Големина на текста:
18.финансови инструменти и
пазари- На финансовите пазари
се осъществява търговията с
различни инструменти, формира
се търсене и предлагане или се
осъществява инвестиране с
различни финансови активи. Под
инвестиция разбираме всяко
влагане на средства в някаква
дейност с цел бъдещо получаване
на доход и увеличаване на
капитала. Инвестирането може да
става в реални активи – сгради,
недвижими имоти, патенти,
лицензи.. или във финансови
активи – акции, облигации,
банкови депозити и т.н. При
вземането на решение за
инвестиране се изхожда от
няколко критерия:-надеждност –
степента на защитеност на
капитала и стабилност на
получавания доход-доходност –
процент спрямо вложените
средства или привишение на този
процент на доходност над
процента на инфлацията-
нарастване на вложения капитал-
ликвидност – възможност във
всеки даден момент, инвеститора
да превърне вложените активи в
реални пари.Финансовите пазари
се характеризират с два основни
принципа – времеви и
институционални. На база на
времевия принцип разделяма
финансовите пазари на две –
парични и капиталови.
Институционалният признак е в
основата на разделянето на
финансовите пазари на –
финансови институции и
фондови пазари. Фондовите
пазари включват както фондовата
борса така и извън борсови
пазари.Парични са тези пазари,
на които се търгуват дълги
инструменти със срок на
погашение до 1 год.
Инструментите, които се
търгуват на тези пазари са:-
съкровищни бонове – ценни
книжа, които емитират
правителствата с падеж до 1
година. Те се емитират с отбив от
цената /сконто/. Съкровищните
бонове са най-ликвидният
инструмент и най-безрисковият-
депозитни сертификати – когато
едно лице направи депозит в
дадена банка, може да му бъде
издаден сертификат и тези
сертификати са обект на
търгуване-търговски ефекти –
полици, записи на заповед,
менителници /3лица/-
междубанкови депозити.БНБ не
емитира ценни книжа, държавни
ценни книжа емитира само
правителството. Основни играчи
на паричните пазари са банките и
държавните
институции.Капиталови пазари –
пазари на които се търгуват
безсрочни инструменти или
инструменти с падеж над една
година. Основните инструменти,
които се търгуват на
капиталовите пазари са акциите и
различните видове облигации.
Капиталовите пазари се разделят
на две:-пазар на акции – търгуват
се и се емитират акции, които
биват два вида – обикновени и
привилигировани-пазар на
облигации – разделя се на три
подпазара – пазар на държавни
облигации, на общински
облигации и на корпоративни
облигации.Една от
разновидностите на
капиталовите пазари са
фондовите пазари. На фондовите
пазари се търгуват акции,
облигации и ценни книжа с
различен срок на функциониране,
но се олицетворява предимно с
пазара на акциите. Активите,
които се търгуват на фондовите
пазари се характеризират с
няколко белега:обръщаемост – да
преминават от ед-ин притежател
в друг-стандартизираност
серийност.Фондовите пазари се
разделят на парични и вторични.
Първични са пазарите за
привличане на нов капитал, на
тях се продават новоемитирани
ценни книжа. Акцията е
привличане на собствен капитал,
а обликацията е заемен капитал.
Вторични пазари – на тях се
търгуват вече емитирани ценни
книжа. Емитираните акции и
облигации са обект на покупко-
продажба.Фондовите пазари
могат да се делят и на борсови и
извънборсови. Борсовият пазар е
фондови пазари, които имат
правила за осъществяване.
Типични характеристики са
търговска площадка, установена
процедура за сключване на
договорите, сключените договори
трябва задължително да се
изпълнят. Извънборсовите пазари
– на тях се търгуват ценни книжа,
които не се котират на борсата.
Продавачите и купувачите не са в
личен контакт. Съществуват и
неорганизирани извънборсови
пазари, на които са търгуват
ценни книжа чрез брокерски
компании. Пазарите се делят и на
срочни и спот пазари. Пазар при
който имаме незабавно
изплащане на актива ,или
максимум в срок от 3 до 5 дни, се
нарича спот пазар или касов
пазар. Пазарите на активи, при
които заплащането става на
определена дата и отсрочката
може да бъде 3,6,9 месеца, се
наричат срочни пазари.
Срочните контракти касаят
производни финансови активи.
Срочните контракти се делят на
твърди и условни. Твърдите са
тези, които са задължителни за
изпълнение и от двете страни, а
условните контракти не са
задължителни за изпълнение за
една или двете страни. Типичен
представител на условните
контракти са опциите. Опцията
представлява договорно
споразумение, което дава
правото, но не и задължанието на
притежателя си да замени даден
финансов инструмент за друг.
Размяната става по фиксирана
цена или по цена, която се
формира по предварително
определени условия.
Финансовият инструмент, който е
обект на опцията се нарича базов
инструмент или базов актив.
Цената по която ще се извърши
размяната се нарича
упражнителна цена. При опцията
има срок – последна дата на
която може да бъде упражнена
опцията, след която дата няма
последствия, права и задължения
за страна в опционния контракт.
Различаваме два типа опция – кол
и пут. Кол опция дава право за
покупка на базов инструмент по
предварително определена цена,
а пут опцията дава правото за
продажбата на базовия актив на
определена цена.
21.Капиталов пазар.Вторичен
пазар- Функционирането на
пазарната система не е възможно
без наличието на капиталов
пазар.Капиталовия пазар
осигурява средствата за
различните предприемачески
инициативи.Той стимуира
деловата активност и реално
съдейства за решаване на трите
въпроса пред всякя
икономика.Капиталът е един от
факторите на производството,но
за разлика от труда и земятяа, той
е вторичен,защото е резултат от
производството. Създаден е с
помощта на човека и
придобитото от природата и не
може да се използва
непосредствено за потребление,а
единствено за ново
производство.Капиталът се дели
на:1.Физически капитал-
съвкупност от дълготрайни
блага,които са резултат от
производството-сгради с
производствено и жилищно
предназначение-машини и
съоръжения,моторни превозни
средства,пътища,канали идр.-
стоково-материални
запаси.2.Финансов капитал-
включва парични суми,вложени в
производствена дейност;
наличните пари.Сами по себе си
парите не са капитал.Ако не се
използват чрез инвестиране в
производството, те не носят
доход ,а само замразени парични
средства.Капиталовия пазар
изпълнява следните функции:
1.Мобилизиране на временно
свободните парични средства в
държавата.2.Насочване на
свободните парични средства
към бизнеса 3.Осигуряване на
информация за възможностите на
рентабилно влагане на
средствата. 4.Пренасочване и
рационално използване на
ресурсите в
икономиката.Вторичен пазар-
Възникването на този пазар е
логична последица от развитието
на акционерните дружества и
емитирането на по-широка
основа на акции и облигации, а в
последните десетилетия и на
дериватите. Естествено е, веднъж
емитираните и придобити от
инвеститорите финансови
инструменти да могат свободно
да се купуват и продават на
нарочно организирани и
регулирани пазари. В противен
случай, необходимостта от такова
място на вторична търговия ще
принуди участниците в процеса
на размяна сами да търсят
начини за покупко-продажби.
Най-краткото, но не достатъчно
точно и пълно определение на
вторичния пазар на ценни книжа
е, че това е пазар на вече
емитирани финансови
инструменти. Както първичния,
така и вторичния пазар на ценни
книжа са теоритични понятия,
зад които стоят реални
финансови институции,
занимаващи се с емицията,
пласмента и последващите
транзакции с ценни книжа. Ето
защо, за да се характеризира по-
задълбочено вторичния пазар на
ценни книжа трябва да се:--
уточни, че това е сборно понятие,
съвкупност от йерархично
свързани и подчинени пазари на
ценни книжа; -- приеме, че в
практико-приложен аспект
търговията на вторичен пазар на
ценни книжа се осъществява на
три субпазара: официален борсов
пазар, „околоборсов” пазар и
извънборсов пазар;-- подчертае,
че в териториален аспект, в
специализираната литература
тези субпазари се разглеждат,
като форми на вторичния пазар
на ценни книжа;--отбележи, че в
отделните страни формите на
субпазарите на вторичния пазар
на ценни книжа често
съществуват под егидата на
фондовата борса. Затова може да
се каже, че фондовата борса е
институционализиран вторичен
пазар на ценни книжа.В теорията
и практиката на развитите страни
се е утвърдило виждането, че
вторичният пазар на ценни книжа
съществува в три форми:-
официален борсов пазар;-
„околоборсов” пазар;-
извънборсов пазар Официален
борсов пазар.Официалният
борсов пазар се характеризира
като: елитен, селективен,
дискретен и прекъснат пазар на
ценни книжа, на който
търговията е присъствена и/или
неприсъствена.Елитен е, защото
на него се допускат до търговия
само най-добрите,
финансовостабилни и в този
аспект елитни дружества.
Последните е необходимо да
представят пред борсата пълна
правноикономическа и
финансова информация за себе
си и своята дейност, не само за
настоящата, но и за предходни
години. Допускането до търговия
на дружествата с техните емисии
от ценни книжа е задължително е
задължително условие и борсата
в случая е гарант за качество на
тези книжа. Това е напълно
естествено, като се има предвид,
че официалния борсов пазар е
съзададен да опосредства
покупко-продажбите на
финансови инструменти, като в
тази дейност се запазват
интересите на
акционерите.Дискретността на
официалния пазар е типична
черта. Тя се проявява в няколко
насоки. Преди всичко, при
сключването на сделките на
борсовия подиум посредниците
запазват името на своя клиент
независимо, че в средствата за
масово осведомяване се появяват
обемите и цените, по които е
извършена покупката или
продажбата на книжата на дадена
компания. На борсата един от
основните принципи е „равен
достъп до информацията”.
Последната обаче, трябва да е
известна на всички, т.е.
шансовете на участниците в
търговията следва да са равни.
„Околоборсов” пазарВтората
форма на вторичния пазар на
ценни книжа носи общото
наименование „околоборсов”
пазар. Той съществува във всички
страни, в които функционира
нормално фондовата борса.
Връзка между формите на
вторичния пазар на ценни книжа
е тясна. Тя се изразява в
перманентната нужда
акционерните дружества в
страната, емитирали финансови
ефекти, да имат възможност да
предлагат книжата на
организиран пазар, а
инвеститорите да могат по всяко
време да достигнат до
тях.24.Парична политика-
Целите на паричната политика на
различните равнища и по
отношение на различните обекти
е почти еднаква: да се постигне
необходимата стабилност,
ефективност и повишаване на
постигнатите икономически и
финансови резултати.
Погледната в глобален аспект,
паричната политика е насочена
към постигане на
икономически растеж, по-
висока трудова заетост и
стабилност на паричната
единица. В някои случаи, според
равнището на провеждането на
паричната политика, тя може да
бъде определена по пътя на
закона или други нормативни
актове. В такъв случай основен
субект е централната банка или
съответните международни
общности.Инструментите на
паричната политика могат да
бъдат:пазарни и
административни1)Пазарните
инструменти са основни.Те
могат да се използват на всички
равнища — международно,
национално, банково, фирмено и
семейно
равнище.2)Административните
инструменти са възможни само
при вертикални връзки на
зависимости и подчиненост на
отделните субекти, участници в
пазарните процеси.Основен
субект при провеждане на
парична политика е
централната банка (както на
национално равнище, така и на
международно). Тя разполага
както с подходящи методи за
регулиране,така и с присъщите й
парично-кредитни инструменти.
Например сконтовата политика
се осъществява чрез определяне
на сконтовия процент; методът
за регулиране чрез
задължителните минимални
резерви се осъществява
чрез конкретизиране на нормата
на минималните задължителни
резерви;
регулирането чрез ломбардното
кредитиране се осъществява чрез
опре-
делените от централната банка
ломбардни "прозорци". Чрез
ломбардния"прозорец" се
изразява предлагането на
краткосрочни средства на
търговските банки. Политиката
на открит пазар се провежда чрез
увеличаване или свиване на
предлагането на ДЦК; наличната
парична емисия; валутна
политика и т.нКласически се
наричат тези функции на
централната банка, които
разкриват нейната основна
характеристика и
същевременно я отличават от
търговските банки и другите
субекти на банковата система.
Това са:• емисионната функция;
• регулиращата функция;•
функцията контрол и надзор
върху банковата
система.Емисионната функция
е определяща за централната
банка, Изразява се в това, че тя
пуска в обръщение парите под
формата на банкноти и монети.*
По този начин централната
емисионна банка носи и
икономическата отговорност за
състоянието на паричния оборот
на страната. Тя е институцията,
която е натоварена да поддържа
баланс между парите в
обръщение и стоките (услугите),
подлежащи на реализация. Чрез
емисионната си функция
централната банка се стреми да
повишава доверието към
националната валута и да я
стабилизира.Регулиращата
функция се изразява във
въздействието върху паричните
процеси и оттам — върху
икономическите процеси в
страната. За тази цел
централната банка използва
паричните инструменти, с които
разполага и в съответствие със
законните й пълномощия - така
чрез увеличаване или намаляване
на паричната маса централната
банка въздейства на паричното
предлагане и на стопанската
активност.Третата функция на
централната банка е контрол и
надзор върху търговските
банки и останалите
лицензирани финансови
институции. За тази цел тя
определя параметри и
показатели, които следва да се
спазват от субектите на банковата
система.Чрез контрола
централната банка гарантира
платежоспособността на банките,
не допуска системен риск,
защитава вложителите, създава
условия за нормална
конкуренция между банките.
19.Парични инструменти и
паричен пазар- Паричният пазар
представлява съвкупност от
корпорации, финансови
институции, инвеститори и
правителства, които имат
отношение към потоците от
краткосрочен капитал. В случаи,
когато дадена компания изпита
нужда от пари в брой за няколко
месеца, до получаването на
голямо вземане, или когато една
банка иска да инвестира пари,
които пари депозантите могат да
изтеглят по всяко време или при
нужда на правителството да
осигури средства по фондове, на
паричния пазар се извършват
краткосрочни операции с цел да
се възстанови ликвидността на
участниците. Паричните пазари
са механизъм, който свързва
длъжниците с инвеститорите, без
необходимост от скъпо
посредничество на банките.
Паричните пазари дават
възможност на длъжниците да
покриват краткосрочните си
нужди за възстановяване на
ликвидността си и да
неутрализират отрицателните
последици нередовния характер
на паричните потоци. Всяка
валута има свой паричен пазар,
понеже лихвеното равнище на
валутата на всяка страна е
различно. Тези пазари са
зависими един от друг, защото
както инвеститорите, така и
длъжниците превръщат
средствата си от една валута в
друга в зависимост от величината
на лихвените проценти.
Съществуващите обаче
регулаторни актове ограничават
възможностите на някои
инвеститори на паричните
пазари. Повечето от тях се
стараят да минимизират риска от
загуби в резултат на движението
на валутните курсове. Паричните
пазари нямат точно определено
физическо място на дейност и
също така не работят по единни
правила, както и не предлагат
единни официално обявени цени
с единствен лихвен процент.
Паричните пазари представляват
мрежа от заемодатели и
заемополучатели. В центъра на
всяка мрежа стои Централната
Банка, политиката на която
определя равнището и
движението на краткосрочните
лихвени проценти съобразени с
националната валута. Около
Централната Банка циркулират
десетки хиляди фирми и
държавни организации, които
имат задължение да инвестират
всичките си свободни средства
по най-безопасен начин. Друго
тяхно задължение е да договарят
заемни средства при най-ниска
себестойност. Връзката между
тях става чрез банките и
инвестиционните компании,
основната дейност на които е
търговия с ценни книжа. Добре
организирания паричен пазар
улеснява развитието на пазара на
дългосрочни ценни книжа.
Ликвидността, която се
разглежда като наличие на
парични средства за незабавна
инвестиция, получава цената си
на паричните пазари. Лихвените
проценти за много кратък срок на
ползване на паричен ресурс са
опорна точка за дългосрочните
финансови инструменти. При
условие, че паричните пазари са
активни (ликвидни), то
заемоискателите и инвеститорите
във всеки един момент по свое
решение могат да направят серия
краткосрочни сделки, а не да
осъществяват дългосрочни
транзакции, което би довело до
задържане на повишението на
лихвените проценти по
дългосрочните операции. При
липсата на активни парични
пазари, които да определят
краткосрочните лихвени
проценти, инвеститорите ще се
съмняват в това, че
дългосрочните лихвени проценти
са на реално равнище. Фондове
на паричния пазар. Разрастването
на паричния пазар се дължи на
специфичен вид орган в облика
на фонд на паричния пазар,
който натрупва ценни книжа на
паричния пазар и така позволява
на инвеститорите да
диверсифицират поемания риск
посредством покупка на ценни
книжа на различни компании,
които участват във фонда.
Разликата между лихвения
процент, който фондовете на
паричните пазари плащат на
инвеститорите и лихвения
процент, по който предоставят
средствата по него, обикновено е
няколко десети от процента, в
сравнение със спред от 2-4
процента, който се начислява на
заемополучателите. На
паричните пазари
заемополучателите плащат лихва
срещу използването на заетите
средства. Лихвеният процент на
повечето цени книжа е фиксиран
и величината му се определя от
пазарните условия в момента на
тяхното издаване. Поради
кратките срокове на
инструментите на паричния
пазар, лихвите по повечето от тях
не се изплащат преди матуритета,
а се продават на инвеститорите с
отбив от номиналната стойност.
На падежа инвеститора получава
сумата по номинал, а печалбата
изплатена при погасяването на
дълга замества периодичните
лихвени проценти. Понеже
инструментите на паричния
пазар по своето същество са
краткосрочни, цените им са
много по-устойчиви, отколкото
цените на дългосрочните
инструменти. Всяка загуба или
печалба от притежанието на
ценни книжа за краткия срок до
падежа им е малка. Видове
инструменти на паричния пазар.
Съществуват много видове
инструменти на паричния пазар.
Най- известните от тях са
търговските книжа, банковите
акцепти, съкровищните бонове,
облигациите на централни
правителства, облигациите на
местни
правителства,междубанковите
заеми, срочните депозити и
книжата, издавани от
международни организации.
Обемът на издадените през
годината инструменти е много
по-голям от обема на
неприключените към който и да е
момент, понеже голям брой
ценни книжа на паричния пазар
остават в обръщение само за
кратко време. Търговските
книжа
Търговските ценни книжа са
едни от най-старите инструменти
на паричния пазар на САЩ,
използван още през 18 в.
Представляват необезпечена
краткосрочна бележка, издадена
от известни и стабилни
промишлени корпорации ,
банкови холдинги и финансови
компании. Предлагат се в 2
основни форми:- директна -
използва се предимно от
издатели, като банкови холдинги
и големи финансови компании,
които се намират в процес на
непрекъснато набиране на
кредитни средства. Те
осъществяват връзката с
инвеститорите и пласмента сами,
без услугите на дилър.- дилърска
- прилага се предимно от
нефинансови компании, които
използват посредничеството на
дилъри. Те закупуват книжата от
техните издатели с отстъпка и се
стремят да ги продадат на най-
добра цена, предлагана на пазара
или да ги реализират срещу
комисионна.Продажбата на
книжата се извършва по цена, по-
ниска от дължимата сума при
настъпване на падежа и тази
разлика представлява
възвращаемостта на
инвеститора . По-голяма част от
продажбите се извършват на
първичния пазар, понеже
възможностите за търгуване на
вторичния са ограничени,тъй
като това са краткосрочни книжа
и инвеститорите не желаят да ги
продават преди падежа. Най-
чести купувачи са
застрахователните компании,
пенсионните фондове, големите
нефинансови институции.1.
Търговските ценни книжа
обикновено носят по-висока
доходност от съкровищните
бонове като отражение на по-
високия риск и по-ниската
ликвидност.2. Падежите на
търговските ценни книжа могат
да бъдат съобразно
предпочитанията на
инвеститорите, докато
съкровищните бонове се
емитират със строго фиксирани
матуритети Банкови акцепти-
Банковите акцепти се котират на
борсите и се издават в купюри.
Те обикновено се свързват с
продажба или съхранение на
определени стоки.Акцептите
никога не се издават от фирми от
финансовата сфера. Съкровищни
бонове. Съкровищните бонове са
краткосрочни държавни ценни
книжа с матуритет до една
година, които са емитирани от
правителството. Най-общо
казано съкровищните бонове се
различават от останалите
краткосрочни финансови
инструменти на паричния пазар
по следните характеристики:
1.липса на кредитен риск2.висока
ликвидност.3.ползват се данъчни
облекчения4.ниска деноминация.
Съкровищните бонове са най-
популярният инструмент на
паричния пазар. Тази им
популярност се дължи на това, че
те не носят кредитен риск т.е.
съкровищните бонове са
нискорискови краткосрочни
финансови инструменти, понеже
по тях задължена страна е
държавата, която възстановява
номиналната им стойност при
настъпване на падежа им. При
останалите инструменти на
паричния пазар като търговските
ценни книги и депозитните
сертификати кредитния риск е
по-висок, понеже емитентът
може и да не плати дължимата
лихва на падежа. Затова и
съкровищните бонове имат по-
нисък курс в сравнение с
другите финансови инструменти
на паричния пазар, тъй като
инвестициите в тях се смятат за
освободени от кредитен риск.За
разлика от съкровищните бонове,
съкровищните билети и
съкровищните облигации са
лихвоносни ценни книги и
лихвите по тях се изплащат на
полугодие под формата на
купони. При тях лихвата най-
често се определя от процент
под или над основния лихвен
процент, което означава, че се
променят заедно с него.
Средносрочните и дългосрочните
държавни ценни книжа имат
един и същ срок на изплащане на
лихвите, освен случаите когато в
тях не е уговорено друго.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансови инструменти и пазари

На финансовите пазари се осъществява търговията с различни инструменти, формира се търсене и предлагане или се осъществява инвестиране с различни финансови активи...
Изпратен от:
rosalina44
на 2011-11-13
Добавен в:
Пищови
по Финанси
Статистика:
72 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Източници на капитала на фирмата. Среднопретеглена цена на капитала

11 апр 2010
·
111
·
2
·
466
·
191

Финансирането за сметка на вътрешни източници има значителни предимства пред външното финансиране. Развитието на една фирма за сметка на вътрешни източници е в истински смисъл растеж на тази фирма...
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,828
·
4
·
924
·
467
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 

Вторичен пазар на ценни книжа

18 яну 2011
·
65
·
5
·
1,504
·
111

Характеристика и форми на вторичния пазар на ценни книжа...
 

Капитал на предприятието

08 апр 2007
·
1,011
·
11
·
1,931
·
209
·
1

Привлечен капитал, собствен капитал, лизинг, факторинг и т.н...
 

Основи на Бюджетната теория и политика

01 май 2007
·
634
·
3
·
787
·
110
·
2

1. Възникване, формиране и развитие на бюджета. 2. Същност и значение на бюджета. 3. Принципи за изграждане и функциониране на бюджета...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
16
2
2 мин
27.08.2018
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
50
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансови инструменти и пазари

Материал № 749539, от 13 ное 2011
Свален: 72 пъти
Прегледан: 109 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 2,899
Брой символи: 18,381

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансови инструменти и пазари "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения