Големина на текста:
Докла до психология
Групи, роли и конфликти в групата
Още Аристотел твърди че човекът е социално животно
1
. През 350 г.пр.Хр. той
формулира някои основни принципи на социалното влияние и убеждаване. Едва през ХХ
век обаче тези принципи са подложени на експериментална проверка от Карл Ховланд и
неговите сътрудници.
2
Тази тема е развита и в книгата на Елиът Арансън, носеща
съответното заглавие.
Почти невъзможно е човек да съществува изолирано.Лишаването от контакт с
други човешки същества би било пагубно за него. Част от съществуването на хората е да
се обединяват в групи. Мотивите за обединяване са различни, но в основата е потребността
да се извърши нещо заедно, съвместно. От съществуването на няколко човека възниква
възможността да се съществува социална група, а от множество социални групи се
формира обществото. При това човешкото съществуване се осмисля главно чрез
взаимодействията с другите хора. По-голяма част от нашите действия протичат в различни
социални групи. Индивидуалното ни развитие е невъзможно без присъствието и участието
на другите хора. В този смисъл социалният живот се явява като естествена необходимост
за човека.
1.Група. Видове групи
В най-общ смисъл група е „всяка съвкупност от две или повече лица, които си
взаимодействат помежду си по такъв начин, че всяко от тях оказва влияние върху
останалите и едновременно се намира под влиянието на другите лица“ [Ангелов, А.
Основни на мениджмънта. С., 1998.,].
В психологията терминът група се определя много по-прецизно.Условията за
превръщането на общност от хора в група са следните. Членовете на тази група трябва:
Да си взаимодействат по структурира и предсказуемначин
Да са ориентирани към една или повече специфични цели, чието постигане би
удовлетворило общите им потребности.
Изпитват чувство на солидарност , т.е. да осъзнават себеси като част от зялото.
Съществуват изключително много класификации на групи.
Можем да разграничим групите на малки и големи
-Големи са нациите, народностите, федерации, религиозно общности
-Но по-често ние сме част от малки групи, които се състоят от 2-3 до 7-9 души.,
които се намират в непосредствено взаимодействие и извършват обща дейност.
Такива групо разбира се са семейството и приятелският ни кръг.
Можем да разграничим групите и на формални и неформални
-Формални са тези които са създадени от определена институция имайки точни
правила- права задължения,, йерархични отножения.
-Неформалните са формирани на основа взаимни интереси и симпатии.
1
Човекът по природа е социално животно; индивид, който по силата на своята природа, а не вследствие на
случайни обстоятелства е не социален-или звяр или свръхчовек… По природата си обществото предшества
индивида... Всеки който не е способен да общува или смята себеси за самодостатъчен елемент на обществото
става звяр, или бог. Аристотел-„Политика”
2
Човекът-„социално животно”
Друга класификация дели групине на първични и вторични
Първичните групи са малки групи. В нея всеки може да осъществява срещи и да
общува свободно съответно с всеки друг член на групата. Взаимодействията в малката
група са много богати. Съществуват силна взаимно обвързаност , зависимостта и
чувство за солидарност, както и и създаване на норми, определящи начините на
държане и говорене. Присъщи са специфични обичаи и ритуали.
Вторични групи- организации. Това са социални системи, функциониращи като
институции в дадена общност. Индивидите преследват индивидуални и общи цели.
Организацията е структурирана- йерархични отношения , формални, строго определени
и регламентира. Не е необходимо индивидите да се познават помежду си.
По времетраене
ДълготрайниКраткотрайниЕпизодични
По изборност
Доброволни Атрибутивни-правото на избор при тях липсва
По дейност-според предмета на основната дейност
учебни, спортни, военни…
По социална насоченост
социалниасоциални групи
По начина на съществуване
реални групиусловни групи референтни групи
По начина на възникване
спонтанни
По форма на организация
официални неофициални- неформални
По степен на развитие
номинални групи свързани
групи
консолидирани
групи
хамфотерни
групи
Групите могат да се класифицират и като
Генетична
Учебна
Възпитателна
Производствена
Нравствена
Развлекателна
2.Роля в групата
От изключителна важност е да се отбележи, че човекът съществува посредством
групата, а тя от своя страна не може да съществува без определена структура.На всеки
един етап от живота си човек заема свое определено място, играе определена роля. Така
той е част от обществената действителност и това негово участие се осъществява
посредством една или друга група. Всяка личност формира, подържа и усъвършенства
избора на свое място в нея, съответно и оценка на това място в сравнение с местата на
другите. Този процес се нарича самоопределяне на личността в групата. Жизненото
самоопределяне е най-дълбоката основа за всеки смислов избор на място и за всяка
ориентация в рамките на групата. Субект на самоопределяне спрямо личността може да
бъде и групата. Когато личността се определя спрямо основните ценности на колектива,
говорим за колективно определяне на личността, като механизъм на интеграция. Когато
групата или част от нея се самоопределят спрямо ценностите на една или друга личност,
говорим за личностно самоопределяне на групата като механизъм на диференциацията.
2.1 Колективът. Роли в колектива
Друго важно понятие е колективът като вид група. Колективът е устойчиво
обединение от хора, подчинено на общественополезни и значими цели и задачи на
дейността, със свои органи на управление и с перспектива за развитие, с прояви на
инициативност и самодейност Двете понятия не се противопоставят, нито се изключват.
Всеки колектив е група, но не всяка група е колектив. Според някои автори, колектива е
най-висшата форма на групата, но това едва ли винаги е така. Обикновено всяка група,
събрана за определен период от време, пристъпва рано или късно към разпределяне на
служебните роли. Поемането на тези роли превръща групата в колектив. Обикновено един
стабилен колектив е съставен от минимум 4-5 душа до 10-12. С нарастване на броя
започват да се появяват търкания и конфликти. При колективи от повече от 12 души
започва така нареченото роене, като хората се разпределят в 2 или повече групи. Има
много примерни комбинации от роли в един колектив. Една примерна такава е следната.
Всяка една група съдържа:
Лидерът, генераторът на идеи, редови член, красавецът, шутът или хитрецът,
спортният тип или побойникът, аутсайдерът, мързелът, авантюристът, „Майка Тереза” и
късметлията или талисманът.
Това е примерно разпределение, като някои от ролите може да се поемат от един
човек, или да липсват.
2.2 Екип. Роли в екипа
Друго важно понятие е работната група
В специализираната литература съществува относителен консенсус при
дефиниране на понятието работна група, като акцентът се поставя върху общите цели и
дейност, които обединяват хората в групата, взаимно приетите норми (правила) и
ценности, по които групата се различава от други групи, дори и в същата организация.
Работните групи са основни организационни единици, структурни звена в организацията.
Те са форма за организиране на работата и разпределяне на задачите в организацията.
Екипът е вид работна група – формална група от хора в организацията, които
извършват обща дейност и имат обща цел. Хората в работната група правят нещо заедно –
работят по определен проблем или задача. Но не всяка работна група е екип. Екипът е
работна група със специфични характеристики, която работи ефективно.
Ролите в екипа са тема в трудовете на множество учени сред които най-известни са
имената на Dayer, Belbin, Margerison, MacCan, Mayers, Katzenbach, Smith.
Тук по подробно ще се спрем на теорията на д-р Белбин, която е сравнително
съвременна. Д-р Мередит Белбин – дефинира екипната роля като „тенденция да имаш
определено поведение, да допринасяш и взаимодействаш по определен начин в групата“.
В продължение на 9 години, Белбин и неговият екип от изследователи в Колежа по
мениджмънт „Хенли“, Англия проучва мениджъри от цял свят с батерия от психометрични
тестове, които се поставят да действат в екипи с различен състав и се ангажират с
различни управленски задачи. В резултат на тези дългогодишни изследвания са обособени

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 яну 2019 в 22:00 учител на 33 години
07 окт 2017 в 15:02 студент на 33 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2013
14 юни 2017 в 17:11 студентка на 26 години от София - UNSS, факулетет - Фнансово-счетоводен, випуск 2015
09 мар 2016 в 09:45 студент на 30 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2016
05 яну 2016 в 20:52 ученичка на 25 години от Добрич - СОУ "Любен Каравелов", випуск 2008
27 мар 2015 в 12:22 ученик на 27 години от Добрич - ЕГ "Гео Милев"
26 мар 2015 в 14:16 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2018
17 мар 2015 в 14:50 студентка на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
14 фев 2015 в 10:21 студент на 46 години от Шумен - Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" към НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факулетет - Артилерия, ПВО и КИС, специалност - АИС, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
2
1 мин
25.11.2016
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
620
2
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Групи, роли и конфликти в групата

Материал № 743126, от 05 ное 2011
Свален: 42 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,830
Брой символи: 11,074

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Групи, роли и конфликти в групата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,931 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения