Големина на текста:
Д О Г О В О Р
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ №
Днес,.................................. в гр. ………….. между
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ” /ЦСРИ/ на деца,
/пълното наименование на социалната услуга в общността /
представляван от: …………………………………………………………………………….
/ трите имена на Ръководителя на доставчика на социалната услуга /
наричан накратко ДОСТАВЧИК, от една страна и
представител на потребителя.................................................................................................
/ родител, настойник или попечител; семейство на роднини или близки; приемно семейство
или друг законен представител на потребителя на социалната услуга /
с постоянен адрес гр./с ........................................., кв./ ул.№.................................................
....................................................................................................................................................
ЕГН............................................., ЛК №..............................,издадена на ...............................
от.........................................................., тел:.............................................................................,
и ..................................................................................................................................
/ име, презиме и фамилия на потребителя на СУ /
наричан накратко ПОТРЕБИТЕЛ от друга страна, се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ правото да ползва следните
социални услуги /СУ/:
Информиране, консултиране, посредничество пред трети лица.
Социално консултиране.
Работа с логопед.
Обучения за създаване на умения за независим живот.
Образователно и професионално обучение и ориентиране.
Обучения в мобилност.
Ранна терапевтична интервенция, спортно – оздравителни и рехабилитационни
дейности.
Психологическо консултиране и терапия.
Арттерапия и трудотерапия.
Гражданско образование и европейски уроци.
Превенция на проблемно поведение.
Превенция на отпадането от образователната система.
Организиране на свободното време.
Достъп до информация.
Компютърно обучение.
Посещение на културни и развлекателни програми, тържества в общността.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл.2 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ ползването на
договорените по чл.1 социални услуги, считано
От ………………….. до ………………………. г
Чл.3. Когато ДОСТАВЧИКЪТ не може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ социалните услуги,
предмет на настоящия договор, той трябва да предупреди за това ПОТРЕБИТЕЛЯ писмено.
Чл.4. ДОСТАВЧИКЪТ запознава ПОТРЕБИТЕЛЯ с „Правилник за вътрешния ред на ЦСРИ”.
Чл.5.ДОСТАВЧИКЪТ осигурява домашен отпуск в размер на 90 дни при поискване от
ПОТРЕБИТЕЛЯ с подадена от него писмена молба по образец.
Чл.6. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да осигури качествени социални услуги като:
/1/ Oсигури специалисти, притежаващи нужната квалификация за заеманата длъжност.
/2/ СУ се извършва от екип от специалисти: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, МЕДИЦИНСКА
СЕСТРА, ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, РЕХАБИЛИТАТОР, СПЕЦИАЛИСТИ
ТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ.
/3/ ДОСТАВЧИКЪТ, предоставящ социалната услуга, е длъжен да изготви „Оценка на
потребностите” /нуждите/ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от социални услуги.
/4/ ДОСТАВЧИКЪТ разработва индивидуални планове за работа с клиентите, които са
достъпни за проверка от Агенцията за социално подпомагане и ДАЗД.
/5/ ДОСТАВЧИКЪТ осигурява достъпна и безопасна среда за ПОТРЕБИТЕЛЯ на
социалната услуга.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право във всеки момент на изпълнението на Договора да
проверява качеството и количеството на извършваните социални услуги, като не пречи на
автономията на ДОСТАВЧИКА.
Чл.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на Договора при наличие на
основателна причина за това след едномесечно предизвестие.
Чл.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да спазва Правилника за вътрешния ред в ЦСРИ.
Чл.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да информира ДОСТАВЧИКА:
/1/ За настъпили промени в здравословното състояние на лицето.
/2/ За прилагане на специфично медикаментозно лечение.
/3/ При ползване на отпуск или заболяване, което не позволява контакт с други хора.
Чл.11.При необходимост от отпуск ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да подаде молба за ползване
на такъв до ДОСТАВЧИКА на социалната услуга.
ІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.12. С настоящия договор ДОСТАВЧИКЪТ цели да предостави социални услуги в
общността, като осигури условия и подкрепа за социално включване и провеждане на
рехабилитация на деца с увреждания.
Чл.13. Принципи за предоставяне на СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:
/1/ Отношения между ПОТРЕБИТЕЛЯ и персонала, основани на взаимно уважение и на
ясни професионални и лични граници.
/2/ Позитивно отношение на персонала към потребителите на социални услуги.
/3/ Поддържане на равновесие между желанията, предпочитанията и потребностите.
/4/ Осигуряване на безопасна и сигурна среда за ПОТРЕБИТЕЛЯ на социални услуги.
/5/ Уважение и разбиране към личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на социални услуги от страна
на персонала, изграждане на чувство, че всеки е потребен и значим в живота.
/6/ Персоналът да не проявява толериране или антипатия към отделна личност.
/7/ Противопоставяне на дискриминационни практики по различен признак.
Чл.14. Всяка клауза от настоящия договор може да бъде променяна или допълвана с писмено
съгласие и Анекс към настоящия договор.
Чл.15. Настоящият договор се прекратява:
/1/ С изтичане на срока, за който е сключен.
/2/ С предизвестие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отправено в 30-дневен срок преди датата,
от която се иска прекратяването.
/3/ С 14-дневно предизвестие от страна на ДОСТАВЧИКА при констатирани системни
нарушения от Правилника за вътрешния ред от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
/4/ При установяване на промени в здравословното състояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които не
позволяват ползването на договорените социални услуги.
Чл.16. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно неговото
изпълнение по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно - по реда на действащите
закони на Република България.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните.
Доставчик:.................................................Потребител:………………...................................
/……………………………. / /……..……………………………../
Представител на клиента:………….....................
/…………………………………………./

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юли 2021 в 17:00 в момента не учи на 44 години
16 юни 2021 в 17:08 студентка на 21 години от Шумен - Филиал Шумен, специалност - Медицинска сестра, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
513
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
472
·
6
·
627
·
535

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
 

Длъжностни характеристики на социалния работник

18 фев 2008
·
994
·
7
·
644
·
802

Длъжностни характеристики на социалния работник. Видове, стандарти, класификации.
 

Социални услуги

12 май 2008
·
542
·
22
·
4,059
·
406
·
1

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе...
 

Как разбирам професията социален работник

29 яну 2009
·
313
·
7
·
1,087
·
440

каква точно е професията социален работник и за какво е нужна тя...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Договор за предоставяне на социални услуги

Материал № 745198, от 08 ное 2011
Свален: 116 пъти
Прегледан: 258 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 679
Брой символи: 4,437

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за предоставяне на социални услуги"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала