Големина на текста:
ТИФЛОПЕДАГОГИЯ
Онзи дял от дефектологията, който обхваща проблемите за развитието и
възпитанието на слепите и слабовиждащите деца, се нарича тифлопедагогия..
Определение на слепотата
Различават се два вида слепота: пълна или абсолютна и непълна или
относителна слепота. Абсолютно слепи са тези лица, които са загубили
напълнo зрението си и не могат да различават светлината от тъмнината.
Непълно слепите имат обикновено някакви зрителни усещания, които в
повечето случаи не отиват ло-далеч от различаване на тъмно от светло. Но в
случаите на непълна слепота се разграничават различни степени, които се
установяват въз основа на различни критерии. Ако лицето има някои зрителни
усещания освен различаване на светло от тъмно, но не може да разпознава
дори при помощта на ъответни очила нещата на разстояние 50—100 см, то се
смята към категорията на непълно слепите.
От социално гледище слепи се смятат тези, които не могат да се
ориентират в околната обстановка без чужда помощ. От проиввод-ствено-
професионално гледище слепотата се определя като неспособност на човека
да
се включва в производствена дейност без съответна подготовка, въпреки
употребата на оптически уреди. От педагогическо гледище смятаме онези деца
слепи, които имат толкова намалено зрение, че въпреки взетите мерки за
коригирането му, не могат да участвуват в обучението при обикновени условия.
От двете категории слепота трябва да се разграничат, и слабовиждащите
деца. Това са деца, които не спадат нито към първата, нито към втората
категория на слепите и които все пак не могат да се причислят към нормално
виждащите. Те имат толкова намалено зрение, че не могат да се движат
безопасно из улиците на селището и не могат да се обучават напълно
резултатно в обикновените училища, ако не се вземат специални педагогически
мерки.Kъм обекта на тифлопедагогията се отнасят и сля-
поглухонемите хора. Това са лица, които са едновременно и слепи, и
глухонеми,
затова с известно основание могат да се обхванат и от сурдопедагогиката.
Причини и профилактика на слепотата
Главната причина за поява на слепотата са различните заболявания на
очите, които могат да имат преднатален, паранатален (родов) и пост-натален
произход. Най-голям процент на ослепяване дават болестите глаукома и
трахома. Глаукомата, която се характеризира с голямо увеличение на
вътреочното налягане, предизвикано от болезнено увеличената очна течност, се
явява главно в напреднала възраст, но атакува и деца. Тази болест дава около
20% от неизлечимо ослепелите. Трахомата е инфекциозно заболяване на окото,
което довежда до голям брой случаи на ослепяванe.Венерическите за
болявания (триперът и сифилисът) също предизвикват ослепяване.
Съществуват и други болести на окото, на очния нерв, на роговата обвивка на
окото, както и някои общи заболявания като шарка, скрофу-лоза, менингит,
които също предизвикват ослепяване. Втора категория причини за ослепяване
са различните наранявания (травми) при нещастни случаи или при
професионална дейност. През детската възраст тези наранявания на очите не
са рядко явление.
Като се прибави към това голямата заболяемост от инфекциозни болести, ще се
види защо сравнително най-голям брой случаи на ослепяване се явяват през
детството до десетгодишна възраст.
На малките деца не трябва да се дават остри предмети за игра, защото често
пъти нараняването на едното око влече загубата и на другото. При игрите и при
трудовите дейности на учениците също така трябва да се вземат всички
предохранителни мерки срещу нараняване на очите.
Наистина цялостният въпрос за профилактиката на зрението надхвърля
рамките на училището и семейството. Това е обществен и медицински въпрос.
Обаче и учителите могат да допринесат много в това отношение, като работят
за общата и здравна просвета на населението и за издигане на културното
равнище на подрастващите.
Психически особености на слепите
Своеобразието на психическото развитие на слепите се определя от
обстоятелството, че те са лишени от едно от най-основните познавателни
средства — зрителните възприятия. Това обстоятелство дава значителни
отражения върху възможностите на слепите да се ориентират в околната
среда,то влияе върху тяхната учебна и трудова дейност. Наистина слепите имат
всички други познавателни възможности, тъй като останалите сетива
санормално развити, а някои от тях дори се усъвършенстват много повече,
отколкото у нормално виждащите хора, благодарение на по-интензивното им
упражнение. Но никое от тях не може напълно да замести липсващото зрение и
затова някои от психическите процеси на слепите се формят по своеобразен
начин. Слепите имат решително предимство пред глухонемите с това, че те
могат да усвоят говорната реч като всеки зрящ, а това значи, че те имат
нормално развита втора сигнална система. През училищната възраст, ако
детето се ограмотява и усвоява писмената реч, развитието на втората сигнална
система и също така върви почти при нормални условия. Като знаем голямото
значение на
втората сигнална система за общото психическо развитие, ще разберем защо
психическото развитие на слепите не може да се причисли към абнормните
форми.
Сляпото дете има много повече възможности да упознава света чрез слуха,
като слуша разговорите на околните и предаванията
на радиото, като възприема словесните обяснения за предметите и явленията,
а има много ограничени възможности да добива непосредствени впечатления
от тях.
С различни комбинации на осезателните и двигателните усещания слепите
могат да се запознаят с много свойства на предметите, като например
формата,големината, повърхността, гладкостта, влажността и пр.
При познавателната дейност на слепите най-ясно изпъква ролята на
човешката ръка не само като орган на труда, но и като орган за познаването на
действителността. Затова тя има основна роля при цялата учебно-възпитателна
работа със слепите. Чрез осезателно-двигателните усещания се осъществява
ограмотяването на децата, чрез тези усещания и възприятия те добиват
голямачаст от своите първосиг-нални връзки. На тази основа се намира и
голямото значение на трудовата дейност при обучението на слепите.
Ръката е несъмнено най-важният орган, чрез който слепите се ориентират
и упознават действителностга. Обаче не трябва да се пренебрегва ролята и на
краката. Когато слепият ходи из улиците или из полето, усещанията за релефа
на месността, за посоката на пътя, които получава чрез краката си, имат голямо
значение за неговото движение. Тези усещания имат значение и когато няко
води слепия, но те са от още по-голямо значение, когато той ходи сам.
Движенията, с които слепите си служат за упознаване на предметите, не се
различават по същество от тези движения, които използват и зрящите
В тясна връзка с особеностите на възприятията на слепите се намира и
характеристиката на техните представи и фантазии образи. Тъй като
представите за предметите зависят от сетивния път, по който те са били
възприети, представите на слепите са едностранчиви и ограничени поради
липсата на зрителните впечатления.
Обикновено слепите развиват по-силна слухова памет, отколкото зрителна,
понеже тя при тях се упражнява много повече. Това се наблюдава особено у
тези слепи, които са имали повече възможност да им се чете. Когато те усвоят
добре писмото на слепите, към слуховата памет се прибавя и зрителната, но
първата остава доминираща.
Възпитание и обучение на слепите
През XIX в. се основават училища за слепи в почти всички големи държави.
У нас институт за слепи се основава през 1906 г. в София.
През краткото развитие на това дело са били предлагани няколко различни
проекти на азбуки за ограмотяване на слепите. Един от първите проекти
използва линеалната форма, като се основава на начините при писане на
буквите за зрящите и приема релефното им изобразяване. Тази система обаче
не се разпространява. Най-широко, почти универсално разпространение добива
системата на французкия сляп, преподавател в училище за слепи, Л. Брайл
(1809—1852). Той използва различното разположение на точки в схемата на
шест изпъкналости, подредени в два вертикални реда по три ('•'•). Според това
в какви места и при какви комбинации ще се образува изпъкналата точка на
листа, се получават всички букви на азбуката, цифри, както и препинателни и
математически знаци. Изработени са специални пишещи машини със знаците
на Брайл. Издават се книги със същия шрифт.
Обучението на слепите деца се извършва в специални училища-интернати.
В тези училища се създават най-подходящи условия за обучението на децата,
както и за всекидневния им живот. Отделното обучаване има този недостатък,че
слепите деца се отделят от естествената си среда на общуване и ориентиране
при обикновени условия. Целите, задачите и програмният материал в
училищата за слепи са същите
както за училищата, в които се учат зрящите. Но поради изтъкнатите вече
особености в познавателните възможности на слепите в тези училища се
прилагат специално нагодени методи и средства на обучение. При това
обучение се използват нашироко слуховите, осезателните, двигателните,
вибрационните и други усещания, които са развити у слепите. Затова не само
ограмотяването (началното четене и писане) се извършва по своеобразен начин
чрез споменатата азбука, но и преподаването по всички учебни предмети се
нагажда към познавателните възможности на слепите.
Нуждата от онагледяване в тези училища не е по-малка, а в известен
смисъл е дори по-голяма, отколкото в обикновените училища.
за естетическото им възпитание. Разбира се, техните рисунки са съвсем
различни. Това са релефни изображения, в които се използуват контурни линии,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2021 в 08:43 студент на 37 години от Бургас - Санктпетербургски държавен университет, факулетет - Факултет по обществени науки, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
1
2 мин
07.08.2020
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Тифлопедагогия

Материал № 745547, от 08 ное 2011
Свален: 12 пъти
Прегледан: 23 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Анализ
Брой страници: 4
Брой думи: 1,491
Брой символи: 8,886

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тифлопедагогия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надежда Димитрова
преподава по Специална педагогика
в град Дупница
с опит от  9 години
31

Станислава Кодева
преподава по Специална педагогика
в град Бургас
с опит от  1 години
159

виж още преподаватели...
Последно видяха материала