвидност – налични средства и други текущи активи които могат бързо да се превърнат в
средства и с тях да се покрият текущи задължения .
Капиталова база – размера на собствения капитал да не е по-малък от 14 милиона лева –
изчислява се капиталова адекватност която е = на капиталовата база да е разделена на
рисковите Активи .
Капиталовата адекватност трябва да е по-голяма от 12% .
Характеристика на банковото счетоводство .
V . Особености :
Ажурност /всеки ден / - отчетността се приключва всеки ден .
Голяма аналитична отчетност – трябва да се следи всеки заем , кредит и т.н.
Силно развито задбалансово отчитане . Банките поемат гаранции , те са задбалансови .
Специфичен сметкоплан – има четири нива на систематизиране – раздел , група , подгрупа
и синтетична сметка .
Организация
Счетоводна политика .
Документална обоснованост / не се извършват поправки по документи /
Откриване на регистри -дневници за хронологично записване , оборотни ведомости , главни
книги .
Сделките в чужда валута – всички с/ки се преизчисляват по централен курс на БНБ .
ТЕМА 2
Отчитане на основния капитал на ТБ
I . Обща характеристика
Собствения капитал се формира от стойността на вложените Активи на собствениците , той
включва резервите и финансовия резултат . Собствениците на банката се наричат Акционери
и те правят парични и непарични вноски / апортни / вноски в капитала .
Паричните се правят в брой или чрез банков превод .
Непаричните се наричат апортни – правят се по реда на ТЗ след оценка на вещо лице . След
като се запишат и внесат дяловете Акционерите се записват и копуват акции. Номиналната
стойност на акциите изразяват основния капитал на банката . Той се отчита и изразява в
пълен размер независимо от това дали е внесен изцяло .Закона за банките определя
особеностите на банковия капитал .Капитала трябва не само да е записан а и внесен .
Началния капитал трябва да е само в пари . Издадените акции са само поименни , като всяка
акция има само по един глас .Местно или чеждестранно лице както и свързани лица немогат
без предварително разрешение от БНБ да придобиват пряко или косвено Акции в местна
банка , които им осигуряват 10 или повече от 10 % дял . Лицата закупили пряко или косвено
3 или над 3% акции с право на глас , представят писменни декларации за произхода на
средствата и за платените данъци за последните 5 години . Без писменно разрешение една ТБ
не може да увеличава капитала си с непарични вноски . Да изкупува обратно собствени
акции и да намалява капитала си . Банката води книга за акционерите .
Резервите се образуват главно от неразпределена печалба от минали години и в резултат от
преоценка на активи .Някой от резервите се създават съгласно закон или подзаконов акт .
Предназначени са за покриване на банков риск от общ характер .
В ТБ по-специално значение имат общите резерви , които се създават по силата на закона за
банките . Банката образува фонд – резерви като отделя ЕДИНИЦА от печалбата си след
данъчно облагане и преди изплащане на дивиденти . Докато средствата достигнат 1,25 на сто
от сбора на сумите на балансовите активи и задбалансовите ангажименти .
Печалбата се отчита и показва като част от собствения капитал . Печалбата от текущата
година е положителна финансова величина която се получава след данъци в края на
годината . Неразпределената печалба от минали години на общо събрание по предложение
на управителя на банката .
II . Характерни счетоводни сметки :
с/ка 1011 – Основен капитал записан но не внесен .
с/ка 1012 – Основен капитал записан и внесен – Пасивна Основна Балансова с капитал .
Двете с/ки се Кт-ират при набавяне и увеличение / Дт-ират се при намаляване .
Крайно с-до – Кт-но . Аналитично отчитане по Акционери .
с/ка 1111 – фонд резервен
с/ка 1170 – Допълнителни резерви – Пасивна Основна Балансова синтетична капиталова .Кт-
ира се при увеличение . Дт-ира се при намаление .Аналитично отчитане според
информационното изискване .
с/ка 1230 – печалба , загуба от текущата година – Активна Пасивна Осн. Балансова
синтетична .Кт-ира се при печалба . Дт-ира се при загуба . Салдото и е Дт-но и Кт-но.
Аналитично отчитане по дейности .
с/ка 1220 – Неразпределена печалба за минали години . Пасивна Балансова .
Кт-ира се при прехвърляне на печалба от минали години .
Дт-ира се при разпределяне на печалбата . С-дото е Кт-но . Аналитично отчитане по години .
с/ка 4260 – Вземания по записани но не внесени капиталови вноски .
с/ка 6530 – Разходи за учредяване и разширяване .
с/ка 1112 – Резерв от емисии и обратно изкупуване на собствени акции и други капиталови
инструменти .
с/ка 1910 – Сконто от финансови инструменти .
с/ка 1920 – Премия от финансови инструменти .
с/ка 5120 – Изкупени собствени акции .
с/ка 4250 – Задължения по дивиденти , дялови съучастия .
с/ка 9630 – Собствени ценни книги за издаване – задбалансова с/ка /съхраняват се всички
ценни книги / собствени активи извън оборота . Активна сметка
с/ка 9998 – Обща пасивна Кореспондираща , задбалансова сметка . Активно Пасивна .
III . Характерни стопански операции
1. Учредяване на банка

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банково дело

теми по банково дело...
Изпратен от:
Vasilka Kibarova
на 2011-11-14
Добавен в:
Лекции
по Банково дело
Статистика:
60 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
1
8 мин
22.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банково дело

Материал № 749657, от 14 ное 2011
Свален: 60 пъти
Прегледан: 119 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 41
Брой думи: 7,863
Брой символи: 45,145

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала