Големина на текста:
1.Безопасността на труда
е част от охраната на
труда, чиято задача е да
установа-ва причините за
злополуки-те и методите
за тяхното отстраняване и
предотвра-тяване въз
основа на изсле-дване на
производствените
процеси, средствата за
про-изводство и
трудовите на –вици и
похвати на работни-ците.
Под техника на безо-
пасност на труда се
разби-ра осигуряването
на такива условия за
работа, при кои-то се
изключват преумора-та
,травматизма и вредното
въздействие на
машините,
инструментите и
обкръжа-ващата среда
върху орга-низма на
работника. Без-
опасността на труда се за-
нимава с изучаването и
внедряването на
рационал-ни, безопасни,
технологич-ни и
производствени про-цеси,
с модернизацията на
машините съоръженията,
приспособленията и
инст-рументите от гледна
точка на тяхната
безопасност. Друг
съществен дял от ох-
раната на труд е
приложна-та хигиена на
труд. Тя се занимава с
изучаване без-вредността
на условията, при които
се работи, с при-чините и
условията, при които се
получават профе-
сионални заболявания, с
определянето на
мах.допу-стими
санитарно-хигиенни
норми за различните про-
изводствени вредности.
Най-важна задача е разра-
ботването на система от
медицинско-
профилактич-ни
мероприятия и особено
на технически средства за
пълното оздравяване на
производствените услуги.
Друг дял е трудовото
зако-нодателство. В
Конститу-цията и в
кодекса на труда са
вписани редица поста-
новки и задължителни
изи-сквания, свързани с
охра-ната на труда, които
имат силата на закона.
Винаги трябва да се има
предвид специфичните
ус-ловия на работа в
гората. Едно от тях е
значителната
отдалеченост и
откъснатост на обектите
от населените места. Това
сериозно зат-руднява
създаването на но-рмални
условия за труд и почивка
на работниците през
работния ден. Тя е пречка
за редовното под-
държане на машините и
съ-оръженията в пълна
техни-ческа изправност,
както и за провеждането
на профи-лактически
планови прег-леди и
ремонти. При труд-
нодостъпните места
работ-ниците са
принудени да из-минават
част от пътя пеша, това
предизвиква умора още
преди започването на
трудовия процес. Друга
ос-обеност е голямата
разпръ-снатост и
временния харак-тер на
2.Конституция.
Гражданите на
република Б-я имат
право на труд. Трудът е
основен обще-ствено-
икономичен фактор.
Узаконява се
равенството на мъжа и
жената. Жената майка
се ползва със
специална зак-рила,
като и се осигурява
отпуска преди и след
раж-дане при запазване
на тру-довото
възнаграждение.
Гарантира се правото
на труд на всички
граждани. Всеки има
право съобраз-но
квалификацията си
сво-бодно да си избира
профе-сия. Трудът се
възнаграж-дава въз
основа на негово-та
количество и качество.
Гарантира се правото
на трудещите се на
почивка. Това се
осигурява чрез ог-
раничаване на
работния ден и на
работната седмица без
да се намалява трудо-
вото възнаграждение и
да се накърняват
трудовите права.
Разглежда се въпро-са
за социалното осигуря-
ване на трудещите се.
Все-ки има право на
подпома-гане при
временна или тра-йна
нетрудоспособност по-
ради болест, злополука
и др. Най-всестранно и
задъ-лбочено
въпросите на охра-ната
на труда се разглеждат
в Кодекса на труда. Той
урежда не само
отношения-та м/у
работниците и орга-
низацията, а и
отношения-та м/у
трудовите колективи
Предмет е
регулирането, както на
индивидуалните, така и
на колективните тру-
дови отношения, което
се основава на
колективния характер
на труда. Кодекса на
труда се прилага за
вси-чки трудово-
правни отно-шения с
български и смесе-ни
предприятия в
страната. Той изяснява
и регламенти-ра всички
основни въпроси и
аспекти на
управлението и
охраната на труда.
С колект тр договори
се уреждат трудови и
осигурителни
отношения, които не са
предмет на др закон
или нормативен акт.
Страни в кол тр дог -
работодател от 1 страна
и колектив от друга.
Синдикалната
организация
представлява този
колектив.
Продължителността е
от год за год.
Колективния трудов
договор не може да
съдържа по нисши
3.Трудов договор.
Форма – задължително
писмена. Допуска се по
изключение и устно – за
моментни дейности и ако
процеса започне веднага
след договора.
Съдържание – може да се
договаря всичко стига да
не е забранено от др
закон. Задължително
трябва да съдържа: място
за упражняване на тр
дейност: характера на
работата: длъжностна
хр.ка, която регламентира
професионалните
задължения, които трябва
да изпълнява съгласно
своята квалификация и
длъжностна отговорност:
уговорено трудово
възнаграждение.
Допълнително
съдържание: работно
време, вид на договора
по време, начало на
изпълнение на тр
договори – 7 дни срок
след подписване трябва
да се започне тр дейност.
Видове тр договори по
времетраене: постоянен –
за неопр време: срочни –
при него е фиксиран
начало и край, но за не
повече от 3 г, освен ако
не е установено др от
министерския съвет:
срочен – краен срок е до
завръщане на титуляра.
Превръщане на ср тр
договор в безсрочен. Тр
дог със срок на
изпитване – не повече от
6 м – целта е да се
провери годността на
работника. Ако няма
прекратяване на договора
в шестата седмица,
автоматически става
постоянен. Тр дог въз
основа на избор – срока
за заемане на длъжността
е 5г. Тр дог въз осн на
конкурс – за да е
законово това трябва да
има обява с регламента и
изискванията.
Работодателя трябва да
формира със заповед
комисия. Допълнителен
тр договор – всеки раб
има право да работи при
допълнит договор, за
дейности извън
законовото раб време. Не
може да се работи повече
от 12 часа. Доп тр дог се
забранява на водачи на
МПС. Работодателят има
право да: промени
мястото за 30 дни, да
промени характера на
раб по произв причини –
до 45 дни, има право да
увеличи тр
възнаграждение, без
съгласието на работника.
Прекратяване на ТД без
предизвестие: по
взаимно съгласие: при
изпълнение на дадения
обем работа: при
изтичане на уговорения
срок: при завръщане на
титуляр: при спечелване
на конкурс определен с
нормативен документ:
при невъзможност
изпълнение на трудовите
си зад: със смъртта на
работника или
работодателя.
Прекратяване с
предизвестие от стр на
работника: писмено с
основание – 30 дни
предварително:
инициаторът има право
да си го оттегли до 30
10. Човече – между 3 и
4 прешлен
натоварването е 86
кгсм
2
: човече с 2 по 10
кг – 122 кгсм2:
прегънато човече с 20
кг – 210: като кука
човече с 20 кг – 327.
Трябва да: 1
използваме
спомагателни
инструменти –
куки,клещи, цапини:2 –
има устойчиво работно
положение – товара да
е мах близо до тялото,
разкрач колкото
раменете, стъпване на
цяло стъпало, плавно
повдигане. Разход на
енергия спрямо раз
положение: на столче и
пише - 3-8%: прав и
пипа – 12-18%: клекнал
и пипа – 25-30%: извит
– 40-60%. Хранене:
въглехидрати – 1 гр
дава 4 кcal: мазнини –
най голям енергиен
заряд при малък обем –
1 кcal за 1 гр:
белтъчини- 4 за 1:
витамини: вода:
алкохол – 9 за 1. Умора
и почивки. Умората е
защитна функция
срещу претоварване.
Фактори: физични –
температура,
недостатъчно или
прекомерно
осветление, скорост на
възд течения, шум и
вибрации: физически и
психологически –
статична работа,
прекомерна физ
натоварване,
монотонност на
извършената работа,
работа в изолация,
прекомерна
концентрация: здравни
проблеми:
психологични
проблеми, тормоз,
задължения. Почивки –
най добро средство
срещу умората, заедно
със съня. Етап на
варботване, устойчив
ход – за да се увеличи
трябват 15 мин
почивка: падане на
работоспособността –
45 мин почивка: ново
вработване с 15 мин
почивка.
11. Производствени
фактори: темп на
работната среда,
влажност на в.ха,
осветление, вредни
в.ва, скорост на
въздушните течения,
запрашеност,
загазованост, щум и
вибрации, лъчение. В
зависимост от степента
на производствените
фактори спрямо
ергономичните
изисквания, ергон
определя т.н. топове
производствени
условия: 1 тип –
непоносими условия –
когато преобладаваща
част от факторите
надхвърлят
допустимите
стойности: 2 –
некомфортни условия –
1 или няколко
надхвърлят нормата: 3
– комфортни условия –
които отговарят точно
на допустимите
стойности: 4 – най
комфортните условия –
към тях се стремим но
трябва де се
механизира
производството. Ергон
изисквания към
техниката като
средства на труда.
Технологични
възможности на
оборудването:
еднофункционално – 1
операция: комбинирано
– 1-3 операции:
многофункционално –
повече от 3.
Технологична
надеждност – тя е
гаранция за
изпълнението.
Експлоатационна
надеждност – определя
се годността и
продължителността на
използване на
оборудването.
Ергономично
съответствие – частта
от трудовата дейност
на ръчен труд: ръчно,
механизирана,
комбинирана,
автоматизирани,
компютъризирана.
Ергономична оценка на
оборудването. Оценява
се по: техническа
естетика, форма на
изделието,
ремонтопригодност,
органи за управление –
брой и достъпност,
сигнализация –
звукова, светлинна,
осигурителна и
защитна, работни
положения,
обезопасеност. БМТ: 1
любителски – 120 мото
часа, 2 –
полупрофесионални –
400-500, 3 –
професионални – над
1200. При
полупрофесионалните
– двигателят и
режещата част да са
отделени и с
виброелементи,
буталото да е
перпендик на оста на
шината. Защита от
12 Шумът води до
слухови увреждания –
професионална глухота.
Шумът влияе и води до
разстройство на
сърдечно-съдовата
система – по висок пулс.
Разстройва централната
нервна система – влияе
още върху обмяната на
веществата. Намалява
зрението и води до
зрителни аномалии.
Увеличава умората,
сетивен дразнител е
също. Шумът е хаотична
смес от постоянно
изменящи се по сила и
честота звуци. Честота –
1t – бр трептения за
единица време. Тя е
мярка за височината от
16 до 20000 херца. Най
чувствителна е 900-4000
Нz. Сила и интензивност
на шума: Силата е
звуковата енергия
въздействаща на единица
площ. Разпространението
да е перп на площта.
Минималната стойност
на мощността която
човек усеща е 10
-12
w/m
2
, ако е като звуково
налягане е 2.10
-5
Pa.
Горния праг е на болка -
10
2
w/m
2
и
2.10
2
Pa. Ниво
на звуковата енергия
Lp=20lg(Psr/Po) dB. Рср –
ср измерено звуково
ниво, Ро – прагово
налягане. Шумът бива по
характер: постоянен –
шума не се променя във
времето с повече от +-
5dB: променлив:
импулсен – 2-3 пъти
променя стойността си и
пак се връща в изходно
ниво. Санитарната норма
е 85 dB мерено по (А).
Шумът се измерва с
шумомер, който мери
шумовото налягане.
Вибрация – трепетливо
движение на атериална
точка или точка от
материално тяло, които
периодично минават
около равновестното
положение. Вибрацията е
чувството за трептене
при допир на човека до
машината. Честото – бр
трептения за 1 мин.
F=1/T Hz. По този
показател са:
нискочестотни – до 50
Hz: средночестотни 30-50
до 100: високочестотни –
над 100. Амплитуда –
мах разстояние което
изминава мат точка при
своето движение и се
измерва в микрони:Общи
– целия организъм – те са
по опасни. Вибр 30 Нz –
изключително
опасни(трактористи,
шофъори. Водят до
наруш протичане на
процесите в организма –
бъбреци, далак: 30 -50-
100 – Стеснявт се
кръвоносните съдове.
Водят до бели или
мъртви пръсти. Протича
на фази: 1 – мнима
топлина: 2 – свиване на
нервите: 3 – остри
пробождания на ръцете:
4- губене на сетивност. :
над 100 – водят до
увреждане на нервната
система. Защита –
забрани: лица под 18 да
не работят при повишени
шум и вибр: жени
независимо от възрастта:
лица предразположени
към заболявания от вибр:
работните места.
Дърводобивът е добивна
промишленост с много
ма-лка концентрация на
суро-вината. Това налага
да се работи на широк
фронт, а работните места
често да се сменят, което
от своя стра-на
затруднява осигуряване-
то на нормални условия
на труд и почивка на
горските
работници.Друга
особеност е работа под
открито небе. Най-опасно
е влиянието на влагата и
студа. Те предиз-викват
тежки професионал-ни
заболявания. Премръз-
ването на ръцете ги прави
много чуствителни към
ви-брациите на
машините. Ос-вен това
студът води до на
маляване точността и си-
горността на движенията.
Особеност на работа е и
сравнително ниската тех-
ническа култура на горс-
ките работници. Тя се
дъл-жи от една страна на
труд-ните условия на
работа в гората които
пречат на привличането
на високо квалифицирани
работници и от друга на
ниска степен на
механизация на произ-
водствените операции.
Ни-ската техн.култура
спъва правилната
експлоатация на
производствените маши-
ни и съоръжения и прила-
гането на съвременни
без-опасни методи на
работа и често става
причина за злополуки.
нова от закона. Форма
– писмена. Съставя се
по 1 за страните и 1
който се депозира до
инспекцията на труда
за евентуално
обжалване.
14. Работниците които
се занимават с тази
дейност трябва да
бъдат организирани в
бригади. Бригадирът
трябва да има
удостоверение за
издържан курс по
безопасност на труда.
Всяка бригада да бъде
съоръжена с изправни
и обезопасени машини
и инструменти. На
бригадата трябва да се
подсигури в близост до
обекта фургон за
подслон при лошо
време. Преди
започване на работа
техническият
ръководител и
бригадирът оглеждат
обектите, набелязват
мерки за тяхната
подготовка и изготвят
технологичен план.
При внедряване на
нова машина или
технология бригадата
трябва да бъде
запозната с машината и
инструктирана.
Технологичния прецес
се утвърждава от
заместник директора.
Не се разрешава
изменението на
технологията от
работниците или от
местните ръководители
без писмена заповед от
заместник директора.
Мотористите на на бмт
трябва да са
навършили 18. и да не
страдат от сърдечно
съдови заболявания и
др. За работа с
тракторите, машинно
тракторните агрегати
крановете и др се
допускат само
правоспособни
трактористи и
кранисти. Ако
машината се обслужва
от някоко души,
отговорен за
безопасната работа е
трактористът или
операторът. При
транспорт на агрегати
на самоход е забранено
да се возят хора извън
кабината на основната.
При силен вятър, дъжд,
сняг, мъгла и здрач,
когато видимостта е
под 50м, както и при
температура на въздуха
под -25
о
работата в
дни. Прекратяване от стр
на работника без
предизвестие:
невъзможност за
изпълнение: когато
работод промени
основните параметри на
работата: при постъпване
в редовна форма на
обучение: при
постъпване на държавна
служба. Прекратяване от
стр на работодат с
предизвестие от 1 до 3
м.: при закриване на
предприятието, при
закриване на част от
него, при съкращаване на
щата, при липса на
качества от стр на
работника, при
придобиване право на
пенсия. Прекратяване от
стр на работод без
предопр: при задържане
на работника от
органите, при влезла в
сила присъда, при
лишаване от право за
изпълнение на службата,
при трудоустрояване –
отказване на работника
за заемане на работата,
при дисциплинарно
уволнение. Прекратяване
на ТД при уговорено
обищетение:
Работодателя има право
да да предложи на всеки
работник да прекрати тр
му правоотношения
срещу заплащане – не по
малко т 4 тр брутни
заплати.
20. Да има работна
бригада, да има
15.???? При
лесокултурната де-
йност най-опасна е
работа-та с отровни
химични вещ-ества и
препарати. На така-ва
опасност са изложени
не само работниците,
които са пряко
ангажирани с тази
дейност, но и други
хора имащи пряк
контакт с гора-та. За
отговорник по съхра-
нението, раздаването и
из-ползването на
отровните химични
вещ.се назначава
компетентно лице. Те
тря-бва да се
съхраняват в от-делни
складове далеч от
жилищни сгради.
Отговор-ното лице
приема и отпус-ка
отровните
хим.вещ.като води
строга отчетност за
тяхното движение. С
отро-вни
хим.вещ.могат да рабо-
тят лица навършили
18г. При работа с
такива вещ. работното
време се намяля-ва на
6ч. всеки работник
задължително се
снабдява със
специално работно об-
лекло. Откритите части
на лицето се
предпазват със
специална маска или
про-тивогаз. След
работа мас-ките и
дрехите се свалят и се
почистват. След работа
неизползваните
отровни химични
вещества се пре-дават в
склада за съхране-ние.
Работниците трябва да
бъдат снабдени с
аптечка.
Горските семена
предназ-начени за
залесяване задъ-
лжително се
обеззаразяват като се
използват 2 метода: сух
и мокър.
-сух-семената се
размесват с
прахообразни химични
вещества. Работи се на
от-крити площадки с
лек на-вес.
Обеззаразените семена
се изсипват в чували от
плътна материя. Те се
за-вързват и се
прибират в от-делни
складове. При мокрия
метод семената се
вредности –
шумозаглушители,
катализатори,
отопляеми ръкохватки.
17.Работниците
занимава-щи се с тази
дейност са ор-
ганизирани в бригади.
За бране на горските
плодове и семена с
катерене по дър-ветата
се допускат само ли-ца
на възраст от 18 до 55г.
ежегодно преди
започване на сезона с
всички работ-ници се
провежда курс, на
който те се запознават
с въ-просите за
безопасност при тази
дейност. Катеренето
може да става само при
дневна светлина и ако
дър-ветата са сухи.
Берачите трябва да
бъдат снабдени с
прибрано към тялото
рабо-тно облекло, с
предпазен колан и
предпазна каска.
Катерачите котки са
най-леките и
елементарни при-
способления с помоща,
на които работникът се
катери по дърветата. За
изкачване на короните
се използват различни
видове стълби:
-въжените стълби,
обикно-вените
двураменни стълби
сгъваеми двураменни
стъл-би, еднораменни
вертикал-ни стълби. За
издигане на
работниците до
короните на дърветата
се използват и
различни повдигащи
плат-форми. При
брането на гор-ски
семена и плодове могат
да се използват и
различни вибрационни
машини. Бил-ки и гъби
трябва да се съ-бират
само от работници,
които са запознати
добре с техните белези,
качества и свойства. В
приемните пун-ктове
трябва да работят
квалифицирани
приемчици Ръчното
пренасяне, това-рене и
разтоварване на съб-
раните плодове и
семена трябва да е
съобразно с на-редбите
на физическото на-
товарване на
работниците.
Различните плодове и
семе-на се обработва в
зависи-мост от
за хора със студени ръце:
с потящи се длани. На
всеки 45 мин – 15 мин
почивка. До 4 часа
работа с БМТ на смяна.
18.При лесокултурната
де-йност най-опасна е
работа-та с отровни
химични вещ-ества и
препарати. На така-ва
опасност са изложени
не само работниците,
които са пряко
ангажирани с тази
дейност, но и други
хора имащи пряк
контакт с гора-та. За
отговорник по съхра-
нението, раздаването и
из-ползването на
отровните химични
вещ.се назначава
компетентно лице. Те
тря-бва да се
съхраняват в от-делни
складове далеч от
жилищни сгради.
Отговор-ното лице
приема и отпус-ка
отровните
хим.вещ.като води
строга отчетност за
тяхното движение. С
отро-вни
хим.вещ.могат да рабо-
тят лица навършили
18г. При работа с
такива вещ. работното
време се намяля-ва на
6ч. всеки работник
задължително се
снабдява със специално
работно об-лекло.
Откритите части на
лицето се предпазват
със специална маска
или про-тивогаз. След
работа мас-ките и
дрехите се свалят и се
почистват. След работа
неизползваните
отровни химични
вещества се пре-дават в
склада за съхране-ние.
Работниците трябва да
бъдат снабдени с
аптечка.
Горските семена
предназ-начени за
залесяване задъ-
лжително се
обеззаразяват като се
използват 2 метода: сух
и мокър.
-сух-семената се
размесват с
прахообразни химични
вещества. Работи се на
от-крити площадки с
лек на-вес.
Обеззаразените семена
се изсипват в чували от
плътна материя. Те се
за-вързват и се
прибират в от-делни
складове. При мокрия
метод семената се
обеззараз.с течни
препара-ти. Това става
в/у цименти-рани
площадки. След при-
ключване на работа
площа-дките се
измиват обилно с вода.
Не изсятите количес-
тва семена
задължително се
връщат в склада.
13 Видим спектър 380-
780 nm. Най
чувствително е окото
при дължина на
вълната 550 – жълто-
зелено. За да можем да
нормираме светлина
трябва да знаем:
интензивност на
светлината – това е
светенето на абсолютно
черно тяло нагряно до
темп на втвърдяване на
платината 1770 градуса.
1 см
2
от това тяло има
сили на светене 60 cd.:
светлинен поток – Ф=J-
интензивност. ?-
простр ъгъл в който се
разпространява (lm):
осветеност
Е=Ф/S=lm/m
2
=lx-лукс:
яркост – L=J/s.cos?
(cn/m2=nt). Осветление
и светлинни източници
според обхвата и
предназначението:
общо, местно,
комбинирано, работно,
аварийно. Видове осв
според природата:
естeствено
ЕО=(EвтрЕвънл).100%,
то може да е странично,
двустранно, горно,
комбинирано:
изкуствено – лампа с
нажижаема жичка –
тушира цветовете и има
къс живот,
газоразредни – скъпа,
влияе се от тока, влияе
се от външни условия –
10000часа. , лампа с
високо налягане на газа
– за мъгла. Цветове и
възприятия – син –
отдалеченост, студено,
успокоително: зелен –
отдал, твърде студ,
твърде успок: червен –
близост, топло,
раздразнително:
оранжев – твърде близо,
твърде топло,
стимулиращо: жълто –
близо, твърде топло,
стимулиращо: кафаво –
гарата се
преустановява.
Обезопасителни
приспособления за
машините: Ограждащи
устройства – имат за
задача да покрият и
изолират опасните
звена или места на
машините и
съоръженията.
Предпазните
устройства –
предоставят
опасността от авария,
счупване или взрив при
внезапни излизане на
машината извън
пределите на нормална
работа.
Сигнализационните
приспособления –
звукови, светлинни,
комбинирани.
Блокиращи устройства
– имат за задача при
възникването на
опасност да изклчват и
да спират машината.
Към обезопасителните
устройства на
машините спадат и
спирачните устройства.
19 Изграждането на
пътя трябва да започне
след като основната му
линия бъде означена.
Изсичането на
дърветата по трасето
на пътя се възлага на
секачес-ки бригади
като добитите
материали трябва да се
из-возят своевременно.
Още в началото терена
трябва внимателно да
се огледа за свлачища,
подпочвени во-ди и
др.Ширината на плат-
ното и наклона на пътя
тря-бва да се съобразят
с вида и
възможностите на
дърводо-бивните
трактори и автомо-
били, които ще се
движат по тях. Всички
земни рабо-ти по
изграждането на тра-
кторите и
автомобилните пътища
трябва да се извър-
шват по механизиран
на-чин. Машините
трябва да бъдат в пълна
техн.изправ-ност.
Присъствието на хо-ра
в зоната на работа на
пъ-тно строителните
машини е много
опасно и не трябва да
се допуска. Когато по
трасето работят
няколко, разстоянието
м/у тях тряб-ва да е
15м. Необходимо е
ежедневно да се
оглеждат оформените
откоси и ако се появи
пукнатина да се
направи изкуствено
струт-ване. За
позволително за сеч, да
има правоспособни
мотористи, не се
разрешава индивидуална
работа. Забрането е в1
сечище да има двама
ползватели. Старшия
работник определя
потенциалната опасност
в сечището. Сечта и
първичната об-работка
на дървените ма-териали
се провеждат при крайно
разнородни и пос-тоянно
изменящи се приро-дни
условия. Опасни поло-
жения възникват при на-
рушаване на
100м.защитна зона-зона
м/у отд.работни звена,
при неправилно за-
сичане и поваляне на
дър-ветата, при сваляне
на зака-чени дървета по
неправил-ни начини, при
не добра подготовка на
сечището и работното
място и др.
Механизирано поваляне
на дърветата-това е една
от най-опасните
операции, по-някога се
получават неже-лателни
отклонения които
създават реална опасност
от тежки трудови
злополу-ки.
Възникването на опас-ни
ситуации е резултат от
действието на редица
обе-ктивни и субективни
фак-тори. Към
обективните спа-дат
едностранно развитата
корона или наклона на
дър-вото и др.От
субективните най-голямо
значение имат
квалификацията на
секачи-те. Най-често
срещани гре-шки са
неправилно избира-не на
посоката за поваляне
неправилно сваляне на
за-качени дървета и др.
Не по-малко значение за
безопас-ното поваляне на
дърветата има
правилната организа-ция
на работата на брига-
дите. Преди започване на
дърводоб.дейност в
дадено сечище, трябва да
се про-ведат редица
подготвител-ни работи.
Необходимо е
началникът на участъка
да разработи
предварително
технологична карта за ус-
вояване на сечищата, в
ко-ято да се уточнят
последо-вателността и
мястото за извършване на
отделни дъ-рводобивни
операции, пос-ледоват.на
преместване на раб.места
на бригадата и на
отд.звена.
Разраб.техноло-гия и
организацията на ра-бота
трябва да осигуряват
безопасно разстояние от
100м.м/у секаческата
бри-гада или звено. Те
трябва да са разполож.в
хориз.по-сока като не се
допуска ня-колко
бригади да работят едни
под други. Преди по-
валянето на сухо или
гнило дърво трябва
предварител-но да се
провери неговата
устойчивост. Такива
дърве-та не трябва да се
засичат с брадва, защото
от сътресе-ние могат да
се отчупят и да паднат
сухи клони. Пре-ди
започване на работа е
обеззараз.с течни
препара-ти. Това става
в/у цименти-рани
площадки. След при-
ключване на работа
площа-дките се
измиват обилно с вода.
Не изсятите количес-
тва семена
задължително се
връщат в склада.
21 Преди да потегли за
сечището извозвача е
длъ-жен да провери
изправно-стта на
колесарката, влач-ката,
амоницията и остана-лия
помощен инвентар. Из-
возните пътища е необхо-
димо да се поддържат в
до-бро състояние.
Колесарките и влачките
не бива да се претоварват
като по време на
движение товара трябва
да е сигурно закрепен.
При извоза, извозвача
трябва да се движи
встрани от колата от към
горната страна на пътя.
Водачът трябва да
познава
индивидуалността на
животното. Воденето на
животните отпред се
разрешава само при не
много стръмни участъци
и при конете. Колесарите
да имат устройства за
задържане. Да не се
возят работници върху
товара. Разтоварването
на материалите трябва да
става след внимателното
отхлабване и откачване
на товара от колесарката,
като извозвача се намира
на без-опасно
разстояние.
Извозът на
дърв.материали с
трактори трябва да се
осъществява само от
лица преминали
специална по-дготовка.
Никой ръководи-тел
небива и не може да за-
стави тракториста да
рабо-ти с неизправен
трактор. Тракторните
пътища тряб-ва да бъдат
достатъчно ши-роки, не
трябва да имат на-пречни
наклони по-големи от
10%. При малки наклони
дебелия край на стъблата
трябва да бъде към
тракто-ра, при големи
наклони към обратнат
страна. Ако по време на
привличането с лебедка
стъблата са прити-снати,
опрели в пънове или
силно кръстосани те се
ос-вобождават само след
от-пускане на
теглителното въже. По
свойствата им с ра-
злични машини и
съоръже-ния. При
работа в шишар-
косуш.и в сушилните
за други горски
плодове с из-куствен
отоплител трябва да се
спазват съответните
противопожарни
изисква-ния. Преди
началото на
смолодобивния сезон
ра-ботниците
задължително се
инструктират по
безопас-ност на труда.
Работното облекло, с
което са снабде-ни
трябва да бъде от здрав
плат, а при събирането
и хвърлянето трябва да
се из-пълзват гумени
престилки и ръкавици.
Инструментите които
се използват в смо-
лодобивната практика
тря-бва да бъдат добре
заточе-ни и закрепени
на здрави дръжки. При
работа на ви-соки
площадки задължите-
лно трябва да се
използват леки
преносими стълби.До-
битата смола се
съхранява временно в
складове с ест-ествена
вентилация. Те за-
дължително трябва да
бъ-дат снабдени с
противопо-жарни
табла, сандъци с пя-сък
и др. Смолата трябва
да се транспортира в
метални варели с
капаци.
22 У нас
механизираното
товарене на дървените
ма-териали се
осъществява с леки
стрелови хидравлич-ни
кранове и с челюстни
товарачи. Тези машини
са с доста сложно
устройство което изисква
краниста да е добре
подготвен. Стреловите
кранове трябва да са
добре стабилизирани,
при което платформите
им да бъдат
хоризонтални. Това-ро-
разтоварните операции
са възможни само при
спу-снати и добре упрели
стра-нични
стабилизатори дори и
завъртането на ненатова-
рената стрела на
крановете без пуснати
стабилизатори може да
доведе до страни-чно
обръщане. При товаре-
нето трябва да се
осигури стабилно
хващане на мате-риалите
от челюстите на
грайфера, който трябва
плътно да ги обхваща. По
време на загребване на
ма-териалите трябва да
се сле-ди долната челюст
на гра-йфера да бъде
хоризонтал-на или с лек
наклон надолу и да не се
забива в терена. Всички
операции трябва да се
извършват плавно без
резки включвания и
удари. За да се избегне
оп-асността от странично
пре-обръщане на крана
трябва стриктно да се
23 Електро
безопасността
представлява система
от организационно-
техниче-ски
мероприятия и средст-
ва осигуряващи
защитата на човека от
вредното и опасно
въздействие на ел. ток.
Въздействието му в/у
човека е сложно и
много-образно. То
може да има
биологичен, топлинен,
ел-ектрохимичен или
механи- чен характер,
но най-често е
комплексно. При
биоло-гичното
въздействие се за-сяга
нервната система и по
точно мозъчните
центрове, управляващи
дишането и сърдечната
дейност. При термично
въздействие се
получават различни по
си-ла изгаряния.
Ел.химично-то води до
разлагане на ор-
ганичните течности в
ор-ганизма, вкл.и на
кръвта. Механичното
въздействие може да
бъде пряко или
косвено. То е
пряко,когато се
изразява в разкъсване
на отделни тъкани, и
косвено, когато
настъпилите травми са
резултат от падане или
отхвърляне на човека
то електрическия ток.
Прието е пораженията
от ел.ток да се делят на
електротравми и
електроудар.
Ел.травми-те
представляват
изгаряне, електрически
знаци и еле-
ктрометализация на
кожа-та. Изгарянията
се получа-ват при
непосредствен ко-нтакт
на човека с частите
провеждащи ток, при
кое-то токът протича
през чо-вешкото тяло е
със сила над 1 А. Ел.
знаци възник-ват там,
където има добър
контакт м/у отделните
ор-гани на човешкото
тяло и частите
провеждащи тока. При
ел.метализацията в
повърхностния слой на
ко-жата проникват
метални частици, които
се получа-ват от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Охрана на труда

Винаги трябва да се има предвид специфичните условия на работа в гората. Едно от тях е значителната отдалеченост и откъснатост на обектите от населените места...
Изпратен от:
Bobi
на 2011-11-04
Добавен в:
Пищови
по Труд и трудови отношения
Статистика:
57 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Домашна работа по ЗБУТ
добавена от alexander14 27.10.2012
0
16
Въпрос по "Управление на човешките ресурси" - моля помогнете с отговор!
добавена от karime 09.03.2013
3
96
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Охрана на труда

Материал № 742948, от 04 ное 2011
Свален: 57 пъти
Прегледан: 66 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 9,593
Брой символи: 52,603

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Охрана на труда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала