Големина на текста:
УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО
Литература:
Трифон Трифонов – Управленско счетоводство, изд. СИЕЛА София, 1998г.
Счетоводен анализ на фирмата (управленско счетоводство), Сиела, 2000г.
Бойчинка Йонкова – Управленско счетоводство, 2006г.
Мария Павлова – Управленско счетоводство, София, 2001г.
Екатерина Аверкович – Управленско счетоводство, Свищов, 1999г.
Илия Личев – Управленско счетоводство, ИУ Варна, 1997г.
Консултации:
Доц. д-р Стойно Чакмаков
понеделник 12.30 – 14.30
каб. 118а
Раздел 1
Обща характеристика и въведение в управленското счетоводство
Зараждане и развитие на управленското счетоводство
1.Зараждане и развитие на управленското счетоводство в световната счетоводна
теория и практика
2.Зараждане и развитие на управленското счетоводство в българската счетоводна
теория и практика
1.Зараждане и развитие на управленското счетоводство в световната счетоводна
теория и практика
В периода на преход към пазарно стопанство у нас бяхa извършени сериозни промени както
в икономическата практика, така и в икономическата теория. Най-сериозни бяха промените в
икономическата практика на базата на приватизирането на държавната собственост и
превръщането й в частна собственост. Това наложи да бъдат извършени сериозни промени и в
икономическата теория, в т.ч. и в счетоводната теория и методология. Беше променено
съдържанието на много счетоводни дисциплини, въведени бяха и съвсем нови учебни дисциплини
с ново икономическо съдържание, съответстващо в максимална степен на промените, извършени в
икономическата практика. Именно в тези условия у нас възникна въпросът има ли право
управленското счетоводство на самостоятелно съществуване. След редица дискусии в това
отношение на този въпрос беше даден ясен и категоричен отговор, а именно, че ако желаем да се
приобщим с нашата счетоводна теория и практика към европейската и световната такава, следва
без колебания да се премине към изучаване на счетоводни дисциплини, преподавани в елитни
световни университети. На сегашния етап от развитието на световната счетоводна наука се оказа,
че такива дисциплини са финансовото счетоводство с различните счетоводни направления и
управленското счетоводство, които дисциплини интегрират в себе си идеите, методите и
системата от показатели на счетоводния анализ в широкия смисъл на това понятие.
В страните с развити пазарни икономики понятието управленско счетоводство не се
употребява еднозначно, макар че с малки изключение, то се изпълва с едно и също съдържание.
Например при англоговорящите страни се използва понятието управленско счетоводство, във
франкофонските страни е прието понятието аналитично счетоводство, а в немско езичните страни
– вътрешнофирмен счетоводен анализ. Водещите позиции на англосаксонската счетоводна
система са утвърдили в по-голямата част от страните понятието управленско счетоводство. У нас
имаше становище, че поради аналитичния характер на управленското счетоводство е по-правилно
то да се нарича аналитично счетоводство. Съображението е, че това счетоводство е свързано
основно със създаването и анализирането на данни, предназначени преди всичко за вземането на
управленско решение. Това схващане не е лишено от основание, но т.к. европейската и световна
счетоводна терминология са ориентирани през последните години към хармонизация и
унификация, се реши, че е по правилно и у нас да се приеме по-широко разпространеното в света
понятие управленско счетоводство.
В по-далечно минало, т.е. в етап на формирането като самостоятелна счетоводна наука
управленското счетоводство е използвало и други понятия (наименования) като счетоводство на
разходите и калкулационно счетоводство. Тези две счетоводства и особено счетоводството на
разходите се считат за първообраза на съвременното управленско счетоводство.
В исторически аспект счетоводството на разходите възниква в Европа през 16в. То
преминава през следните етапи на развитие, за да се стигне до обособяването на съвременното
управленско счетоводство:
1) Първи етап – от средата на 16в. до последната третина на 19в. През този етап за
първи път се разработват основните въпроси на счетоводството на разходите като напр.
проблемите за разходите за материали, за заплащане на труда и др.
2) Втори етап – от около 70-те год. до края на 19в. През този етап се разработва
същностното счетоводство на разходите от позициите на упражняване на контрол върху тези
разходи. През този етап за първи път се оформя самостоятелната научна дисциплина счетоводство
на разходите.
3) Трети етап – от началото до средата на 20в. – през този етап се разработват
истинските теоретични основи на счетоводството и анализа на разходите и тази дисциплина се
утвърждава като една от основните учебни дисциплини в университетите, където се изучава
счетоводство.
4) Четвърти етап – след 50-те год. на 20в. – основното което характеризира този етап
е разработването на счетоводни методи за анализ на конкретни икономически ситуации,
изискващи вземането на управленски решения. Именно през този етап в англосаксонските страни
управленското счетоводство се утвърждава окончателно с това наименование, а в континентална
Европа (Франция) – с наименованието аналитично счетоводство. Към края на 50-те год. на
миналия век има свой напълно изграден и завършен облик, най-вече в САЩ, а по-късно и в редица
европейски страни с развити пазарни икономики.
В началото на своето развитие счетоводството на разходите, а в последствие и
управленското счетоводство са акцентирани главно върху обработката и анализа на данни с цел
удовлетворяването на вътрешнофирмени потребности, а така също и с цел строг контрол върху
разходите и дейността на предприятието. Това до известна степен дистанцира управленското от
финансовото счетоводство. Затова в страните с развито управленско счетоводство то най-често се
квалифицира като счетоводна система за изработването на управленски решения на
микроикономическо равнище, т.е. на равнище отделно предприятие.
2.Зараждане и развитие на управленското счетоводство в българската счетоводна
теория и практика
Зараждането и развитието на управленското счетоводство в българската теория и практика
не е изучено докрай. Изследванията в това отношение са правени главно в трудовете на известни
български специалисти по счетоводство. Тези изследвания показват, че управленското
счетоводство в частност и счетоводството като цяло в началото на миналия век са се намирали под
силното влияние на европейската счетоводна наука и по-точно немската счетоводна школа.
Отличителен белег на това наше поколение специалисти възспитаници на немската счетоводна
школа е поставянето на акцента върху разработването на теорията за калкулацията, наричана
тогава теория за костуемата стойност. Тази теория се считала за сърцевината на
вътрешнофирмения счетоводен процес и анализ, особено в Германия. Това личи в трудовете на
известни наши специалисти по счетоводство от 30-те год. и средата на миналия век, като напр.
проф. Добрев, проф. Бойчев, проф. Георгиев и проф. Ранков. В трудовете на тези наши
специалисти има подчертан интерес към въпросите за калкулиране на разходите и на
себестойността. Показателно в това отношение са трудовете на проф. Добрев „Индустриално и
занаятчийско счетоводство”, проф. Бойчев „Индустриални калкулации и тяхното счетоводно
изображение”, проф. Ранков „Разноските от гледище на калкулацията”.
Като се има предвид казаното до тук за управленското счетоводство в България, особено
между двете световни войни, може да се обобщи, че настоящото управленско счетоводство до
голяма степен е наследник на добрите наши български традиции в това отношение. Характерно за
българското управленско счетоводство е това, че то също преминава през няколко етапа на
развитие преди да се слее и хармонизира с европейската и счетоводна теория и практика. Това са:
1) Период на калкулационно счетоводство – от 20-те до началото на 50-те год. на 20в.
2) Период на счетоводство на разходите и на пълната себестойност – от 50-те до
края на 80-те години на 20в.
3) Период на управленско счетоводство – след 90-те год. на 20в. до настоящия момент.
Изхождайки от обзора и анализа в развитието на управленското счетоводство в нашата
счетоводна теория и практика се стига до извода, че доста преди прехода към пазарно стопанство
у нас са били разработени елементите на настоящото управленско счетоводство у нас. Затова е
неправилно да се твърди, както има изолирани случаи, че управленското счетоводство е рожба на
прехода ни към пазарно стопанство. За по-нататъшното развитие на управленското счетоводство е
необходимо да се стъпи на здрави методологически основи като се съблюдават следните
принципи и изисквания:
да се използват историческите традиции в развитието на българската счетоводна
наука от началото на миналия век;
да се използват научните достижения в световната и в частност в
източноевропейската икономическа и счетоводна теория;
да се съблюдава принципа за приемственост в развитието на управленското
счетоводство, съчетан с разумното обновяване на съдържанието на съвременно управленско
счетоводство на основата на световните научни достижения към момента. В никакъв случай,
обаче, не следва механично да се възприема и пренася чужд опит и чужди модели, каквито
тенденции вече се забелязват, а по-скоро да се съхрани специфичния национален образ и характер
на българското управленско счетоводство, както това се прави от всички уважаващи себе си
счетоводни школи в света.
Предмет, метод и инструментариум на управленското счетоводство
1.Предмет и метод на управленското счетоводство
2.Формиране на методически инструментариум на управленското счетоводство
3.Единство и различия между управленско и финансово счетоводство
1. Предмет и метод на управленското счетоводство
Всяка наука си има свой предмет и метод. От методологическа гл.т. предметът е онова, към
което е насочено нейното изучаване, т.е. с известна степен на условност обектът на това
изучаване. А методът е онова, чрез което се постига това изучаване, т.е. подходите, средствата и
инструментариумът на изучаване. С предмета и метода са свързани същностните характеристики
на всяка наука, в т.ч. и управленското счетоводство.
По повод на дефинирането предмета и метода на управленското счетоводство в доклада на
Комитета по управленско счетоводство към Американската счетоводна асоциация е записано, че
управленското счетоводство е приложение на подходи и методи, както и постановки при
обработката на фактическите и планови икономически данни в предприятието, за да се
подпомогне управлението при разработването на планове за разумни икономически цели, а така
също и за разработването на рационални управленски решения. Също в документите на тази
асоциация е записано още, че управленското счетоводство е процес на идентификация на
измерване и на комуникация на икономическа информация, която позволява в последствие
извършването на икономически оценки и решения от потребителите на тази информация.
Изводът, който се налага е, че управленското счетоводство има за предмет изучаването на
вътрешнофирмените дейности в предприятието, респ. кръгооборота на стойността, ограничен в
рамките на обособената стопанска единица. В този смисъл управленското счетоводство акцентира
върху съвременен аналитичен подход при изследването най-вече на разходите и себестойността,
общо за предприятието и по отделни негови подразделения, а така също и по видове продукция с
цел не само упражняването на контрол и последващ анализ, а най-вече с цел формулирането на
управленски решения при различни стопански операции.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по управленско счетоводство

Лекции по управленско счетоводство за студенти от 4-ти курс...
Изпратен от:
galq_g_abv_bg
на 2011-11-05
Добавен в:
Лекции
по Счетоводство
Статистика:
1,472 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ за материали по счетоводство на предприятието
добавена от sladur4etata666 26.08.2013
0
42
лекции по бюджетно счетоводство 2012
добавена от - 13.10.2012
0
118
задача по управленско счетоводство
добавена от lqnytooo 13.04.2019
1
3
Оптимизиране на финансовия резултат в условията на ограниченост на ресурсите
добавена от karikotence 29.03.2017
2
21
Подобни материали
 

Основен и оборотен капитал, амортизационна и инвестиционна политика

11 яну 2007
·
1,556
·
1
·
227
·
148

Основният капитал е част от производителния капитал ,която участва изцяло в производствения процес, но възстановява на части своята стойност в готова продукция.
 

Собствен капитал на предприятието

24 сеп 2010
·
105
·
2
·
683
·
276

Описани са счетоводните статии, относно сметката собствен капитал...
 

Собствен капитал

12 окт 2008
·
92
·
6
·
744
·
80

Собственият капитал изразява стойноста на онази част от активите на претпритието, която е придобита с право на собственост, но без срещу това да е възникнало задължение към трети лица.
 

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане

11 сеп 2007
·
2,220
·
6
·
1,366
·
3
·
2

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на разходите за дейността. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите. Отчитане на създадената продукция и на операциите с нея.
 

Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието

10 мар 2008
·
3,161
·
64
·
7,199
·
1,932
·
8
·
2

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство. Обект на изследване са разходите за дейността и калкулирането на...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
16
1
3 мин
15.08.2018
Основи на счетоводството - тест
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности. Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
9
499
1
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Лекции по управленско счетоводство

Материал № 743487, от 05 ное 2011
Свален: 1,472 пъти
Прегледан: 2,233 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 15,991
Брой символи: 105,822

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по управленско счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
246

Данаил Дамянов
преподава по Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,183 306

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения